Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2135(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0104/2015

Texte depuse :

A8-0104/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.56
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0165

Texte adoptate
PDF 353kWORD 100k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2135(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere Declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ENIAC(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(6), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0104/2015),

1.  amână decizia de a acorda directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL , Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 26.
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 27.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 30, 4.2.2008, p. 21.
(6) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(7) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2135(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere Declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ENIAC(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(6), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0104/2015),

1.  amână închiderea conturilor întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 26.
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 27.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 30, 4.2.2008, p. 21.
(6) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(7) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2135(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0104/2015),

A.  întrucât întreprinderea comună ENIAC (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată la 20 decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani cu scopul de a defini și de a pune în aplicare o „agendă de cercetare” în vederea dezvoltării de competențe-cheie pentru nanoelectronică în diferite sectoare de aplicare;

B.  întrucât întreprinderea comună a obținut autonomie financiară în iulie 2010;

C.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt: Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Suedia și Regatul Unit, precum și Asociația pentru Activități Europene în Domeniul Nanoelectronicii (AENEAS);

D.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună pentru perioada de 10 ani este de 450 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare;

E.  întrucât AENEAS urmează să ofere o contribuție maximă de 30 000 000 de euro pentru costurile de funcționare ale întreprinderii comune, în timp ce statele membre vor contribui în natură la costurile de funcționare și vor furniza contribuții financiare al căror cuantum este de cel puțin 1,8 ori mai mare decât contribuția UE;

F.  întrucât întreprinderile comune Artemis și ENIAC au fuzionat în vederea creării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL), a cărei activitate a demarat în iunie 2014 și care va funcționa timp de 10 ani;

G.  întrucât raportul Curții de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 a fost elaborat avându-se în vedere principiul continuității activității,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  este profund îngrijorat de faptul că, pentru al treilea an consecutiv, Curtea de Conturi a exprimat o opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale, pe motiv că nu a fost în măsură să aprecieze dacă strategia de audit ex post, care se bazează în mare măsură pe activitatea autorităților naționale de finanțare de auditare a declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor, oferă o asigurare suficientă cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente; consideră că respectiva opinie cu rezerve a pus sub semnul întrebării dorința întreprinderii comune de a fi eficace și eficientă în conformitate cu principiul unui bun raport calitate/preț; îndeamnă, prin urmare, întreprinderea comună să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind strategia sa de a schimba rapid respectivele practici curente;

3.  ia act de faptul că, potrivit Curții, informațiile disponibile cu privire la implementarea strategiei de audit ex post a întreprinderii comune nu sunt suficiente pentru a-i permite Curții să stabilească dacă acest instrument-cheie de control funcționează în mod eficace; reamintește solicitarea adresată Curții ca, prin intermediul auditurilor sale independente, să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune opinia sa privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune;

4.  reamintește că întreprinderea comună a adoptat o strategie de audit ex post în 2010 a cărei punere în aplicare a început în 2011; ia act de faptul că auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor a fost delegat autorităților naționale de finanțare ale statelor membre; ia act de faptul că strategia de audit ex post a întreprinderii comune se bazează pe auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor care este efectuat de autoritățile naționale de finanțare;

5.  ia act, de asemenea, de faptul că, în 2012, întreprinderea comună a efectuat o analiză limitată a declarațiilor de cheltuieli, pe baza căreia a concluzionat că rata de eroare a programului este mai mică de 2 %; ia act de opinia Curții potrivit căreia acest exercițiu nu a inclus niciun audit și nu a oferit nicio asigurare cu privire la regularitatea declarațiilor de cheltuieli examinate;

6.  constată, pe baza informațiilor prezentate de întreprinderea comună, că aceasta a prezentat un plan de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate de Curte în opinia sa cu rezerve; confirmă primirea, din partea întreprinderii comune, a ultimei situații privind punerea în aplicare a auditului ex post în cadrul întreprinderii comune; așteaptă opinia Curții privind noua formulă propusă pentru calculul unei rate de eroare reziduale estimate în cadrul operațiunilor întreprinderii comune; constată că punerea în aplicare a planului de acțiune a început în 2014; așteaptă cu interes ca planul de acțiune să fie pus în aplicare pe deplin și în mod corespunzător și ca Curtea să își prezinte avizul privind rezultatele acestui plan de acțiune; subliniază faptul că pot apărea anumite dificultăți în ceea ce privește stabilirea unor delimitări clare între puterea suverană a autorităților naționale de finanțare și autoritatea întreprinderii comune; invită întreprinderea comună să furnizeze un prim raport de evaluare intermediară a punerii în aplicare a planului de acțiune;

7.  ia act de faptul că bugetul operațional final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2013 cuprindea inițial credite de angajament în valoare de 115 600 000 EUR și credite de plată în valoare de 59 700 000 EUR; constată de asemenea că Consiliul director a adoptat un buget rectificativ la sfârșitul exercițiului, prin care creditele de angajament au fost majorate la 170 000 000 EUR și creditele de plată au fost reduse la 36 100 000 EUR; astfel, rata de execuție a fost de 100 % pentru creditele operaționale de angajament și de 95 % pentru creditele de plată;

8.  este preocupat din cauză că nu există suficiente informații pentru a evalua dacă contribuțiile din partea statelor membre și a AENEAS corespund nivelului efectiv al plăților Uniunii; potrivit informațiilor primite, contribuția din partea statelor membre este sub nivelul de 1,8 prevăzut în statutul întreprinderii comune; invită întreprinderea comună să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind contribuțiile din partea tuturor membrilor, alții decât Comisia, inclusiv privind aplicarea normelor de evaluare, însoțit de o evaluare realizată de Comisie;

9.  invită întreprinderea comună să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport cu privire la beneficiile socioeconomice ale proiectelor deja finalizate; solicită ca acest raport să fie prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune împreună cu o evaluare realizată de Comisie;

Sistemele de control intern

10.  ia act de faptul că în 2013 Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un audit cu privire la caracterul adecvat și la eficacitatea procesului de gestionare a granturilor, concluzionând că procedurile existente oferă o asigurare rezonabilă; ia act de faptul că raportul conține o serie de recomandări și că întreprinderea comună a dat curs celor două recomandări principale legate de introducerea unui proces documentat pentru selectarea experților și de controlul asupra drepturilor de acces;

11.  ia act de faptul că întreprinderea comună, împreună cu întreprinderile comune Clean Sky, Artemis, FCH și IMI, au făcut obiectul unei evaluări a riscurilor în domeniul informatic realizată de IAS, care a vizat infrastructurile informatice utilizate în comun de către aceste întreprinderi; constată, pe baza raportului, necesitatea de a se adopta o politică oficială în materie de securitate informatică și de a se include proceduri detaliate în contractele care se vor încheia în viitor cu furnizorii de servicii informatice;

12.  ia act de faptul că Decizia privind al șaptelea program-cadru instituie un sistem de monitorizare și de raportare care vizează protejarea, diseminarea și transferul rezultatelor activităților de cercetare; constată că întreprinderea comună a introdus, în acest context, proceduri pentru monitorizarea modului în care sunt protejate și diseminate rezultatele activităților de cercetare în diferite etape ale proiectelor; constată cu preocupare, pe baza raportului Curții, că această monitorizare trebuie dezvoltată în continuare pentru a respecta pe deplin dispozițiile deciziei;

13.  constată că, între lunile septembrie 2012 și februarie 2013, Comisia a realizat cea de-a doua evaluare intermediară a întreprinderii comune și a întreprinderii comune Artemis din punctul de vedere al relevanței, al eficacității, al eficienței și al calității activității de cercetare; ia act de faptul că raportul a fost publicat în mai 2013 și conținea o serie de recomandări adresate întreprinderii comune; reamintește că aceste recomandări se referă la eficiența examinării proiectelor, la măsurile necesare pentru a îmbunătăți alinierea portofoliului de proiecte la obiectivele strategice ale Uniunii și la fiabilitatea unităților pentru măsurarea impactului și a succesului proiectelor întreprinderii comune;

Cererile de propuneri

14.  recunoaște că ultimele două cereri de propuneri au fost lansate în 2013 și au permis întreprinderii comune să utilizeze suma rămasă, în valoare de 170 000 000 de euro;

Cadrul juridic

15.  ia în considerare faptul că noul regulament financiar aplicabil bugetului general al Uniunii a fost adoptat la 25 octombrie 2012 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013, în timp ce regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, la care se face referire la articolul 209 din noul regulament financiar, nu a intrat în vigoare decât la 8 februarie 2014; constată că regulamentul financiar al întreprinderii comune nu a fost modificat pentru a ține seama de regulamentul financiar-tip din cauza fuziunii care a condus la crearea întreprinderii comune ECSEL;

16.  ia act de declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei(1), precum și de acordul politic încheiat ulterior privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar;

17.  reiterează solicitarea sa adresată Curții de a prezenta o evaluare financiară completă și adecvată privind drepturile și obligațiile întreprinderii comune în perioada până la lansarea activității întreprinderii comune ECSEL și până în prezent;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

18.  recunoaște că întreprinderea comună a luat măsuri cuprinzătoare pentru a preveni conflictele de interese și le-a publicat pe site-ul său web; ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, ar trebui să se aibă în vedere și alte îmbunătățiri, precum crearea unei baze de date care să conțină toate informațiile privind conflictele de interese;

19.  invită întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune despre progresele realizate în privința bazei de date pentru înregistrarea conflictelor de interese;

20.  reamintește că autoritatea care acordă descărcarea de gestiune a solicitat în trecut Curții să întocmească un raport special cu privire la capacitatea întreprinderilor comune de a asigura, împreună cu partenerii lor privați, valoarea adăugată și execuția eficientă a programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative ale Uniunii.

(1) JO L 163, 29.5.2014, p. 21.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate