Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2135(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0104/2015

Predkladané texty :

A8-0104/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.56
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0165

Prijaté texty
PDF 358kWORD 97k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2) , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0104/2015),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0104/2015),

1.  odkladá účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0104/2015),

A.  keďže spoločný podnik ENIAC (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený 20. decembra 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom vymedziť a realizovať „plán výskumu“ pre vývoj kľúčových kompetencií pre nanoelektroniku v rôznych oblastiach použitia;

B.  keďže spoločný podnik získal finančnú autonómiu v júli 2010;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, Belgicko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a združenie subjektov pôsobiacich v oblasti nanoelektroniky v Európe (AENEAS);

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie na obdobie 10 rokov pre spoločný podnik je 450 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu pre výskum;

E.  keďže AENEAS poskytne maximálny príspevok vo výške 30 000 000 EUR na prevádzkové náklady spoločného podniku a členské štáty uskutočnia nepeňažné príspevky na prevádzkové náklady a poskytnú finančné príspevky aspoň vo výške 1,8-násobku príspevku Únie;

F.  keďže spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC boli zlúčené do spoločnej technologickej iniciatívy Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala svoju činnosť v júni 2014 a bude trvať 10 rokov;

G.  keďže správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2013 bola vypracovaná na základe predpokladu nepretržitosti pokračovania v činnosti podniku;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu roka v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a pravidlami účtovania, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov vyjadril už tretí rok po sebe výrok s výhradou k zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou z dôvodu, že nemohol posúdiť, či stratégia následných auditov, ktorá sa v oblasti auditu výkazov nákladov na projekty spolieha hlavne na vnútroštátne finančné orgány, poskytuje dostatočnú záruku, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných operácií; domnieva sa, že tento výrok s výhradou spochybňuje ochotu spoločného podniku postupovať účinne a efektívne na základe zásady „hodnota za peniaze“; preto naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgány udeľujúce absolutórium o svojej stratégii na urýchlenú zmenu týchto aktuálnych postupov;

3.  berie na vedomie, že Dvor audítorov sa nazdáva, že informácie, ktoré sú k dispozícii v súvislosti s vykonávaním stratégie spoločného podniku týkajúcej sa následných auditov, Dvoru audítorov nepostačujú na vyvodenie záverov o tom, či tento kľúčový nástroj kontroly funguje účinne; opakuje svoju výzvu Dvoru audítorov, aby prostredníctvom svojich nezávislých auditov poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium svoje vlastné stanovisko k zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou spoločného podniku;

4.  pripomína, že spoločný podnik zaviedol stratégiu následných auditov v roku 2010 a tieto audity začal vykonávať v roku 2011; poznamenáva, že auditom výkazov nákladov na projekty boli poverené vnútroštátne finančné orgány členských štátov; berie na vedomie, že stratégia spoločného podniku týkajúca sa následných auditov sa pri audite výkazov nákladov na projekty spolieha na vnútroštátne finančné orgány;

5.  ďalej konštatuje, že spoločný podnik vykonal v roku 2012 obmedzené preskúmanie výkazov nákladov, na základe ktorého dospel k záveru, že chybovosť v programe je nižšia ako 2 %; berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, podľa ktorého toto preskúmanie nezahŕňalo žiadne audity a neposkytlo záruku v súvislosti so správnosťou preskúmaných výkazov nákladov;

6.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že bol predložený akčný plán, ktorý sa zameriava na nápravu nedostatkov, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojom výroku s výhradou; potvrdzuje prijatie najnovších informácií od spoločného podniku týkajúcich sa vykonania auditu ex post v spoločnom podniku; očakáva stanovisko Dvora audítorov k novému vzorcu, ktorý je navrhovaný na výpočet odhadu zvyškovej chybovosti v operáciách spoločného podniku; poznamenáva, že vykonávanie akčného plánu sa začalo v roku 2014; so záujmom očakáva úspešné vykonávanie celého akčného plánu, ako aj stanovisko Dvora audítorov k jeho výsledku; poukazuje na to, že môžu vzniknúť problémy na hranici medzi zvrchovanou právomocou vnútroštátneho finančného orgánu a právomocou spoločného podniku; vyzýva spoločný podnik, aby predložil prvú priebežnú hodnotiacu správu o vykonávaní akčného plánu;

7.  konštatuje, že prevádzkový rozpočet spoločného podniku na rok 2013 pôvodne zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 115 600 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 59 700 000 EUR; berie na vedomie, že správna rada na konci roka prijala opravný rozpočet, ktorým sa zvyšuje objem viazaných rozpočtových prostriedkov na 170 000 000 EUR a znižuje objem platobných rozpočtových prostriedkov na 36 100 000 EUR, čo predstavuje mieru plnenia operačných viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 100 % a v prípade platobných rozpočtových prostriedkov 95 %;

8.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnými informáciami o hodnotení príspevkov členských štátov a združenia AENEAS zodpovedajúcich skutočnej výške platieb Únie; podľa prijatých informácií nedosahuje príspevok členských štátov úroveň 1,8-násobku, ako sa požaduje v štatúte spoločného podniku; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil spolu s hodnotením Komisie správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa hodnotenia;

9.  vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálnoekonomických prínosoch dokončených projektov; požaduje, aby táto správa bola predložená orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

Systémy vnútornej kontroly

10.  berie na vedomie, že útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) kontroloval v roku 2013 primeranosť a účinnosť postupov riadenia grantu a dospel k záveru, že zavedené postupy poskytujú primeranú istotu; konštatuje, že správa obsahuje niekoľko odporúčaní, z ktorých dve hlavné sa týkajú vytvorenia zdokumentovaného postupu pre výber expertov a kontroly prístupových práv a ktorými sa spoločný podnik zaoberal;

11.  berie na vedomie, že spoločný podnik bol spolu so spoločnými podnikmi Čisté nebo, ARTEMIS, FCH a IIL predmetom hodnotenia IT rizík, ktoré sa týkalo spoločných IT infraštruktúr a ktoré uskutočnil IAS; na základe tejto správy berie na vedomie potrebu formalizovať politiku bezpečnosti IT a do budúcich zmlúv s poskytovateľmi služieb v oblasti IT zahrnúť podrobné postupy;

12.  poznamenáva, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe sa stanovuje systém monitorovania ochrany, šírenia a prevodu výsledkov výskumu a informovania o nich; konštatuje, že spoločný podnik vypracoval v tejto súvislosti postupy na monitorovanie ochrany a šírenia výsledkov výskumu v rôznych fázach projektu; so znepokojením berie na vedomie, že na základe správy Dvora audítorov sú potrebné ďalšie kroky v záujme úplného splnenia ustanovení rozhodnutia;

13.  poznamenáva, že medzi septembrom 2012 a februárom 2013 Komisia vykonala druhé priebežné hodnotenie s cieľom posúdiť spoločný podnik a spoločný podnik ARTEMIS, pokiaľ ide o relevantnosť, účinnosť, efektívnosť a kvalitu výskumu; berie na vedomie, že správa bola vydaná v máji 2013 a obsahuje niekoľko odporúčaní pre spoločný podnik; pripomína, že opatrenia sa týkajú efektívnosti prieskumov projektov, opatrení, ktoré sa majú prijať na zlepšenie súladu portfólia projektov so strategickými európskymi cieľmi, a vhodnej metriky na meranie dosahu a úspechu projektov;

Výzvy na predloženie návrhov

14.  berie na vedomie, že posledné dve výzvy na predloženie návrhov boli vyhlásené v roku 2013 a spoločnému podniku umožnili využiť zostávajúcich 170 000 000 EUR;

Právny rámec

15.  berie na vedomie, že 25. októbra 2012 bolo prijaté nové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre všeobecný rozpočet Únie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, zatiaľ čo vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014; berie na vedomie, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku neboli zmenené tak, aby zohľadňovali vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách, pre zlúčenie do spoločného podniku ECSEL;

16.  berie na vedomie spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(1), ako aj následnú politickú dohodu o osobitnom udelení absolutória spoločným podnikom podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

17.  opätovne vyzýva Dvor audítorov, aby predložil úplné a náležité finančné hodnotenie práv a povinností spoločného podniku za obdobie do začiatku činnosti spoločného podniku ECSEL;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

18.  berie na vedomie, že spoločný podnik vykonal komplexné opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a uverejnil ich na svojej internetovej stránke; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že by sa mali zvážiť aj ďalšie zlepšenia, napríklad vytvorenie databázy všetkých informácií o konfliktoch záujmov;

19.  vyzýva spoločný podnik, aby informoval organ udeľujúci absolutórium o pokroku v súvislosti s databázou konfliktov záujmov;

20.  pripomína, že orgán udeľujúci absolutórium už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečovať spolu so súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia