Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2134(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0112/2015

Předložené texty :

A8-0112/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.57
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0166

Přijaté texty
PDF 495kWORD 92k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro palivové články a vodík
P8_TA(2015)0166A8-0112/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2013 (2014/2134(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účtů a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společnému podniku na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2(6), zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0112/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články na vodík na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 67.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 68.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 153, 12.06.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 38, 07.02.2014, s. 2.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 (2014/2134(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účtů a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společnému podniku na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2(6), zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0112/2015),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 67.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 68.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 153, 12.06.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2013 (2014/2134(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0112/2015),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro palivové články a vodík (dále jen „společný podnik“) byl založen v květnu 2008 nařízením (ES) č. 521/2008 jako partnerství veřejného a soukromého sektoru na období do 31. prosince 2017, přičemž jeho úkolem je zaměřit se na vývoj tržních aplikací, a tím usnadňovat dodatečné úsilí průmyslu o rychlé zavedení palivových článků a vodíkových technologií do praxe;

B.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Unie zastoupená Komisí, Evropské průmyslové uskupení pro společnou technologickou iniciativu pro palivové články a vodík (dále jen „Průmyslové uskupení“) a výzkumné uskupení N.ERGHY (dále jen „Výzkumné uskupení“),

C.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku na celé období představuje 470 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum, přičemž částka vyhrazená na provozní náklady nesmí překročit 20 000 000 EUR;

D.  vzhledem k tomu, že Průmyslové uskupení by mělo přispívat na provozní náklady z 50 %, zatímco Výzkumné uskupení by mělo přispívat na provozní náklady jednou dvanáctinou, přičemž na operační náklady by měly oba subjekty poskytovat věcné příspěvky, jejichž výše má být přinejmenším rovna výši příspěvku Unie;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2013 ve všech významných ohledech věrně odráží jeho finanční situaci k 31. prosinci 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

2.  dále poznamenává, že konečný opravný rozpočet společného podniku na rok 2013 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 74,5 milionu EUR a prostředky na platby ve výši 69,7 milionu EUR; konstatuje dále, že míra čerpání prostředků na závazky a na platby činila 98,9 % resp. 56,7 %; bere na vědomí, že výše prostředků na platby je nižší než v předchozím roce, což bylo způsobeno odložením financování tří projektů;

Výzvy k předkládání nabídek

3.  poukazuje na to, že k 31. prosinci 2013 byl program společného podniku tvořen 130 grantovými smlouvami uzavřenými na základě pěti každoročních výběrových řízení, které proběhly v letech 2008 až 2012; konstatuje, že celková výše těchto grantů dosahuje 365 milionů EUR, což odpovídá 81 % maximálního příspěvku Unie společnému podniku na výzkumné činnosti, jenž činí 452,5 milionů EUR;

4.  konstatuje, že bylo podepsáno dalších 23 grantových dohod na základě výběrového řízení 2013-1 a další dva granty na základě výběrového řízení 2013-2 ve výši 75 200 000 EUR a 7 000 000 EUR;

5.  vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil spolu s hodnocením Komise zprávu o příspěvcích všech členů vyjma Komise, obsahující mimo jiné informace o uplatňování metodiky pro hodnocení;

Právní rámec

6.  bere na vědomí, že dne 25. října 2012 bylo přijato nové finanční nařízení pro souhrnný rozpočet Unie, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2013, zatímco vzorové finanční nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nového finančního nařízení vstoupilo v platnost až 8. února 2014; bere na vědomí, že finanční pravidla společného podniku byla dne 30. června 2014 změněna a uvedena v soulad s těmito novými ustanoveními;

7.  bere na vědomí společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise(1) a následně dosaženou politickou dohodu o zvláštním postupu udělování absolutoria společným podnikům podle článku 209 finančního nařízení;

8.  vyzývá Účetní dvůr, aby představil úplné a řádné finanční vyhodnocení práv a povinností společného podniku za období do zahájení činnosti společného podniku pro palivové články a vodík 2;

Systémy vnitřní kontroly

9.  konstatuje, že v souladu se strategickým plánem oddělení interního auditu/útvaru interního auditu Komise pro společný podnik na období 2011–2013 provedl útvar pro interní audit společného podniku během roku 2013 audit „jednání v rámci řízení grantů, najímání smluvních dodavatelů a předběžného financování“ a poskytl další ujištění a konzultační služby;

10.  se znepokojením poukazuje na to, že v závěrečné zprávě o „řízení grantů“ se uvádí potřeba zkrátit „dobu nutnou pro udělení grantu“ a „dobu do uzavření jednání“ a potřeba vyjasnit některé aspekty postupů společného podniku pro „kontroly ověření finanční životaschopnosti projektů“; bere na vědomí, že byl vypracován akční plán na uplatnění těchto doporučení a má být zohledněn vliv nového právního prostředí a nových pravidel programu Horizont 2020, a vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích provádění plánu;

11.  bere na vědomí, že společný podnik byl spolu se společnými podniky ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC, a IMI předmětem hodnocení rizik sdílené infrastruktury IT, které provedlo oddělení interního auditu Komise;

12.  bere na vědomí konkrétní opatření, která společný podnik zavedl s cílem předcházet střetům zájmů, pokud jde o tři klíčové zúčastněné strany: členy správní rady, odborníky a zaměstnance, dále jasně definoval, co se považuje za střet zájmů, zřídil databázi veškerých souvisejících informací a stanovil postup pro řešení těchto případů; poukazuje na to, že v listopadu 2014 byl správní radě předložen písemný postup týkající se těchto konkrétních opatření; bere na vědomí, že Komise požádala o to, aby bylo přijetí konkrétních opatření odloženo, s cílem předložit pro ně harmonizovaný vzor vzhledem k horizontální povaze tohoto tématu; vyzývá společný podnik, aby urychleně přistoupil k přijímání těchto konkrétních opatření;

13.  zdůrazňuje, že od listopadu 2012 do května 2013 prováděla Komise druhé průběžné hodnocení společného podniku; podotýká, že zpráva obsahuje několik doporučení týkajících se mimo jiné přidělování zdrojů na operace prostřednictvím sdílení správních činností s ostatními společnými podniky anebo jejich předání zpět útvarům Komise, dále přesnějšího zaměření výzkumné strategie na pokračování společného podniku v rámci programu Horizont 2020 v souladu se třemi hlavními zásadami (soulad s politikami EU; oblasti, v nichž může EU dosáhnout vedoucího postavení; přizpůsobení měnícím se potřebám daného odvětví) a posílení kapacity k realizaci změn; bere na vědomí, že společný podnik nyní provádí revizi akčního plánu za účelem vyřešení těchto aspektů;

Monitorování a vykazování výsledků

14.  bere na vědomí, že rozhodnutí o sedmém rámcovém programu(2) vytváří systém monitorování a předkládání zpráv týkající se ochrany, šíření a převodu výsledků výzkumu; konstatuje, že v roce 2013 zvýšil společný podnik svou kapacitu monitorovat a vykazovat výzkumné výsledky svých projektů a posuzovat plnění svého programu díky přijetí pracovníka se zaměřením na řízení znalostí a politiky; bere na vědomí, že byl zaveden nový nástroj informačních technologií k analýze a syntéze výsledků dokončených projektů a k poskytování informací o prvních zveřejňovaných důležitých výstupech komplexních projektů na svých internetových stránkách;

15.  vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil zprávu o socio-ekonomických výhodách již dokončených programů; vyzývá, aby byla tato zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložena spolu s hodnocením Komise;

16.  bere na vědomí, že společný podnik zkoumá, zda by bylo možné pro účely výše zmiňovaného monitorování týkajícího se ochrany, šíření a převodu výsledků výzkumu využít systémy IT Komise a rozvinout vykazování výsledků v souladu s připomínkami ve výroční zprávě Komise o pokroku za rok 2012 týkající se činností společného podniku(3);

17.  připomíná, že orgán příslušný k udělení absolutoria již dříve požadoval, aby Účetní dvůr vypracoval zvláštní zprávu o kapacitě společných podniků a jejich soukromých partnerů s cílem zajistit přidanou hodnotu a účinné uskutečňování programů Unie v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace.

(1) Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 21.
(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 6).
(3) Zpráva Komise pro Evropský parlament a Radu týkající se činností společných podniků pro provádění společné technologické iniciativy v roce 2012 (SWD (2013) 539 final).

Právní upozornění - Ochrana soukromí