Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2134(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0112/2015

Esitatud tekstid :

A8-0112/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.57
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0166

Vastuvõetud tekstid
PDF 180kWORD 77k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte
P8_TA(2015)0166A8-0112/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2134(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 30. mai 2008. aasta määrust (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta(6), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0112/2015),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 67.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 68.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 153, 12.6.2008, lk 1.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2134(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 30. mai 2008. aasta määrust (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta(6), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0112/2015),

1.  annab heakskiidu Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 67.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 68.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 153, 12.6.2008, lk 1.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2134(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0112/2015),

A.  arvestades, et Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 2008. aasta mais määrusega (EÜ) nr 521/2008 avaliku ja erasektori partnerlusena ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et välja töötada turukõlblikke rakendusi ning seeläbi hõlbustada tööstuse edasisi püüdlusi kütuseelementide ja vesikutehnoloogiate kiireks kasutuselevõtmiseks;

B.  arvestades, et ühisettevõttes osalevad liit, keda esindab komisjon, kütuseelementide ja vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse tööstusrühmitus (edaspidi „tööstusrühmitus”) ning teadusrühmitus N.ERGHY (edaspidi „teadusrühmitus”);

C.  arvestades, et liidu rahaline osalus ühisettevõttes kogu selle tegevusaja jooksul on kuni 470 000 000 eurot, mis makstakse välja seitsmenda raamprogrammi eelarvest, kusjuures jooksvateks kuludeks eraldatav summa ei tohi ületada 20 000 000 eurot;

D.  arvestades, et tööstusrühmitus peaks katma 50 % jooksvatest kuludest ja teadusrühmitus ühe kaheteistkümnendiku jooksvatest kuludest ning mõlema mitterahaline osalus tegevuskuludes peaks olema vähemalt võrdne liidu rahalise osalusega;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

2.  märgib lisaks, et ühisettevõtte 2013. aasta lõplik eelarve sisaldas kulukohustuste assigneeringuid summas 74,5 miljonit eurot ja maksete assigneeringuid summas 69,7 miljonit eurot; märgib lisaks, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 98,9 % ja 56,7 %; tunnistab, et maksete assigneeringute tase on eelmise aastaga võrreldes madalam, mis on tingitud kolme projekti rahastamise edasilükkamisest;

Projektikonkursid

3.  juhib tähelepanu sellele, et 31. detsembril 2013. aasta seisuga koosnes ühisettevõtte tegevusprogramm 130 toetuslepingust, mis sõlmiti aastatel 2008–2012 korraldatud viie iga-aastase projektikonkursi tulemusena; märgib, et nende toetuste kogusumma on 365 miljonit eurot ehk 81 % liidu maksimaalsest panusest ühisettevõtte teadustegevusse (452,5 miljonit eurot);

4.  märgib, et 2013. aasta esimese projektikonkursi tulemisel kirjutati alla veel 23 toetuslepingut (75 200 000 euro suuruses summas) ning 2013. aasta teise projektikonkursi tulemusel kaks täiendavat lepingut (7 000 000 eurot suuruses summas);

5.  palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga aruanne kõikide liikmete (v.a komisjon) osaluse kohta, milles on kirjeldatud ka hindamismeetodi kohaldamist;

Õigusraamistik

6.  võtab arvesse, et liidu üldeelarve suhtes kohaldatav uus finantsmäärus võeti vastu 25. oktoobril 2012. aastal ja see jõustus 1. jaanuaril 2013. aastal, kuid uue finantsmääruse artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmäärus jõustus alles 8. veebruaril 2014. aastal; märgib, et nende muutuste arvessevõtmiseks muudeti 30. juunil 2014. aastal ühisettevõtte finantseeskirju;

7.  võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse(1) ja sellega seoses saavutatud poliitilise kokkuleppe ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 209;

8.  palub kontrollikojal esitada ühisettevõtte õiguste ja kohustuste kohta täielik ja asjakohane finantshinnang, mis hõlmab kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte tegevuse alustamise kuupäevani jäävat ajavahemikku;

Sisekontrollisüsteemid

9.  märgib, et ühisettevõtte siseauditi üksus korraldas vastavalt komisjoni siseauditi talituse/üksuse poolt ühisettevõtte jaoks koostatud strateegilisele kavale (2011–2013) 2013. aastal ühe auditi teemal „Toetuste haldamine – läbirääkimised, lepingute sõlmimine ja eelfinantseerimine” ning osutas ka muid kindlustandvaid ja nõustamisteenuseid;

10.  märgib murelikult, et toetuste haldamist käsitlevas lõpparuandes märgiti vajadust vähendada toetuste eraldamiseks ja läbirääkimiste lõpuleviimiseks kuluvat aega ning vajadust selgitada ühisettevõtte finantssuutlikkuse kontrollimenetluse mõningaid aspekte; märgib, et nende soovituste täitmiseks ning uue õiguskeskkonna ja programmi „Horisont 2020” eeskirjade mõju arvessevõtmiseks koostatakse tegevuskava, ning palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni tegevuskava täitmise tulemustest;

11.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi ühisettevõtete Artemis, Clean Sky, Eniac, IMI ning Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte kasutatava ühise IT-taristu riskide hindamise;

12.  võtab teadmiseks ühisettevõtte kohaldatud erimeetmed, et vältida huvide konflikte oma kolme peamise sidusrühma – juhatuse liikmete, ekspertide ja töötajate seas (nt huvide konflikti mõiste selge määratlemine, kogu seonduva teabe andmebaas ja huvide konfliktide lahendamise menetlus); märgib, et 2014. aasta novembris esitati juhatusele erimeetmeid puudutav kirjalik menetlus; märgib, et komisjon taotles erimeetmete vastuvõtmise edasilükkamist, et meetmete jaoks oleks teema horisontaalsust arvestades võimalik esitada ühtlustatud näidis; palub ühisettevõttel need meetmed kiiresti vastu võtta;

13.  märgib, et ajavahemikus 2012. aasta novembrist kuni 2013. aasta maini korraldas komisjon ühisettevõtte teise vahehindamise; märgib, et see aruanne sisaldab mitut soovitust, mis puudutavad näiteks suuremate ressursside eraldamist tegevusele haldusülesannete jagamise kaudu teiste ühisettevõtetega ja/või nende tagastamisega komisjoni talitustele, teadusuuringute strateegia paremat suunamist ühisettevõtte jätkamiseks programmis „Horisont 2020” kooskõlas kolme peamise põhimõttega (ELi poliitikaga vastavusse viimine, valdkonnad, kus Euroopa on saavutanud või suudab saavutada juhtpositsiooni, valdkonna muutuvate vajadustega kohanemine) ja muutumissuutlikkuse parandamist; märgib, et nende küsimustega arvestamiseks tegeleb ühisettevõte oma tegevuskava läbivaatamisega;

Järelevalve ja aruandlus

14.  märgib, et seitsmenda raamprogrammi loomise otsuses(2) on kehtestatud teadusuuringute tulemuste kaitset, levitamist ja edastamist käsitlev järelevalve- ja aruandlussüsteem; kinnitab, et 2013. aastal suurendas ühisettevõte oma suutlikkust teha oma projektitulemuste üle järelevalvet ja esitada aruandeid ning hinnata oma tegevusprogrammi tulemusi, palgates selleks teabehaldustöötaja; võtab teadmiseks uue IT abivahendi kasutuselevõtmise, mis aitab lõpetatud projektide tulemusi analüüsida ja sünteesida ning anda oma veebisaidil aru keerukate projektide esimestest üldsusega jagatavatest tulemustest;

15.  palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruanne juba lõpetatud projektide sotsiaal-majandusliku kasu kohta; nõuab, et see aruanne esitataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga;

16.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte uurib võimalust kasutada komisjoni IT-süsteemi teadusuuringute tulemuste kaitse, levitamise ja edastamise järelevalve eesmärkidel ning täiustada uuringutulemusi käsitlevat aruandlust vastavalt ühisettevõtete tegevust käsitlevas komisjoni 2012. aasta eduaruandes(3) esitatud märkustele;

17.  tuletab meelde, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon on juba varem palunud kontrollikojal koostada eriaruanne ühisettevõtete võimekuse kohta tagada koos oma erasektori partneritega liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide tõhus elluviimine ning lisaväärtus.

(1) ELT L 163, 29.5.2014, lk 21.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsuse nr 1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) artikkel 7 (ELT L 412, 30.12.2006, lk 6).
(3) Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühise tehnoloogiaalgatuse ühisettevõtete tegevuse kohta 2012. aastal (SWD(2013)0539 final).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika