Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2134(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0112/2015

Predkladané texty :

A8-0112/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.57
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0166

Prijaté texty
PDF 357kWORD 93k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík
P8_TA(2015)0166A8-0112/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 (2014/2134(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá Spoločný podnik pre palivové články a vodík(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zakladá Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0112/2015),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi Spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 67.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 68.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 k účtovnej závierke Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 (2014/2134(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá Spoločný podnik pre palivové články a vodík(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zakladá Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0112/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 67.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 68.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 (2014/2134(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0112/2015),

A.  keďže Spoločný podnik pre palivové články a vodík (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v máji 2008 ako verejno-súkromné partnerstvo nariadením (ES) č. 521/2008 na obdobie do 31. decembra 2017 s cieľom zamerať sa na vývoj trhových aplikácií, a tým uľahčovať ďalšie úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a vodíkovej technológie do praxe;

B.  keďže členmi spoločného podniku sú Európska únia zastúpená Komisiou, Európske priemyselné zoskupenie pre spoločnú technologickú iniciatívu pre palivové články a vodík (ďalej len „priemyselné zoskupenie“) a výskumné zoskupenie N.ERGHY (ďalej len „výskumné zoskupenie“);

C.  keďže maximálna výška príspevku Únie pre spoločný podnik na celé obdobie je 470 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu pre výskum, z čoho podiel vyčlenený na prevádzkové náklady nesmie prekročiť 20 000 000 EUR;

D.  keďže priemyselné zoskupenie by malo prispieť na 50 % prevádzkových nákladov a výskumné zoskupenie by malo prispieť na jednu dvanástinu prevádzkových nákladov, pričom obe zoskupenia by mali prispieť na operačné náklady prostredníctvom nepeňažných príspevkov najmenej vo výške finančného príspevku Únie,

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 verne vyjadruje vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu roka v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.  ďalej berie na vedomie, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2013 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 74,5 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 69,7 milióna EUR; ďalej konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 98,9 % a platobných rozpočtových prostriedkov 56,7 %; berie na vedomie, že úroveň platobných rozpočtových prostriedkov je nižšia ako v predchádzajúcom roku, čo je spôsobené odložením financovania troch projektov;

Výzvy na predloženie návrhov

3.  poukazuje na skutočnosť, že k 31. decembru 2013 bol program spoločného podniku tvorený 130 grantovými zmluvami uzatvorenými na základe piatich každoročných výberových konaní, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2008 až 2012; konštatuje, že celková výška týchto grantov dosahuje 365 miliónov EUR, čo zodpovedá 81 % maximálneho príspevku Únie spoločnému podniku na výskumné činnosti, ktorý je na úrovni 452,5 milióna EUR;

4.  konštatuje, že 23 ďalších dohôd o grante bolo podpísaných na základe výzvy 2013-1, ako aj ďalšie dva granty na základe výzvy 2013-2 vo výške 75 200 000 EUR a 7 000 000 EUR;

5.  vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, a to aj pokiaľ ide o uplatňovanie metodiky hodnotení, spolu s hodnotením Komisie;

Právny rámec

6.  berie na vedomie, že 25. októbra 2012 bolo prijaté nové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre všeobecný rozpočet Únie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, zatiaľ čo vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014; berie na vedomie, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku boli 30. júna 2014 zmenené, aby zohľadňovali tieto zmeny;

7.  berie na vedomie spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(1), ako aj následnú politickú dohodu o osobitnom udeľovaní absolutória spoločným podnikom podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

8.  vyzýva Dvor audítorov, aby predložil úplné a správne finančné hodnotenie práv a povinností spoločných podnikov za obdobie, ktoré predchádza začiatku činnosti Spoločného podniku pre palivové články a vodík 2;

Systémy vnútornej kontroly

9.  konštatuje, že v súlade so strategickým plánom Útvaru pre vnútorný audit/oddelenia vnútorného auditu Komisie pre spoločný podnik na obdobie 2011 – 2013 vykonalo oddelenie vnútorného auditu spoločného podniku počas roku 2013 jeden audit týkajúci sa riadenia grantov – ich dojednávania, uzatvárania zmlúv a predbežného financovania, a poskytlo ďalšie služby v oblasti kontroly a poradenstva;

10.  so znepokojením konštatuje, že v konečnej správe o riadení grantov sa uvádza, že je potrebné skrátiť čas potrebný na poskytnutie grantu a čas na uzavretie rokovaní a objasniť niektoré hľadiská postupu spoločného podniku týkajúceho sa kontroly finančnej životaschopnosti; berie na vedomie, že bol vypracovaný akčný plán na uplatnenie týchto odporúčaní a zohľadnenie vplyvu nového právneho prostredia a pravidiel v rámci programu Horizont 2020, a vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch vykonávania plánu;

11.  berie na vedomie, že spoločný podnik bol spolu so spoločnými podnikmi ARTEMIS, Čisté nebo, Eniac a IMI podrobený hodnoteniu rizík spoločnej IT infraštruktúry, ktoré uskutočnil Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS);

12.  berie na vedomie, že spoločný podnik zaviedol osobitné opatrenia s cieľom zamedziť konflikty záujmov vo vzťahu k svojim trom hlavným zainteresovaným stranám, ktorými sú členovia správnej rady, odborníci a zamestnanci, ako je jasné vymedzenie pojmu konflikt záujmov s databázou všetkých súvisiacich informácií a postupom riadenia; konštatuje, že v novembri 2014 bol písomný postup týkajúci sa týchto osobitných opatrení predložený správnej rade; berie na vedomie, že Komisia požiadala o odloženie prijatia osobitných opatrení s cieľom zabezpečiť harmonizovaný vzor pre opatrenia vzhľadom na ich horizontálnu povahu; vyzýva spoločný podnik, aby urýchlene pristúpil k prijatiu týchto osobitných opatrení;

13.  zdôrazňuje, že od novembra 2012 do mája 2013 vykonala Komisia druhé priebežné hodnotenie spoločného podniku; berie na vedomie, že správa obsahuje viacero odporúčaní, ako je pridelenie väčšieho objemu zdrojov na operácie prostredníctvom spoločných administratívnych funkcií s ďalšími spoločnými podnikmi a/alebo ich vrátenie oddeleniam Komisie, jasnejšie zameranie výskumnej stratégie spoločného podniku v Horizonte 2020 v súlade s tromi hlavnými zásadami (súlad s politikami EÚ, oblasti, v ktorých Európa sa stala alebo sa môže stať lídrom, prispôsobenie sa meniacim potrebám odvetvia) a posilnenie schopnosti dosiahnuť zmenu. berie na vedomie, že spoločný podnik teraz vykonáva revíziu akčného plánu s cieľom vyriešiť tieto aspekty;

Monitorovanie a predkladanie správ

14.  poznamenáva, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe(2) sa stanovuje systém monitorovania ochrany, šírenia a prevodu výsledkov výskumu a informovania o nich; konštatuje, že v roku 2013 spoločný podnik zvýšil svoju schopnosť monitorovať a predkladať správy o výsledkoch výskumu týkajúceho sa jeho projektov a posudzovať plnenie svojho programu tým, že si najal úradníka zodpovedného za riadenie znalostí a politiku; berie na vedomie zavedenie nového nástroja IT, ktorý úradu pomáha analyzovať a syntetizovať výsledky dokončených projektov a poskytovať na jeho internetovej stránke informácie o prvých prioritných verejných výstupoch z dokončených projektov;

15.  vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálnoekonomických prínosoch dokončených projektov; požaduje, aby táto správa bola predložená orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

16.  berie na vedomie úsilie spoločného podniku preskúmať, či by bolo možné na účely monitorovania týkajúceho sa ochrany, šírenia a prevodu výsledkov výskumu využiť systémy IT Komisie a rozvinúť vykazovanie výsledkov v súlade s pripomienkami vo výročnej správe Komisie o pokroku za rok 2012 týkajúcej sa činností spoločného podniku(3);

17.  pripomína, že orgán udeľujúci absolutórium už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečovať spolu so súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.
(2) Článok 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 6).
(3) Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dosiahnutom pokroku týkajúca sa činností spoločnej technologickej iniciatívy spoločných podnikov v roku 2012 (SWD(2013)0539 v konečnom znení).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia