Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2129(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0108/2015

Předložené texty :

A8-0108/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.59
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0168

Přijaté texty
PDF 513kWORD 113k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
P8_TA(2015)0168A8-0108/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2013 (2014/2129(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(5), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0108/2015),

1.  uděluje absolutorium řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 44.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 45.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2013 (2014/2129(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(5), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0108/2015),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 44.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 45.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2013 (2014/2129(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0108/2015),

A.  vzhledem k tomu, že společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (dále jen „společný podnik“) byl založen v březnu 2007 na období 35 let,

B.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Euroatom, zastoupený Komisí, členské státy Euroatomu a další země, které s Euroatomem uzavřely dohody o spolupráci v oblasti kontrolované jaderné syntézy,

C.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v březnu 2008,

D.  vzhledem k tomu, že dne 9. října 2008 vydal Účetní dvůr stanovisko č. 4/2008 k finančnímu nařízení společného podniku ITER,

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2013 ve všech významných ohledech věrně odráží jeho finanční situaci k 31. prosince 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

2.  se znepokojením konstatuje, že zpráva Účetního dvora obsahuje v prohlášení o věrohodnosti účtů zdůraznění skutečnosti, v němž se uvádí, že významně vzrostlo riziko pro výši příspěvku společného podniku na výstavbu projektu ITER; dále konstatuje, že riziko, že se tento příspěvek zvýší, vyplývá hlavně ze změn rozsahu projektových výstupů a ze současného harmonogramu, který není považován za realistický; je přesvědčen, že má-li být rozpočtové a finanční řízení účinné, je zapotřebí zaujmout realistický přístup; konstatuje, že společný podnik přispívá k vytváření celkového realistického harmonogramu pro celý projekt ITER; vyzývá společný podnik, aby tento harmonogram předložil Radě ITER;

3.  shledává, že Rada ve svých závěrech přijatých dne 7. července 2010(1) schválila příspěvek společného podniku na fázi výstavby projektu ITER ve výši 6,6 miliard EUR v cenách roku 2008; se znepokojením poukazuje na upozornění Účetního dvora, že tato částka je v porovnání s počátečními rozpočtovými náklady dvojnásobná a nezahrnuje částku ve výši 663 000 000 EUR, kterou Komise navrhla na pokrytí možných nepředvídaných problémů; domnívá se, že značné zvýšení nákladů na tento projekt může ohrozit jiné programy, které jsou taktéž financovány z rozpočtu Unie, a může tak odporovat zásadě co nejlepšího zhodnocení finančních prostředků;

4.  je velmi znepokojen tím, že v listopadu 2013 společný podnik odhadl rozpočtový deficit dokončení fáze výstavby projektu na 290 000 000 EUR, což představuje 4,39% odchylku od částky schválené Radou v roce 2010 a zvýšení nákladů o 10,7 % oproti původnímu rozpočtu projektu;

5.  v souvislosti s těmito riziky je znepokojen tím, že společný podnik zatím na úrovni zakázek nezavedl systém pravidelného monitorování odchylek v nákladech, ani neaktualizoval ocenění příspěvku společného podniku na projekt ITER po skončení fáze výstavby;

6.  se znepokojením bere na vědomí neustálé změny harmonogramu a plánovaných nákladů v důsledku přetrvávajících prodlev při podepisování smluv, takže není možné provést odklady v předběžném financování související s postupy společného podniku pro zadávání provozních zakázek;

7.  se znepokojením upozorňuje na skutečnost, že společný podnik ve svých finančních výkazech neuvedl informace o tom, jak pokročily probíhající práce; souhlasí s Účetním dvorem, že tyto informace mají zásadní význam pro zachycení stavu činností, které zatím společný podnik vykonal v souvislosti s dohodami o zadávání veřejných zakázek podepsanými s Mezinárodní organizací energie z jaderné syntézy ITER; upozorňuje na vyjádření společného podniku, že informace o celkovém pokroku poskytl ve své výroční zprávě o pokroku a výroční zprávě o činnosti, že se však omezil na hrubý předběžný procentuální odhad dokončených prací, při němž vycházel z výše dosavadních výdajů spojených s veřejnými zakázkami, jež porovnal s odhadovanou hodnotou věcných příspěvků k projektu; dále bere na vědomí, že hrubý předběžný odhad dokončených prací je zahrnut do účetní závěrky za rok 2013; zdůrazňuje, že pro náležité změření výkonnosti – jak v případě výstupu, tak i vnitřního řízení – jsou zapotřebí informace a ukazatelé;

8.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2013 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 1 297 000 000 EUR a prostředky na platby ve výši 432 400 000 EUR; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky činila 100 % a míra čerpání prostředků na platby 89,8 %; zdůrazňuje, že míra čerpání prostředků na platby z původního rozpočtu na rok 2013, tj. před jeho snížením, činila 57,8 %; bere na vědomí vysvětlení společného podniku, že nízká míra čerpání byla způsobena prodlevami v poskytování údajů a jejich špatnou správou ze strany mezinárodní organizace ITER a průtahy v jednání se společnostmi, jež měla za cíl snížení nákladů; je znepokojen rizikem budoucích prodlev nebo dodatečných nákladů a jejich dopady na rozpočet projektu ITER;

9.  žádá Komisi a ředitele společného podniku pro ITER, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložili zprávu o oficiálním stanovisku všech zúčastněných stran k jejich budoucím závazkům ve vztahu k projektu ITER;

10.  v souvislosti s prostředky na závazky společného podniku konstatuje, že z částky 1 254 000 000 EUR, která byla vyhrazena na provozní činnost, bylo čerpáno 61,7 % jako přímé individuální závazky, zatímco zbývajících 38,3 % bylo použito na souhrnné závazky;

11.  se znepokojením konstatuje, že sedm členů zaplatilo své příspěvky na rok 2013 se zpožděním a že se celkově jednalo o částku 2 200 000 EUR; domnívá se, že jakákoli prodleva v platbách ročních příspěvků se může odrazit na realizaci projektu; zdůrazňuje, že tyto prodlevy se pohybují od tří do 48 dnů; bere na vědomí informaci společného podniku, že 77 % zpožděných plateb odpovídá příspěvku dvou členů a že tato částka byla obdržena se zpožděním jednoho pracovního dne;

12.  vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil spolu s posouzením Komise zprávu o příspěvcích všech členů vyjma Komise, která bude informovat také o uplatňování pravidel pro oceňování věcných příspěvků;

13.  je znepokojen tím, že předseda správní rady společného podniku informuje ve výroční zprávě o činnosti za rok 2013 o prodlevách v realizaci projektu a o nutnosti usilovat o úspory nákladů; dále konstatuje, že ředitel poukazuje na rizika spojená s možným rozpočtovým schodkem, který by mohl nastat do roku 2020, zejména v souvislosti se zvýšením rozsahu prací na budovách ITERu a se současným harmonogramem; bere na vědomí vyjádření společného podniku, že rozpočet vyhrazený na stávající VFR do roku 2020 nebude překročen, neboť pokračuje ve vytváření a zavádění široké škály opatření, která mají zamezit růstu nákladů;

14.  vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil v plánovaném termínu zprávu o aktuálním stavu provádění projektu, možných rizicích a jeho budoucím vývoji, spolu s hodnocením provedeným Komisí;

Prevence a řešení případů střetu zájmů a transparentnost

15.  znovu zdůrazňuje, že je nutné zveřejňovat životopisy členů správní rady, ředitele a členů vrcholného vedení společného podniku; vyzývá společný podnik, aby tuto situaci urychleně napravil; bere na vědomí, že vstoupila v platnost pravidla pro řešení střetů zájmů v případě zaměstnanců, a žádá, aby byly tyto případy důsledně zaznamenávány;

Dohoda s hostitelskou zemí

16.  bere na vědomí informaci společného podniku, že podle dohody s hostitelskou zemí, která byla dne 28. června 2007 podepsána se Španělským královstvím, měly být společnému podniku poskytnuty stálé prostory do června 2010; se znepokojením konstatuje, že tyto prostory v době auditu vykonaného v dubnu 2014 stále k dispozici neměl; oceňuje snahu společného podniku o nápravu tohoto stavu a bere na vědomí, že dialog s hostitelskou zemí nepřinesl žádné výsledky;

Pracovní podmínky

17.  je velmi znepokojen tím, že společný podnik zatím nepřijal všechna prováděcí pravidla ke služebnímu řádu; se znepokojením bere ne vědomí, že stávající pracovní prostory společného podniku jsou nedostatečné a že nevytvářejí vhodné podmínky pro práci jeho zaměstnanců; je velmi znepokojen tím, že podmínky na pracovišti mají negativní dopad na úsilí společného podniku o nábor zaměstnanců a snížení míry neobsazených míst; se znepokojením shledává, že zaměstnanci společného podniku uváděli v nedávném průzkumu mezi největšími problémy podmínky na pracovišti; žádá Komisi a ředitele společného podniku pro ITER, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložili zprávu, v níž podrobně vysvětlí důvody prodlev při zavádění služebního řádu a situaci v souvislosti s pracovními podmínkami;

Systémy vnitřní kontroly

18.  se znepokojením bere na vědomí informaci ve zprávě Účetního dvora, že přes značné zefektivnění vnitřního systému kontroly společného podniku v roce 2013 stále zbývá provést několik kroků; tyto kroky zahrnují další propracování postupu pro řízení odhadu nákladů na úrovni zakázek a poskytnutí výsledků auditu získaných v rámci celkové kontrolní a monitorovací strategie pro granty a operační smlouvy, které nebyly v době auditu k dispozici; vyzývá společný podnik, aby předložil zprávu požadovanou Účetním dvorem;

19.  se znepokojením upozorňuje na skutečnost, že kromě akčního plánu, který byl přijat v návaznosti na vnitřní audit řízení zakázek na služby odborníků, nebyly ostatní akční plány přijaté společným podnikem v reakci na vnitřní audit plně realizovány;

20.  vyzývá společný podnik, aby včas oznámil podmínky nabídkových řízení, aby se předešlo nejasnostem ohledně nákladů v souvislosti s možným vývojem při vytváření a plánování projektu ITER;

21.  ze zprávy Účetního dvora se dozvídá, že z opatření přijatých v reakci na zjištěná hlavní rizika jich bylo v listopadu 2013 12 provedeno, 19 právě realizováno a šest opatření nebylo zahájeno; vyzývá společný podnik, aby tuto situaci neprodleně napravil;

22.  bere na vědomí, že společný podnik přijal zvláštní pravidla, která mají zabránit možným střetům zájmů mezi členy jeho správní rady, výkonného výboru, kontrolního výboru a odborníky; upozorňuje na skutečnost, že v době konání auditu nebyl vypracován služební řád zaměstnanců, ani sestavena databáze obecných prohlášení o zájmech; bere na vědomí informaci společného podniku, že správní rada přijala pravidla pro řešení střetů zájmů zaměstnanců, která vstoupila v platnost dne 1. července 2014; dále bere na vědomí, že byla zahájena práce na vytvoření databáze obecných prohlášení o zájmech;

Zadávání provozních zakázek a grantů

23.  konstatuje, že ze 41 postupů pro zadání provozních zakázek, které byly zahájeny v roce 2013, připadalo 44 % na vyjednávací řízení; upozorňuje na skutečnost, že tento podíl vzrostl o 4 % oproti počtu registrovanému za rok 2012; souhlasí s doporučením Účetního dvora, že je nutné zvýšit hospodářskou soutěž v zadávacích řízeních a z toho důvodu méně využívat vyjednávací řízení; bere na vědomí, že na každé vyhlášení výběrového řízení se v průměru přihlásil pouze jeden zájemce; bere na vědomí informaci společného podniku, že vyjednávací řízení, na něž upozornil Účetní dvůr, představovala vzhledem ke své nízké průměrné hodnotě pouze 15 % ročních prostředků na závazky společného podniku;

24.  se znepokojením bere na vědomí přetrvávající nedostatky v postupech společného podniku pro zadávání provozních zakázek; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil podrobnou zprávu o zadávacích řízeních, která proběhla od roku 2008 do současnosti, v nichž uvede:

   v kolika případech došlo k výraznému zvýšení nákladů (více než o 5 %) oproti počátečním stanoveným rámcovým nákladům na zakázky a jaké byly konkrétní příčiny tohoto zvýšení,
   která řízení byla výrazně opožděna oproti původnímu cílovému datu a jaké mají tyto prodlevy finanční dopady,
   jak hodlá společný podnik v budoucnu zajistit, aby byly plněny termíny stanovené podpisem smlouvy,
   v rámci kterých řízení nebyla při podpisu smluv stanovena žádná konkrétní cílová data,
   u kterých postupů společný podnik neoznámil příslušnou smlouvu prostřednictvím předběžného oznámení, a tak v rámci řízení nepodpořil hospodářskou soutěž, a z jakých důvodů a kteří smluvní partneři měli z menší konkurence zvláštní prospěch,
   jaké postupy (kromě příslušných ustanovení služebního řádu) předcházejí případnému střetu zájmů u zaměstnanců, kteří jsou zapojeni do výběrových řízení, a v kolika případech nebyli zaměstnanci formálně pověřeni k účasti na výběrových řízeních,
   jak hodlá společný podnik zlepšit své interní rozhodovací postupy, aby zabránil dalším prodlevám ve výběrových řízeních, jak stanovil Soudní dvůr, a v budoucnu zaručil transparentní a zákonný průběh nabídkových řízení a dodržování smluvených termínů;

25.  se znepokojením se ze zprávy Účetního dvora dozvídá, že kontrola pěti postupů na zadání provozních zakázek odhalila tyto nedostatky:

   společný podnik v případě jednoho výběrového řízení nezveřejnil předběžné informace o zakázce; bere na vědomí vysvětlení společného podniku, že dotčená zakázka byla zahájena před schválením postupu předběžného oznámení v září 2012;
   u jedné veřejné zakázky bylo zjištěno zvýšení nákladů o 32 % oproti počátečním odhadům; dále konstatuje, že v případě dvou dalších veřejných zakázek se kvůli povaze informací, jež byly poskytnuty v dokumentaci, ukázalo vyvážení rozdílu mezi konečnou hodnotou zakázky a počátečním odhadem jako obtížné; bere na vědomí vysvětlení společného podniku, že tento problém vyplývá z přehodnocení původního rozsahu zakázky, což vedlo k prodloužení, zkomplikování a zvýšení nákladů v dotčených zakázkách;
   u jednoho řízení byla konstatována absence konkrétních pokynů a postupů k zajištění toho, aby údaje od třetích stran, které se v zadávacích řízeních používají jako vstupní dokumentace, byly jednotně a systematicky prověřovány a formálně přijímány společný podnikem; bere na vědomí, že společný podnik připraví formální kontrolní seznam, aby se zajistilo náležité využití informací poskytnutých třetí stranou; vyzývá společný podnik, aby tento seznam začal co nejdříve používat, má-li se takovým situacím v budoucnu zamezit;
   u jednoho zadávacího řízení se v důsledku změn původní zakázky zvýšila její hodnota o 15 %; zdůrazňuje, že dostupné informace nestačily k posouzení toho, zda posouzení významnosti změn proběhlo v souladu s interními postupy společného podniku;
   v jednom případě se fáze dialogu výrazně protáhla, takže konečné podmínky zakázky a aktualizovaná verze technických požadavků byly zaslány později, než se plánovalo, a smlouva tak byla podepsána se čtyřměsíčním zpožděním;

26.  nemůže akceptovat, že společný podnik nevypracoval interní postup pro zaměstnance, kteří jsou zapojeni do výběrových řízení; zdůrazňuje, že je nezbytně nutné tuto oblast zlepšit;

27.  bere na vědomí, že ve zprávě Účetního dvora se uvádí, že v případě dvou zadávacích řízení nebyli zaměstnanci společného podniku, kteří při vyhodnocování nabídek poskytovali technické poradenství, formálně jmenováni příslušným oprávněným orgánem ani jako členové hodnotícího výboru, ani jako odborníci, kteří mají tomuto výboru poskytovat technické poradenství; zdůrazňuje, že v případě jednoho výběrového řízení zahájeném po zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu jmenoval schvalující úředník tým pro jednání s vybranými kandidáty, aniž by tento tým měl formální mandát, který by stanovil strategii jednání, cíle, jichž má být dosaženo, či technické, finanční a smluvní parametry;

Celková kontrola a monitorování zadávání provozních zakázek a grantů

28.  shledává, že společný podnik má systém pro provádění kontrol na úrovni jednotlivých dodavatelů, jenž má prověřovat, zda jsou dodržovány požadavky na zajišťování kvality; konstatuje, že v dubnu 2014, kdy Účetní dvůr prováděl audit, nebyly k dispozici výsledky následných kontrol grantů, finančního ověření a ověření souladu v rámci plnění smluv plynoucí z provádění celkové monitorovací a kontrolní strategie;

Právní rámec

29.  konstatuje, že společný podnik neupravil svá finanční pravidla tak, aby zohledňovala změny zavedené novým finančním nařízením a rámcovým finančním nařízením pro subjekty(2) uvedené v článku 208 finančního nařízení; bere na vědomí odpověď společného podniku, že tyto změny posoudil a správní radě navrhl odpovídající změny; konstatuje, že podle článku 5 rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom má Komise předtím, než poskytne správní radě společného podniku konečné znění finančních pravidel, vydat stanovisko; vyzývá Komisi a společný podnik, aby tuto situaci neprodleně napravily;

30.  bere na vědomí společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise(3) a následnou politickou dohodu dosaženou o zvláštním postupu udělování absolutoria společným podnikům;

Práva duševního vlastnictví a průmyslová politika

31.  bere na vědomí, že dne 27. června 2013 přijala správní rada společného podniku rozhodnutí o implementaci odvětvové politiky v oblasti energie z jaderné syntézy a politiky v oblasti práva duševního vlastnictví a šíření informací; konstatuje, že společný podnik zatím nepřijal ani nezavedl konkrétní opatření na zmírnění specifických rizik, která souvisejí s ochranou práv duševního vlastnictví a šíření výsledků výzkumu; bere na vědomí názor společného podniku, že náklady na provádění těchto opatření nejsou úměrné velikosti zbytkového rizika a že by jejich uplatňování v praxi bylo spojeno s obtížemi;

32.  bere na vědomí, že ve zprávě Účetního dvora se uvádí, že smluvním stranám společného podniku byla nabídnuta výhradní užívací práva pro duševní vlastnictví v oblastech mimo jadernou syntézu, zatímco v oblasti jaderné syntézy mají nevýhradní práva; konstatuje, že společný podnik může být vystaven riziku, pokud jde o jeho povinnost udržet si přístup k úplným právům duševního vlastnictví souvisejícím s evropskými věcnými příspěvky a převést tato přístupová práva na organizaci ITER, bude-li třeba; souhlasí s doporučením Účetního dvora, že je třeba sledovat, jak je uplatňováno smluvní ustanovení, podle kterého se smluvní dodavatelé musí zdržet jakéhokoliv šíření výsledků výzkumu do doby, než je přijato rozhodnutí o jejich případné ochraně; vyzývá společný podnik, aby v zájmu maximální jasnosti a transparentnosti vůči smluvním stranám vymezila, co se považuje za používání výsledků jaderné syntézy.

(1) Závěry Rady ke stavu projektu ITER ze dne 7. července 2010 (ref.11902/10)
(2) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(3) Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právní upozornění - Ochrana soukromí