Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2129(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0108/2015

Esitatud tekstid :

A8-0108/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.59
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0168

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 89k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõte
P8_TA(2015)0168A8-0108/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2129(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust 2007/198/Euratom (millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised)(5), eriti selle artikli 5 lõiget 3,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0108/2015),

1.  annab heakskiidu ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte direktori tegevusele ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 44.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 45.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2129(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust 2007/198/Euratom (millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised)(5), eriti selle artikli 5 lõiget 3,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0108/2015),

1.  kiidab heaks ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 44.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 45.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2129(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0108/2015),

A.  arvestades, et ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte”) loodi 2007. aasta märtsis 35 aasta pikkuseks perioodiks;

B.  arvestades, et ühisettevõtte liikmeteks on Euratom, mida esindab Euroopa Komisjon, Euratomi liikmesriigid ja teised riigid, kes on sõlminud Euratomiga koostöölepingu juhitava termotuumasünteesi alal;

C.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt töötamist 2008. aasta märtsis;

D.  arvestades, et 9. oktoobril 2008. aastal esitas kontrollikoda arvamuse nr 4/2008 ühisettevõtte finantseeskirjade kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

2.  märgib murelikult, et kontrollikoja aruandes rõhutatakse kinnitava avalduse osana asjaolu, mille kohaselt võib ühisettevõtte poolt ITERi projekti ehitusetappi tehtav rahaline sissemakse oluliselt suuremaks osutuda; märgib lisaks, et rahalise sissemakse suurenemise oht tuleneb põhiliselt projekti mahu muutumisest ning praegusest ajakavast, mida ei peeta realistlikuks ja mis on praegu läbivaatamisel; on veendunud, et tulemusliku eelarve haldamise ja finantsjuhtimise jaoks on vaja realistlikku käsitlust; märgib, et ühisettevõte aitab kaasa kogu ITERi projekti hõlmavale püüdlusele esitada kogu projekti jaoks üldine realistlik ajakava; palub ühisettevõttel see kiiremas korras ITERi nõukogule esitada;

3.  märgib, et 7. juulil 2010. aastal vastu võetud nõukogu järeldustega(1) kiideti heaks ühisettevõtte panus ITERi projekti ehitusetappi summas 6,6 miljardit eurot 2008. aasta väärtuses; juhib kontrollikoja poolt rõhutatud asjaolude põhjal murelikult tähelepanu sellele, et nimetatud summa on algselt ette nähtud eelarveliste kulutustega võrreldes kaks korda suurem ning see ei sisaldanud komisjoni poolt esildatud ja võimalike ettenägematute kulude katmiseks ette nähtud 663 000 000 euro suurust summat; on seisukohal, et projekti märkimisväärne suurendamine võib seada ohtu muud samuti liidu eelarvest rahastatavad programmid ja see võib olla vastuolus kulutasuvuse põhimõttega;

4.  on väga mures selle pärast, et ühisettevõtte poolt 2013. aasta novembris antud hinnangu kohaselt on projekti ehitusetapi lõpuni eelarveliste vahendite puudujääk 290 000 000 eurot, mis moodustab 4,39 % kõrvalekalde nõukogu poolt 2010. aastal heakskiidetud mahust ja on projekti esialgsest eelarvest 10,7 % suurem;

5.  tunneb muret asjaolu pärast, et nende riskidega seoses ei ole ühisettevõte lepingute sõlmimise tasandil veel rakendanud süsteemi, mille abil regulaarselt kulude kõrvalekaldeid jälgida, ega ole ajakohastanud ühisettevõtte poolt ITERi projekti tehtava sissemakse suurust pärast selle ehitusetapi lõppu;

6.  märgib murelikult, et oluliste lepingute allkirjastamise jätkuva viibimise tõttu vaadatakse ajakava ja kuluplaani pidevalt läbi, mille tõttu ei ole võimalik ühisettevõtte põhitegevust puudutavate hankemenetlustega seotud, kavandatud eelrahastamise edasilükkamist ellu viia;

7.  juhib murelikult tähelepanu sellele, et ühisettevõte ei ole oma finantsaruannetes esitanud üksikasjalikke andmeid selle kohta, millises etapis on pooleliolevad tööd; võtab kontrollikoja andmetele tuginedes teadmiseks, et selline teave on väga oluline, näitamaks ühisettevõtte siiani elluviidud tegevuste seisukorda, mis puudutab ITERi rahvusvahelise organisatsiooniga sõlmitud hankekokkuleppeid; juhib tähelepanu sellele, et ühisettevõtte andmetele tuginedes esitati teave, mis kajastab üldist kulgu, ühisettevõtte aasta eduaruandes ja aasta tegevusaruandes, kuid see piirdus ainult lõpetatud tööde osakaalu kohta antud esialgse hinnanguga, mis põhines hankemenetlustega seoses seni tekkinud kulude summal ja kulude võrdlusel projekti tehtud mitterahaliste sissemaksude hinnangulisel väärtusel; võtab lisaks teadmiseks, et 2013. aasta raamatupidamise aastaaruandesse on lisatud valminud tööde esialgne ligikaudne hinnang; rõhutab, et vaja on teavet ja näitajaid nõuetekohaseks tulemuslikkuse hindamiseks, mida kohaldatakse nii väljundi kui ka sisemise juhtimise suhtes;

8.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2013. aasta lõplik, täitmiseks kasutada olev eelarve sisaldas 1 297 000 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 432 400 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; märgib lisaks, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 100 % ja 89,8 %; rõhutab, et 2013. aasta esialgses eelarves enne vähendamisi kajastatud maksete assigneeringute kasutusmäär oli 57,8 %; võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et see tulenes ITERi rahvusvahelise organisatsiooni andmete esitamise viivitustest ja halvast korraldusest ning kavandatust pikematest kulutuste vähendamise läbirääkimistest ettevõtetega; väljendab muret võimalike tulevaste viivituste või ülekulude ja nende poolt ITERi projekti eelarvele avaldatava mõju pärast;

9.  palub komisjonil ja ITERi ühisettevõtte direktoril esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruanne, mis käsitleb kõigi sidusrühmade ametlikku seisukohta ITERi projektiga seotud tulevaste kohustuste kohta;

10.  märgib, et ühisettevõtte põhitegevuseks kasutada olnud kulukohustuste assigneeringutest summas 1 254 000 000 eurot kasutati 61,7 % otseste individuaalsete ning ülejäänud 38,3 % üldiste kulukohustuste kaudu;

11.  märgib murelikult, et seitse liiget tasusid oma 2013. aasta iga-aastase liikmemaksu suurusjärgus 2 200 000 eurot ettenähtust hiljem; on seisukohal, et iga-aastase liikmemaksu tasumisega viivitamine võib mõjutada projekti kulgu; rõhutab, et hilinemised jäid vahemikku 3–48 päeva; võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et 77 % hilinenud maksetest vastas kahe liikme osamaksudele ja need laekusid ühe tööpäeva pikkuse hilinemisega;

12.  palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga aruanne kõikide liikmete (v.a komisjon) osamaksude kohta, milles on kirjeldatud ka mitterahaliste panuste hindamiseeskirjade kohaldamist;

13.  tunneb muret asjaolu pärast, et ühisettevõtte juhatuse esimees viitab 2013. aasta tegevusaruandes viivitustele projektide elluviimises ja vajadusele leida võimalusi kulude kokkuhoidmiseks; märgib lisaks, et direktor viitab riskidele, mis on seotud eelarve võimaliku puudujäägiga 2020. aastaks, mis tuleneb põhiliselt ITERi hoonete arvu suurenemisest ja praegusest ajakavast; võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku jaoks aastani 2020 eraldatud eelarvest peetakse kinni, jätkates paljude eri kulupiiramismeetmete väljatöötamist ja rakendamist;

14.  palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile koos komisjoni hinnanguga aegsasti aruanne, milles käsitletakse projekti elluviimise praegust seisu, võimalikke riske ja projekti edasist arengut;

Huvide konflikti ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

15.  kordab, et ühisettevõtte haldusnõukogu liikmete, direktori ja kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldused tuleb teha avalikult kättesaadavaks; palub ühisettevõttel seda olukorda kiiremas korras parandada; võtab teadmiseks, et töötajate huvide konfliktide haldamise eeskirjad on jõustunud, ja nõuab asjaomaste juhtumite täpset dokumenteerimist;

Asukohariigi leping

16.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et Hispaania Kuningriigiga 28. juunil 2007. aastal sõlmitud asukohariigi lepingu kohaselt oleks ühisettevõte pidanud oma alalised ruumid kätte saama 2010. aasta juuniks; märgib murelikult, et auditi tegemise ajaks 2014. aasta aprillis ei olnud see ikka veel toimunud; võtab teadmiseks ühisettevõtte jõupingutused seda olukorda parandada ning puudulikud tulemused asukohariigiga peetavas dialoogis;

Töötingimused

17.  on väga mures selle pärast, et ühisettevõte ei ole veel kõiki personalieeskirjade rakendamiseks vajalikke eeskirju vastu võtnud; märgib murelikult, et ühisettevõttele praegu antud tööruumid ei ole piisavad ning takistavad selle töötajatel mõistlikes tingimustes töötamist; on sügavalt mures asjaolu pärast, et tööruumide tingimustel on negatiivne mõju ühisettevõtte jõupingutustele täita kõik vabad ametikohad ja langetada vabade ametikohtade määra; täheldab murelikult, et hiljutises ühisettevõtte töötajate küsitluses nimetasid töötajad tööruumide tingimusi ühe peamise probleemi ja mureküsimusena; palub komisjonil ja ühisettevõtte direktoril esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruanne personalieeskirjade rakendamisel toimunud viivituste põhjuste ja töötingimuste olukorra kohta;

Sisekontrollisüsteemid

18.  võtab kontrollikoja aruandele tuginedes murelikult teadmiseks, et vaatamata 2013. aastal ühisettevõtte sisekontrollisüsteemis tehtud olulistele edusammudele tuleb veel ellu viia mitmeid meetmeid; need meetmed hõlmavad lepingute tasandil kuluprognoosi haldamise edasiarendamist, samuti toetuste ja tegevuslepingute üldise kontrolli- ja järelevalvestrateegia elluviimisest tuleneva auditeerimise tulemusi, mis ei olnud auditi toimumise ajaks kättesaadavad; palub ühisettevõttel teha aruanne kättesaadavaks kontrollikoja taotluse alusel;

19.  juhib murelikult tähelepanu asjaolule, et kui ekspertidega sõlmitud lepingute haldamise kohta tehtud siseauditi alusel vastu võetud tegevuskava välja arvata, ei olnud teisi ühisettevõtte poolt siseauditite alusel vastu võetud tegevuskavu täielikult ellu viidud;

20.  palub ühisettevõttel esitada tehnilised kirjeldused aegsasti, et vältida kulude suhtes valitsevat ebakindlust, mis tuleneb ITERi projekti ülesehituse ja kavandamise võimalikust muutumisest;

21.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et varasemalt tuvastatud põhiriskide alusel võetud meetmetest olid 2013. aasta novembriks 12 lõpule viidud, 19 pooleli ja 6 alustamata; palub ühisettevõttel need küsimused kiiremas korras lahendada;

22.  märgib, et ühisettevõte võttis vastu erieeskirjad oma juhatuse, täitevkomitee ja auditikomitee liikmete ning ekspertide võimalike huvide konfliktide ärahoidmiseks; juhib tähelepanu asjaolule, et auditi teostamise ajaks ei olnud personalieeskirjad ning üldiste huvide deklaratsioonide andmebaas veel sisse seatud; võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et juhatus võttis vastu töötajate huvide konfliktide haldamise eeskirjad, mis jõustusid 1. juulil 2014. aastal; märgib lisaks, et väljatöötamisel on spetsiaalne ülddeklaratsioonide andmebaas;

Põhitegevusega seotud hankelepingud ja toetused

23.  märgib, et läbirääkimistega menetlused moodustasid 44 % kõigist 2013. aastal algatatud põhitegevusega seotud hankemenetlustest; juhib tähelepanu asjaolule, et see protsendimäär on 2012. aastal registreeritud arvnäitajast 4 % võrra kõrgem; nõustub kontrollikoja soovitusega, mille kohaselt tuleb suurendada konkurentsivõimalusi seoses hankemenetlustega ja teha seda läbirääkimistega menetluste kasutamise vähendamise abil; võtab teadmiseks, et toetuste puhul saadi keskmiselt ainult üks pakkumine menetluse kohta; võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et kontrollikoja viidatud läbirääkimistega menetlused moodustavad nende keskmiselt väikese väärtuse tõttu ainult 15 % ühisettevõtte aastastest kohustustest;

24.  võtab murelikult teadmiseks ühisettevõtte põhitegevust puudutavate hankemenetlustega seotud püsivad puudused; palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile üksikasjalik aruanne 2008. aastast kuni praeguseni toimunud hankemenetluste kohta, tuues välja järgmise:

   kui paljude menetluste puhul toimus kulude järsk suurenemine (üle 5 %) võrreldes lepingu esialgse kuluraamistikuga ja mis suurenemise täpselt põhjustas;
   milliste menetluste puhul toimus esialgse tähtpäevaga võrreldes pikk viivitus ja millised rahalised tagajärjed viivitus endaga kaasa tõi;
   kuidas ühisettevõte tagab, et edaspidi peetakse lepingu allkirjastamiseks ette nähtud kuupäevadest kinni;
   milliste menetluste puhul ei olnud lepingute sõlmimisel üldse mingit konkreetset kuupäeva sätestatud;
   milliste menetluste puhul ei avaldanud ühisettevõte vastava lepingu kohta eelteadet ning jättis seega menetluse konkurentsi suurendamise võimaluse kasutamata ja mis oli selle põhjused ning millistele lepingupartneritele oli väiksem konkurents eriti kasulik;
   millised menetlused (peale kohaldatavate personalieeskirjade) on kehtestatud hankemenetlustega seotud töötajate võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja kui paljudel juhtudel ei olnud töötajatel ametlikku volitust hankemenetlustes osaleda;
   kuidas ühisettevõte tagab sisemise otsustusprotsessi parandamise, et vältida hankemenetlustes lisaviivitusi, nagu kontrollikoda on nõudnud, et tagada tulevikus läbipaistvad, õigeaegsed ja seaduslikud pakkumused;

25.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et pärast viie põhitegevusega seotud hankemenetluse auditeerimist tuvastati järgmised puudused:

   ühe hankemenetluse puhul ei avaldanud ühisettevõte lepingu kohta eelteadet; võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et kõnealune leping käivitati enne eelteate kasutamise menetluse heakskiitmist 2012. aasta septembris;
   ühe hankemenetluse puhul täheldati hanke maksumuse 32 % suurenemist esialgse hinnaprognoosiga võrreldes; märgib lisaks, et kahe muu hankemenetluse puhul oli toimikutes sisalduva teabe iseloomu tõttu lepingu lõpliku maksumuse ja algse prognoositud maksumuse vahelise erinevuse põhjuse väljaselgitamine keeruline; võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et võrdlemise keerukus tuleneb lepingu algse mahu ümberhindamisest, mistõttu pikenes selle täitmiseks vajalik aeg ning millest tulenesid selliste lepingute olemus, keerukus ja summad;
   ühe hankemenetluse puhul leiti, et puudusid erisuunised ja -menetlused, tagamaks, et hankemenetlustes kolmandate osapoolte kasutatud sisenddokumentidega saadud tulemusi vaadataks ühisettevõttes ühtlustatult ja süstemaatiliselt läbi ja kiidetaks ametlikult heaks; võtab teadmiseks, et ühisettevõte koostab ametliku kontrollnimekirja, et tagada kolmandate isikute teabe asjakohane kasutamine; kutsub ühisettevõtet üles rakendama kontrollnimekirja võimalikult kiiresti, et vältida tulevikus selliseid olukordi;
   ühe hankemenetluse puhul suurenes algses lepingus tehtud muudatuste tagajärjel lepingu maksumus võrreldes algse maksumusega 15 %; juhib tähelepanu asjaolule, et kättesaadav teave ei olnud piisav, otsustamaks, kas muudatuste olulisuse hindamine toimus ühisettevõtte sisemenetluste kohaselt või mitte;
   ühe menetluse dialoogietapp viibis pikalt, mistõttu lepingu lõplikud tingimused ja pakkumistingimuste ajakohastatud tehniline versioon edastati kavandatust hiljem ning leping sõlmiti neli kuud pärast kehtestatud kuupäeva;

26.  peab vastuvõetamatuks, et ühisettevõte ei ole hankemenetlustesse kaasatud töötajate jaoks töötanud välja sisemenetlust; juhib tähelepanu asjaolule, et selles valdkonnas valitsevat olukorda tuleb kiiremas korras parandada;

27.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kahe hankemenetluse puhul ei olnud ühisettevõtte töötajad, kes andsid pakkumuste hindamise käigus hindamiskomitee palvel tehnilist nõu, ametisse nimetava asutuse poolt ametlikult määratud – ei hindamiskomisjoni liikmeteks ega komisjonile tehnilist nõustamist pakkuvateks ekspertideks; juhib tähelepanu asjaolule, et ühe hankemenetluse puhul määras eelarvevahendite käsutaja pärast osalemiskutse avaldamist ametisse meeskonna, kes pidi valitud kandidaatidega dialoogi läbi viima, kuigi kõnealusel meeskonnal puudusid ametlikud volitused läbirääkimistega seotud dialoogi strateegia, saavutatavate eesmärkide ning tehniliste, finantsalaste ja lepinguga seonduvate parameetrite kehtestamiseks;

Põhitegevusega seotud hankelepingute ja toetuste üldine kontroll ning järelevalve

28.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte kasutab töövõtjate tasandil auditite süsteemi, mille eemärk on kontrollida vastavust kvaliteedi tagamise nõuetele; märgib, et üldise järelevalve- ja kontrollistrateegia elluviimisest tulenevate toetuste järelauditite ning lepingu täitmise finantsnõuetele vastavuse kontrollimise tulemused ei olnud kontrollikoja auditi toimumise ajaks 2014. aasta aprillis kättesaadavad;

Õigusraamistik

29.  märgib, et ühisettevõte ei ole muutnud oma finantseeskirju, et kajastada muudatusi, mis kaasnesid uue finantsmääruse ja raamfinantsmäärusega asutustele(2), millele viidatakse uue finantsmääruse artiklis 208; võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et ühisettevõte hindas muudatusi ja esitas muudatusettepanekud oma juhatusele; märgib, et nõukogu otsuse 2007/198/Euratom artikli 5 kohaselt peab komisjon esitama oma arvamuse enne finantseeskirjade lõpliku versiooni ühisettevõtte juhatusele esitamist; palub komisjonil ja ühisettevõttel see küsimus viivitamata lahendada;

30.  võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse(3)ja sellega seoses saavutatud poliitilise kokkuleppe ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta;

Intellektuaalomandi õigused ja tootmisharu poliitika

31.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte juhatus võttis 27. juunil 2013. aastal vastu otsuse tuumasünteesienergeetika tootmisharu poliitika ning intellektuaalomandi õiguste ja teabe levitamise poliitika rakendamise kohta; märgib, et ühisettevõte ei ole veel vastu võtnud ega rakendanud teatavaid meetmeid, mille eesmärk on vähendada intellektuaalomandi õiguste kaitse ja uurimistulemuste levitamisega seonduvaid eririske; võtab teadmiseks ühisettevõtte arvamuse, mille kohaselt ei näi niisuguste meetmete rakendamise kulud olevat jääkriski suurusega proportsionaalsed ja nende praktikas rakendamine oleks keerukas;

32.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõtte töövõtjatele pakutakse intellektuaalomandi õiguste kasutamise ainuõigusi muude kui tuumasünteesivaldkondade puhul, samal ajal kui tuumasünteesivaldkonnas on töövõtjatel intellektuaalomandi õiguste kasutamise lihtlitsentsid; märgib, et see võib ühisettevõtte ohtu seada, kuna ühisettevõte on kohustatud omama juurdepääsu kõikidele intellektuaalomandi õigustele, mis on seotud Euroopa mitterahalise panusega, ning vajadusel suutma seda juurdepääsuõigust ITERi organisatsioonile üle andma; nõustub kontrollikoja soovitusega, mille kohaselt tuleb jälgida, kuidas täidetakse lepinguklauslit, et keelata töövõtjail uurimistulemusi levitada enne, kui nende võimaliku kaitse kohta on otsus tehtud; kutsub ühisettevõtet üles piiritlema, mida käsitataks tuumasünteesi rakendusena, et tagada töövõtjatega seoses maksimaalne selgus ja läbipaistvus.

(1) Nõukogu 7. juuli 2010. aasta järeldused ITERi projekti seisu kohta (11902/10).
(2) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(3) ELT L 163, 29.5.2014, lk 21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika