Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2129(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0108/2015

Texte depuse :

A8-0108/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.59
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0168

Texte adoptate
PDF 367kWORD 122k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
P8_TA(2015)0168A8-0108/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2129(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe(5), în special articolul 5 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0108/2015),

1.  acordă directorului întreprinderii comune pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 44
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 45
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor întreprinderii comune pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2129(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe(5), în special articolul 5 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0108/2015),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2013;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 44
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 45
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2129(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0108/2015),

A.  întrucât întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată în martie 2007 pentru o perioadă de 35 de ani;

B.  întrucât membrii întreprinderii comune sunt Euratom, reprezentat de Comisie, statele membre ale Euratom și alte țări care au încheiat cu Euratom acorduri de cooperare în domeniul fuziunii nucleare controlate;

C.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în martie 2008;

D.  întrucât, la 9 octombrie 2008, Curtea de Conturi („Curtea”) a emis Avizul nr. 4/2008 referitor la regulamentul financiar al întreprinderii comune,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de declarația Curții potrivit căreia conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2013 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare;

2.  ia act cu îngrijorare de faptul că raportul Curții conține un paragraf de evidențiere, ca parte a declarației sale de asigurare, care indică un risc semnificativ de creștere la care este expusă contribuția întreprinderii comune în faza de construcție a proiectului ITER; ia act totodată de faptul că există un risc ca valoarea acestei contribuții să crească, în principal din cauza schimbărilor survenite în sfera rezultatelor preconizate ale proiectului, dar și din cauza calendarului actual, care este considerat nerealist și aflat actualmente în curs de revizuire; are încredere în importanța unei abordări realiste pentru o gestionare bugetară și financiară eficace; constată că întreprinderea comună contribuie la definirea unui calendar general realist pentru întreg proiectul ITER; solicită întreprinderii comune să îl transmită de urgență Consiliului ITER;

3.  observă că, prin concluziile Consiliului adoptate la 7 iulie 2010(1), s-au aprobat 6,6 miliarde EUR în valorile din 2008 pentru ca întreprinderea comună să contribuie la faza de construcție a proiectului ITER; atrage atenția cu îngrijorare asupra sublinierilor pe care Curtea le-a făcut pe acest subiect, că această sumă este dublă față de costurile inițiale înscrise în buget și nu include suma de 663 000 000 EUR propusă de Comisie și destinată să acopere potențialele cheltuieli neprevăzute; consideră că creșterea semnificativă a costului proiectului poate pune în pericol alte programe care sunt, de asemenea, finanțate de la bugetul Uniunii și poate fi contradictorie principiului rentabilității;

4.  este profund îngrijorat de faptul că, în noiembrie 2013, întreprinderea comună a estimat că deficitul bugetar existent până la finalizarea fazei de construcție a proiectului era de 290 000 000 EUR, reprezentând o abatere de 4,39% de la cifra aprobată de Consiliu în 2010 și o majorare de 10,7% comparativ cu bugetul inițial al proiectului;

5.  este preocupat de faptul că, în ceea ce privește aceste riscuri, întreprinderea comună nu a implementat încă, la nivel de contract, un sistem pentru monitorizarea periodică a abaterilor de la costuri și nu a actualizat evaluarea contribuției întreprinderii comune la proiectul ITER după finalizarea fazei de construcție;

6.  ia act cu îngrijorare de revizuirile constante ale calendarului și costurilor din cauza întârzierilor repetate în semnarea contractelor importante, ceea ce nu permite realizarea amânărilor privind prefinanțarea planificată în legătură cu procedurile de achiziții operaționale ale întreprinderii comune;

7.  atrage atenția cu îngrijorare asupra faptului că întreprinderea comună nu a detaliat, în declarațiile sale financiare, gradul de avansare a activității în curs; ia act de faptul că, potrivit Curții, aceste informații sunt esențiale pentru reflectarea stadiului activităților derulate până în prezent de întreprinderea comună în ceea ce privește acordurile de achiziții încheiate cu Organizația Internațională ITER; subliniază că, potrivit întreprinderii comune, informațiile privind progresele generale au fost prezentate în Raportul anual privind progresele înregistrate și în Raportul anual de activitate, dar că acestea se limitează la o estimare preliminară brută a procentajului lucrărilor finalizate, pe baza valorii cheltuielilor legate de achiziții, suportate până în prezent, și prin compararea acestora cu valoarea estimată a contribuțiilor în natură aduse proiectului; în plus, ia act de faptul că o estimare preliminară brută a lucrărilor finalizate este inclusă în conturile anuale pe 2013; subliniază că este nevoie de informații și indicatori pentru măsurarea corespunzătoare a performanțelor, care se aplică atât rezultatelor, cât și managementului intern;

8.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2013 disponibil pentru execuție a cuprins credite de angajament în valoare de 1 297 000 000 EUR și credite de plată în valoare de 432 400 000 EUR; observă și faptul că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 100%, respectiv de 89,8%; subliniază că rata de execuție pentru creditele de plată înscrise în bugetul inițial pe 2013, înainte de efectuarea reducerilor, a fost de 57,8%; conform întreprinderii comune, această situație a fost cauzată de întârzieri și gestionare defectuoasă în furnizarea datelor de către Organizația Internațională ITER și de negocierile mai lungi decât era prevăzut cu companiile pentru reducerea costurilor; își exprimă îngrijorarea cu privire la viitoarele posibile întârzieri sau costuri suplimentare și la impactul acestora asupra bugetului proiectului ITER;

9.  solicită Comisiei și directorului întreprinderii comune europene pentru ITER să prezinte un raport autorității care acordă descărcarea de gestiune privind poziția oficială a tuturor părților interesate cu privire la viitoarele lor angajamente față de proiectul ITER;

10.  referitor la creditele de angajament ale întreprinderii comune, ia act de faptul că, din suma de 1 254 000 000 EUR disponibilă pentru activități operaționale, 61,7% au fost executați prin angajamente directe individuale, în timp ce restul de 38,3 % au fost executați prin angajamente globale;

11.  ia act cu îngrijorare că șapte membri și-au plătit cu întârziere cotizațiile anuale de membru pe 2013, care se ridică la 2 200 000 EUR; consideră că orice întârziere cu privire la plata contribuției anuale poate avea un impact asupra modului de desfășurare a proiectului; subliniază că întârzierile au fost de la trei până la 48 de zile; ia act de faptul că, potrivit întreprinderii comune, 77% din plățile efectuate cu întârziere corespund contribuției a doi membri și au fost primite cu o întârziere de o zi lucrătoare;

12.  solicită întreprinderii comune să prezinte un raport autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la contribuțiile tuturor membrilor, alții decât Comisia, inclusiv cu privire la aplicarea normelor de evaluare pentru contribuțiile în natură, împreună cu o evaluare realizată de Comisie;

13.  este preocupat de faptul că, în raportul anual de activitate pe 2013, președintele Consiliului de administrație al întreprinderii comune menționează întârzierile înregistrate de proiecte, precum și necesitatea de a se reduce costurile; în plus, ia act de faptul că directorul menționează riscurile asociate cu un potențial deficit bugetar până în 2020, în principal din cauza creșterii cheltuielilor pentru clădirile ITER și a programului actual; ia act de faptul că, potrivit întreprinderii comune, bugetul alocat pentru actualul CFM până în 2020 va fi respectat prin continuarea dezvoltării și implementării unei serii extinse de măsuri de limitare a costurilor;

14.  invită întreprinderea comună să prezinte în timp util autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind stadiul real de executare a proiectului, riscurile potențiale și evoluția sa viitoare; acest raport ar trebui să fie prezentat împreună cu o evaluare realizată de Comisie;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

15.  reiterează necesitatea ca CV-urile membrilor Consiliului de administrație, ale directorului și ale personalului de conducere de nivel superior al întreprinderii comune să fie făcute publice; invită întreprinderea comună să remedieze de urgență această situație; ia act de faptul că Normele de gestionare a conflictelor de interese în ceea ce privește membrii personalului au intrat în vigoare și solicită o evidență solidă a cazurilor;

Acordul cu țara gazdă

16.  din informațiile furnizate de întreprinderea comună, ia act de faptul că, potrivit acordului cu țara gazdă, semnat cu Regatul Spaniei la 28 iunie 2007, întreprinderii comune ar fi trebuit să i se pună la dispoziție un sediu permanent până în iunie 2010; ia act cu îngrijorare de faptul că, la momentul efectuării auditului, în aprilie 2014, acest lucru nu era încă realizat; ia act de eforturile întreprinderii comune de a remedia această situație, precum și de lipsa de rezultate ale dialogului cu țara gazdă;

Condițiile de muncă

17.  își exprimă profunda îngrijorare față de faptul că întreprinderea comună nu a adoptat încă toate normele de aplicare a Statutului funcționarilor; ia act cu îngrijorare de faptul că spațiul de lucru pus în prezent la dispoziție este insuficient și împiedică personalul întreprinderii comune să își desfășoare activitatea în condiții rezonabile; este profund îngrijorat de impactul negativ pe care condițiile legate de spațiul de lucru îl au asupra eforturilor întreprinderii comune de a ocupa toate posturile disponibile și de a reduce rata de posturi vacante; observă cu îngrijorare că, într-o anchetă recentă realizată în rândul personalului întreprinderii comune, condițiile legate de spațiul de lucru au fost citate printre principalele dificultăți și motive de îngrijorare; solicită Comisiei și directorului întreprinderii comune să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport în care să detalieze motivele întârzierii aplicării Statutului funcționarilor și situația legată de condițiile de muncă;

Sistemele de control intern

18.  constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, deși în anul 2013 s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește sistemul de control intern al întreprinderii comune, încă mai trebuie implementate o serie de acțiuni; printre aceste acțiuni se numără continuarea dezvoltării procesului de gestionare a estimării costurilor la nivel de contract, precum și faptul că rezultatele auditurilor efectuate cu privire la implementarea strategiei generale de control și monitorizare pentru granturi și pentru contractele aferente activităților nu au fost prezentate la momentul efectuării auditului; solicită întreprinderii comune să pună la dispoziție raportul la cererea Curții;

19.  subliniază cu îngrijorare faptul că planurile de acțiune adoptate de întreprinderea comună ca răspuns la auditurile interne nu au fost puse în aplicare în totalitate, cu excepția planului de acțiune care a fost realizat drept răspuns la auditul intern privind gestionarea contractelor cu experții;

20.  invită întreprinderea comună să pună la dispoziție în timp util caietul de sarcini pentru a elimina incertitudinile legate de costuri, asociate posibilei evoluții la nivelul conceperii și planificării proiectului ITER;

21.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, dintre acțiunile adoptate ca răspuns la principalele riscuri identificate anterior, 12 au fost implementate, 19 se află în curs și 6 nu începuseră până în noiembrie 2013; cere întreprinderii comune să remedieze de urgență această situație;

22.  ia act de faptul că întreprinderea comună a adoptat norme specifice de prevenire a posibilelor conflicte de interese care pot afecta membrii Consiliului de administrație, ai Comitetului executiv, ai Comitetului de audit și experții; subliniază faptul că, până la momentul realizării auditului, nu fuseseră instituite normele privind membrii personalului sau o bază de date cu declarațiile generale de interese; ia act de faptul că, potrivit întreprinderii comune, Regulamentul privind gestionarea conflictelor de interese cu privire la membrii personalului a fost adoptat de Consiliul de administrație și a intrat în vigoare la 1 iulie 2014; în plus, ia act de faptul că s-a început elaborarea unei baze de date specifice cu declarațiile generale;

Contracte de achiziții aferente activităților operaționale și granturi

23.  ia act de faptul că, dintre cele 41 de proceduri de achiziții aferente activităților operaționale lansate în 2013, procedurile negociate au reprezentat 44%; subliniază că acest procent este superior cu 4% procentului înregistrat în 2012; este de acord cu recomandarea Curții potrivit căreia este necesară o creștere a competitivității procedurilor de achiziții, prin reducerea utilizării procedurilor negociate; ia act de faptul că numărul mediu de propuneri pentru granturi a fost doar de o propunere per cerere de propuneri; ia act de faptul că, potrivit întreprinderii comune, din cauza valorii medii scăzute, procedurile negociate la care face referire Curtea constituie doar 15% angajamentul anual al întreprinderii comune;

24.  ia act cu îngrijorare de deficiențele legate de procedurile de achiziții aferente activităților operaționale ale întreprinderii comune; invită întreprinderea comună să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport detaliat privind procedurile de achiziții care au avut loc din 2008 până în prezent, care să evidențieze următoarele:

   în câte proceduri s-a produs o creștere semnificativă a costurilor (mai mare de 5%) față de costurile inițiale ale contractului și care au fost motivele exacte ale acestor creșteri?
   ce proceduri au suferit întârzieri considerabile față de termenul-limită prevăzut inițial și care au fost consecințele financiare ale acestor întârzieri?
   cum intenționează întreprinderea comună să se asigure că pe viitor vor fi respectate datele stabilite pentru semnarea contractelor?
   ce proceduri de achiziții nu au avut deloc un termen-limită atunci când contractele au fost atribuite?
   în cadrul căror proceduri întreprinderea comună nu a publicat respectivul contract într-un anunț de intenție, împiedicând astfel creșterea competitivității procedurii și care au fost motivele acestui fapt și ce parteneri contractuali au beneficiat în mod special de competitivitatea limitată?
   ce proceduri (în afara Statutului funcționarilor aplicabil) există pentru a preveni un posibil conflict de interese în legătură cu membrii personalului implicați în procedurile de ofertare și în câte cazuri membrii personalului nu au fost mandatați în mod oficial să fie implicați în procedurile de ofertare?
   cum se asigură întreprinderea comună că procedura internă de luare a deciziilor este îmbunătățită pentru a evita întârzieri suplimentare în procedurile de achiziții publice, astfel cum a fost stabilit de Curte, pentru a garanta în viitor achiziții transparente, oportune și legale?

25.  ia act cu îngrijorare de faptul că, potrivit raportului Curții, au fost identificate următoarele deficiențe, în urma auditării a cinci proceduri de achiziții aferente activităților operaționale:

   întreprinderea comună nu a anunțat un contract prin intermediul unui anunț de intenție în cadrul unei proceduri de achiziții; ia act de faptul că, potrivit întreprinderii comune, contractul în cauză a fost lansat înainte ca procedura anunțului de intenție să fie aprobată în septembrie 2012;
   în cazul unei proceduri de achiziții, costul inițial estimat a înregistrat o creștere de 32 %; în plus, ia act de faptul că, în cazul a două alte proceduri de achiziții, din cauza naturii informațiilor disponibile în dosare, reconcilierea diferențelor dintre valoarea finală a contractului și estimarea inițială s-a dovedit a fi complicată; ia act de faptul că, potrivit întreprinderii comune, complexitatea reconcilierii se datorează reevaluării sferei inițiale a contractului, care a condus la o creștere a timpului, precum și la o modificare a naturii, complexității și sumelor implicate în aceste contracte;
   în cazul unei proceduri de achiziții nu au existat orientări și proceduri specifice pentru a se asigura că rezultatele, furnizate de terțe părți și utilizate ca documente de intrare pentru procedurile de achiziții erau analizate uniform și sistematic și acceptate în mod oficial de către întreprinderea comună; ia act de faptul că întreprinderea comună va întocmi o listă formală pentru a garanta utilizarea adecvată a informațiilor provenite de la terțe părți; cere întreprinderii comune să implementeze lista de verificare cât mai curând posibil, pentru a evita astfel de situații în viitor;
   modificările la contractul original al uneia dintre procedurile de achiziții au condus la creșterea valorii contractului cu 15% față de valoarea inițială; subliniază că informațiile disponibile în dosar nu au fost suficiente pentru a se stabili dacă evaluarea caracterului semnificativ al modificărilor aduse a fost realizată în conformitate cu procedurile interne ale întreprinderii comune;
   faza de dialog din cadrul unei proceduri a fost mult întârziată, ceea ce a făcut ca condițiile contractului final și versiunea tehnică actualizată a caietului de sarcini să fie trimise mai târziu decât era planificat, iar contractul să fie semnat cu patru luni mai târziu decât termenul prevăzut;

26.  consideră inacceptabil faptul că întreprinderea comună nu a dezvoltat o procedură internă pentru personalul implicat în procedurile de ofertare; subliniază că sunt necesare îmbunătățiri urgente în acest domeniu;

27.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, în cadrul a două proceduri de achiziții, membrii personalului întreprinderii comune care oferă consultanță tehnică pe durata evaluării ofertelor, la solicitarea comitetului de evaluare, nu fuseseră numiți în mod oficial de către autoritatea de numire, nici ca membri ai comitetului de evaluare, nici în calitate de experți care oferă consultanță tehnică comitetului; subliniază că, în cazul unei proceduri de ofertare care avut loc în urma cererii de exprimare a interesului, ordonatorul de credite a numit o echipă pentru a realiza un dialog cu candidații selectați, dar nu a existat un mandat oficial pentru această echipă pentru stabilirea unei strategii de dialog, obiectivelor care trebuie atinse și parametrilor tehnici, financiari și contractuali ai negocierilor;

Controlul și monitorizarea globală a contractelor de achiziții aferente activităților operaționale și a granturilor

28.  ia act de faptul că întreprinderea comună dispune de un sistem de efectuare de audituri la nivelul contractanților cu scopul de a verifica respectarea cerințelor de asigurare a calității; ia act de faptul că rezultatul auditurilor ex post efectuate cu privire la granturi și rezultatele verificărilor financiare de conformitate cu privire la execuția contractelor, determinate de implementarea strategiei generale de control și de monitorizare, nu erau disponibile la momentul auditului Curții, în aprilie 2014;

Cadrul juridic

29.  ia act de faptul că întreprinderea comună nu și-a modificat normele financiare pentru a reflecta modificările aduse de noul regulament financiar și de regulamentul privind cadrul financiar aplicabil organismelor(2) prevăzute la articolul 208 din noul regulament financiar; ia act de faptul că, potrivit întreprinderii comune, aceasta a evaluat modificările și a propus modificări Consiliului de administrație; ia act de faptul că, potrivit articolului 5 din Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului, Comisia trebuie să emită o opinie anterior prezentării versiunii finale a normelor financiare la Consiliul de administrație al întreprinderii comune; invită Comisia și întreprinderea comună să remedieze fără întârziere această situație;

30.  ia act de declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei(3), precum și de acordul politic încheiat ulterior privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune;

Drepturile de proprietate intelectuală și politica industrială

31.  ia act de faptul că decizia privind implementarea politicii industriale „fuziune pentru energie” și a politicii privind drepturile de proprietate intelectuală și diseminarea informațiilor a fost adoptată de Consiliul de administrație al întreprinderii comune la 27 iunie 2013; ia act de faptul că întreprinderea comună încă nu a adoptat și implementat măsuri specifice pentru atenuarea riscurilor specifice legate de protecția drepturilor de proprietate intelectuală și de diseminarea rezultatelor cercetărilor; ia act de opinia întreprinderii comune potrivit căreia costurile pentru implementarea unor astfel de măsuri par să nu fie proporționale cu gradul de risc rezidual și ar fi dificil de pus în practică;

32.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, contractanților întreprinderii comune li se oferă drepturi exclusive de exploatare asupra proprietății intelectuale produse în domeniile din afara fuziunii, în timp ce în domeniul fuziunii contractanții au drepturi neexclusive; ia act de potențiala expunere a întreprinderii comune la riscul legat de obligațiile sale de a nu acorda drept de acces la drepturile de proprietate intelectuală depline aferente contribuțiilor europene în natură și de capacitatea de a transfera dreptul de acces la Organizația ITER, dacă este necesar; este de acord cu recomandarea Curții potrivit căreia este necesară monitorizarea aplicării clauzei contractuale pentru a obliga contractanții să nu disemineze rezultatele cercetărilor până la luarea unei decizii privind protecția posibilă a acestor rezultate; cere întreprinderii comune să definească limitele pentru ceea ce ar însemna o aplicație din domeniul fuziunii pentru a asigura claritatea și transparența maximă în relația cu contractanții.

(1) Concluziile Consiliului din 7 iulie 2010 privind situația ITER (ref. 11902/10).
(2) JO L 328, 7.12.2013, p. 42
(3) JO L 163, 29.5.2014, p. 21.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate