Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2129(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0108/2015

Predkladané texty :

A8-0108/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.59
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0168

Prijaté texty
PDF 380kWORD 119k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
P8_TA(2015)0168A8-0108/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 (2014/2129(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(5), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0108/2015),

1.  udeľuje riaditeľovi spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 44.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 45.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 (2014/2129(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(5), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0108/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 44.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 45.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 (2014/2129(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0108/2015),

A.  keďže Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v marci 2007 na obdobie 35 rokov;

B.  keďže členmi spoločného podniku sú Euratom zastúpený Komisiou, členské štáty Euratomu a ďalšie krajiny, ktoré uzavreli s Euratomom dohodu o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy;

C.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v marci 2008;

D.  keďže 9. októbra 2008 Dvor audítorov vydal svoje stanovisko č. 4/2008 k nariadeniu o rozpočtových pravidlách spoločného podniku;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 verne vyjadruje vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013, ako aj výsledky jeho operácií a tok hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtovými pravidlami;

2.   so znepokojením konštatuje, že správa Dvora audítorov obsahuje vo vyhlásení o vierohodnosti zdôraznenie skutočnosti, čo poukazuje na významné riziko zvýšenia príspevkov spoločného podniku na fázu výstavby projektu ITER; ďalej konštatuje, že riziko, že sa tento príspevok zvýši, vyplýva hlavne zo zmien v rozsahu výstupov projektov a zo súčasného harmonogramu, ktorý nie je považovaný za reálny a je momentálne predmetom skúmania; je presvedčený, že ak má byť rozpočtové a finančné hospodárenie účinné, je potrebné zaujať realistický prístup; konštatuje, že spoločný podnik prispieva k vytváraniu celkového realistického harmonogramu pre celý projekt ITER; vyzýva spoločný podnik, aby tento harmonogram predložil urýchlene rade ITER;

3.  podotýka, že závermi Rady prijatými 7. júla 2010(1) bol schválený príspevok spoločného podniku vo výške 6,6 mld. EUR v cenách z roku 2008 na fázu výstavby v rámci projektu ITER; na základe zdôraznenia Dvora audítorov so znepokojením poukazuje na skutočnosť, že táto suma je v porovnaní s pôvodnými rozpočtovými nákladmi dvojnásobná a nezahŕňa sumu 663 000 000 EUR, ktorú Komisia navrhla na pokrytie možných nepredvídaných výdavkov; domnieva sa, že značné zvýšenie nákladov na tento projekt môže ohroziť iné programy, ktoré sú takisto financované z rozpočtu Únie, a môže byť v rozpore so zásadou „hodnota za peniaze“;

4.  je hlboko znepokojený tým, že v novembri 2013 spoločný podnik odhadol rozpočtový deficit do ukončenia fázy výstavby projektu na 290 000 000 EUR, čo predstavuje odchýlku vo výške 4,39 % od sumy, ktorú schválila Rada v roku 2010, a zvýšenie o 10,7 % v porovnaní s pôvodným rozpočtom projektu;

5.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že v súvislosti s týmito rizikami spoločný podnik zatiaľ nezaviedol systém na úrovni zmlúv na pravidelné monitorovanie odchýlok nákladov a neaktualizoval oceňovanie spoločného podniku pre projekt ITER po dokončení fázy výstavby;

6.  so znepokojením berie na vedomie neustále zmeny harmonogramu a plánovaných nákladov v dôsledku pretrvávajúcich meškaní pri podpisovaní dôležitých zmlúv, čo neumožňuje realizáciu plánovaných odkladov predbežného financovania v súvislosti s postupmi verejného obstarávania spoločného podniku súvisiacimi s operačnými činnosťami;

7.  so znepokojením zdôrazňuje, že spoločný podnik vo svojich finančných výkazoch neuviedol informácie o miere pokroku prebiehajúcich prác; berie na vedomie vyjadrenie Dvora audítorov, že tieto informácie sú nevyhnutné na zohľadnenie stavu činností, ktoré doposiaľ vykonal spoločný podnik v súvislosti s dohodami v oblasti verejného obstarávania podpísanými s medzinárodnou organizáciou ITER; upozorňuje na vyjadrenie spoločného podniku, že informácie týkajúce sa celkového pokroku poskytol prostredníctvom svojej výročnej správy o pokroku a výročnej správy o činnosti, pričom sa však obmedzil na hrubý predbežný percentuálny odhad dokončených prác, v ktorom vychádzal z doterajších výdavkov na dohody v oblasti verejného obstarávania, ktoré porovnal s odhadovanou hodnotou nepeňažných príspevkov na projekt; okrem toho berie na vedomie, že hrubý predbežný odhad uskutočnených prác je zahrnutý do ročnej účtovnej závierky za rok 2013; zdôrazňuje, že pre riadne meranie výkonnosti – tak v prípade výstupu, ako aj vnútorného riadenia – sú potrebné informácie a ukazovatele;

8.  konštatuje, že konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2013, ktorý sa mohol čerpať, zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 1 297 000 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 432 400 000 EUR; ďalej konštatuje, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 100 % a platobných rozpočtových prostriedkov 89,8 %; zdôrazňuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov z pôvodného rozpočtu na rok 2013, t. j. pred jeho znížením, bola iba 57,8 %; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že to bolo spôsobené prieťahmi pri poskytovaní údajov medzinárodnej organizácie ITER a ich zlou správou a prieťahmi v plánovaných rokovaniach so spoločnosťami s cieľom znížiť náklady; je znepokojený rizikom budúcich prieťahov alebo dodatočných nákladov a ich dosahom na rozpočet projektu ITER;

9.  žiada Komisiu a riaditeľa spoločného podniku pre ITER, aby predložili orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o oficiálnom stanovisku všetkých zainteresovaných strán k svojim budúcim záväzkom vo vzťahu k projektu ITER;

10.  vzhľadom na viazané rozpočtové prostriedky spoločného podniku konštatuje, že zo sumy vo výške 1 254 000 000 EUR určenej na prevádzkové činnosti sa 61,7 % čerpalo prostredníctvom priamych individuálnych záväzkov a zvyšných 38,3 % sa čerpalo prostredníctvom rámcových záväzkov;

11.  so znepokojením konštatuje, že sedem členov zaplatilo svoj ročný členský príspevok na rok 2013 s oneskorením a že celkovo išlo o sumu 2 200 000 EUR; domnieva sa, že na spôsobe realizácie projektu sa môže odraziť akékoľvek oneskorenie platieb ročných príspevkov; zdôrazňuje, že tieto omeškania sú v rozmedzí 3 až 48 dní; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že 77 % oneskorených platieb zodpovedá príspevku dvoch členov a že táto suma bola prijatá s oneskorením jedného pracovného dňa;

12.  vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil spolu s hodnotením Komisie správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní pravidiel pre hodnotenia v prípade nepeňažných príspevkov;

13.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že predseda správnej rady spoločného podniku sa vo výročnej správe o činnosti za rok 2013 odvoláva na projektové omeškania a tiež na potrebu hľadať úspory nákladov; ďalej konštatuje, že riaditeľ poukazuje na riziká spojené s možným rozpočtovým schodkom do roku 2020, najmä v súvislosti so zvýšením rozsahu prác súvisiacich s budovami ITER a so súčasným harmonogramom; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že sa neprekročí rozpočet vyčlenený na súčasný VFR do roku 2020, keďže sa pokračuje v príprave a realizácii širokej škály opatrení zameraných na zamedzenie rastu nákladov;

14.  vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil v plánovanom termíne spolu s hodnotením Komisie aj správu o aktuálnom stave realizácie projektu, možných rizikách a jeho budúcom rozvoji;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

15.  pripomína potrebu zverejňovať životopisy členov správnej rady, riaditeľa a členov vyššieho manažmentu spoločného podniku; vyzýva spoločný podnik na bezodkladnú nápravu tejto situácie; berie na vedomie, že pravidlá v oblasti riadenia konfliktov záujmov vzťahujúce sa na zamestnancov nadobudli účinnosť, a požaduje spoľahlivé zaznamenávanie prípadov konfliktov záujmov;

Dohoda s hostiteľským štátom

16.  berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že podľa dohody s hostiteľským štátom podpísanej so Španielskym kráľovstvom 28. júna 2007 mali byť spoločnému podniku sprístupnené stále priestory do júna 2010; s poľutovaním konštatuje, že v čase auditu v apríli 2014 tieto priestory ešte stále k dispozícii neboli; oceňuje snahu spoločného podniku o nápravu tohto stavu a berie na vedomie, že dialóg s hostiteľským štátom nepriniesol žiadne výsledky;

Pracovné podmienky

17.  je hlboko znepokojený tým, že spoločný podnik ešte neprijal všetky vykonávacie predpisy k služobného poriadku; so znepokojením berie na vedomie, že pracovné priestory, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, sú nedostatočné a že nevytvárajú vhodné podmienky pre prácu jeho zamestnancov; je veľmi znepokojený tým, že podmienky týkajúce sa pracovných priestorov majú negatívny vplyv na úsilie spoločného podniku o obsadenie pracovných miest, ktoré sú k dispozícii, a zníženie miery neobsadených pracovných miest; so znepokojením konštatuje, že zamestnanci spoločného podniku zaradili v nedávnom prieskume medzi svoje najväčšie problémy a obavy podmienky týkajúce sa pracovných priestorov; žiada Komisiu a riaditeľa spoločného podniku, aby predložili orgánu udeľujúcemu absolutórium správu, v ktorej podrobne vysvetlia dôvody oneskorení pri zavádzaní služobného poriadku a situáciu týkajúcu sa pracovných podmienok;

Systémy vnútornej kontroly

18.  so znepokojením berie na vedomie informáciu v správe Dvora audítorov, že aj napriek výraznému pokroku vnútorného systému kontroly spoločného podniku v roku 2013 je stále potrebné vykonať niekoľko opatrení; tieto opatrenia zahŕňajú ďalší rozvoj procesu riadenia odhadu nákladov na úrovni zmlúv a poskytnutie výsledkov auditu získaných pri uplatňovaní celkovej stratégie kontroly a monitorovania grantov a prevádzkových zmlúv, ktoré neboli v čase auditu k dispozícii; vyzýva spoločný podnik, aby sprístupnil správu na požiadanie Dvoru audítorov;

19.  so znepokojením upozorňuje na skutočnosť, že okrem akčného plánu, ktorý bol prijatý v nadväznosti na vnútorný audit riadenia zmlúv s odborníkmi, neboli ostatné akčné plány, ktoré prijal spoločný podnik v reakcii na vnútorný audit, v plnej miere uskutočnené;

20.  vyzýva spoločný podnik, aby včas poskytol špecifikácie výberových konaní s cieľom predísť nejasnostiam týkajúcim sa nákladov v súvislosti s možným vývojom pri navrhovaní a plánovaní projektu ITER;

21.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že z opatrení prijatých v reakcii na skôr zistené hlavné riziká bolo do novembra 2013 uskutočnených 12 opatrení, v štádiu realizácie bolo 19 opatrení a ešte neuskutočnených bolo 6 opatrení; vyzýva spoločný podnik, aby túto situáciu urýchlene napravil;

22.  berie na vedomie, že spoločný podnik prijal osobitné pravidlá na ochranu pred potenciálnymi konfliktami záujmov členov jeho správnej rady, výkonného výboru, výboru audítorov a odborníkov; upozorňuje na skutočnosť, že do doby konania auditu nebol vypracované pravidlá týkajúce sa služobného poriadku pre zamestnancov ani zostavená databáza všeobecných vyhlásení o záujmoch; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že správna rada prijala pravidlá o riadení konfliktov záujmov týkajúce sa zamestnancov, ktoré vstúpili do platnosti 1. júla 2014; okrem toho berie na vedomie, že sa začalo pracovať na vytvorení vhodnej databázy pre všeobecné vyhlásenia o záujmoch;

Verejné obstarávanie súvisiace s prevádzkovou činnosťou a granty

23.  konštatuje, že zo 41 postupov výberového konania spojeného s prevádzkovou činnosťou, ktoré boli začaté v roku 2013, tvorili rokovacie konania 44 %; upozorňuje na skutočnosť, že tento podiel vzrástol o 4 % oproti hodnote zaznamenanej v roku 2012; súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, že je potrebné zvýšiť konkurencieschopnosť pri postupoch verejného obstarávania obmedzením využívania rokovacích konaní; berie na vedomie, že v priemere bol ku každej výzve predložený len jeden návrh na grant; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že rokovacie konanie, na ktorý poukazuje Dvor audítorov, predstavovalo vzhľadom na svoju nízku priemernú hodnotu iba 15 % ročných viazaných rozpočtových prostriedkov spoločného podniku;

24.  so znepokojením berie na vedomie pretrvávajúce nedostatky v postupoch verejného obstarávania spoločného podniku súvisiacich s prevádzkovou činnosťou; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil podrobnú správu týkajúcu sa postupov verejného obstarávania, ktoré sa uskutočnili od roku 2008 až do súčasnosti, pričom sa zameria na tieto skutočnosti:

   v koľkých postupoch došlo k výraznému zvýšeniu nákladov (o viac než 5 %) v porovnaní s počiatočne stanovenými rámcovými nákladmi na zákazku a aké boli konkrétne príčiny tohto zvýšenia,
   v ktorých postupoch došlo k výraznému oneskoreniu v porovnaní s pôvodne stanoveným cieľovým termínom a aké boli finančné dôsledky tohto oneskorenia,
   ako hodlá spoločný podnik v budúcnosti zabezpečiť dodržiavanie termínov stanovených pri podpísaní zmluvy,
   v rámci ktorých postupov verejného obstarávania sa nestanovil žiadny cieľový termín pri zadávaní zákaziek,
   pri ktorých postupoch spoločný podnik neuverejnil zákazku prostredníctvom predbežného oznámenia, čím nepodporil zvýšenie konkurencieschopnosti postupu, aké mal na to dôvody a tiež ktorí zmluvní partneri mali obzvlášť prospech zo značne obmedzenej konkurencieschopnosti,
   aké postupy (okrem príslušných ustanovení služobného poriadku) sa zaviedli s cieľom predísť prípadnému konfliktu záujmov u zamestnancov zapojených do postupov výberového konania a v koľkých prípadoch neboli zamestnanci formálne poverení účasťou na postupe výberového konania,
   ako zabezpečuje spoločný podnik zlepšovanie vnútorných rozhodovacích postupov s cieľom zabrániť ďalším oneskoreniam v postupoch výberového konania, ako to stanovil Súdny dvor, a zaručiť v budúcnosti transparentný a zákonný priebeh postupov výberového konania a dodržiavanie stanovených termínov;

25.  so znepokojením sa zo správy Dvora audítorov dozvedá, že audit piatich postupov verejného obstarávania súvisiacich s prevádzkovou činnosťou odhalila tieto nedostatky:

   spoločný podnik v prípade jedného postupu verejného obstarávania nezverejnil predbežné oznámenie o zmluve; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že príslušná zákazka bola začatá predtým, ako bol v septembri 2012 schválený postup predbežného oznámenia,
   v prípade jedného postupu verejného obstarávania bol v porovnaní s pôvodným odhadom nákladov pozorovaný nárast o 32 %; ďalej konštatuje, že v prípade ďalších dvoch postupov verejného obstarávania sa konsolidácia rozdielov medzi konečnou hodnotou zmluvy a pôvodnou odhadovanou hodnotou ukázala ako komplikovaná vzhľadom na povahu informácií, ktoré sú k dispozícii v dokumentácii; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že komplikovanosť konsolidácie vyplýva z prehodnotenia pôvodného rozsahu zmluvy, čo viedlo k predĺženiu trvania týchto zmlúv, ako aj k zmene ich povahy, k ich skomplikovaniu a zvýšeniu nákladov s nimi spojených,
   v jednom postupe neboli prítomné konkrétne usmernenia a postupy na zabezpečenie jednotnej a systematickej kontroly údajov tretích strán použitých ako vstupné dokumenty pre výberové konania a formálneho prijatia spoločným podnikom; berie na vedomie, že spoločný podnik pripraví formálny kontrolný zoznam, aby sa zabezpečilo náležité využitie informácií poskytnutých treťou stranou; vyzýva spoločný podnik, aby tento zoznam začal čo najskôr používať, aby bolo možné vyhnúť sa takýmto situáciám v budúcnosti,
   zmeny vykonané v pôvodnej zmluve jedného z postupov verejného obstarávania zvýšili hodnotu zákazky v porovnaní s pôvodnou hodnotou o 15 %; zdôrazňuje, že dostupné informácie nestačili na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že posúdenie významnosti zmien sa vykonalo podľa požiadaviek vnútorných postupov spoločného podniku,
   v jednom postupe sa fáza dialógu postupu výrazne predĺžila, čo spôsobilo, že konečné zmluvné podmienky a aktualizovaná technická verzia špecifikácií výberového konania boli zaslané neskôr, ako sa plánovalo, a zmluva bola podpísaná štyri mesiace po plánovanom termíne;

26.  považuje za neprijateľné, že spoločný podnik nevypracoval vnútorný postup pre zamestnancov, ktorí sú zapojení do postupov výberového konania; zdôrazňuje, že zlepšenie v tejto oblasti je naliehavo potrebné;

27.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že na žiadosť hodnotiaceho výboru neboli v dvoch postupoch verejného obstarávania zamestnanci spoločného podniku poskytujúci odborné poradenstvo pri hodnotení ponúk formálne vymenovaní menovacím orgánom ani ako členovia hodnotiaceho výboru, ani ako odborníci poskytujúci odborné poradenstvo výboru; zdôrazňuje, že v prípade jedného postupu verejného obstarávania začatého po zverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu vymenoval povoľujúci úradník tím na vedenie dialógu s vybranými kandidátmi bez toho, aby mal tím formálny mandát, ktorý by stanovil stratégiu dialógu, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, či technické, finančné a zmluvné parametre rokovaní;

Celková kontrola a monitorovanie zmlúv vo verejnom obstarávaní týkajúcom sa prevádzkovej činnosti a grantov

28.  berie na vedomie, že spoločný podnik má systém na vykonávanie auditov na úrovni dodávateľov, ktorého cieľom je kontrolovať dodržiavanie požiadaviek na zabezpečenie kvality; konštatuje, že počas auditu Dvora audítorov v apríli 2014 neboli k dispozícii výsledky auditov ex post zameraných na granty a výsledky finančných overovaní súladu s plnením zmluvy vyplývajúce z vykonávania celkovej stratégie monitorovania a kontroly;

Právny rámec

29.  konštatuje, že spoločný podnik neupravil svoje rozpočtové pravidlá tak, aby zohľadňovali zmeny zavedené novým nariadením o rozpočtových pravidlách a rámcovým nariadením o rozpočtových pravidlách pre subjekty(2) uvedené v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že tieto zmeny posúdil a správnej rade navrhol zmeny; konštatuje, že podľa článku 5 rozhodnutia Rady 2007/198/Euratom má Komisia predtým, ako predloží správnej rade spoločného podniku konečné znenie rozpočtových pravidiel, vydať stanovisko; vyzýva Komisiu a spoločný podnik, aby túto situáciu bezodkladne vyriešili;

30.  berie na vedomie spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(3), ako aj následnú politickú dohodu o osobitnom udelení absolutória spoločným podnikom;

Práva duševného vlastníctva a priemyselná politika

31.  berie na vedomie, že rozhodnutie o vykonávaní priemyselnej politiky Fusion for Energy a politiky v oblasti práv duševného vlastníctva a o šírení informácií prijala správna rada spoločného podniku 27. júna 2013; konštatuje, že spoločný podnik ešte neprijal ani nevykonal určité opatrenia na zníženie špecifických rizík súvisiacich s ochranou práv duševného vlastníctva a šírením výsledkov výskumu; berie na vedomie názor spoločného podniku, že náklady na vykonávanie takýchto opatrení sa nezdajú byť úmerné veľkosti zvyškového rizika a že by ich uplatňovanie v praxi bolo zložité;

32.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že dodávateľom spoločného podniku boli ponúknuté výhradné práva na využívanie práv duševného vlastníctva v oblastiach mimo jadrovej syntézy, zatiaľ čo v oblasti jadrovej syntézy majú dodávatelia práva, ktoré nie sú výlučné; berie na vedomie potenciálne riziko, ktorému spoločný podnik môže byť vystavený, pokiaľ ide o jeho povinnosť ponechať si právo prístupu k úplným právam duševného vlastníctva v súvislosti s európskymi nepeňažnými príspevkami a prípadným prevedením týchto prístupových práv na organizáciu ITER; súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, že je potrebné monitorovať uplatňovanie zmluvného ustanovenia, aby nemohli dodávatelia šíriť žiadne výsledky výskumu, kým sa neprijme rozhodnutie o ich prípadnej ochrane; vyzýva spoločný podnik, aby v záujme maximálnej jasnosti a transparentnosti voči dodávateľom vymedzil, čo sa považuje za používanie výsledkov jadrovej syntézy.

(1) Závery Rady o stave projektu ITER zo 7. júla 2010 (ref. č. 11902/10).
(2) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(3) Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia