Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2129(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0108/2015

Predložena besedila :

A8-0108/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.59
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0168

Sprejeta besedila
PDF 359kWORD 112k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
P8_TA(2015)0168A8-0108/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013 (2014/2129(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(5), zlasti člena 5(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0108/2015),

1.  podeli razrešnico direktorju Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 16.12.2014, str. 44.
(2) UL C 452, 16.12.2014, str. 45.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 90, 30.3.2007, str. 58.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013 (2014/2129(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(5), zlasti člena 5(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0108/2015),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013;

2.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorju Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 16.12.2014, str. 44.
(2) UL C 452, 16.12.2014, str. 45.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 90, 30.3.2007, str. 58.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013 (2014/2129(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0108/2015),

A.  ker je bilo Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno marca 2007 za obdobje 35 let;

B.  ker so člani skupnega podjetja Euratom, ki ga zastopa Komisija, države članice Euratoma in druge države, ki so sklenile sporazume o sodelovanju z Euratomom na področju nadzorovane jedrske fuzije;

C.  ker je skupno podjetje začelo avtonomno delovati marca 2008;

D.  ker je Računsko sodišče 9. oktobra 2008 podalo mnenje št. 4/2008 o finančni uredbi skupnega podjetja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča zaključni račun skupnega podjetja za leto 2013 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazuje njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2013 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

2.   z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v poročilu Računskega sodišča poudarek na zadevi kot del njegove izjave o zanesljivosti, ki kaže na veliko tveganje, da bi se znesek prispevka skupnega podjetja h gradbeni fazi projekta ITER, povečal; poleg tega ugotavlja, da gre tveganje povečanja zneska prispevka pripisati zlasti spremembam obsega rezultatov projekta in sedanjemu časovnemu načrti, ki velja za nerealističnega in je v procesu pregleda; meni, da je realističen pristop pomemben za učinkovit proračun in finančno poslovodenje; je seznanjen s prispevkom skupnega podjetja, ki za celotni projekt ITER pripravlja skupen realistični časovni načrt;; poziva skupno podjetje, naj ga nujno posreduje svetu ITER;

3.  opaža, da je bilo s sklepom Sveta, sprejetim 7. julija 2010(1)odobrenih 6,6 milijarde EUR v vrednostih iz leta 2008, da bi skupno podjetje lahko prispevalo k gradbeni fazi projekta ITER; na podlagi poudarka Računskega sodišča z zaskrbljenostjo poudarja, da je ta znesek dvakrat višji v primerjavi s prvotnimi proračunskimi sredstvi, in da ne zajema 663 000 000 EUR, ki jih je predlagala Komisija za kritje morebitnih nepredvidenih izdatkov; meni, da bi lahko znatno povečanje pri tem projektu ogrozilo druge programe, ki se tudi financirajo iz proračuna Unija, in bi lahko bilo v nasprotju z načelom dobrega razmerja med ceno in kakovostjo;

4.  je zelo zaskrbljen, da je novembra 2013 skupno podjetje ocenilo, da proračunski primanjkljaj do zaključka gradbene faze projekta znaša 290 000 000 EUR, kar pomeni 4,39-odstotno odstopanje od zneska, ki ga je Svet odobril leta 2010, in 10,7-odstotno povečanje v primerjavi z začetnim proračunom projekta;

5.  je zaskrbljen, ker skupno podjetje zvezi s temi tveganji še ni uvedlo sistema na ravni pogodb za redno spremljanje odstopanj stroškov in ni posodobilo vrednotenja prispevka skupnega podjetja k projektu ITER po zaključku gradbene faze;

6.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da nenehno prihaja do sprememb časovnega in stroškovnega načrta zaradi stalnih zamud pri sklenitvah pomembnih pogodb, kar onemogoča izvedbo načrtovanih odložitev predhodnega financiranja, povezanih z operativnimi postopki skupnega podjetja v zvezi z javnimi naročili;

7.  z zaskrbljenostjo poudarja, da skupno podjetje v svojih računovodskih izkazih ni prikazalo stopnje napredka del v izvajanju; potrjuje, kot je ugotovilo Računsko sodišče, da so te informacije bistvene za prikaz stanja dejavnosti, ki jih je skupno podjetje do zdaj izvedlo v zvezi z javnimi naročili, podpisanimi z Mednarodno organizacijo ITER; na podlagi izjave skupnega podjetja poudarja, da so bile informacije o splošnem napredku navedene v letnem poročilu o napredku in letnem poročilu o dejavnostih, vendar so vključevale zgolj okvirno predhodno oceno odstotka dokončanih del na podlagi zneska odhodkov v zvezi z ureditvami glede javnih naročil, nastalih do takrat, dela pa so bila primerjana z ocenjeno vrednostjo prispevkov v naravi k projektu; poleg tega potrjuje, da je groba predhodna ocena zaključenih del letnih računovodskih izkazov za leto 2013; poudarja, da so potrebni podatki in kazalniki za ustrezno merjenje uspešnosti, kar velja za rezultate in notranje upravljanje;

8.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za leto 2013, ki je bil na voljo za izvrševanje, vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 1 297 000.000 EUR in sredstva za plačila v višini 432 400 000 EUR; poleg tega ugotavlja, da sta bili stopnji uporabe odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil 100 % oziroma 89,8 %; poudarja, da je stopnja izvrševanja za sredstva za plačila iz prvotnega proračuna za leto 2013 pred znižanjem sredstev znašala 57,8 %. potrjuje, da gre po podatkih skupnega podjetja vzroke za to nizko stopnjo pripisati zamudam in slabemu upravljanju, do katerega je prišlo, ko je Mednarodna organizacija ITER zagotovila podatke, in pogajanjem s podjetji o zmanjšanju stroškov, ki so trajala dlje, kot je bilo načrtovano; izraža zaskrbljenost zaradi morebitnih prihodnih zamud ali prekomernih stroškov in njihovega učinka na proračun projekta ITER;

9.  poziva Komisijo in direktorja Skupnega podjetja za ITER, naj organu za podelitev razrešnice predložita poročilo o uradnem stališču vseh deležnikov v zvezi z njihovimi bodočimi obveznostmi v projektu ITER;

10.  v zvezi s sredstvi za prevzem obveznosti skupnega podjetja ugotavlja, da je bilo 1 254 000 000 EUR, ki so bili na voljo za operativne dejavnosti, 61,7 % izvršenih z neposrednimi posameznimi prevzetimi obveznostmi, preostalih 38,3 % pa s skupnimi prevzetimi obveznostmi;

11.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je sedem članov zamujalo s plačilom letne članarine za 2013, kar ustreza znesku 2 200 000 EUR; meni, da bi lahko vsaka zamuda pri plačilu letnega prispevka vplivala na izvajanje projekta; poudarja, da so člani zamujali od treh do 48 dni; potrjuje, da je po podatkih skupnega podjetja 77 % zamujenih plačil ustrezalo prispevku dveh članov in da so plačila zamujala en delovni dan;

12.  poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice posreduje poročilo o prispevkih vseh članov razen Komisije, vključno z uporabo pravil za vrednotenje prispevkov v naravi, priloži pa naj tudi oceno Komisije;

13.  je zaskrbljen, ker je predsednik upravnega odbora skupnega podjetja v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2013 omenil zamude pri projektih in potrebo po iskanju možnosti za prihranke; poleg tega ugotavlja, da je direktor omenil tveganja, povezana z morebitnim proračunskim primanjkljajem do leta 2020, predvsem zaradi povečanega obsega del v zvezi z zgradbami ITER in sedanjega časovnega načrta; je seznanjen s trditvami skupnega podjetja, da bo spoštovalo proračun, dodeljen v sedanjem večletnem finančnem okviru, in sicer z nadaljnjo pripravo in izvajanjem raznolikih ukrepov za omejevanje stroškov;

14.  poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice pravočasno predloži poročilo glede dejanskega izvajanja projekta, morebitnih tveganj in njegovega prihodnjega razvoja in mu priloži oceno Komisije;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov ter preglednost

15.  poudarja, da je treba objaviti življenjepise članov upravnega odbora, direktorja in članov vodstvenega kadra; poziva skupno podjetje, naj to stori nemudoma; je seznanjen, da so začela veljati pravila o obvladovanju navzkrižij interesov za člane osebja, in poziva k natančnemu evidentiranju primerov;

Sporazum z državo gostiteljico

16.  potrjuje, da bi po navedbah skupnega podjetja v skladu s sporazumom z državo gostiteljico, podpisanim s Kraljevino Španijo 28. junija 2007, skupno podjetje do junija 2010 moralo dobiti na razpolago stalne prostore; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v času revizije aprila 2014, postori še niso bili na voljo; potrjuje, da si skupno podjetje prizadeva rešiti to vprašanje in da dialog z državo gostiteljico ni prinesel rezultatov;

Delovni pogoji

17.  je globoko zaskrbljen, da skupno podjetje še ni sprejelo vseh pravil za izvajanje kadrovskih predpisov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da trenutno razpoložljivi prostori za delo ne zadostujejo in da osebje zato ne dela v razumnih pogojih; je zelo zaskrbljen, ker razmere, povezane z delovnimi prostori, negativno vlivajo na prizadevanja skupnega podjetja, da bi zapolnilo prazna delovna mesta in zmanjšalo število nezasedenih mest; z zaskrbljenostjo opaža, da so v nedavni anketi v skupnem podjetju zaposleni razmere glede delovnega prostora označili kot eno od največjih težav in skrbi; poziva Komisijo in direktorja skupnega podjetja, naj organu za podelitev razrešnice predložita poročilo, v katerem bosta podrobno opisala razloge za zamude pri izvajanju kadrovskih predpisov in v zvezi z delovnimi razmerami;

Sistemi notranje kontrole

18.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je treba glede sistema notranje kontrole skupnega podjetja kljub velikemu napredku v primerjavi z letom 2013 izpeljati še veliko ukrepov; med temi ukrepi so nadaljnji razvoj procesa za upravljanje ocen stroškov na ravni pogodb, in dejstvo, da v času revizije niso bili na voljo revizijski rezultati, povezani z izvajanjem skupne strategije kontrole in spremljanja za nepovratna sredstva in operativne pogodbe; poziva skupno podjetje, naj da na voljo to poročilo, kot je zahtevalo Računsko sodišče;

19.  z zaskrbljenostjo poudarja, da razen akcijskega načrta, ki je nastal kot odgovor na notranjo revizijo upravljanja pogodb s strokovnjaki, drugi akcijski načrti, ki jih je skupno podjetje sprejelo kot odgovor na notranje revizije, še niso bili v celoti izvedeni;

20.  poziva skupno podjetje, naj pravočasno zagotovi razpisne zahteve, da bo odpravilo negotovost v zvezi s stroški, ki je povezana z morebitnim razvojem zasnove in načrtovanja projekta ITER;

21.  na podlagi poročila Računskega sodišča potrjuje, da je bilo kar zadeva ukrepe, sprejete v odziv na glavna, prej ugotovljena tveganja , do novembra 2013 izvedenih 12, 19 se jih je še izvajalo, šest pa se jih še ni začelo; poziva skupno podjetje, naj to zadevo nemudoma uredi;

22.  ugotavlja, da je skupno podjetje sprejelo posebna pravila, ki preprečujejo potencialna navzkrižja interesov članov upravnega odbora, izvršnega odbora, revizijskega odbora in strokovnjakov; poudarja, da do časa revizije še niso bili sprejeti predpisi o zaposlenih niti oblikovana baza podatkov za splošne izjave o interesih; potrjuje, da je po podatkih skupnega podjetja upravni odbor sprejel predpise o upravljanju navzkrižja interesov za zaposlene, ki so začeli veljati 1. julija 2014; poleg tega ugotavlja, da se je začela pripravljati posebna baza podatkov za splošne izjave;

Pogodbe o izvedbi operativnih javnih naročil in nepovratna sredstva

23.  ugotavlja, da so postopki s pogajanji predstavljali 41 % od 44 operativnih postopkov oddaje javnih naročil, začetih leta 2013; poudarja, da je to za 4 % več, kot je bilo zabeleženo leta 2012; se strinja s priporočilom Računskega sodišča, da je treba povečati konkurenčnost postopkov javnega naročanja z zmanjšanjem uporabe postopkov s pogajanji; opaža, da je bil pri razpisih za nepovratna sredstva v povprečju sprejet le en predlog na razpis; je seznanjen z informacijami skupnega podjetja, da zaradi nizkega povprečja postopki s pogajanji, ki jih omenja Računsko sodišče, predstavljajo samo 15 % letne obveznosti;

24.  z zaskrbljenostjo opaža redne nedoslednosti pri operativnih postopkih javnega naročanja, ki ga vodi skupno podjetje; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži podrobno poročilo o postopkih javnega naročanja, ki so potekali od leta 2008, in v njem navede naslednje:

   V koliko postopkih je prišlo do znatnega povečanja stroškov (za več kot 5 %) glede na začetni stroškovni okvir pogodbe in kakšni so bili natančni razlogi za povečanje?
   Pri katerih postopkih je prišlo do znatnih zamud glede na začetni rok in katere so bile finančne posledice teh zamud?
   Kako bo skupno podjetje v prihodnje zagotovilo spoštovanje rokov, določenih ob podpisu pogodb?
   Pri katerih postopkih javnih naročil rok ob oddaji naročila sploh ni bil določen?
   Pri katerih postopkih skupno podjetje pogodbe ni objavilo v predhodnem informativnem obvestilu in je s tem omejilo konkurenčnost postopka ter kakšni so razlogi za to in kateri pogodbeni partnerji so zlasti imeli koristi od posledično omejene konkurenčnosti?
   Kateri postopki (poleg veljavnih kadrovskih predpisov) so bili sprejeti za preprečevanje morebitnega navzkrižja interesov v zvezi z udeležbo članov osebja v razpisnih postopkih in v koliko primerih člani osebja niso imeli uradnega pooblastila za sodelovanje pri razpisnih postopkih?
   Kako skupno podjetje zagotavlja, da se bo izboljšal njegov notranji postopek sprejemanja odločitev in bodo onemogočene dodatne zamude pri razpisnih postopkih, kot je ugotovilo Računsko sodišče, razpisi v prihodnosti pa pregledni, pravočasni in zakoniti?

25.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo opaža, da so bile po reviziji petih postopkov za pogodbe o izvedbi operativnih javnih naročil ugotovljene naslednje pomanjkljivosti:

   pri enem postopku oddaje javnih naročil skupno podjetje ni objavilo predhodnega informativnega obvestila o pogodbi; je seznanjen z informacijo skupnega podjetja, da je bila ta pogodba objavljena še pred sprejetjem postopka predhodnega informativnega obvestila septembra 2012;
   pri enem postopku oddaje javnih naročil so se stroški v primerjavi s prvotno oceno povečali za 32 %; poleg tega ugotavlja, da je bilo pri dveh drugih postopkih usklajevanje razlik med končno vrednostjo pogodbe in prvotno ocenjeno vrednostjo zapleteno zaradi lastnosti informacij, ki so bile na voljo v mapah; je seznanjen z informacijami skupnega podjetja, da je bilo usklajevanje zapleteno zaradi ponovne ocene prvotnega obsega pogodbe, kar je privedlo do podaljšanja časa, spremembe narave in povečanja zapletenosti in zneskov, običajno povezanih s takimi pogodbami;
   ugotovljeno je bilo, da pri enem postopku oddaje javnih naročil ni bilo posebnih smernic in postopkov, ki bi zagotovili, da bi bili rezultati tretjih strani, uporabljeni kot vhodni dokumenti za postopke oddaje javnih naročil, enotno in sistematično pregledani ter da bi jih skupno podjetje uradno sprejelo; je seznanjen, da bo skupno podjetje pripravilo uradni kontrolni seznam, ki bo zagotavljal ustrezno uporabo podatkov tretjih strani; poziva skupno podjetje, naj ta kontrolni seznam začne čim prej uporabljati, da bi se v prihodnosti izognili takim dogodkom;
   pri enem postopku oddaje javnih naročil se je s spremembami prvotnih pogodb povečala vrednost pogodbe za 15 % v primerjavi s prvotnim zneskom; poudarja, da razpoložljive informacije niso zadoščale za zaključek, da je bila opravljena ocena pomembnosti sprememb, kot določajo interni postopki skupnega podjetja;
   pri enem postopku se je faza dialoga zelo zavlekla, zato so bili končni pogoji pogodbe in posodobljena tehnična različica razpisnih specifikacij poslani kasneje, kot je bilo načrtovano, pogodba pa je bila podpisana šele štiri mesece po načrtovanem datum;

26.  meni, da je nesprejemljivo, da skupno podjetje ni razvilo notranjega postopka za uslužbence, ki se ukvarjajo s postopki oddaje javnih naročil; poudarja, da so na tem področju nujno potrebne izboljšave;

27.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da pri dveh postopkih oddaje javnih naročil organ za imenovanja zato ni formalno imenoval uslužbencev skupnega podjetja, ki so na zahtevo odbora za vrednotenje zagotavljali tehnično svetovanje pri vrednotenju ponudb, niti kot člane odbora za vrednotenje niti kot strokovnjake, ki odboru zagotavljajo tehnično svetovanje; poudarja, da je pri enem postopku oddaje javnih naročil odredbodajalec imenoval skupino za dialog s kandidati, izbranimi po razpisu za prijavo interesa, čeprav ta skupina ni imela uradnih pooblastil za določitev strategije dialoga, ciljev, ki bi jih bilo treba doseči, ter tehničnih, finančnih in pogodbenih parametrov za pogajanja;

Splošna kontrola in spremljanje pogodb o operativnih javnih naročilih in nepovratnih sredstvih

28.  potrjuje, da ima skupno podjetje po svojih navedbah sistem za izvajanje revizij na ravni izvajalcev, katerih namen je preverjanje izpolnjevanja zahtev v zvezi z zagotavljanjem kakovosti; ugotavlja, da v času revizije Računskega sodišča aprila 2014 niso bili na voljo rezultati naknadnih revizij nepovratnih sredstev ter finančnih preverjanj in preverjanj skladnosti pri izvajanju pogodb, ki nastanejo pri izvajanju splošne strategije spremljanja in kontrol;

Zakonodajni okvir

29.  ugotavlja, da skupno podjetje ni spremenilo svojih finančnih predpisov, kar bi bilo potrebno zaradi sprememb, uvedenih z novo finančno uredbo in okvirno finančno uredbo za organe(2)v členu 208 nove finančne uredbe; je seznanjen z informacijami skupnega podjetja, da je ocenilo spremembe in upravnemu odboru predlagalo spremembe; je seznanjen, da mora Komisija v skladu s členom 5 Sklepa Sveta 2007/198 Euratom upravnemu odboru skupnega podjetja izdati mnenje pred predložitvijo končne verzije finančnih pravil; poziva Komisijo in skupno podjetje, naj takoj rešita to vprašanje;

30.  je seznanjen s skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije(3) ter posledičnim političnim dogovorom o posebni razrešnici za skupna podjetja;

Pravice intelektualne lastnine in industrijska politika

31.  je seznanjen, da je upravni odbor skupnega podjetja 27. junija 2013 sprejel sklep o izvajanju industrijske politike fuzije za energijo in politike o pravicah intelektualne lastnine in širjenju informacij; ugotavlja, da skupno podjetje še ni sprejelo in začelo izvajati posebnih ukrepov za zmanjšanje posebnih tveganj, povezanih z varstvom pravic intelektualne lastnine in razširjanjem rezultatov raziskav; je seznanjen z mnenjem skupnega podjetja, da se stroški izvajanja teh ukrepov ne zdijo sorazmerni z obsegom preostalega tveganja in da bi jih bilo težko izvesti v praksi;

32.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da imajo pogodbeniki skupnega podjetja izključne pravice za izkoriščanje intelektualne lastnine, ki jo ustvarijo na nefuzijskih področjih, in neizključne pravice na področju fuzije; je seznanjen, da bi lahko skupno podjetje izpostavljeno tveganju v zvezi s svojo obveznostjo, da ohrani pravice do dostopa do polnih pravic intelektualne lastnine za evropske stvarne prispevke in v zvezi s pravico, da dostop po potrebi prenese na Organizacijo ITER; se strinja s priporočilom Računskega sodišča, da bi skupno podjetje moralo nadzorovati uporabo klavzule v pogodbah, v skladu s katero pogodbeniki ne smejo razširjati rezultatov raziskav, dokler ni sprejeta odločitev o njihovi morebitni zaščiti; poziva skupno podjetje, naj določi meje tega, kar velja za fuzijsko uporabo, da bi v zvezi s pogodbeniki zagotovilo največjo možno jasnost in preglednost.

(1) Sklepi Sveta o stanju projekta ITER z dne 7. julija 2010 (sklic 11902/10).
(2) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(3) UL L 163, 29.5.2014, str. 21.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov