Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2130(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0110/2015

Внесени текстове :

A8-0110/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.60
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0169

Приети текстове
PDF 561kWORD 95k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие SESAR
P8_TA(2015)0169A8-0110/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година (2014/2130(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(5), и по-специално член 4б от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (А8-0110/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 58.
(2) ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 59.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година (2014/2130(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05306/2015 – C8‑0049/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(5), и по-специално член 4б от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (А8-0110/2015),

1.  Одобрява приключването на сметките на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 58.
(2) ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 59.
(3) OJ L 248, 16.9.2002 г., p. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година (2014/2130(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (А8-0110/2015),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие SESAR („съвместното предприятие“) е създадено през февруари 2007 г. с цел управление на Програмата за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR), която има за цел да модернизира управлението на въздушното движение в Европа;

Б.  като има предвид, че проектът SESAR се дели на „фаза на дефиниране“ (2004—2007 г.) ръководена от Евроконтрол, първа „фаза на развитие“ (2008—2016 г.), финансирана по програмния период 2008—2013 г., управлявана от Съвместното предприятие и „фаза на разгръщане“ (2014—2020 г.), която протича успоредно с „фазата на развитие“; като има предвид, че се очаква фазата на разгръщане да се ръководи от индустриалните партньори и участващите страни и да се изразява в широкомащабно производство и внедряване на новата инфраструктура за управление на въздушното движение;

В.  като има предвид, че смесеното предприятие започна своята самостоятелна дейност през 2007 г.;

Г.  като има предвид, че съвместното предприятие е създадено като публично-частно партньорство, като Съюзът и Евроконтрол са негови членове учредители;

Д.  като има предвид, че бюджетът за фазата на развитие от 2008 до 2016 г. на проекта SESAR е в размер на 2 100 000 000 млрд. евро и се финансира поравно от ЕС, Евроконтрол и участващите публични и частни партньори;

1.  Подчертава ключовата роля на Съвместното предприятие за координацията и провеждането на научни изследвания по проекта SESAR, който е сред основните проекти в рамките на Единното европейско небе; отбелязва също, че 2014 г. бележи началото на фазата на разгръщане на проекта SESAR;

Бюджет и финансово управление

2.  Отбелязва, че Сметната палата („Палатата“) заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие за 2013 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на Съвместното предприятие;

3.  Отбелязва, че окончателният бюджет на Съвместното предприятие за финансовата 2013 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 64 300 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 105 400 000 EUR; освен това отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 99,6% и 94,7%;

4.  Отбелязва, че към 31 декември 2013 г. фазата на развитие на Съвместното предприятие се състои от проектната работа на 16 члена, включително Евроконтрол) във връзка с програмни дейности, в които вземат участие над 100 частни и публични организации и подизпълнители, в резултат на което 333 от 358 програми проекта ще бъдат изпълнени или завършени по третото Многостранно рамково споразумение (МРС);

5.  Изтъква, че за поети задължения за 100% от вноските, платими от Съюза и Евроконтрол на останалите 15 членове по силата на 3-то МРС, в размер на 595 000 000 EUR; отбелязва освен това, че 55% от тази сума, които се равняват на 316 000 000 EUR, са били изплатени до 31 декември 2013 г., като оставащите 45% (279 000 000 EUR) се очаква да бъдат изплатени до 31 декември 2016 г.;

6.  Потвърждава, че през 2013 г. съвместното предприятие сключи четвъртото си МРС, което влезе в сила на 1 януари 2014 г. и се очаква на остане в сила през оставащите три години от срока на функциониране на съвместното предприятие; отбелязва, че 4-то МРС предвижда намаляването на броя на проектите до 250 чрез сливането на текущи проекти, както и заделянето на 38 млн. евро за финансирането на нови оперативни дейности; потвърждава, че тези средства ще бъдат осигурени от съвместното предприятие и ще бъдат реализирани от полезните взаимодействия от посочените сливания;

7.  Призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно вноските на всички членове, различни от Комисията, включително за прилагането на правилата за оценяване на апортните вноски, заедно с оценка на Комисията;

Правна рамка

8.  Отбелязва, че на 13 декември 2013 г. административният съвет на съвместното предприятие, съгласувано с Комисията, прие на временно основание своите Финансови правила за програмния период 2014—2020 г.; припомня, че Финансовите правила са приети в съответствие с рамковия Финансов регламент на Комисията(1) в сила от 1 януари 2014 г.;

9.  Отбелязва, че Финансовите правила на съвместното предприятие предстои да бъдат предмет на становища и решение на Комисията, които ще се съсредоточат върху продължаването но дерогациите за финансирането, прилагани през предишния програмен период;

10.  Отбелязва съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията(2) и постигнатото след това политическо споразумение за провеждането на отделни процедури по освобождаване от отговорност на съвместните предприятия;

Системи за вътрешен контрол

11.  Отбелязва, че в съответствие със съгласувания стратегически одитен план за съвместното предприятие SESAR за периода 2012—2014 г., Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията извърши ограничен преглед на процедурата по приключване на програмата, приложима за проектите за управление на безвъзмездната финансова помощ, както и оценка на риска в областта на информационните технологии; отбелязва освен това, че Структурата за вътрешен одит (IAC) е извършила одит на съответствието за управлението на обществените поръчки и договорите, както и преглед на разрешенията в деловодната система ABAC през 2013 г.;

12.  Изтъква, че съвместното предприятие е въвело конкретни мерки за предотвратяване на конфликти на интереси по отношение на трите основни групи участници: членовете на административния съвет, служителите и експертите;

13.  Отбелязва, че между октомври 2012 г. и март 2014 г. беше извършена втората междинна оценка на Комисията с цел да се направи преценка на съвместното предприятие по отношение на изпълнението на регламента за неговото създаване, работни методи, постигнати резултати и общо финансово състояние; подчертава, че в доклада се изказват две основни препоръки, едната от които се отнася за необходимостта от подобряване на подхода към специфичните информационни и комуникационни потребности на държавите членки, а втората ‒ до необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на степента на изпълнение на годишните цели на съвместното предприятие; изразява загриженост по повод факта, че степента на изпълнение на годишните цели към края на 2012 г. е 82% (60% през 2010 г.) и счита, че е наложително постигането на по-добри резултати;

14.  Отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че са били осъществени подобрения в областта на предварителния контрол;

Мониторинг и докладване на резултатите от научните изследвания

15.  Отбелязва, че на 31 май 2013 г. съвместното предприятие публикува годишния си доклад относно извършвания от Съвместното предприятие мониторинг на изпълнението на разпоредбите относно интелектуалната собственост за всички финансови години преди 2013 г.; отбелязва освен това, че на 30 октомври 2013 г. административният съвет на съвместното предприятие прие изготвения списък с оценката на придобитите нови знания и свързания с тях статут на собственост за всички финансови години преди 2013 г.;

16.  Счита, че когато е целесъобразно следва да бъдат засилени връзките между съвместното предприятие и съвместното предприятие „Чисто небе“; приканва Комисията да работи с двете съвместни предприятия с цел подобряване на комуникациите и засилване на полезното взаимодействие и допълняемостта, като същевременно гарантира, че няма риск от припокриване на дейностите на въпросните две съвместни предприятия;

17.  Потвърждава въз основа на доклада на Палатата, че съвместното предприятие пристъпило към разпространението на нови знания в областта на научните изследвания, като е предоставило на заинтересованите страни подробна информация на своя уебсайт относно резултатите и техните процеси и като е публикувало обща информация за резултатите през 2013 г. в своя годишен отчет за дейността за 2013 г.;

18.  Призовава съвместното предприятие да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад относно социално-икономическите ползи от вече приключените проекти; призовава въпросният доклад да бъде представен на органа по освобождаване от отговорност заедно с оценка на Комисията;

19.  Припомня, че Парламентът вече изиска от Сметната палата да изготви специален доклад относно способността на съвместните предприятия, заедно с техните частни партньори, да гарантират добавена стойност и ефективно изпълнение на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза.

(1) Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.)
(2) ОВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 21.

Правна информация - Политика за поверителност