Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2130(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0110/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0110/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.60
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0169

Pieņemtie teksti
PDF 501kWORD 91k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR
P8_TA(2015)0169A8-0110/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2130(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(2), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)(5), un jo īpaši tās 4.b pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0110/2015),

1.  sniedz SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 16.12.2014., 58. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 59. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2130(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(2), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu(5), un jo īpaši tās 4.b pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0110/2015),

1.  apstiprina SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt SESAR kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 16.12.2014., 58. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 59. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2130(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0110/2015),

A.  tā kā SESAR kopuzņēmumu (turpmāk „Kopuzņēmums”) izveidoja 2007. gada februārī, lai vadītu Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības pētniecības (SESAR) programmu, kuras mērķis ir modernizēt Eiropas gaisa satiksmes pārvaldību;

B.  tā kā SESAR projektu veido definēšanas fāze (2004–2007), kuru vada Eurocontrol, pirmā izstrādes fāze (2008–2016), kuru finansē 2008.–2016. gada plānošanas periodā un vada Kopuzņēmums, un izvēršanas fāze (2014–2020), kura norit paralēli izstrādes fāzei; tā kā izvēršanas fāzē (2014–2020) vadību, visticamāk, pārņems nozares pārstāvji un ieinteresētās personas, lai ražotu lielos apmēros un īstenotu jauno gaisa satiksmes pārvaldības infrastruktūru;

C.  tā kā Kopuzņēmums sāka patstāvīgu darbību 2007. gadā;

D.  tā kā Kopuzņēmums tika izveidots kā publiskā un privātā sektora partnerība ar Savienību un Eurocontrol kā dibinātājiem;

E.  tā kā SESAR projekta izstrādes fāzei atvēlētais budžets ir EUR 2 100 000 000 un to vienādās daļās veido Savienības, Eurocontrol un projektā iesaistīto publiskā un privātā sektora partneru finansējums,

1.  uzsver, ka Kopuzņēmumam ir svarīga loma SESAR projekta — Eiropas vienotās gaisa telpas pamatprojekta — pētījumu koordinēšanā un īstenošanā; norāda arī to, ka 2014. gadā sākās SESAR projekta izvēršanas fāzes īstenošana;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  atzīmē, ka Revīzijas palāta ir norādījusi, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembra, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi;

3.  norāda, ka Kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 64 300 000 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 105 400 000 apmērā; turklāt norāda, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojums bija attiecīgi 99,6 % un 94,7 %;

4.  atzīmē, ka no 2013. gada 31. decembra Kopuzņēmuma izstrādes fāzi veidoja 16 dalībnieku, tostarp Eurocontrol, projekta darbs pie programmas darbībām, iesaistot vairāk nekā 100 privātās un publiskās struktūras un apakšuzņēmējus, kā rezultātā saskaņā ar trešo daudzpusējo pamatnolīgumu (MFA) ir jāīsteno vai jāpabeidz 333 programmas projekti, kuru kopējais skaits ir 358;

5.  norāda, ka ir uzņemtas saistības saskaņā ar trešo MFA pārējiem 15 projekta dalībniekiem 100 % apmērā samaksāt Savienības un Eurocontrol ieguldījumu, kas ir EUR 595 000 000; turklāt atzīmē, ka no šīs summas 55 % jeb EUR 316 000 000 tika samaksāti līdz 2013. gada 31. decembra, savukārt atlikušie 45 % (EUR 279 000 000) ir jāsamaksā līdz 2016. gada 31. decembra;

6.  konstatē, ka 2013. gadā Kopuzņēmums noslēdza ceturto MFA, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī un paliks spēkā Kopuzņēmuma darbības atlikušos trīs gadus; atzīmē, ka ar ceturto MFA paredz projektu skaitu samazināt līdz 250 projektiem, apvienojot pašreizējos projektus, kā arī piešķirt EUR 38 000 000 jaunu pamatdarbību finansēšanai; konstatē, ka šos līdzekļus piešķirs Kopuzņēmums un tie tiks iegūti no minētās projektu apvienošanas;

7.  aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par visu pārējo dalībnieku, kas nav Komisija, iemaksām, tostarp par ieguldījumiem natūrā piemērojamiem novērtēšanas noteikumiem, kā arī Komisijas novērtējumu;

Tiesiskais pamats

8.  atzīmē, ka 2013. gada 13. decembra Kopuzņēmuma valde, vienojoties ar Komisiju, pieņēma provizoriskus finanšu noteikumus 2014.–2020. gada plānošanas periodam; atgādina, ka šie finanšu noteikumi ir pieņemti saskaņā ar Komisijas finanšu pamatregulu(1) un tie stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī;

9.  atzīmē, ka par Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem Komisija sniegs atzinumus un pieņems lēmumus, galveno uzmanību pievēršot tam, ka joprojām tiek piemērotas iepriekšējā plānošanas periodā ieviestās atkāpes no finansēšanas kārtības;

10.  ņem vērā Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu(2) un pēc tam panākto politisko vienošanos par atsevišķas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras piemērošanu kopuzņēmumiem;

Iekšējās kontroles sistēmas

11.  atzīmē, ka atbilstīgi Kopuzņēmuma saskaņotajam stratēģiskajam revīzijas plānam 2012.–2014. gadam Komisijas Iekšējās revīzijas dienests daļēji pārbaudīja dotāciju pārvaldības projektiem piemērojamo slēgšanas procedūru, kā arī veica informācijas tehnoloģiju riska novērtējumu; turklāt atzīmē, ka Iekšējās revīzijas struktūra 2013. gadā veica iepirkumu un līgumu pārvaldības atbilstības novērtēšanas revīziju, kā arī ABAC Workflow licenču pārbaudi;

12.  norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis īpašus pasākumus, ar kuriem novērst interešu konfliktus attiecībā uz trim nozīmīgāko ieinteresēto personu grupām: valdes locekļiem, darbiniekiem un ekspertiem;

13.  atzīmē, ka laikposmā no 2012. gada oktobra līdz 2014. gada martam Komisija veica otro starpposma novērtēšanu, lai izvērtētu to, kā Kopuzņēmums īsteno savu izveides regulu, darba metodes, sasniegtos rezultātus un vispārējo finansiālo situāciju; uzsver, ka ziņojumā minēti divi galvenie ieteikumi, no kuriem viens ietver vajadzību konstruktīvāk attiekties pret dalībvalstu īpašām informācijas un komunikācijas vajadzībām, savukārt otrs — vajadzību turpināt centienus uzlabot Kopuzņēmuma ikgadējo mērķu izpildes rādītāju; ir nobažījies, ka 2012. gada beigās Kopuzņēmuma ikgadējais mērķu izpildes rādītājs bija 82 % (60 % 2010. gadā), un uzskata, ka darbības rādītājs ir jāuzlabo;

14.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir panākti uzlabojumi ex ante pārbaužu jomā;

Uzraudzība un ziņošana par pētniecības rezultātiem

15.  atzīmē, ka 2013. gada 31. maijā Kopuzņēmums publicēja gada pārskatu par intelektuālā īpašuma noteikumu īstenošanas uzraudzību visos finanšu gados līdz 2013. gadam; turklāt norāda, ka 2013. gada 30. oktobrī Kopuzņēmuma valde par visiem finanšu gadiem līdz 2013. gadam izveidoja apkopoto sarakstu, kas attiecas uz prioritāro īpašumtiesību novērtējumu un saistīto īpašumtiesību statusu;

16.  uzskata, ka vajadzības gadījumā ir jānostiprina saiknes starp Kopuzņēmumu un kopuzņēmumu Clean Sky; aicina Komisiju sadarboties ar abiem kopuzņēmumiem, lai uzlabotu saziņu un nostiprinātu sinerģiju un papildināmību, vienlaikus nodrošinot, ka netiek pieļauta abu minēto kopuzņēmumu darbību pārklāšanās;

17.  konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Kopuzņēmums savā iekštīklā sāka izplatīt sākotnējos pētniecības datus, sniedzot attiecīgajām ieinteresētajām personām detalizētu informāciju par paredzamajiem rezultātiem un to realizēšanas procesiem, kā arī 2013. gada darbības pārskatā publicējot vispārējus datus par 2013. gada rezultātiem.

18.  aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par sociālekonomiskajiem labumiem, ko nodrošinājuši jau pabeigtie projekti; prasa iesniegt minēto ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei kopā ar Komisijas veikto novērtējumu;

19.  atgādina, ka Parlaments jau iepriekš ir prasījis Revīzijas palātai kopā ar privātajiem partneriem sagatavot īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu veiktspēju, lai nodrošinātu Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu pievienoto vērtību un efektīvu īstenošanu.

(1) Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.)
(2) OV L 163, 29.5.2014., 21. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika