Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2130(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0110/2015

Teksty złożone :

A8-0110/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.60
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0169

Teksty przyjęte
PDF 493kWORD 94k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR
P8_TA(2015)0169A8-0110/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2013 (2014/2130(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)(5), w szczególności jego art. 4b,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0110/2015),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia SESAR absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 58.
(2) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 59.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2013 (2014/2130(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)(5), w szczególności jego art. 4b,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0110/2015),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2013;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 58.
(2) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 59.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2013 (2014/2130(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0110/2015),

A.  mając na uwadze, że wspólne przedsięwzięcie SESAR („wspólne przedsięwzięcie”) zostało ustanowione w lutym 2007 r. z myślą o wdrożeniu europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR), który ma na celu unowocześnienie zarządzania ruchem lotniczym w Europie;

B.  mając na uwadze, że projekt SESAR dzieli się na „fazę definicji” (2004–2007) przeprowadzoną przez Eurocontrol, pierwszą „fazę rozwoju” (2008–2016), finansowaną ze środków na okres programowania 2008–2013 i zarządzaną przez wspólne przedsięwzięcie oraz „fazę rozmieszczenia” (2014–2020) prowadzoną równolegle do „fazy rozwoju”; mając na uwadze, że faza rozmieszczenia ma być prowadzona przez branżę i zainteresowane podmioty w celu utworzenia i wdrażania na dużą skalę nowej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym;

C.  mając na uwadze, że wspólne przedsięwzięcie podjęło autonomiczną działalność w 2007 r.;

D.  mając na uwadze, że wspólne przedsięwzięcie zostało nakreślone jako partnerstwo publiczno-prywatne, którego członkami założycielskimi są Unia i Eurocontrol;

E.  mając na uwadze, że budżet przeznaczony na fazę rozwoju projektu SESAR na lata 2008–2016 wynosi 2 100 000 000 EUR i ma być w równych częściach zapewniony przez Unię, Eurocontrol oraz uczestniczących w projekcie partnerów publicznych i prywatnych,

1.  podkreśla, że podstawową rolą wspólnego przedsięwzięcia jest koordynacja i realizacja badań prowadzonych w ramach projektu SESAR, który stanowi podstawę jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; odnotowuje również, że w roku 2014 rozpoczęła się faza rozmieszczenia projektu SESAR;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) uznał, iż roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia za 2013 r. rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego;

3.  odnotowuje, że ostateczny budżet wspólnego przedsięwzięcia na rok budżetowy 2013 przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 64 300 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 105 400 000 EUR; odnotowuje ponadto, że wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i na płatności wynosiły odpowiednio 99,6 % i 94,7 %;

4.  odnotowuje, że na dzień 31 grudnia 2013 r. faza rozwoju wspólnego przedsięwzięcia obejmowała prace 16 członków (w tym Eurocontrol) w ramach działalności programowej, w których uczestniczyło ponad 100 podmiotów prywatnych i publicznych oraz podwykonawców i wskutek których w ramach trzeciej wielostronnej umowy ramowej mają zostać wdrożone lub zakończone 333 z 358 projektów;

5.  zwraca uwagę, że zaciągnięto zobowiązania na 100 % wkładów Unii i Eurocontrol wypłacanych pozostałym 15 członkom w ramach trzeciej wielostronnej umowy ramowej na kwotę 595 000 000 EUR; ponadto odnotowuje, że 55 % tej kwoty, tj. 316 000 000 EUR, wypłacono do dnia 31 grudnia 2013 r., natomiast pozostałe 45 % (279 000 000 EUR) ma zostać zapłacone do dnia 31 grudnia 2016 r.;

6.  stwierdza, że w 2013 r. wspólne przedsięwzięcie zawarło czwartą wielostronną umowę ramową, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i ma obowiązywać przez okres pozostałych trzech lat funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia; odnotowuje, że czwarta wielostronna umowa ramowa przewiduje zmniejszenie liczby projektów do 250 dzięki łączeniu obecnych projektów, a także przyznanie 38 000 000 EUR na finansowanie nowych działań operacyjnych; uznaje, że wspólne przedsięwzięcie zapewni tę kwotę dzięki synergii ze wspomnianego łączenia projektów;

7.  wzywa wspólne przedsięwzięcie do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania w sprawie składek wszystkich członków oprócz Komisji, w tym stosowania zasad oceny wkładów rzeczowych, wraz z oceną sporządzoną przez Komisję;

Ramy prawne

8.  odnotowuje, że dnia 13 grudnia 2013 r. zarząd wspólnego przedsięwzięcia – w porozumieniu z Komisją – przyjął tymczasowe zasady finansowania na okres programowania 2014–2020; przypomina, że zasady finansowania zostały przyjęte zgodnie z ramowym rozporządzeniem finansowym Komisji(1) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.;

9.  odnotowuje, że zasady finansowania wspólnego przedsięwzięcia są przedmiotem przyszłych opinii i decyzji Komisji, w szczególności co do przedłużenia odstępstw dotyczących finansowania, które obowiązywały w poprzednim okresie programowania;

10.  odnotowuje wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji(2) oraz późniejsze porozumienie polityczne w sprawie odrębnej procedury udzielania absolutorium wspólnym przedsięwzięciom;

Systemy kontroli wewnętrznej

11.  odnotowuje, że zgodnie ze skoordynowanym strategicznym planem audytu na lata 2012–2014 Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła ograniczony przegląd procedury zamknięcia mającej zastosowanie do projektów w zakresie zarządzania dotacjami oraz ocenę ryzyka w zakresie technologii informacyjnych; ponadto zauważa, że w 2013 r. jednostka audytu wewnętrznego przeprowadziła audyt zgodności w dziedzinie zamówień publicznych i zarządzania umowami oraz przegląd zatwierdzeń transakcji w systemie ABAC;

12.  zwraca uwagę, że wspólne przedsięwzięcie wprowadziło konkretne środki mające zapobiegać konfliktom interesów w odniesieniu do trzech głównych grup: członków zarządu, pracowników i ekspertów;

13.  odnotowuje, że między październikiem 2012 r. a marcem 2014 r. Komisja przeprowadziła drugą ocenę śródokresową wspólnego przedsięwzięcia pod względem wykonania rozporządzenia ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie, metod pracy, osiągniętych rezultatów i ogólnej sytuacji finansowej; podkreśla, że w sprawozdaniu zawarto dwa główne zalecenia: pierwsze dotyczy konieczności lepszego reagowania na konkretne potrzeby państw członkowskich w zakresie informacji i komunikacji, a drugie dotyczy konieczności dalszej poprawy wskaźnika wykonania rocznych zadań wspólnego przedsięwzięcia; jest zaniepokojony faktem, że wskaźnik wykonania rocznych zadań wspólnego przedsięwzięcia wyniósł na koniec 2012 r. 82 % (60 % w 2010 r.), i oczekuje poprawy tego wyniku;

14.  na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że wprowadzono usprawnienia w obszarze kontroli ex ante;

Monitorowanie wyników badań i sprawozdawczość w tym zakresie

15.  odnotowuje, że w dniu 31 maja 2013 r. opublikowano sprawozdanie roczne na temat monitorowania przez wspólne przedsięwzięcie wykonania przepisów dotyczących praw własności intelektualnej we wszystkich latach budżetowych przed rokiem 2013; ponadto odnotowuje, że w dniu 30 października 2013 r. zarząd wspólnego przedsięwzięcia przyjął zbiorczy wykaz nowej wiedzy wraz ze wskazaniem właściciela, dotyczący wszystkich lat budżetowych przed rokiem 2013;

16.  uważa, że w odpowiednich przypadkach należy zacieśnić współpracę między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a wspólnym przedsięwzięciem „Czyste Niebo”; zachęca Komisję do współpracy z obydwoma wspólnymi przedsięwzięciami, aby poprawić komunikację oraz stopień synergii i komplementarności, dbając przy tym o to, by nie wystąpiło ryzyko powielania działań prowadzonych przez te dwa wspólne przedsięwzięcia;

17.  na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że wspólne przedsięwzięcie rozpowszechniało nową wiedzę badawczą poprzez udostępnienie zainteresowanym podmiotom w swojej sieci zewnętrznej szczegółowych informacji na temat wyników prac i związanych z nimi procesów oraz poprzez opublikowanie ogólnych informacji na temat wyników prowadzonych w 2013 r. prac w sprawozdaniu z działalności za ten rok;

18.  wzywa wspólne przedsięwzięcie do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat korzyści społeczno-ekonomicznych już zrealizowanych projektów; wzywa do przedłożenia organowi udzielającemu absolutorium tego sprawozdania wraz z oceną sporządzoną przez Komisję;

19.  przypomina, że Parlament zwrócił się już do Trybunału z wnioskiem o sporządzenie specjalnego sprawozdania w sprawie potencjału, jaki wspólne przedsięwzięcia wraz ze swoimi partnerami prywatnymi mają w zakresie zapewnienia wartości dodanej i skutecznej realizacji unijnych programów z dziedziny badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.).
(2) Dz.U. L 163 z 29.5.2014, s. 21.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności