Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2130(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0110/2015

Texte depuse :

A8-0110/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.60
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0169

Texte adoptate
PDF 349kWORD 95k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună SESAR
P8_TA(2015)0169A8-0110/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2130(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(5), în special articolul 4b,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar-cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0110/2015),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune SESAR descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 58.
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 59.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 64, 2.3.2007, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2130(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(5), în special articolul 4b,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar-cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0110/2015),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2013;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 58.
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 59.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 64, 2.3.2007, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2130(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0110/2015),

A.  întrucât întreprinderea comună SESAR (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată în februarie 2007 pentru a derula Programul de cercetare privind gestionarea traficului aerian în contextul cerului unic european (SESAR), care vizează modernizarea gestionării traficului aerian în Europa;

B.  întrucât proiectul SESAR este împărțit în „faza de concepție” (2004-2007), coordonată de Eurocontrol, o primă „fază de dezvoltare” (2008-2016), finanțată în cadrul perioadei de programare 2008-2013 și gestionată de întreprinderea comună, și o „fază de desfășurare” (2014-2020), care se va derula concomitent cu „faza de dezvoltare”; întrucât se preconizează că „faza de desfășurare” va fi derulată de către partenerii industriali și părțile interesate și va consta în producția pe scară largă și instalarea noii infrastructuri de gestionare a traficului aerian;

C.  întrucât întreprinderea comună și-a început activitatea autonomă în 2007;

D.  întrucât întreprinderea comună a fost concepută ca un parteneriat public-privat, Uniunea și Eurocontrol fiind membri fondatori;

E.  întrucât bugetul pentru faza de dezvoltare (2008-2016) a proiectului SESAR este de 2 100 000 000 EUR și trebuie asigurat în părți egale de Uniune, Eurocontrol și partenerii publici și privați participanți,

1.  subliniază rolul esențial al întreprinderii comune în coordonarea și punerea în aplicare a activităților de cercetare prevăzute de proiectul SESAR, care reprezintă un pilon esențial al programului „cerul unic european”; constată, totodată, că în anul 2014 va fi lansată faza de desfășurare a proiectului SESAR;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  salută declarația Curții de Conturi (Curtea) potrivit căreia conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2013 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile Normelor sale financiare;

3.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2013 a cuprins credite de angajament în valoare de 64 300 000 EUR și credite de plată în valoare de 105 400 000 EUR; observă și faptul că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 99,6%, respectiv de 94,7%;

4.  ia act de faptul că, la 31 decembrie 2013, faza de dezvoltare a întreprinderii comune consta în activitatea desfășurată în cadrul proiectului de 16 membri, printre care Eurocontrol, activități în cadrul programului la care participau peste 100 de entități publice și private și subcontractanți, 333 din cele 358 de proiecte din cadrul programului urmând a fi realizate sau finalizate în cadrul celui de-al treilea Acord-cadru multilateral (ACM);

5.  atrage atenția că suma reprezentând contribuția datorată de Uniune și Eurocontrol celorlalți 15 membri conform ACM, și anume 595 000 000 EUR, a fost angajată integral; remarcă, de asemenea, că 55% din această sumă, și anume 316 000 000 EUR, s-a plătit înainte de 31 decembrie 2013, restul de 45%, și anume 279 000 000 EUR, urmând a se plăti până la 31 decembrie 2016;

6.  ia act de faptul că în 2013 întreprinderea comună a încheiat cel de-al patrulea ACM, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 și se așteaptă să rămână în vigoare pentru cei trei ani rămași din durata de viață a întreprinderii comune; ia act de faptul că al patrulea ACM prevede reducerea numărului de proiecte la 250 prin fuzionarea unor proiecte existente, precum și alocarea a 38 000 000 EUR pentru finanțarea de noi activități operaționale; ia act că aceste fonduri vor fi puse la dispoziție de întreprinderea comună și vor fi obținute în urma sinergiilor generate de fuziunile menționate anterior;

7.  invită întreprinderea comună să prezinte un raport autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la contribuțiile tuturor membrilor, alții decât Comisia, inclusiv cu privire la aplicarea normelor de evaluare pentru contribuțiile în natură, împreună cu o evaluare realizată de Comisie;

Cadrul juridic

8.  ia act de faptul că, la 13 decembrie 2013, Consiliul de administrație al întreprinderii comune, de comun acord cu Comisia, a adoptat normele financiare ale întreprinderii comune pentru perioada de programare 2014-2020, cu titlu provizoriu; reamintește că Normele financiare trebuie să fie adoptate în conformitate cu Regulamentul financiar-cadru al Comisiei(1), începând de la 1 ianuarie 2014;

9.  constată că Normele financiare ale întreprinderii comune vor face obiectul unor avize și decizii ale Comisiei, accentul punându-se pe continuarea derogărilor pentru finanțare care erau aplicabile în perioada anterioară de programare;

10.  ia act de declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei(2), precum și de acordul politic încheiat ulterior privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune;

Sistemele de control intern

11.  constată că, în conformitate cu planul strategic coordonat de audit pentru întreprinderea comună pentru 2012-2014, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o examinare limitată a procedurii de închidere aferente proiectelor de gestionare a granturilor, precum și o analiză a riscurilor la care este expusă tehnologia informației; remarcă totuși că structura de audit intern a efectuat în 2013 un audit al conformității achizițiilor și a gestionării contractelor, precum și o examinare a autorizațiilor realizate în modulul ABAC Workflow;

12.  atrage atenția asupra faptului că întreprinderea comună a instituit măsuri specifice pentru a preveni conflictele de interese în legătură cu trei categorii-cheie de persoane: membrii Consiliului de administrație, personalul întreprinderii și experții;

13.  ia act de faptul că, între octombrie 2012 și martie 2014, Comisia a realizat cea de-a doua evaluare intermediară pentru a evalua întreprinderea comună în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului său de instituire, metodele de lucru, rezultatele obținute și situația financiară generală; subliniază că raportul a inclus două recomandări principale, una privind necesitatea de a îmbunătăți modul de abordare a nevoilor specifice de informare și comunicare ale statelor membre, iar cea de-a doua privind necesitatea de a depune în continuare eforturi de îmbunătățire a ratei de îndeplinire a obiectivelor anuale ale întreprinderii comune; își exprimă preocuparea cu privire la faptul că rata de îndeplinire a obiectivelor anuale a fost de 82% la sfârșitul lui 2012 (60% în 2010) și consideră că performanțele în acest sens trebuie îmbunătățite;

14.  remarcă, din raportul Curții, că au fost aduse îmbunătățiri în domeniul controalelor ex ante;

Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților de cercetare

15.  ia act de faptul că, la 31 mai 2013, întreprinderea comună și-a publicat Raportul anual privind monitorizarea aplicării prevederilor referitoare la proprietatea intelectuală în decursul tuturor exercițiilor financiare anterioare exercițiului 2013; constată, de asemenea, că la 30 octombrie 2013 Consiliul de administrație al întreprinderii comune a adoptat lista reunită a drepturilor de proprietate intelectuală „foreground” (drepturi pentru rezultatele obținute în timpul proiectelor) și statutul conex de proprietate pentru toate exercițiile financiare anterioare exercițiului 2013;

16.  consideră că, atunci când este cazul, ar trebui consolidate legăturile dintre întreprinderea comună și întreprinderea comună Clean Sky; invită Comisia să colaboreze cu ambele întreprinderi comune pentru a îmbunătăți comunicarea și a consolida sinergiile și complementaritățile, asigurându-se în același timp că nu există riscul de suprapunere între activitățile celor două întreprinderi comune în cauză;

17.  ia act, din raportul Curții, că întreprinderea comună a început să difuzeze cunoștințele dobândite cu referire la rezultatele „foreground” obținute în urma activităților de cercetare, prin punerea la dispoziția părților interesate relevante, pe site-ul său de internet, a unor informații detaliate privind realizările proiectelor și procesele aferente obținerii acestora, precum și prin publicarea, în raportul său anual de activitate pentru 2013, a unor informații generale cu privire la realizările din 2013;

18.  invită întreprinderea comună să prezinte un raport autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la beneficiile socioeconomice ale proiectelor deja finalizate; solicită ca acest raport să fie prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune împreună cu o evaluare întocmită de Comisie;

19.  reamintește că Parlamentul a solicitat în trecut Curții să întocmească un raport special cu privire la capacitatea întreprinderilor comune de a asigura, împreună cu partenerii lor privați, valoarea adăugată și execuția eficientă ale programelor Uniunii în materie de cercetare, dezvoltare tehnologică și ale programelor demonstrative ale Uniunii.

(1) Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).
(2) JO L 163, 29.5.2014, p. 21.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate