Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2130(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0110/2015

Predkladané texty :

A8-0110/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.60
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0169

Prijaté texty
PDF 352kWORD 92k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR
P8_TA(2015)0169A8-0110/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 (2014/2130(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(5), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0110/2015),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 58.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 59.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 (2014/2130(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(5), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0110/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 58.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 59.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 (2014/2130(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0110/2015),

A.  keďže spoločný podnik SESAR (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený vo februári 2007 s cieľom realizovať program výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), ktorého zámerom je zmodernizovať manažment letovej prevádzky v Európe;

B.  keďže projekt SESAR pozostáva z „fázy definovania“ (2004 – 2007), ktorú vidol Eurocontrol, prvej „fázy vývoja“ (2008 – 2016), financovanej v programovom období 2008 – 2013, ktorú riadi spoločný podnik, a „fázy zavádzania“ (2014 – 2020), ktorá prebieha súbežne s „fázou vývoja“; keďže sa očakáva, že fázu zavádzania povedú príslušné priemyselné odvetvie a zainteresované strany, pričom bude založená na rozsiahlom vytváraní a zavádzaní novej infraštruktúry manažmentu letovej prevádzky;

C.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v roku 2007;

D.  keďže spoločný podnik bol vytvorený ako verejno-súkromné partnerstvo s Úniou a organizáciou Eurocontrol ako zakladajúcimi členmi;

E.  keďže rozpočet na fázu vývoja projektu SESAR je 2 100 000 000 EUR a majú ho v rovnakých častiach poskytnúť Únia, Eurocontrol a zúčastnení partneri z verejného a súkromného sektora;

1.  zdôrazňuje významnú úlohu spoločného podniku pri koordinácii a vykonávaní výskumu v rámci projektu SESAR, ktorý je pilierom Jednotného európskeho neba; poznamenáva tiež, že rok 2014 predstavuje začiatok fázy zavádzania projektu SESAR;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 zo všetkých významných hľadísk verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti v rozpočtovom roku uzavretom k uvedenému dátumu v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtovými pravidlami;

3.  berie na vedomie, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2013 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 64 300 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 105 400 000 EUR; ďalej konštatuje, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,6 % a platobných rozpočtových prostriedkov 94,7 %;

4.  berie na vedomie, že k 31. decembru 2013 fáza vývoja spoločného podniku pozostávala z projektovej práce vykonávanej 16 členmi vrátane organizácie Eurocontrol v rámci programových činností, do ktorých sa zapojilo viac než 100 súkromných a verejných subjektov a subdodávateľov, a ktoré viedli k implementovaniu alebo dokončeniu 333 z celkového počtu 358 programových projektov v rámci tretej viacstrannej rámcovej dohody;

5.  upozorňuje, že 100 % príspevkov Únie a organizácie Eurocontrol splatných ostatným 15 členom podľa tretej viacstrannej rámcovej dohody v hodnote 595 000 000 EUR bolo viazaných; upozorňuje okrem toho na to, že 55 % z týchto prostriedkov, rovnajúcich sa sume 316 000 000 EUR, bolo vyplatených k 31. decembru 2013, kým zostávajúcich 45 % (279 000 000 EUR) má byť vyplatených do 31. decembra 2016;

6.  uznáva, že v roku 2013 spoločný podnik uzavrel svoju štvrtú viacstrannú rámcovú dohodu, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2014, a očakáva sa, že zostane v platnosti počas zostávajúcich troch rokov fungovania spoločného podniku; uvádza, že štvrtá viacstranná rámcová dohoda počíta so znížením počtu projektov na 250 prostredníctvom zlúčenia súčasných projektov a s pridelením sumy 38 000 000 EUR na financovanie nových prevádzkových činností; berie na vedomie, že toto pridelenie poskytne spoločný podnik, pričom bude výsledkom synergie spomínaných zlúčení;

7.  vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil spolu s hodnotením Komisie správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní pravidiel pre hodnotenia v prípade nepeňažných príspevkov;

Právny rámec

8.  berie na vedomie, že správna rada spoločného podniku 13. decembra 2013 po dohode s Komisiou predbežne prijala svoje rozpočtové pravidlá na programové obdobie 2014 – 2020; pripomína, že rozpočtové pravidlá boli prijaté podľa rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisie(1) s účinnosťou od 1. januára 2014;

9.  poznamenáva, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku sú predmetom pripravovaných stanovísk a rozhodnutí Komisie, predovšetkým pokiaľ ide o pokračovanie odchýlok v oblasti financovania, ktoré platili v predchádzajúcom programovom období;

10.  berie na vedomie spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(2), ako aj následnú politickú dohodu o osobitnom udelení absolutória spoločným podnikom;

Systémy vnútornej kontroly

11.  poznamenáva, že v súlade s koordinovaným strategickým plánom auditov pre spoločný podnik na obdobie rokov 2012 – 2014 Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil obmedzený prieskum postupu ukončovania platného pre projekty riadenia grantov a vyhodnotenie rizík informačných technológií; ďalej poznamenáva, že oddelenie vnútorného auditu v roku 2013 uskutočnilo audit zhody v prípade verejného obstarávania a zadávania zákaziek a prieskum schválení v module ABAC Workflow;

12.  upozorňuje, že spoločný podnik zaviedol osobitné opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov vo vzťahu k svojim trom hlavným zainteresovaným stranám: členom správnej rady, zamestnancom a odborníkom;

13.  berie na vedomie, že v období od októbra 2012 do marca 2014 vykonala Komisia druhé priebežné hodnotenie s cieľom ohodnotiť spoločný podnik z hľadiska uplatňovania jeho zakladajúceho nariadenia, pracovných metód, získaných výsledkov a celkovej finančnej situácie; zdôrazňuje, že súčasťou správy boli dve hlavné odporúčania, pričom jedno z nich sa týkalo zlepšenia prístupu ku konkrétnym potrebám členských štátov v oblasti informácií a komunikácie, a druhé sa týkalo potreby sa aj naďalej usilovať o zlepšenie miery plnenia ročných cieľov spoločného podniku; vyjadruje znepokojenie, že miera plnenia ročných cieľov dosiahla na konci roku 2012 hodnotu 82 % (60 % v roku 2010) a je presvedčený, že výkonnosť sa musí zlepšiť;

14.  konštatuje na základe správy z Dvora audítorov, že boli zavedené zlepšenia v oblasti kontrol ex ante;

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ

15.  berie na vedomie, že 31. mája 2013 spoločný podnik uverejnil svoju výročnú správu týkajúcu sa monitorovania vykonávania predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo za všetky rozpočtové roky pred rokom 2013; upozorňuje okrem toho na to, že 30. októbra 2013 správna rada spoločného podniku prijala súhrnný zoznam posúdenia nadobudnutého vlastníctva a súvisiaceho stavu vlastníctva za všetky rozpočtové roky pred rokom 2013;

16.  vyjadruje presvedčenie, že by sa malo posilniť prepojenie medzi spoločným podnikom a spoločným podnikom Čisté nebo; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s obidvoma spoločnými podnikmi s cieľom zlepšiť komunikáciu a posilniť súčinnosť a doplnkovosť a aby zároveň zabránila riziku prekrývania činností týchto dvoch spoločných podnikov;

17.  na základe správy z Dvora audítorov berie na vedomie, že spoločný podnik pokračoval v šírení nových poznatkov z výskumu tým, že na svojom extranete príslušným zainteresovaným stranám sprístupnil podrobné informácie o výstupoch a ich procesoch, a tým, že vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2013 uverejnil súhrnné informácie o výstupoch v roku 2013;

18.  vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálnoekonomických prínosoch dokončených projektov; požaduje, aby táto správa bola predložená orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

19.  pripomína, že Európsky parlament už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečiť spolu s ich súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností.

(1) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ 328, 7.12.2013, s. 42).
(2) Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia