Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2130(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0110/2015

Predložena besedila :

A8-0110/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.60
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0169

Sprejeta besedila
PDF 338kWORD 89k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje SESAR
P8_TA(2015)0169A8-0110/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013 (2014/2130(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(5), zlasti člena 4b,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0110/2015),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 16.12.2014, str. 58.
(2) UL C 452, 16.12.2014, str. 59.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 64, 2.3.2007, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013 (2014/2130(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(5), zlasti člena 4b,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0110/2015),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 16.12.2014, str. 58.
(2) UL C 452, 16.12.2014, str. 59.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 64, 2.3.2007, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013 (2014/2130(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0110/2015),

A.  ker je bilo Skupno podjetje SESAR (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno februarja 2007 za izvajanje programa Enotno evropsko nebo – raziskave upravljanja zračnega prometa (SESAR), katerega cilj je posodobiti upravljanje zračnega prometa v Evropi;

B.  ker je projekt SESAR razdeljen v „fazo opredelitve“ (2004–2007), ki jo vodi Eurocontrol, prvo „razvojno fazo“ (2008–2016), ki se financira v programskem obdobju 2008–2013 in jo upravlja skupno podjetje, ter „uvajalno fazo“ (2014–2020), ki poteka vzporedno z „razvojno fazo“; ker naj bi uvajalno fazo vodili industrija in deležniki, namenjena pa bo obsežni izdelavi in uvajanju nove infrastrukture upravljanja zračnega prometa;

C.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati leta 2007;

D.  ker je bilo skupno podjetje zasnovano kot javno-zasebno partnerstvo, katerega ustanovna člana sta Unija in Eurocontrol;

E.  ker proračun za razvojno fazo projekta SESAR za obdobje 2008–2016 znaša 2 100 000 000 EUR, ki jih bodo v enakih deležih zagotovili Unija, Eurocontrol ter sodelujoči javni in zasebni partnerji;

1.  opozarja na bistveno vlogo skupnega podjetja pri usklajevanju in izvajanju raziskav projekta SESAR, stebra enotnega evropskega neba; ugotavlja tudi, da se je leta 2014 začela uvajalna faza tega projekta;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča zaključni račun skupnega podjetja za leto 2013 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazuje njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2013 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

3.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za proračunsko leto 2013 vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 64 300 000 EUR in odobritve plačil v višini 105 400 000 EUR; poleg tega ugotavlja, da sta bili stopnji uporabe odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil 99,6 % oziroma 94,7 %;

4.  ugotavlja, da je 31. decembra 2013 razvojna faza skupnega podjetja zajemala projektno delo 16 članov (vključno z organizacijo Eurocontrol) na dejavnostih programa, ki so vključevale več kot 100 zasebnih in javnih subjektov ter podizvajalcev, pri čemer naj bi se 333 od 358 projektov programa izvajalo oziroma dokončalo v okviru tretjega večstranskega okvirnega sporazuma;

5.  poudarja, da so bile za 100 % prispevkov, ki jih preostalim 15 članom plačujeta Unija in Eurocontrol v okviru tretjega večstranskega okvirnega sporazuma in znašajo 595 000 000 EUR, prevzete obveznosti; poleg tega ugotavlja, da je bilo 55 % zneska (316 000 000 EUR) izplačanega do 31. decembra 2013, pričakuje pa se, da bo preostalih 45 % (279 000 000 EUR) plačanih do 31. decembra 2016;

6.  ugotavlja, da je leta 2013 skupno podjetje sklenilo svoj četrti večstranski okvirni sporazum, ki je začel veljati 1. januarja 2014, pričakuje pa se, da bo veljal za preostala tri leta delovanja skupnega podjetja; ugotavlja, da četrti večstranski okvirni sporazum določa zmanjšanje števila projektov na 250, zlasti z združevanjem sedanjih projektov, in dodelitev 38 000 000 EUR sredstev za nove operativne dejavnosti; ugotavlja, da bo ta sredstva nudilo skupno podjetje, izvirala pa bodo iz sinergij zaradi omenjenih združevanj;

7.  poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice posreduje poročilo o prispevkih vseh članov razen Komisije, vključno z uporabo pravil za vrednotenje prispevkov v naravi, priloži pa naj tudi oceno Komisije;

Pravni okvir

8.  ugotavlja, da je upravni odbor skupnega podjetja v dogovoru s Komisijo 13. decembra 2013 sprejel svoja začasna finančna pravila za programsko obdobje 2014–2020; opozarja, da so bila finančna pravila sprejeta v skladu z okvirno finančno uredbo Komisije(1) in so začela veljati 1. januarja 2014;

9.  ugotavlja, da so za finančna pravila skupnega podjetja potrebna še prihodnja mnenja in sklepi Komisije, zlasti glede nadaljevanja odstopanj pri financiranju, ki so veljala v prejšnjem programskem obdobju;

10.  je seznanjen s skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije(2) ter posledičnim političnim dogovorom o posebni razrešnici za skupna podjetja;

Sistemi notranje kontrole

11.  ugotavlja, da je v skladu z usklajenim strateškim revizijskim načrtom za skupno podjetje v obdobju 2012–2014 služba Komisije za notranjo revizijo izvedla omejen pregled postopka zaključevanja projektov za upravljanje nepovratnih sredstev in oceno tveganja pri informacijski tehnologiji; poleg tega ugotavlja, da je oddelek za notranjo revizijo leta 2013 opravil revizijo skladnosti upravljanja javnih naročil in pogodb ter pregled odobritev iz sistema ABAC Workflow;

12.  poudarja, da je skupno podjetje uvedlo posebne ukrepe za preprečevanje navzkrižja interesov za svoje tri ključne deležnike: člane upravnega odbora, uslužbence in strokovnjake;

13.  ugotavlja, da je Komisija z drugim vmesnim vrednotenjem, ki ga je izvedla med oktobrom 2013 in marcem 2014, ocenila, kako skupno podjetje izvaja uredbo o ustanovitvi, njegove metode dela, dosežene rezultate in splošen finančni položaj; poudarja, da sta v poročilu navedeni dve glavni priporočili; prvo se nanaša na potrebo po boljši obravnavi specifičnih potreb držav članic po informacijah in komuniciranju, drugo pa na potrebo po nadaljevanju prizadevanj za izboljšanje deleža zaključenih letnih ciljev skupnega podjetja; je zaskrbljen, da je konec leta 2012 delež zaključenih letnih ciljev znašal 82 % (leta 2010 je znašal 60 %), in meni, da je treba učinkovitost izboljšati;

14.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bile uvedene izboljšave na področju predhodnih kontrol;

Spremljanje rezultatov raziskav in poročanje o njih

15.  ugotavlja, da je skupno podjetje 31. maja 2013 objavilo letno poročilo o spremljanju izvajanja določb o intelektualni lastnini za vsa proračunska leta pred letom 2013; poleg tega ugotavlja, da je upravni odbor skupnega podjetja 30. oktobra 2013 sprejel seznam novega znanja in statusa s tem povezanega lastništva za vsa proračunska leta pred letom 2013;

16.  meni, da bi bilo treba, kjer je to primerno, okrepiti povezavo med Skupnim podjetjem SESAR in Skupnim podjetjem Čisto nebo; poziva Komisijo, naj sodeluje z obema skupnima podjetjema, da bi izboljšali komunikacijo ter okrepili sinergije in možnosti za dopolnjevanje, obenem pa zagotovili, da se dejavnosti obeh skupnih podjetij ne bi prekrivale;

17.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je skupno podjetje razširjalo novo znanje na področju raziskav, in sicer tako, da je na svojem ekstranetu ustreznim deležnikom dalo na razpolago podrobne informacije o izdelkih in procesih ter v svojem letnem poročilu o dejavnostih za leto 2013 objavilo splošen povzetek o izdelkih leta 2013;

18.  poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o družbeno-gospodarskih koristih že dokončanih projektov; poziva, da se to poročilo organu za podelitev razrešnice posreduje skupaj z oceno Komisije;

19.  želi spomniti, da je Evropski parlament pred tem zahteval, da Računsko sodišče pripravi posebno poročilo o zmožnosti skupnih podjetij, da v povezavi s svojimi zasebnimi partnerji zagotovijo dodano vrednost in učinkovito izvajanje raziskovalnih, razvojno-tehnoloških in demonstracijskih programov Unije.

(1) Delegirana uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).
(2) UL L 163, 29.5.2014, str. 21.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov