Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0306(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0041/2015

Внесени текстове :

A8-0041/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Обяснение на вота
PV 05/04/2017 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Приети текстове
PDF 813kWORD 331k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Фондове на паричния пазар ***I
P8_TA(2015)0170A8-0041/2015
Текст
 Консолидиран текст

Изменения, приети от Европейския парламент на 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))(1)
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)
към предложението на Комисията
---------------------------------------------------------

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Изменение 1

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (A8-0041/2015).
(2) Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2015/...
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно фондовете на паричния пазар
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Фондовете на паричния пазар (ФПП) предоставят краткосрочно финансиране на финансовите институции, предприятията или правителствата и по този начин допринасят за финансирането на европейската икономика. Тези субекти използват своите инвестиции във ФПП като ефективен начин да разпределят кредитния си риск и експозиция, вместо да разчитат единствено на банковите депозити.

(2)  От гледна точка на търсенето ФПП представляват инструменти за краткосрочно управление на парични средства, които осигуряват висока степен на ликвидност, диверсификация, стабилна стойност на инвестираните средства, в съчетание с пазарна лихва. ФПП се използват ▌от широк кръг от субекти, включително благотворителни организации, сдружения за жилищно настаняване, местни органи и по-големи професионални инвеститори като предприятия и пенсионни фондове, желаещи да инвестират своите излишни налични средства за кратък период от време. Следователно ФПП представляват жизненоважна връзка между търсенето и предлагането на краткосрочни парични средства.

(3)  Събитията по време на финансовата криза хвърлиха светлина върху няколко особености на ФПП, които ги правят уязвими, когато са налице трудности на финансовите пазари, и те следователно могат да провокират или да засилят рисковете чрез механизмите на финансовата система. Когато цените на активите, в които ФПП са инвестирали, започнат да спадат, особено по време на неблагоприятни пазарни условия, ФПП не винаги могат да спазят обещанието за незабавно обратно изкупуване и за запазване на номиналната стойност на дял или акция, емитирана от ФПП за инвеститорите. Подобна ситуация, която според Съвета за финансова стабилност (СФС) и Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) може да бъде особено сериозна за ФПП с постоянна или стабилна нетна стойност на активите (НСА), може да доведе до съществени и внезапни искания за обратно изкупуване, които евентуално могат да предизвикат по-широки макроикономически последици.

(4)  Поради големите на брой искове за обратно изкупуване ФПП могат да бъдат принудени да продават част от активите, в които са инвестирали, при намаляващи цени на пазара, което потенциално подхранва криза на ликвидността. При тези обстоятелства емитентите на инструменти на паричния пазар могат да срещнат сериозни затруднения да се финансират, ако пазарите на търговски ценни книжа и други инструменти на паричния пазар пресъхнат. Това би могло да доведе до разпространяване на проблемите на пазара на краткосрочно финансиране и да създаде директни и сериозни затруднения при финансирането на финансовите институции, предприятията и правителствата, и съответно на цялата икономика.

(5)  С подкрепата на спонсорите лицата, управляващи активи, могат да решат да предоставят по свое съображение подпомагане за поддържане на ликвидността и стабилността на своите ФПП. Спонсорите често са принудени да подпомагат спонсорираните от тях ФПП, чиято стойност спада, за да запазят добрата си репутация и паниката да не обхване други дейности на спонсорите. В зависимост от размера на фонда и обема на исканията за обратно изкупуване, подпомагането от спонсорите може да достигне размери, които надхвърлят наличните резерви. Поради това е важно да се предвидят еднакви правила с цел да се предотврати фалитът на спонсора и рискът от разпространяване на проблемите към други субекти, които спонсорират ФПП.

(6)  За да се запазят целостта и стабилността на вътрешния пазар ▌, е необходимо да се определят правила за дейността на ФПП, по-специално относно състава на техния портфейл. Това цели да направи ФПП по-устойчиви и да ограничи възможностите за разпространяване на проблемите.. Необходими са единни правила в целия Съюз, за да се гарантира, че ФПП са в състояние да удовлетворят исканията на инвеститорите за обратно изкупуване, особено по време на неблагоприятни пазарни условия. Необходими са и единни правила за портфейла на фондовете на паричния пазар и с цел да се гарантира, че ФПП са в състояние да отговарят на съществени и внезапни искания за обратно изкупуване от голяма група инвеститори.

(7)  Единни правила за фондовете на паричния пазар са необходими също, за да се осигури ефективното функциониране на пазара за краткосрочно финансиране на финансовите институции, корпоративните емитенти на краткосрочни задължения и правителствата. Те са необходими, за да се гарантира равнопоставеното третиране на инвеститорите във ФПП и да се избегне поставянето в неравноправно положение на инвеститорите, които извършват късно обратно изкупуване, ако бъде временно прекратено обратното изкупуване или ако настъпи ликвидация на ФПП.

(8)  Необходимо е да се предвиди хармонизиране на пруденциалните изисквания, свързани с ФПП, като се установят ясни правила, които налагат преки задължения за ФПП и управляващите ги лица в целия Съюз. Това ще подобри стабилността на ФПП като източник на краткосрочно финансиране за държавния и корпоративния сектор в целия Съюз. Това ще гарантира също така, че ФПП остават надежден инструмент, използван от предприятията в Съюза за управление на паричните им наличности.

(9)  Година след влизането в сила на насоките за ФПП, приети от Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (КЕРЦК), с цел да се установяват минимални равнопоставени условия за ФПП в Съюза, само 12 държави членки ги бяха приложили, което е показателно за устойчивостта на различните национални правила. Различните национални подходи не успяват да се справят с уязвимостта на паричните пазари на Съюза, нито успяват да намалят рисковете от разпространяване на проблема, като по този начин застрашават функционирането и стабилността на вътрешния пазар, както стана видно по време на финансовата криза. Общите правила за ФПП следва да осигурят високо равнище на защита на инвеститорите и следва да предотвратят и намалят всички потенциални рискове от разпространяване на проблемите за ФПП в резултат на евентуално масово изтегляне на инвеститорите.

(10)  При липсата на регламент, с който се определят правилата за ФПП, на национално равнище могат да продължат да се приемат разнопосочни мерки, които биха могли да предизвикат значителни изкривявания на конкуренцията поради големите разлики във важни стандарти в областта на закрилата на инвестициите. Разнопосочните изисквания за състава на портфейла, допустимите активи, матуритета им, ликвидността и диверсификацията, както и за кредитното качество на емитентите на инструменти на паричния пазар, водят до различни нива на защита на инвеститорите поради различните нива на риск на инвестиционното предложение, свързано с фондовете на паричния пазар. Ето защо е изключително важно да бъде приет единен набор от правила, за да се избегне разпространяване на проблемите към пазара за краткосрочно финансиране и към спонсорите на ФПП, което до голяма степен би представлявало риск за стабилността на финансовите пазари на Съюза. С цел ограничаване на системния риск, ФПП с постоянна нетна стойност на активите (ФПП с ПНСА), считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент следва, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, да функционират на територията на Съюза само като ФПП с ПНСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, като ФПП с ПНСА, предлаган на непрофесионални инвеститори, или като ФПП със слабо променлива НСА. Всички позовавания на ФПП с ПНСА в настоящия регламент следва да се считат за отнасящи се до ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори, и ФПП със слабо променлива НСА, освен ако е посочено друго. Съществуващите ФПП с ПНСА могат вместо това също да решат да извършват дейност като ФПП с променлива нетна стойност на активите (ПрНСА).

(11)  Новите правила за фондовете на паричния пазар са тясно свързани с Директива 2009/65/ЕО(2) и Директива 2011/61/ЕС(3), тъй като те съставляват правната рамка, уреждаща създаването, управлението и предлагането на пазара на фондове на паричния пазар в Съюза.

(12)  В Съюза предприятията за колективно инвестиране могат да действат като предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), управлявани от дружества, управляващи ПКИПЦК, или инвестиционни дружества, получили разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, или като алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), управлявани от лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), получили разрешение за извършване на дейност или регистрирани съгласно Директива 2011/61/ЕС. Новите правила за ФПП допълват разпоредбите на тези директиви. Следователно новите единни правила за ФПП следва да се прилагат в допълнение към предвиденото в Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС. В същото време редица правила, свързани с инвестиционната политика на ПКИПЦК, посочени в глава VII от Директива 2009/65/ЕО, следва да бъдат изрично отменени и в тези нови единни разпоредби относно ФПП следва да се установят специфични правила за продукта.

(13)  По отношение на предприятията за колективно инвестиране, чиито характеристики съответстват на характеристиките на ФПП, следва да се прилагат хармонизирани правила. Новите правила за ФПП следва да са задължителни за ПКИПЦК и АИФ, които инвестират в краткосрочни активи като например инструменти на паричния пазар или депозити, или сключват споразумения за обратни репо сделки или договори с деривативи с единствената цел да хеджират рисковете, произтичащи от други инвестиции на фонда, и които имат за цел да осигурят доходност, съответстваща на лихвените проценти на паричния пазар, или да запазят стойността на инвестицията.

(14)  Спецификата на ФПП произтича от комбинацията на активите, в които инвестират, и целите, които преследват. Целта за осигуряване на доходност, съответстваща на лихвените проценти на паричния пазар, и целта за запазване на стойността на инвестицията не са взаимно изключващи се. ФПП може да преследва една от тези цели или двете едновременно.

(15)  Целта за осигуряване на доходност, съответстваща на лихвените проценти на паричния пазар, трябва да се разглежда в широк смисъл. Очакваната доходност не трябва да съответства напълно на EONIA, Libor, Euribor или друг съответен лихвен процент на паричния пазар. Не следва да се счита, че ПКИПЦК или АИФ са извън обхвата на новите единни правила, ако целта им е да постигнат малко по-добра доходност от лихвения процент на паричния пазар.

(16)  Целта за запазване на стойността на инвестицията не следва да се разглежда като обещана от фонда капиталова гаранция. Тя следва да се разглежда като цел, която ПКИПЦК или АИФ се стремят да постигнат. Спад в стойността на инвестициите не следва да означава, че предприятието за колективно инвестиране е променило целта си за запазване на стойността на инвестицията.

(17)  Важно е ПКИПЦК и АИФ, които имат характеристиките на ФПП, да бъдат идентифицирани като ФПП и да бъде изрично проверена тяхната способност да спазват на текуща основа новите единни правила за ФПП. За целта компетентните органи следва да издават разрешения за ФПП. За ПКИПЦК разрешението да извършват дейност като ФПП следва да бъде част от разрешението за ПКИПЦК в съответствие с хармонизираните процедури, предвидени в Директива 2009/65/ЕО. За АИФ, доколкото те не са предмет на хармонизирани процедури за издаване на разрешение и надзор съгласно Директива 2011/61/ЕС, е необходимо да се предвидят общи основни правила за издаване на разрешение, подобни на съществуващите хармонизирани правила за ПКИПЦК. Тези процедури следва да гарантират, че АИФ, който е получил разрешение да извършва дейност като ФПП, има управител, който е лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), получило разрешение в съответствие с Директива 2011/61/ЕС.

(18)  С цел да се гарантира, че новите общи правила за фондовете на паричния пазар се прилагат за всички предприятия за колективно инвестиране, които имат характеристиките на ФПП, е необходимо да се забрани употребата на обозначението „ФПП“ или всяко друго понятие, което води до заключението, че предприятието за колективно инвестиране има характеристиките на ФПП, освен ако не са спазени разпоредбите на настоящия регламент. За да се предотврати заобикалянето на правилата за ФПП, компетентните органи следва да наблюдават пазарните практики на предприятията за колективно инвестиране, установени или предлагани на пазара в тяхната юрисдикция, за да се уверят, че те не злоупотребяват с използването на обозначението „ФПП“ или внушават, че са ФПП без да спазват новата регулаторна рамка.

(19)  Новите правила, приложими за ФПП, следва да се основават на съществуващата регулаторна уредба, установена с Директива 2009/65/ЕО, Директива 2011/61/ЕС и актовете, приети за тяхното прилагане. По тази причина правилата за продуктите на ФПП следва да се прилагат в допълнение към правилата за продуктите, определени в действащото законодателство на Съюза, освен ако последните не са изрично отменени. Освен това правилата за управление и предлагане на пазара, залегнали в действащата уредба, следва да се прилагат за ФПП, като се вземе предвид дали те са ПКИПЦК или АИФ. Също така правилата относно трансграничното предоставяне на услуги и свободата на установяване, предвидени в Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС, следва да се прилагат съответно към трансграничните дейности на ФПП.

(20)  Като се има предвид, че ПКИПЦК и АИФ могат да приемат различни юридически форми, които не винаги им осигуряват правосубектност, разпоредбите, изискващи ФПП да предприемат действия, следва да се разбират като препратки към лицето, управляващо ФПП, в случаите когато ФПП се конституира като ПКИПЦК или АИФ, което не е в състояние да действа самостоятелно, защото няма своя собствена правосубектност.

(21)  Правилата за портфейла на ФПП ще изискват ясно определяне на категориите активи, в които ФПП могат да инвестират, и на условията, при които такива инвестиции са допустими. За да се гарантира целостта на ФПП, е желателно също така да се забрани на ФПП да извършват някои финансови сделки, които биха застрашили неговата инвестиционна стратегия и цели.

(22)  Инструментите на паричния пазар са прехвърлими инструменти, които обикновено се търгуват на паричния пазар — държавни и общински съкровищни бонове, депозитни сертификати, търговски ценни книжа, обезпечени с активи ценни книжа с високо качество и ликвидност, банкови акцепти или средносрочни или краткосрочни облигации. ФПП следва да могат да инвестират в тях само ако са спазени ограниченията по отношение на матуритета или, в случая с обезпечените с активи ценни книжа, са допустими като активи с високо качество съгласно правилата за ликвидност в част шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4), и според ФПП те имат високо кредитно качество.

(23)  Обезпечените с активи търговски ценни книжа следва да се считат за допустими инструменти на паричния пазар до степента, в която те отговарят на допълнителните изисквания. Поради факта, че по време на кризата някои секюритизации бяха особено несигурни, е необходимо да се въведат ограничения за матуритета и качествените критерии на базовите активи, както и да се гарантира, че групата от експозиции е достатъчно диверсифицирана. Все пак не всички категории базови активи са се показали като нестабилни, включително по-специално секюритизациите, при които базовите активи са свързани с подкрепа на оборотния капитал на производители и продажби на стоки и услуги в реалната икономика. Тези секюритизации са дали добри резултати и следва да се считат за допустими инструменти на паричния пазар до степента, в която те са допустими като висококачествени ликвидни активи съгласно правилата за ликвидност в част шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № ...(5) . Това следва да се отнася за допустими ценни книжа, обезпечени с висококачествени ликвидни активи, обхващащи една от следните подкатегории секюритизирани базови активи, както е посочено в член 13, параграф 2, буква ж), точки iii) и iv) от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № ..., а именно заеми и лизинги за покупка на превозно средство към кредитополучатели или лизингополучатели, установени или пребиваващи в държава членка, и търговски заеми, лизингови договори или кредитни инструменти за предприятия, установени в държава членка, за финансиране на капиталови разходи или стопански операции, различни от придобиването или разработването на търговски недвижими имоти. Позоваването на определени подкатегории секюритизирани базови активи в Делегиран регламент (ЕС) № ... е важно, за да се осигури единно определение за допустими базови секюритизирани активи за целите на правилата за ликвидност на кредитните институции и на настоящия регламент, което, на свой ред, е от значение за ликвидността на тези инструменти, с цел да се избегнат пречките пред секюритизацията в реалната икономика.

(23a)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с уточняването на критериите за установяване на опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация. По този начин Комисията следва да гарантира съгласуваност с делегираните актове, приети по силата на член 460 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 135, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), и следва да вземе предвид специфичните характеристики на секюритизациите с матуритет при емитирането от по-малко от 397 дни. Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията също така във връзка с уточняването на критериите за определянето на дълг с високо кредитно качество и обезпечени с ликвидни активи търговски ценни книжа. Комисията следва да гарантира съгласуваност със и подпомагане на дейността на съответните направления на работа на ЕБО.

(24)   ФПП следва да имат право да инвестират в депозити само ако са в състояние да изтеглят парите си по всяко време. Действителната възможност за изтегляне на парите би била нарушена, ако санкциите за ранно изтегляне са толкова високи, че превишават натрупаната преди изтеглянето лихва. Поради тази причина ФПП следва да полага необходимата грижа да не прави депозити в кредитна институция, която налага санкции, по-високи от средното равнище, или да прави прекалено дългосрочни депозити, ако това води до твърде високи санкции.

(25)  ФПП могат да инвестират в деривативи единствено с цел хеджиране на лихвения и валутния риск, като базовия инструмент на деривативите следва да бъде само лихвени проценти, валутни курсове или индекси, представляващи тези категории. Всяко използване на деривативи за друга цел или на други базовите активи следва да бъде забранено. Деривативите следва да бъдат използвани само като допълнение към стратегията на фонда, но не като основен инструмент за постигане на целите му. Ако ФПП инвестира в активи в друга валута, различна от валутата на фонда, се очаква лицето, управляващо ФПП, да хеджира целия риск от валутната експозиция, включително чрез деривативи. ФПП следва да имат право да инвестират в деривативни инструменти, ако инструментът се търгува на регулиран пазар, както е посочено в член 50, параграф 1, буква а), б) или в) от Директива 2009/65/EО, или се търгува в рамките на извънборсови сделки, или на място за организирана търговия, както е определено в Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти.

(26)  Споразуменията за обратни репо сделки биха могли да бъдат използвани от ФПП като средства за инвестиране на свободни парични средства за много кратки срокове, при условие че позицията е напълно обезпечена. С цел да бъдат защитени интересите на инвеститорите е необходимо да се гарантира, че обезпечението, предоставено в рамките на споразумения за обратни репо сделки, е с високо качество. Всички останали техники за ефективно управление на портфейла, включително по предоставяне и получаване на ценни книжа на заем, следва да не се използват от ФПП, тъй като биха могли да окажат влияние върху постигането на инвестиционните му цели.

(27)  С цел да се ограничи поемането на рискове от ФПП е от съществено значение да се намали рискът от контрагента чрез въвеждането на ясни изисквания за диверсификация на портфейла на ФПП. За тази цел е необходимо също така споразуменията за обратни репо сделки да бъдат напълно обезпечени и с цел ограничаване на оперативния риск един контрагент по споразумение за обратна репо сделка не може да представлява повече от 20% от активите на ФПП. Всички извънборсови деривативи също следва да се подчиняват на изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012(6).

(28)  От съображения за предпазливост и за избягване на упражняване на значително влияние от ФПП върху управлението на емитента е необходимо да се избегне прекомерната концентрация на ФПП в инвестиции, емитирани от един и същ емитент.

(29)  Една от отговорностите на ФПП следва да бъде да инвестират във висококачествени допустими активи. Следователно ФПП следва да има разумна и строга процедура за кредитна оценка за определяне на кредитното качество на инструментите на паричния пазар, в които той възнамерява да инвестира. В съответствие със законодателството на Съюза за ограничаване на прекаленото използване на кредитни рейтинги е важно при оценяването на качеството на допустимите активи ФПП да избягват предоверяване на рейтингите, присъдени от агенциите за кредитен рейтинг. ▌

(29a)  Като се вземе предвид работата, извършена от международните органи като Международната организация на комисиите по ценни книжа и Съвета за финансова стабилност (СФС), както и в рамките на европейското законодателство, като например Регламент (ЕС) № 462/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7) и Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(8), за ограничаване на предоверяването на инвеститорите на кредитни рейтинги, не е целесъобразно изрично да се забрани продукт, включително ФПП, да ползва или да финансира външен кредитен рейтинг.

(30)  С цел да се избегнат случаи, при които лицата, управляващи ФПП, използват различни критерии за оценка на кредитното качество на инструмент на паричния пазар и по този начин придават различни рискови характеристики на един и същ инструмент, е важно управляващите фонда лица да установят процедура за вътрешна оценка, която се основава на разумни, строги, систематични и непрекъснати методики за присъждане на рейтинги. Примери за критерии за оценка са количествени мерки за емитента на инструмента като например финансови съотношения, динамика на баланса, насоки за рентабилността, които се оценяват и сравняват с тези на подобни предприятия и групи от сектора; качествени мерки за емитента на инструмента, като ефективността на управлението, корпоративната стратегия, които се анализират с оглед да се определи дали цялостната стратегия на емитента не влияе отрицателно върху бъдещото му кредитно качество. Най-високите вътрешни оценки следва да отразяват факта, че емитентът на инструментите постоянно поддържа кредитоспособност на възможно най-високо равнище.

(31)  С цел да се разработи прозрачна и съгласувана процедура за кредитна оценка, лицето, управляващо фонда, следва да документира процедурите, използвани за целите на кредитната оценка. Целта е да се гарантира, че процедурата следва ясен набор от правила, които могат да се проследяват, и че използваните методики се представят при поискване на заинтересованите страни, както и на националния компетентен орган.

(32)  С цел намаляване риска на портфейла на ФПП е важно да се определят ограниченията относно матуритета, предвиждащи максимален допустим средно претеглен матуритет и средно претеглена продължителност.

(33)  На практика средно претегленият матуритет се използва за измерване на чувствителността на ФПП към променящите се лихвени проценти на паричния пазар. При определяне на средно претегления матуритет лицата, управляващи фонда, следва да отчитат въздействието на финансовите деривативни инструменти, депозитите и споразуменията за обратни репо сделки върху лихвения риск на ФПП. Когато ФПП сключи договор за суап, за да получи експозиция към инструмент с фиксиран лихвен процент, вместо плаващ процент, това следва да се вземе предвид при определяне на средно претегления матуритет.

(34)  Средно претеглената продължителност се използва за измерване на кредитния риск, като колкото повече се отлага изплащането на главницата, толкова по-голям е кредитният риск. Средно претеглената продължителност също така се използва за ограничаване на риска по отношение на ликвидността. За разлика от изчисляването на средно претегления матуритет, изчисляването на средно претеглената продължителност за ценните книжа с плаващ лихвен процент и структурирани финансови инструменти не позволява използването на дати на актуализация на лихвения процент, а вместо това се използва единствено посоченият краен матуритет на финансовия инструмент. Матуритетът, използван за изчисляване на средно претеглената продължителност, е остатъчният матуритет до задължителното обратно изкупуване, т.е. това е единствената дата, на която управляващото дружество може да бъде сигурно, че инструментът ще бъде изплатен. Характеристиките на даден инструмент, като например възможността за обратно изкупуване на конкретна дата, т.нар. пут-опции, не могат да се вземат предвид при изчисляване на средно претеглената продължителност.

(35)  С цел да се подобри способността на ФПП да отговарят на искания за обратно изкупуване и да се предотврати разпродаването на активи на ФПП на силно понижени цени, ФПП следва да държат текущо минимален размер на ликвидни активи, чийто матуритет настъпва ежедневно или седмично. За изчисляване на дела на активите с дневен и седмичен матуритет следва да се използва датата на задължително обратно изкупуване на актива. Възможността лицето, управляващо фонда, да прекрати даден договор с краткосрочно предварително уведомление може да бъде взета под внимание. Ако например споразумение за обратна репо сделка може да се прекрати с еднодневно предварително уведомление, то следва да се разглежда като актив с дневен матуритет. Ако лицето, управляващо фонд, има възможността да изтегля пари от депозитна сметка с еднодневно предварително уведомление, той може да се смята за актив с дневен матуритет. Държавните ценни книжа могат да бъдат включени като активи с дневен матуритет, когато лицето, управляващо ФПП, ги определя като ценни книжа с високо кредитно качество.

(36)  Като се има предвид, че ФПП могат да инвестират в активи с различни падежни интервали, инвеститорите трябва да могат да разграничават различните категории ФПП. Следователно ФПП следва да се класифицират като краткосрочни ФПП или стандартни ФПП. Краткосрочните ФПП имат за цел да предлагат доходност, еднаква с тази на паричния пазар, като осигуряват на инвеститорите възможно най-високата степен на сигурност. Рискът от продължителността и кредитният риск на краткосрочните ФПП остават на ниско равнище поради краткия средносрочен матуритет и средносрочна продължителност.

(37)  Стандартните ФПП имат за цел да осигурят доходност, която е малко по-висока от доходността на паричния пазар, и следователно инвестират в активи, които са с по-дълъг матуритет. Освен това, за да се постигне тази по-висока доходност, тази категория ФПП следва да могат да използват по-малко строги ограничения относно портфейлния риск като средно претегления матуритет и средно претеглената продължителност.

(38)  Съгласно правилата, постановени в член 84 от Директива 2009/65/ЕО, дружествата, управляващи ПКИПЦК, извършващи дейност като ФПП, имат възможност временно да преустановят обратното изкупуване на дялове в изключителни случаи, когато обстоятелствата налагат това. Съгласно правилата, постановени в член 16 от Директива 2011/61/ЕС и в член 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията(9), лицата, управляващи АИФ, които извършват дейност като ФПП, могат да използват специални мерки за коригиране на ситуацията в случай на неликвидност на активите на фондовете.

(39)  За да се избегне положение, при което управлението на риска на ФПП се основава на краткосрочни решения, повлияни от евентуалния рейтинг на ФПП, в случаите, когато лице, управляващо ФПП, иска външен рейтинг, това ще бъде предмет на и ще се извърши в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 462/2013. ▌За осигуряване на подходящо управление на ликвидността е необходимо ФПП да установят стабилни политики и процедури, за да опознаят своите инвеститори. Политиките, които управляващите фонда лица трябва да въведат, следва да помогнат за опознаване на инвеститорската база на ФПП, така че да могат да бъдат предвидени масови искания за обратно изкупуване. С цел да не се допусне внезапно масово обратно изкупуване особено внимание следва да се обърне на големи инвеститори, представляващи значителен дял от активите на ФПП, както и на единичен инвеститор, чийто дял е по-голям от дела на активите с дневен матуритет. В такъв случай ФПП следва да увеличи дела на активите с дневен матуритет до дела на съответния инвеститор. Лицето, управляващо фонда, следва, когато е възможно, да проучи инвеститорите, дори ако те са представлявани от сметки на упълномощени лица, портали или други непреки купувачи.

(40)  Като част от внимателното управление на риска ФПП следва поне веднъж на тримесечие да извършва стрес тестове. Когато в резултат от стрес тестовете се установят слабости, от лицата, управляващи ФПП, се очаква да предприемат действия с цел да се засили устойчивостта на ФПП.

(41)  Използването на оценяване по пазарни цени следва да бъде предпочитаният метод за оценяване на активите на ФПП с цел да се отрази действителната им стойност. Лицето, управляващо фонда, не следва да може да използва оценяването въз основа на модел, когато оценяването по пазарни цени осигурява надеждна стойност на актива, тъй като при оценяването въз основа на модел съществува вероятност получената оценка да е по-неточна. Активи като държавните и общинските съкровищни бонове, средносрочни или краткосрочни облигации са в по-голямата си част активи, за които се очаква оценяването по пазарни цени да е надеждно. При оценяване на търговски ценни книжа или сертификати за депозит лицето, управляващо фонда, следва да провери дали вторичният пазар предоставя точна цена. Следва да се счита, че предлаганата от емитента цена за обратно изкупуване представлява добра оценка за стойността на търговската ценна книга. Лицето, управляващо фонда, следва да оцени стойността, като например използва пазарни данни, като доходността на сравними емисии и емитенти, или използва международно приет счетоводен метод за изчисляване на амортизационната стойност съгласно установеното в признати международни счетоводни стандарти.

(42)  ФПП с ПСНА имат за цел запазване на капитала на инвестициите, като същевременно гарантират висока степен на ликвидност. По-голямата част от ФПП с ПНСА имат нетна стойност на активите на дял или акция, определена например на 1 евро, щатски долар или английска лира, когато разпределят дохода на инвеститорите. Другите фондове прибавят дохода към нетната стойност на активите на фонда, като същевременно запазват непроменена присъщата стойност на актива.

(43)  С оглед на особеностите на ФПП с ПСНА е необходимо при определяне на постоянна нетна стойност на активите на дял или акция те да могат да използват и счетоводния метод на амортизационната стойност. Независимо от това, за целите на осигуряване на постоянен мониторинг на разликата между постоянната НСА на дял или акция и нетната стойност на активите на дял или акция ФПП с ПСНА следва също така да изчисляват стойността на активите си въз основа на методите на пазарната оценка или въз основа на модел.

(44)  Тъй като ФПП следва да публикува НСА, която отразява всички движения в стойността на неговите активи, публикуваната стойност на активите следва да се закръгля най-много до най-близкия базисен пункт или негов еквивалентен. Следователно, когато нетната стойност на активите е публикувана в определена валута, например 1 EUR, стойността следва да се променя на всеки 0,0001 EUR. При НСА в размер на 100 EUR стойността се променя на всеки 0,01 EUR. Само когато ФПП е ФПП с ПСНА, той може да публикува цена, която не отразява изцяло промените в стойността на неговите активи. В този случай нетната стойност на активите може да се закръгли към най-близкия цент за НСА от 1 EUR (всяка промяна от 0,01 EUR).

(44a)  Преди да инвестират в даден ФПП, инвеститорите следва да бъдат ясно информирани дали той е с кратък или стандартен матуритет. За да се избегнат неоправдано високи очаквания от инвеститорите, във всеки рекламен документ следва ясно да се посочва, че ФПП не са инвестиционен механизъм с гарантирана доходност.

(45)  За да може да се намали потенциалното обратно изкупуване от клиенти във времена на тежък пазарен стрес, всички ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори, и ФПП със слабо променлива НСА следва да имат въведени разпоредби за такси за ликвидност и ограничения за обратно изкупуване, за да не се допуска значително обратно изкупуване във времена на пазарен стрес и да не се допуска други инвеститори да бъдат несправедливо изложени на преобладаващите пазарни условия. Таксата за ликвидност следва да бъде еквивалентна на действителните разходи за ликвидирането на активи, за да се изпълни обратното изкупуване от клиента в периоди на пазарен стрес, а не наказателна такса над това, което би компенсирало загуби, наложена на други инвеститори от обратното изкупуване.

(46)   ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори, и ФПП със слабо променлива НСА следва да престанат да бъдат ФПП с ПНСА, ако не могат да изпълняват изискванията за минимален размер на седмична ликвидност в 30-дневен срок, след като са използвали таксите за ликвидност или ограниченията за обратно изкупуване. В този случай, въпросният ФПП с ПНСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП с ПНСА, предлаган на непрофесионални инвеститори, следва автоматично да се преобразува във ФПП с ПрНСА или ликвидиран.

(46a)   ФПП със слабо променлива НСА следва да получават разрешение за срок само от пет години. Четири години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията следва да направи преглед на целесъобразността на ФПП със слабо променлива НСА. Прегледът следва да разгледа въздействието и прилагането на разпоредбите, отнасящи се до ФПП със слабо променлива НСА, включително честотата на защитните механизми, посочени в настоящия регламент. Прегледът също така отчита риска за финансовата стабилност на финансовата система на Съюза, както и разходите за икономиката, включително за предприятията, сектора на ФПП и финансовия сектор в по-широк аспект. Прегледът следва също така да проучи възможността срокът на разрешението на ФПП със слабо променлива НСА да бъде удължен над пет години, или за неопределен период от време, и в такъв случай, дали са необходими промени в режима за ФПП със слабо променлива НСА.

(47)  Когато на ФПП ▌бъде предоставено външно финансиране с цел запазване на ликвидността или стабилността ▌или ако подпомагането води на практика до такива последици, се увеличава рискът от разпространяване на проблемите между сектора на ФПП и останалата част на финансовия сектор. Трети страни, предоставящи такова подпомагане, са заинтересовани от това поради икономически интерес в дружеството, управляващо ФПП, или поради желанието си да се избегне накърняване на репутацията им, ако тяхното име бъде свързано със заплашения от фалит ФПП. Тъй като тези трети страни не се ангажират изрично да осигурят или гарантират подпомагането, съществува несигурност дали такова подпомагане ще бъде предоставено, когато ФПП се нуждае от него. При тези обстоятелства условното естество на подпомагането на спонсора създава несигурност сред участниците на пазара относно това, кой ще понесе загубите на ФПП, когато възникнат такива. Тази несигурност може да засили вероятността от изтегляне на инвеститорите от ФПП в периоди на финансова нестабилност, когато по-големите финансови рискове са най-явни и възникнат опасения за състоянието на спонсорите и способността им да предоставят подпомагане за свързаните с тях ФПП. Поради тези причини ▌външното подпомагане на ФПП следва да бъде забранено.

(48)  Преди да инвестират в даден ФПП, инвеститорите следва да бъдат ясно информирани дали той е с кратък или стандартен матуритет ▌. За да се избегнат неоправдано високи очаквания от инвеститорите, във всеки рекламен документ трябва ясно да се посочва, че фондовете на паричния пазар не са инвестиционен механизъм с гарантирана доходност. ▌

(48a)  Инвеститорите следва също така да бъдат информирани относно източниците на достъп до информация във връзка с портфейла от инвестиции и равнищата на ликвидност на ФПП.

(50)  Компетентният орган за ФПП следва да провери дали ФПП е в състояние винаги да спазва изискванията на настоящия регламент. Тъй като Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС предоставят вече широки пълномощия на компетентните органи, е необходимо тези правомощия да бъдат разширени, за да бъдат упражнявани по отношение на новите общи правила за ФПП. Компетентните органи за ПКИПЦК или АИФ следва също така да проверят съответствието с новите правила на всички съществуващи към момента на влизане в сила на настоящия регламент предприятия за колективно инвестиране, които имат характеристиките на ФПП.

(50a)  В рамките на три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да анализира натрупания опит при прилагането на настоящия регламент и последиците в различни икономически аспекти, свързани с фондовете на паричния пазар. Дълговите инструменти, емитирани или гарантирани от държавите членки, представляват отделна категория инвестиции, които имат специфични кредитни и ликвидни характеристики. Освен това държавните дългови инструменти играят жизненоважна роля при финансирането на държавите членки. Комисията следва да оцени развитието на пазара на държавни дългови инструменти, емитирани или гарантирани от държавите членки, и възможността за създаване на специална уредба за ФПП, чиято инвестиционна политика е концентрирана в този вид дълг.

(51)  Комисията следва да приеме делегирани актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на ЕС в областта на процедурата за вътрешна оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище.

(52)  На Комисията следва също така да се предоставят правомощия да приема технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение по силата на член 291 от Договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010на Европейския парламент и на Съвета(10). На ЕОЦКП следва да се възложи да изготви и да представи на Комисията проекти на технически стандарти за изпълнение във връзка с образеца за отчитане пред компетентните органи, съдържащ информация за ФПП.

(53)  ЕОЦКП следва да може да упражнява във връзка с настоящия регламент всички правомощия, които са му дадени по силата на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС. На него е поверено и разработването на проекти на регулаторни технически стандарти и на технически стандарти за изпълнение.

(54)  ▌В рамките на три години след влизането в сила на настоящия регламент е от съществено значение Комисията да анализира натрупания опит при прилагането на настоящия регламент и последиците в различни икономически аспекти, свързани с фондовете на паричния пазар. Прегледът следва да се съсредоточи върху въздействието на промените, изисквани от настоящия регламент, върху реалната икономика и финансовата стабилност.

(55)  Новите единни правила за ФПП следва да са в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(11) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(56)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да се осигурят единни пруденциални изисквания, приложими за ФПП в Съюза, като същевременно се отчете необходимостта от баланс между сигурността и надеждността на ФПП и ефективното функциониране на паричните пазари и разходите за различните заинтересовани страни, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат, с оглед на техния обхват и последици, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(57)  Новите единни правила за ФПП зачитат основните права и съблюдават принципите, в частност признатите от Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално защитата на потребителите, свободата на стопанската инициатива и защитата на личните данни. Новите единни правила за ФПП следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава І

Общи разпоредби

Член 1

Предмет и приложно поле

1.  С настоящия регламент се определят правилата относно финансовите инструменти, в които може да инвестира даден фонд на паричния пазар (ФПП), неговия портфейл и оценяване, както и изискванията за отчитане по отношение на ФПП установен, управляван или предлаган на пазара в Съюза.

Настоящият регламент се прилага по отношение на предприятия за колективно инвестиране:

i)   за които се изисква издаването на разрешение като ПКИПЦК съгласно Директива 2009/65/ЕО или които са АИФ съгласно Директива 2011/61/ЕС;

ii)  които инвестират в краткосрочни активи;

iii)  които имат изключителни или общи цели да предлагат доходност в съответствие с лихвените проценти на паричния пазар или да запазят стойността на инвестицията.

2.  Държавите членки не могат да въвеждат допълнителни изисквания в уредената с настоящия регламент област.

Член 1а

Видове ФПП с ПНСА

Считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, ФПП с ПНСА извършват дейност в Съюза единствено като:

а)  ФПП с ПНСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти;

б)  ФПП с ПНСА, предлаган на непрофесионални инвеститори; или

в)  ФПП със слабо променлива НСА.

Всички позовавания на ФПП с ПНСА в настоящия регламент се отнасят до ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори, и ФПП със слабо променлива НСА, освен ако е посочено друго.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „краткосрочни активи“ означава финансови активи с остатъчен матуритет не по-дълъг от две години;

(2)  „инструменти на паричния пазар“ означава прехвърлими инструменти, посочени в член 2, параграф 1, буква о) от Директива 2009/65/ЕО, които обикновено се търгуват на паричния пазар, включително държавни и общински съкровищни бонове, депозитни сертификати, търговски ценни книжа, банкови акцепти или средносрочни или краткосрочни облигации, както и инструменти, посочени в член 3 от Директива2007/16/ЕО;

(3)  „прехвърлими ценни книжа“ означава прехвърлими ценни книжа съгласно определението по член 2, параграф 1, буква н) от Директива 2009/65/ЕО;

(4)  „споразумение за обратно изкупуване“ е споразумение, при което едната страна прехвърля на контрагента ценни книжа или права, свързани с даден дял или обезпечение, като се задължава да ги изкупи обратно на определена цена на бъдеща дата, която е определена или предстои да бъде определена;

(5)  „споразумение за обратна репо сделка“ е споразумение, при което едната страна получава от контрагент ценни книжа или права, свързани с даден дял или обезпечение, като се задължава да ги продаде обратно на определена цена на бъдеща дата, която е определена или предстои да бъде определена;

(6)  „предоставяне на ценни книжа на заем“ и „получаване на ценни книжа на заем“ са сделки, при които една институция или нейният контрагент прехвърлят ценни книжа, като заемополучателят поема задължението да върне еквивалентни ценни книжа на бъдеща дата или при поискване от прехвърлителя, като тази сделка представлява предоставяне на ценни книжа на заем за институцията, прехвърляща ценните книжа, и вземане на ценни книжа на заем за институцията, на която те се прехвърлят;

(7)  „секюритизация“ означава секюритизация, както е определена в член 4 (1) (61) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(7a)  „ценна книга, обезпечена с висококачествени ликвидни активи“, означава квалифицирана ценна книга, обезпечена с активи, която отговаря на изискванията, определени в член 13 от Делегиран регламент (ЕС) № ... на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на изискването за ликвидно покритие на кредитните институции въз основа на член 460 от Регламент (ЕС) № 575/2013, определено с оглед на единна спецификация за допустими прехвърлими активи с висока ликвидност и високо кредитно качество съгласно член 416, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(8)  „корпоративен дълг“ означава дългови инструменти, емитирани от предприятие, което е ефективно ангажирано с производството или търговията на стоки или нефинансови услуги;

(9)  „оценка по пазарни цени“ означава оценка на позициите по леснодостъпни заключителни цени, информация за които е получена от независим източник, включително борсови цени, цени от системи за пазарна информация или котировки, предоставени от няколко независими брокери с добра репутация;

(10)  „оценка въз основа на модел“ е всяко оценяване, което се съпоставя със референтен показател, екстраполира се или се изчислява по друг начин въз основа на една или повече пазарни стойности;

(11)  „метод на амортизационната стойност“ означава метод на оценяване, при който разходите за придобиване на даден актив се коригират с амортизационната стойност на платените премии (или отстъпките) до падежа;

(12)  „фондове на паричния пазар с постоянна нетна стойност на активите“ (ФПП с ПНСА) означава фонд на паричния пазар, който поддържа непроменена стойността на нетната стойност на активите на дял или акция; при който приходът във фонда се начислява ежедневно или може да бъде изплатен на инвеститора и активите по принцип се оценяват по метода на амортизационната стойност или нетната стойност на активите се закръгля до най-близкия процентен пункт или тяхната равностойност във валутна единица;

(12a)  „фонд на паричния пазар с постоянна нетна стойност на активите, предлаган на непрофесионални инвеститори“ (ФПП с ПНСА, предлаган на непрофесионални инвеститори) означава ФПП с ПНСА, който е открит за записване единствено от благотворителни организации, организации с нетърговска цел, публични органи и обществени фондации;

(12б)  „фонд на паричния пазар със слабо променлива нетна стойност на активите“ (ФПП със слабо променлива НСА) означава ФПП, който спазва изискванията, посочени в член 27, параграфи 1 – 4;

(13)  „краткосрочен ФПП“ означава фонд на паричния пазар, който инвестира в допустими инструменти на паричния пазара, посочени в член 9, параграф 1;

(14)  „стандартен ФПП“ означава фонд на паричния пазар, който инвестира в допустими инструменти на паричния пазара, посочени в член 9, параграфи 1 и 2;

(15)  „кредитни институции“ означава кредитните институции съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(16)  „компетентен орган за ФПП“ означава:

a)  за ПКИПЦК — компетентния орган на държавата членка по произход на ПКИПЦК, определен в съответствие с член 97 от Директива 2009/65/ЕО;

б)  за АИФ от ЕС — компетентния органи на държавата членка по произход на АИФ, както е посочено в член 4, параграф 1, буква п) от Директива 2011/61/ЕС;

в)  за АИФ от трета държава всяко от следните:

i)  компетентния орган на държавата членка, в която АИФ от трета държава се предлага без паспорт на пазара в Съюза;

ii)  компетентния орган за ЛУАИФ от ЕС, което управлява АИФ от трета държава, когато АИФ от трета държава се предлага с паспорт на пазара в Съюза или не се предлага на пазара на Съюза;

iii)  компетентния орган на референтната държава членка, ако АИФ от трета държава не се управлява от ЛУАИФ от ЕС и се предлага с паспорт на пазара на Съюза;

(17)  „държава членка по произход на ФПП“ означава държавата членка, в която ФПП е получил разрешение за извършване на дейност;

(18)  „средно претеглен матуритет“ означава средната продължителност на времето до задължителния матуритет или, ако този срок е по-кратък, до следващата актуализация на лихвения процент на паричния пазар за всички базови активи във фонда, която отразява относителните дялове, държани във всеки актив;

(19)  „средно претеглена продължителност“ означава средната продължителност на времето до задължителния матуритет на всички базови активи във фонда, която отразява относителните дялове, държани във всеки актив;

(20)  „задължителен матуритет“ означава датата, когато главницата на ценната книга трябва да бъде изплатена в пълен размер и която не е обект на никакви опционни характеристики;

(21)  „остатъчен матуритет“ означава времето до задължителния матуритет;

(22)  „къси продажби“ означава непокритата продажба на инструменти на паричния пазар;

(22a)  „ФПП с ПНСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти“ означава ФПП с ПНСА, който инвестира най-малко 99,5% от своите активи в държавни дългови инструменти, а до 2020 г. инвестира най-малко 80% от своите активи в държавни дългови инструменти на ЕС; ФПП с ПНСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, следва да натрупва тези инвестиции в държавни дългови инструменти постепенно.

(22б)  „външно подпомагане“ означава пряко или косвено подпомагане, предлагано от трета страна, включително от спонсора на ФПП, което е предназначено за или би довело до гарантиране на ликвидността на ФПП или стабилизиране на НСА на дял или на акция на ФПП, и включва следното:

а)  парични средства от трета страна;

б)  закупуването от трета страна на активи на ФПП при завишени цени;

в)  закупуването от трета страна на дялове или акции на ФПП с цел да се предостави ликвидност на фонда;

г)  издаването от трета страна на всякакъв вид явна или скрита гаранция или на писмо за подпомагане в полза на ФПП;

д)  всякакво действие от трета страна, чиято пряка или косвена цел е да се поддържа ликвидният профил и НСА на дял или на акция на ФПП;

(22в)  „държавни дългови инструменти на ЕС“ означава държавни дългови инструменти, които представляват парични средства или държавни активи на държавите членки, или споразумения за обратна репо сделка, обезпечени с държавен дълг на институциите на Съюза или неговите органи, служби или агенции, и по-специално от страна на Европейската централна банка, Европейския механизъм за стабилност, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции;

(22г)  „държавни ценни книжа“ означава парични средства, държавни активи или споразумения за обратна репо сделка, обезпечени с държавен дълг от всеки допустим държавен инструмент, както е определено от управителя на ФПП.

Член 3

Издаване на разрешение за извършване на дейност като ФПП

1.  Предприятие за колективно инвестиране се установява, предлага или управлява в Съюза под формата на ФПП само след получаване на разрешение в съответствие с настоящия регламент.

Разрешението е валидно за всички държави членки.

2.  Предприятие за колективно инвестиране, за което се изисква разрешение като ПКИПЦК съгласно Директива 2009/65/ЕО, получава разрешение да извършва дейност като ФПП като част от процедурата по предоставяне на разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО.

3.  Предприятие за колективно инвестиране, което е ФПП, получава разрешение за извършване на дейност като ФПП съгласно описаната в член 4 процедура за издаване на разрешение.

4.  Предприятие за колективно инвестиране получава разрешение да извършва дейност като ФПП само ако компетентният орган за ФПП е убеден, че ФПП ще бъде в състояние да отговоря на всички изисквания на настоящия регламент.

5.  За целите на получаване на разрешение за извършване на дейност ФПП представя пред своя компетентен орган следните документи:

a)  правилника или учредителните документи на фонда;

б)  идентификация на лицето, управляващо фонда;

в)  идентификация на депозитаря;

г)  описание на ФПП или всяка друга информация за него, която е на разположение на инвеститорите;

д)  описание на организацията и процедурите, необходими за спазване на изискванията по глави II — VII, или всяка друга информация в тази връзка;

е)  всякаква друга информация или документи, изискани от компетентния орган за ФПП, за да се установи съответствието с изискванията на настоящия регламент.

6.  Всяко тримесечие компетентните органи информират ЕОЦКП за издадените или отнетите в съответствие с настоящия регламент разрешения.

7.  ЕОЦКП поддържа централен публичен регистър, в който са посочени всички ФПП, получили разрешение по силата на настоящия регламент, техният вид, лицето, управляващо фонда, и компетентният орган за ФПП. Регистърът е достъпен в електронен формат.

Член 4

Процедура за издаване на разрешение на АИФ, извършващи дейност като ФПП

1.  АИФ получава разрешение да извършва дейност като ФПП само ако неговият компетентен орган е одобрил заявлението на ЛУАИФ, получил разрешение за управление на АИФ съгласно Директива 2011/61/ЕС, правилника на фонда и избора на депозитар.

2.  При подаване на заявлението за управление на АИФ получилото разрешение ЛУАИФ предоставя на компетентния орган за ФПП:

а)  писмено споразумение с депозитара;

б)  информация за режима за делегиране по отношение на портфейла и управлението на риска и администрацията на АИФ;

в)  информация за инвестиционните стратегии, рисковия профил и други характеристики на АИФ, който ЛУАИФ има право да управлява.

Компетентният орган за ФПП може да поиска от компетентния орган за ЛУАИФ да предостави пояснение и информация по отношение на документацията, посочена в предходната алинея, или атестация за това, дали ФПП попадат в обхвата на предоставеното на ЛУАИФ разрешение за управление. Компетентният орган за ЛУАИФ отговаря в срок от 10 работни дни след получаване на запитването от компетентния орган за ФПП.

3.  Всяка последваща промяна в документацията, посочена в параграф 2, се съобщава незабавно от ЛУАИФ на компетентния орган за ФПП.

4.  Компетентният орган за ФПП може да отхвърли заявлението на ЛУАИФ само ако:

а)  ЛУАИФ не отговаря на изискванията на настоящия регламент;

б)  ЛУАИФ не отговаря на изискванията на Директива 2011/61/ЕС;

в)  ЛУАИФ няма разрешение от компетентния му орган да управлява ФПП;

г)  ЛУАИФ не е предоставило документите, посочени в параграф 2.

Преди да отхвърли заявлението компетентният орган за ФПП се консултира с компетентния орган за ЛУАИФ.

5.  Издаването на разрешение на АИФ да извършва дейност като ФПП не може да бъда обвързано с изискването АИФ да се управлява от ЛУАИФ, което е получило разрешение в държавата членка по произход на АИФ, нито от изискването ЛУАИФ да упражнява или делегира дейности в държавата членка по произход на АИФ.

6.  В срок от два месеца от представянето на пълното заявление ЛУАИФ бива информирано дали е издадено разрешение АИФ да извършва дейност като ФПП.

7.  Компетентният орган за ФПП не издава разрешение, ако поради правни основание АИФ не може да предлага своите дялови или акции на пазара в своята държава членка по произход.

Член 5

Използване на обозначението „ФПП“

1.  ПКИПЦК или АИФ използват обозначението „фонд на паричния пазар“ или „ФПП“ по отношение на самите себе си или емитираните от тях дялове или акции, само когато са получили разрешение в съответствие с настоящия регламент.

ПКИПЦК или АИФ използват обозначение, което означава „фонд на паричния пазар“ или използват термини като „парични средства“, „ликвидни“, „пари“, „високо ликвидни активи“, „подобни на депозит“ или подобни думи, само когато са получили разрешение в съответствие с настоящия регламент.

2.  Използването на обозначението „фондове на паричния пазар“, „ФПП“ или на обозначение, което означава ФПП, или използването на термините, посочени в параграф 1, включва тяхното използване в документи за външно или вътрешно ползване, доклади, отчети, реклами, съобщения, кореспонденция или всякакви други материали, изпратени до или предназначени за разпространение сред потенциалните инвеститори, притежателите на дялове на фонда, акционерите или компетентните органи в писмена, устна, електронна форма или по какъвто и да е друг начин.

Член 6

Приложими правила

1.  ФПП спазва във всеки един момент разпоредбите на настоящия регламент.

2.  ФПП, който е ПКИПЦК, и управляващото го лице спазват във всеки един момент изискванията на Директива 2009/65/ЕО, освен ако в настоящия регламент не е посочено друго.

3.  ФПП, който е АИФ, и управляващото го лице спазват във всеки един момент изискванията на Директива 2011/61/ЕС освен ако в настоящия регламент е посочено друго.

4.  Лицето, управляващо ФПП, отговаря за гарантиране на съответствието с настоящия регламент. Лицето, управляващо ФПП, е отговорно за всяка загуба или вреда, породена от неспазване на настоящия регламент.

5.  Настоящият регламент не възпрепятства ФПП да прилагат ограничения по отношение на инвестициите, които са по-строги от тези, които се изискват съгласно настоящия регламент.

Глава ІІ

Задължения, свързани с инвестиционните политики на ФПП

Раздел ІІ

Общи правила и допустими активи

Член 7

Общи принципи

1.  Когато ФПП се състои от повече от едно инвестиционно подразделение, всяко подразделение се счита за отделен ФПП за целите на глави ІІ—VІІ.

2.  Задълженията относно инвестиционните политики на ПКИПЦК, установени в членове 49, 50, 50a, член 51, параграф 2, и членове 52—57 от Директива 2009/65/ЕО, не се отнасят за ФПП, получил разрешение за упражняване на дейност като ПКИПЦК, освен ако изрично е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 8

Допустими активи

1.  ФПП инвестира само в един или повече от следните категории финансови активи и само при условията, определени в настоящия регламент:

a)  инструменти на паричния пазар;

aa)  финансови инструменти, емитирани или гарантирани индивидуално или съвместно от националните, регионалните и местните органи на държавите членки или техните централни банки, от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, включително, наред с другите, Европейската централна банка, или Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, новия Европейски фонд за стратегически инвестиции и Европейския механизъм за стабилност, Международния валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие към Съвета на Европа и Европейската банка за възстановяване и развитие;

б)  депозити в кредитни институции;

в)  допустими деривативи, използвани изключително с цел хеджиране;

г)  споразумения за обратна репо сделка или споразумения за обратно изкупуване, при положение че са изпълнени всички от следните условия:

i)  използвани активи като обезпечение не се продават, реинвестират или залагат;

ii)  споразумението за обратно изкупуване се използва на временна основа, а не за инвестиционни цели;

iii)  ФПП има правото да прекрати споразумението по всяко време с представяне на известие от максимум два работни дни;

iv)  получените в брой средства от ФПП като част от споразуменията за обратно изкупуване не надвишават 10% от неговите активи и не се прехвърлят, реинвестират или използват повторно по друг начин.

2.  ФПП не може да извършва никоя от следните дейности:

a)  инвестиране в активи, различни от тези, посочени в параграф 1;

б)  къси продажби на инструменти на паричния пазар;

в)  откриване на преки или непреки експозиции към фондове, търгувани на организиран пазар, капиталови или стокови инструменти, включително чрез деривативи, сертификати за такива инструменти, индекси, базирани на такива инструменти, или по други начини или чрез инструменти, които ще създадат експозиция към тях;

г)  сключване на споразумения за предоставяне или получаване на ценни книжа на заем ▌или всяко друго споразумение, което ще създаде тежест за активите на ФПП;

д)  получаване и предоставяне на парични средства на заем;

да)  инвестиране в други ФПП.

Член 9

Допустими инструменти на паричния пазар

1.  ФПП може да инвестира в инструмент на паричния пазар, ако той отговаря на всяко от следните изисквания:

a)  попада в една от категориите на инструментите на паричния пазар, посочени в член 50, параграф 1, букви a), б), в) или з) от Директива 2009/65/ЕО;

б)  има една от следните характеристики:

i)  при емитирането има задължителен матуритет от 397 дни или по-малко;

ii)  има остатъчен матуритет от 397 дни или по-малко; или

iii)   допустим е като ценна книга, обезпечена с висококачествени ликвидни активи, посочена в член 2, точка 7а.

в)  на емитента на инструмента на паричния пазар е присъдена една от двете най-високи степени на вътрешния рейтинг съгласно правилата, определени в член 18 от настоящия регламент;

г)  ако ФПП открие експозиция към секюритизация, тя трябва да отговаря на допълнителните изисквания, установени в член 10.

2.  Стандартните ФПП могат да инвестират в инструмент на паричния пазар, чиято доходност се променя регулярно в съответствие с условията на паричния пазар на всеки 397 дни или по-често, но чийто остатъчен матуритет не надхвърля две години.

3.  Разпоредбите на параграф 1, буква в) не се прилагат по отношение на инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от централен орган или централна банка на държава членка, Европейската централна банка, Съюза, Европейския механизъм за стабилност или Европейската инвестиционна банка.

Член 10

Допустими секюритизации

1.  Секюритизацията е ▌допустима, ако отговаря на всички от следните условия:

а)  базовата експозиция или група от експозиции се състои изцяло от допустим дълг и е достатъчно диверсифицирана;

б)  базовият допустим дълг е ликвиден и с високо кредитно качество;

в)  базовият допустим дълг има задължителен матуритет от 397 дни или по-малко; или има остатъчен матуритет от 397 дни или по-малко.

1a.  Ценните книжа, обезпечени с висококачествени ликвидни активи, посочени в член 2, точка 7а, се считат за допустими секюритизации.

1б.  Обезпечените с активи търговски ценни книжа се считат за допустими секюритизации, ако са ликвидни, както се посочва в Регламент (ЕС) № 575/2013, и базовите експозиции са с високо кредитно качество.

2.   До [6 месеца от публикуването на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 44 във връзка с уточняването на критериите за установяване на опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация с оглед на всеки от следните аспекти:

а)  условията и обстоятелствата, при които се приема, че базовата експозиция или група от експозиции се състои изцяло от допустим дълг, и дали се счита за достатъчно диверсифицирана;

б)  условията или числените прагове, посредством които се определя, че базовият дълг е ликвиден и с високо кредитно качество;

ба)  изискванията за прозрачност на секюритизацията и нейните базови активи.

По този начин Комисията гарантира съгласуваност с делегираните актове, приети по силата на член 460 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 135, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), и взема предвид специфичните характеристики на секюритизациите с матуритет при емитирането от по-малко от 397 дни.

Освен това до [6 месеца от публикуването на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове, в които се уточняват критериите за установяване на дълг с високо кредитно качество и обезпечени с ликвидни активи търговски ценни книжа по отношение на параграф 1а. По този начин Комисията гарантира съгласуваност с и подпомагане на дейността на съответните направления на работа на ЕБО.

Член 11

Допустими депозити в кредитни институции

ФПП може да инвестира в депозит в кредитна институция, при условие че са изпълнени всички от следните условия:

a)  депозитът се изплаща при поискване или може да бъде изтеглен по всяко време;

б)  матуритетът на депозита е не повече от 12 месеца;

в)  кредитната институция има седалище в държава членка или — ако има седалище в трета държава, към нея се прилагат пруденциални правила, които се смята, че са еквивалентни на правилата, определени в правото на Съюза в съответствие с процедурата по член 107, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 12

Допустими деривативи

ФПП може да инвестира в дериватив, ако инструментът се търгува на регулиран пазар, посочен в член 50, параграф 1, буква а), б) или в) от Директива 2009/65/ЕО, или подлежи на задължението за клиринг, посочено в Регламент (ЕС) № 648/2012, при условие че ▌ са изпълнени всички от следните условия:

a)  базовият актив на дериватива се състои от лихвени проценти, валутни обменни курсове, валути или индекси, представляващи една от тези категории;

б)  деривативът служи само за целите на хеджиране на срока и на валутните рискове, присъщи на други инвестиции на ФПП;

в)  контрагентите в сделките с ▌ деривативни инструменти са институции, които подлежат на пруденциално регулиране и надзор и принадлежат към категориите, одобрени от компетентните органи на държавата членка по произход на ФПП;

г)  ▌дериватите са обект на надеждна и проверима оценка на дневна база и да могат по инициатива на ПКИПЦК да бъдат продавани, ликвидирани или приключвани чрез операция по прихващане във всеки момент и на тяхната точна стойност;

Член 13

Допустими споразумения за обратна репо сделка

1.  ФПП може да сключва споразумение за обратна репо сделка, при условие че то отговаря на всички от следните условия:

a)  ФПП има правото да прекрати споразумението по всяко време с представяне на известие от максимум два работни дни;

б)  пазарната стойност на активите, получени в рамките на споразумението за обратна репо сделка, е винаги поне равна на стойността на разпределените парични средства.

2.  Активите, получени от ФПП в рамките на споразумение за обратна репо сделка, са инструменти на паричния пазар, както се посочва в член 9.

3.  ФПП не могат в рамките на споразумение за обратна репо сделка да получават секюритизации, както са определени в член 10. ▌

4.  Активите, получени от ФПП в рамките на споразумението за обратна репо сделка, се включват при изчисляването на предвидените в настоящия регламент ограничения относно диверсификацията и концентрацията. Тези активи няма да бъдат продавани, реинвестирани, залагани или прехвърляни по друг начин.

5.  Чрез дерогация от параграф 2 ФПП може в рамките на споразумение за обратна репо сделка да получи ликвидни прехвърлими ценни книжа или инструменти на паричния пазар, различни от тези, посочени в член 9, при условие че тези активи отговарят на едно от следните условия:

a)  те са с високо кредитно качество и са емитирани или гарантирани от централен орган или централна банка на държава членка, Европейската централна банка, Съюза, Европейския механизъм за стабилност или Европейската инвестиционна банка;

б)  те са емитирани или гарантирани от централен орган или централна банка на трета държава, при условие че емитентът от третата държава преминава вътрешната оценка съгласно правилата, определени в членове 16—19.

Активите, получени в рамките на споразумение за обратна репо сделка съгласно първа алинея, се оповестяват на инвеститорите на ФПП.

По отношение на активите, получени в рамките на споразумение за обратна репо сделка съгласно първа алинея, се прилагат правилата по член 14, параграф 6.

5a.  ФПП може да получава назаем или да сключва споразумения за обратно изкупуване, ако са изпълнени всички от следните изисквания:

a)  споразумението за обратно изкупуване се използва на временна основа в продължение на максимум седем работни дни и не се използва за инвестиционни цели;

б)  сборът от споразуменията за обратно изкупуване не надхвърля 10% от активите на въпросния ФПП и сумата не се инвестира в допустими активи;

в)  ФПП има правото да прекрати споразумението по всяко време с представяне на известие от максимум два работни дни;

г)  полученото парично обезпечение единствено:

–  се депозира в субектите, предвидени в член 50, буква е) от Директивата относно ПКИПЦК;

–  се инвестира във висококачествени държавни облигации;

–  се използва за целите на споразуменията за обратна репо сделка, при условие че сделките се осъществят с кредитни институции, по отношение на които се упражнява пруденциален надзор, и ПКИПЦК може по всяко време да оттегли пълния размер на паричните средства на начислена основа;

–  се инвестира в краткосрочни фондове на паричния пазар, така както са определени в Насоките относно общо определение на европейски фондове на паричния пазар.

Реинвестираното парично обезпечение се диверсифицира в съответствие с изискванията за диверсификация, приложими за непарично обезщетение. Проспектът информира ясно инвеститорите относно политиката в областта на обезпеченията на ПКИПЦК, включително, в случай на парично обезпечение, политиката за реинвестиране и рисковете, произтичащи от политиката за реинвестиране.

Раздел ІІ

Разпоредби относно инвестиционните политики

Член 14

Диверсификация

1.  ФПП инвестира не повече от 5% от активите си в някои от следните инструменти:

a)  инструменти на паричния пазар, емитирани от един и същ субект;

б)  депозити, направени в една и съща кредитна институция.

2.  Сумата от всички експозиции към секюритизации не може да надхвърля 10% от активите на ФПП.

3.  Съвкупната рискова експозиция към един и същ контрагент на ФПП, произтичаща от ▌сделки с деривати, не може да надхвърля 5% от активите му.

4.  Съвкупната сума на паричните средства, платени на един и същ контрагент на ФПП в рамките на споразумение за обратна репо сделка, не може да надхвърля 10% от неговите активи.

5.  Независимо от предвидените в параграфи 1 и 3 отделни ограничения, ФПП, инвестиращ в държавни дългови инструменти, нито стандартен ФПП комбинира някои от следните инструменти, ако това ще доведе до инвестиция в размер на повече от 8% от активите му в един и същ субект:

a)  инвестиции в инструменти на паричния пазар, емитирани от този субект;

б)  депозити, направени в този субект;

в)  ▌деривативни инструменти, пораждащи риск от контрагента спрямо този субект;

6.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а) компетентният орган може да разреши на ФПП да инвестира в съответствие с принципа на разпределението на риска до 100% от своите активи в различни инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от централни, регионални или местни органи, или централна банка на дадена държава членка, Европейската централна банка, Съюза, Европейския механизъм за стабилност или Европейската инвестиционна банка, централен орган или централна банка на трета държава или международна публична институция, в която членуват една или повече държави членки.

Първа алинея се прилага, само когато са изпълнени всички от следните изисквания:

a)  ФПП притежава инструменти на паричния пазар от най-малко шест различни емисии на съответния емитент;

б)  ФПП ограничава инвестициите в инструменти на паричния пазар от една и съща емисия до най-много 30% от активите си;

в)  ФПП изрично посочва в правилника на фонда или в учредителните документи въпросните централни, регионални или местни органи или централните банки на ▌държавите членки, Европейската централна банка, Съюза, Европейския механизъм за стабилност или Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейския фонд за стратегически инвестиции, централния орган или централната банка на трета държава, държавните дългови инструменти, Международния валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие, Банката за международни разплащания, Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие или всяка друга международна организация, в която членуват една или повече държави членки, емитиращи или гарантиращи инструменти на паричния пазар, в които той възнамерява да инвестира повече от 5% от активите си;

г)  ФПП включва в проспекта си, както и в своите маркетингови съобщения ясна информация относно използването на тази дерогация, като посочва централните, регионалните или местните органи или централните банки на държавите членки, Европейската централна банка, Съюза, Европейския механизъм за стабилност, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейския фонд за стратегически инвестиции, централния орган или централната банка на трета държава, Международния валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие, Банката за международни разплащания или всяка друга международна организация, в която членуват една или повече държави членки, емитиращи или гарантиращи инструменти на паричния пазар, в които той възнамерява да инвестира повече от 5% от активите си.

7.  Дружествата, които са включени в една и съща група за целите на консолидираните счетоводни отчети, както е уредено в Директива 83/349/ЕИО(13) на Съвета или в съответствие с признатите международни счетоводни правила, се разглеждат като самостоятелен субект при изчисляването на ограниченията, предвидени в параграфи 1—5.

Член 15

Концентрация

1.  ФПП не може да държи повече от 5% инструменти на паричния пазар, емитирани от един и същ субект.

2.  Ограничението, предвидено в параграф 1, не се прилага по отношение на притежаваните инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от централни, регионални или местни органи, или от централната банка на дадена държава членка, Европейската централна банка, Съюза, Европейския механизъм за стабилност или Европейската инвестиционна банка, централен орган или централна банка на трета държава, или от международна публична институция, в която членуват една или повече държави членки.

РАЗДЕЛ ІІІ

КРЕДИТНО КАЧЕСТВО НА ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР

Член 16

Процедура за вътрешна оценка

1.  Лицето, управляващо ФПП, приема, въвежда и ▌ прилага разумна ▌процедура за вътрешна оценка за определяне на кредитното качество на инструментите на паричния пазар, като взема под внимание емитента на инструмента и характеристиките на самия инструмент.

1a.  лицето, управляващо ФПП, гарантира, че информацията, използвана при изпълнението на процедурата за вътрешна оценка, е с достатъчно добро качество, актуална и от надеждни източници.

2.  Вътрешната процедура за оценка се основава на ▌разумни, ▌систематични и непрекъснати методики за присъждане на рейтинги. Използваните методики се одобряват от лицето, управляващо ФПП, въз основа на данни за минали периоди и емпирични факти, включително чрез бек-тестове.

3.  Процедурата за оценка трябва да спазва следните общи принципи:

а)  тя установява ефективен процес за получаване и актуализиране на съществената информация относно характеристиките на емитента;

б)  лицето, управляващо ФПП, приема и прилага подходящи мерки, за да гарантира, че кредитната оценка се основава на задълбочен анализ на ▌ наличната и съществена информация и включва всички важни фактори, които влияят върху кредитоспособността на емитента;

в)  лицето, управляващо ФПП, наблюдава редовно процедурата за вътрешна оценка и веднъж на шест месеца прави преглед на всички кредитни оценки. Лицето, управляващо ФПП, преразглежда вътрешната оценка при всяка съществена промяна, която би могла да окаже влияние върху оценката му на емитента.

г)  прилагането на процедурата за вътрешна оценка от страна на лице, управляващо ФПП, се подчинява на и се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 462/2013;

д)  методиките за кредитни оценки се преразглеждат най-малко веднъж на всеки шест месеца от лицето, управляващо ФПП, за да се определи дали все още са подходящи за текущия портфейл и външните условия, като прегледът се предава на компетентните органи;

е)  когато методиките, моделите или ключовите при определяне на рейтинга допускания, използвани при процедурите за вътрешна оценка, са се променили, лицето, управляващо ФПП, преразглежда, колкото е възможно по-скоро, всички засегнати вътрешни кредитни оценки ▌;

ж)  вътрешните кредитни оценки и техните периодични прегледи от лицето, управляващо ФПП, не се извършват от лица, осъществяващи или отговорни за управлението на портфейла на ФПП.

Член 17

Процедура за вътрешна оценка

1.  На всеки емитент на инструмент на паричния пазар, в който ФПП възнамерява да инвестира, се издава кредитна оценка въз основа на процедурата за кредитна оценка, установена в съответствие с процедурата за вътрешен рейтинг на ФПП.

2.  Структурата на системата за кредитна оценка отговаря на ▌следните общи принципи:

а)  процедурата отчита количественото измерение на кредитния риск на емитента, като взема предвид относителния риск от неизпълнение;

б)  процедурата отчита кредитния риск на емитента и документира критериите, използвани при определяне на степента на кредитния риск

в)  процедурата взема предвид краткосрочния характер на инструментите на паричния пазар.

3.  Кредитната оценка, посочена в параграф 1, ще се основава на критерии, изпълняващи следните изисквания

а)  включват поне количествени и качествени показатели за емитента на инструмента, за макроикономическото положение и положението на финансовия пазар;

б)  позовават се на общите числени и качествени референтни стойности, използвани за оценяване на количествените и качествените показатели;

в)  подходящи са за конкретния вид емитент. Разграничават се поне следните видове емитенти: държавен, регионален или местен публичен орган, финансови дружества и нефинансови предприятия;

г)  в случай на експозиция към секюритизации, отчита кредитния риск на емитента, структурата на секюритизацията и кредитния риск на базовите активи.

Член 18

Документация

1.  Лицето, управляващо ФПП, документира процедурата за вътрешна оценка и системата за вътрешен рейтинг. Документацията включва:

a)  структурата и функционалните характеристики на процедурите за вътрешна оценка и на системите за вътрешен рейтинг по начин, който позволява на компетентните органи да разберат присъждането на конкретни рейтинги и да преценят целесъобразността на присъдения рейтинг;

б)  обосновка и анализ в подкрепа на избраните от лицето, управляващо ФПП, рейтингови критерии и периодичността на техния преглед. Този анализ включва параметрите, модела и ограниченията на модела, използван за избор на рейтинговите критерии;

в)  всички значителни промени в процедурата за вътрешна оценка, включително установяване на причините за промените;

г)  организацията на процедурата за вътрешна оценка, включително процеса за присъждане на рейтинги и структурата на вътрешния контрол;

д)  пълни данни за вътрешните рейтинги на емитентите и признатите гаранти за минали периоди;

е)  датите на присъждане на вътрешните рейтинги;

ж)  основните данни и методика, използвани за определяне на вътрешния рейтинг, включително ключови допускания за рейтингите;

з)  лицето или лицата, отговарящи за присъждането на вътрешните рейтинги.

2.  Процедурата за вътрешна оценка е подробно изложена в правилника или правилата за учредяване на ФПП и всички документи, посочени в параграф 1, се представят при поискване от компетентните органи за ФПП или от компетентните органи за лицето, управляващо ФПП.

Член 19

Делегирани актове

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 44, с които се разясняват следните въпроси.

а)  условията, при които методиките за присъждане на рейтинг се смятат за разумни, систематични и непрекъснати и условията за одобрението, посочено в член 16, параграф 2;

б)  посочените член 17, параграф 2, буква а) определения за всеки клас по отношение на количествената оценка на кредитния риск от неизпълнение от страна на емитента, както и критериите по член 17, параграф 2, буква б) за количественото определяне на кредитния риск;

в)  точните референтни стойности за всеки качествен показател и числените референтни стойности за всеки количествен показател. Тези референтни стойности на показателите се определят за всеки клас на кредитния рейтинг, като се вземат предвид критериите по член 17, параграф 3;

г)  значението на съществените промени, както е посочено в член 16, параграф 3, буква в).

Член 20

Управление на оценката на кредитното качество

1.  Процедурите за вътрешна оценка се одобряват от висшето ръководство, управителния орган и от надзорната функция на лицето, управляващо ФПП, ако има такава.

Тези страни познават добре използваните от лицето, управляващо ФПП, процедури за вътрешна оценка, системите за вътрешен рейтинг и методиките за присъждане на рейтинг и разбират в подробности свързаните с тях доклади.

2.  Като важна част от отчитането пред посочените в параграф 1 страни се прави анализ на профила на кредитния риск на ФПП въз основа на вътрешния рейтинг. Отчитането включва най-малко рисковия профил по клас, движението между класовете, оценка на съответните рискови параметри по класове и сравнение на получените проценти на неизпълнение. Честотата на отчитането зависи от значимостта и вида на информацията и се извършва поне веднъж годишно.

3.  Висшето ръководство гарантира винаги, че процедурата за вътрешна оценка функционира правилно.

Висшето ръководство бива редовно информирано относно резултатите от процеса на вътрешна оценка, областите, в които са установени пропуски, както и относно усилията и действията, предприети за отстраняване на вече установените пропуски.

Глава ІІІ

Задължения относно управлението на риска на ФПП

Член 21

Правила относно портфейла на краткосрочните ФПП

Краткосрочният ФПП във всеки един момент спазва всички от следните изисквания относно портфейла:

a)  портфейлът му има средно претеглен матуритет не повече от 60 дни;

б)  портфейлът му има средно претеглена продължителност не повече от 120 дни;

в)  най-малко 10% от активите му се състоят от активи с дневен матуритет. Краткосрочен ФПП не може да придобива актив, различен от актив със дневен матуритет, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 10% от портфейла на краткосрочния ФПП биха били инвестирани в активи с дневен матуритет;

г)  поне 20% от активите му се състоят от активи със седмичен матуритет. Краткосрочен ФПП не може да придобива актив, различен от актив със седмичен матуритет, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 20% от портфейла на ФПП биха били инвестирани в активи със седмичен матуритет. За целите на това изчисление инструменти на паричния пазар могат да бъдат включени в активите със седмичен матуритет до 5%, при условие че могат да бъдат продадени за сетълмент в рамките на следващите пет работни дни;

га)  Дневните и седмичните изисквания за ликвидност, посочени в букви в) и г), се увеличават съответно с:

–  5% от активите на ФПП, които се оценяват, при използване на счетоводен метод за изчисляване на амортизационната стойност;

–  10% от активите на ФПП, които се оценяват, при използване на счетоводен метод за изчисляване на амортизационната стойност.

Член 22

Правила относно портфейла на стандартните ФПП

1.  Стандартният ФПП спазва всички от следните изисквания:

a)  неговият портфейл по всяко време има средно претеглен матуритет от най-много 6 месеца;

б)  неговият портфейл по всяко време има средно претеглена продължителност от най-много 12 месеца;

в)  най-малко 10% от активите му се състоят от активи с дневен матуритет. Стандартен ФПП не може да придобива актив, различен от актив с дневен матуритет, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 10% от портфейла му биха били инвестирани в активи с дневен матуритет;

г)  поне 20% от активите му се състоят от активи със седмичен матуритет. Стандартен ФПП не може да придобива актив, различен от актив със седмичен матуритет, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 20% от портфейла му биха били инвестирани в активи със седмичен матуритет. За целите на това изчисление инструменти на паричния пазар могат да бъдат включени в активите със седмичен матуритет до 5%, при условие че могат да бъдат продадени за сетълмент в рамките на следващите пет работни дни;

га)  Дневните и седмичните изисквания за ликвидност, посочени в букви в) и г), се увеличават съответно с:

–  5% от активите на ФПП, които се оценяват, при използване на счетоводен метод за изчисляване на амортизационната стойност;

–  10% от активите на ФПП, които се оценяват, при използване на счетоводен метод за изчисляване на амортизационната стойност.

2.  Стандартен ФПП може да инвестира до 10% от активите си в инструменти на паричния пазар, издадени от един и същи субект.

3.  Независимо от индивидуалното ограничение, предвидено в параграф 2, и чрез дерогация, стандартен ФПП може да комбинира следните възможности, в случаите когато това ще доведе до инвестиция в размер до 15% от неговите активи в един и същ субект:

а)  инвестиции в инструменти на паричния пазар, емитирани от този субект;

б)  депозити, направени в този субект;

в)  ▌деривативни инструменти, пораждащи риск от контрагента спрямо този субект;

4.  Всички активи от портфейла, които стандартен ФПП инвестира в съответствие с параграфи 2 и 5, се оповестяват на инвеститорите на ФПП.

5.  Стандартен ФПП не може да бъде под формата на ФПП с ПНСА.

Член 23

Кредитни рейтинги на ФПП

Когато ФПП иска външен рейтинг, това е предмет на и се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 462/2013.

Член 24

Политика за опознаване на клиента

1.  Лицето, управляващо ФПП, създава, въвежда и прилага процедури и упражнява надлежно усърдие за установяване на броя на инвеститорите във ФПП, техните нужди и поведение, размера на техните дялове, с цел правилно да предвиди последиците от искания за обратно изкупуване, получени едновременно от няколко инвеститора, като взема под внимание най-малко вида на инвеститора, броя на акциите във фонда, притежавани от един инвеститор, и развитието на входящите и изходящите потоци. За тази цел лицето, управляващо ФПП, разглежда поне следните фактори:

a)  определени характеристики на нуждата на инвеститорите от парични средства;

б)  типа на инвеститора;

в)  нежеланието на различните инвеститори да поемат рискове;

г)  степента на зависимост или тесните връзки между различните инвеститори във ФПП;

га)  цикличното развитие на броя на дяловете във ФПП.

1a.  Когато инвеститорите във ФПП насочват инвестициите си чрез посредник, лицето, управляващо ФПП, иска, а посредникът предоставя данни, които дават възможност на лицето, управляващо ФПП, да управлява по подходящ начин ликвидността и концентрацията на инвеститори на ФПП.

2.  Лицето, управляващо ФПП, гарантира, че:

a)  стойността на дяловете или акциите, притежавани от един инвеститор, не превишава по всяко време стойността на активите с дневен матуритет;

б)  обратното изкупуване от даден инвеститор не влияе съществено върху ликвидния профил на ФПП.

Член 25

Стрес тестове

1.  Всеки ФПП има надеждна процедура за извършване на стрес тестове, които позволяват установяване на евентуални събития или бъдещи промени в икономическите условия, които биха имали неблагоприятно въздействие върху ФПП. Лицето, управляващо ФПП, провежда редовно стрес-тестове и изготвя планове за действие при различни евентуални варианти. Освен това за ФПП със слабо променлива НСА стрес тестовете оценяват за различните сценарии разликата между постоянната НСА на дял или акция и действителната НСА на дял или акция.

Стрес тестовете се основават на обективни критерии и разглеждат последиците от изключително неблагоприятни реалистични сценарии. При сценариите за стрес тестовете се вземат предвид като минимално изискване референтните параметри, които включват следните фактори:

а)  хипотетични промени в нивото на ликвидността на активите в портфейла на ФПП;

б)  хипотетични промени в нивото на кредитния риск на активите в портфейла на ФПП, включително кредитни събития и събития, влияещи на рейтинга;

в)  хипотетични промени на лихвените проценти;

г)  хипотетични обеми на обратно изкупуване;

га)  хипотетично разширяване или свиване на спредовете между индексите, с които са обвързани лихвените проценти на ценните книжа в портфейла;

гб)  хипотетични макроикономически системни сътресения, засягащи икономиката като цяло;

2.  Освен това за ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори, стрес тестовете оценяват за различните сценарии разликата между постоянната НСА на дял или акция и НСА на дял или акция. Въз основа на резултатите от стрес теста лицето, управляващо въпросния ФПП, разработва планове за възстановяване за различни възможни сценарии. Плановете за възстановяване се одобряват от компетентните органи.

4.  Стрес тестовете се извършват с честота, определена от съвета на директорите на ▌ФПП, след като се предвиди подходящ и разумен интервал в контекста на пазарните условия и всички планирани промени в портфейла на ФПП. Тестовете се извършват поне веднъж на тримесечие.

4a.  Когато в резултат на стрес тестовете се установи, че ФПП е уязвим, управляващото го лице предприема действия за повишаване на устойчивостта на ФПП, включително действия, които подобряват ликвидността или качеството на активите на ФПП, и незабавно уведомява компетентния орган за предприетите мерки.

5.  На съвета на директорите на ФПП, се представя за разглеждане подробен доклад с резултатите от стрес тестовете, както и предложение за план за действие. Съветът на директорите променя при необходимост предложения план за действие и одобрява окончателния план за действие. Докладът се установява за срок от поне пет години.

6.  Докладът, посочен в параграф 5, се представя на компетентния орган за ФПП. Компетентните органи изпращат доклада на ЕОЦКП.

Глава ІV

Правила за оценяване и счетоводно третиране

Член 26

Оценяване на активите на ФПП

1.  Активите на ФПП се оценяват поне веднъж дневно. Резултатът от тази оценка се публикува ежедневно на уебсайта на ФПП. Без да се засягат разпоредбите на член 27, параграф 4, букви а) и б), оценяването, основаващо се както на метода за оценка по пазарни цени, така и на метода за оценка по модел, се извършва от независима трета страна. То не се извършва от самия ФПП, нито от свързано с него управляващо активите лице, нито от неговия „спонсор.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 27, параграф 4б, активите на ФПП се оценяват чрез използване по метода за оценка по пазарни цени.

3.  При използването на метода за оценка по пазарни цени, активите се оценяват на по-ниската от „цена купува“ и „цена продава“, освен ако институцията може да закрие позицията си по средната пазарна цена. При използването на метода за оценка по пазарни цени се използват само пазарни данни с добро качество, предоставени от признати и независими ценообразуващи търговци, при условие че те не засягат необосновано сетълмент в същия ден. Качеството на пазарните данни се оценява въз основа на всички от следните фактори:

a)  броя и качеството на контрагентите;

б)  обема и оборота на пазара на този актив;

в)  размера на емисията и на дела от емисията, който ФПП възнамерява да купи или продаде.

4.  Когато използването на метода за оценка по пазарни цени не е възможно или пазарните данни не са достатъчно качествени, даден актив на ФПП се оценява консервативно въз основа на метода за оценка въз основа на модел. Моделът оценява точно присъщата стойност на актива въз основа на следните актуализирани ключови фактори:

a)  обема и оборота на пазара на този актив;

б)  размера на емисията и на дела от емисията, който ФПП възнамерява да купи или продаде;

в)  свързаните с актива пазарен, лихвен и кредитен риск.

При използването на метода за оценка по пазарни цени не се използва за оценяване методът на амортизационната стойност.

При използването на метода за оценка въз основа на модел могат да се използват единствено данни относно ценообразуването, предоставени от независими и признати ценообразуващи търговци и методиката за ценообразуване на модела подлежи на одобрение от компетентния орган за ФПП.

5.  Чрез дерогация от параграфи 1—4, активите на ФПП с ПНСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, и на ФПП с ПНСА, предлаган на непрофесионални инвеститори, ▌могат да се оценяват чрез използване на метода на амортизационната стойност за оценяване на активите.

Член 27

Изчисляване на НСА на дял или акция

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 2, точка 13б, действителната НСА на дял или акция се изчислява като разликата между сумата на всички активи на ФПП и сумата на всички пасиви на ФПП, и се оценява в съответствие с метода за оценка по пазарни цени или метода за оценка въз основа на модел, разделена на броя на емитираните дялове или акции на ФПП.

Първата алинея се прилага за всички ФПП, включително ФПП със слабо променлива НСА, ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти и ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори.

2.  Действителната НСА на дял или акция се закръгля до най-близкия базисен пункт или негов еквивалент, когато нетната стойност на активите се публикува във валутна единица.

3.  Действителната НСА на дял или акция на ФПП се изчислява поне веднъж дневно.

4.   В допълнение към изчисляването на действителната НСА на дял или на акция в съответствие с параграфи 1—3, ФПП със слабо променлива НСА може да показва постоянна НСА на дял или на акция, при условие че са изпълнени всички от следните условия:

а)  използване на метода на амортизационната стойност за оценяване на активи с остатъчен матуритет, непревишаващ 90 дни; за ценообразуването за всички активи с остатъчен матуритет, превишаващ 90 дни, се използват цените, базиращи се на методите въз основа на пазарни цени или по модел;

б)  за целите на оценяването стойността на активите се закръгля до две цифри след десетичната запетая, при условие че постоянната НСА на дял или на акция не се отклонява от действителната НСА с повече от 20 базисни пункта, и до четири цифри след десетичната запетая при по-голямо отклонение;

в)  обратно изкупуване или записване при постоянната НСА на дял или на акция, при положение че постоянната НСА на дял или на акция не се отклонява от действителната НСА с повече от 20 базисни пункта;

г)  обратно изкупуване или записване при постоянната НСА на дял или на акция, която се закръгля до 4 цифри след десетичната запетая, или по-малко, в случаите, когато постоянната НСА се отклонява от действителната НСА с повече от 20 базисни пункта;

д)  потенциалните инвеститори са предупредени по ясен начин преди сключването на договора относно условията, при които фондът повече няма да изкупува обратно или записва при постоянна НСА;

е)  разликата между постоянната НСА на дял или акция и действителната НСА на дял или акция се контролира непрекъснато и ежедневно се публикува на уебсайта на ФПП.

5.  Четири години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията предприема преглед на въздействието и прилагането на настоящия регламент, включително честотата на използваните защитни механизми, както се посочва в член 27, параграф 4, буква д), и го представя на Европейския парламент и на Съвета.

Разрешенията, предоставени на ФПП със слабо променлива НСА в рамките на обхвата на настоящия регламент, се прекратяват автоматично четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Комисията проучва дали ФПП със слабо променлива НСА са предприели или не правилни мерки по отношение на системния риск, както и всеки друг риск за финансовата стабилност на цялата финансова система Съюз или на част от нея. В съответствие с констатациите на този преглед и въздействието върху финансовата система, Комисията представя законодателни предложения съгласно първата алинея, включително като проучва възможността за заличаване на втората алинея.

Член 28

Емисионна цена и цена на изкупуване

1.  Дяловете или акциите на ФПП, с изключение на ФПП със слабо променлива НСА, които се подчиняват на разпоредбите на член 27, параграф 4, се емитират или изкупуват обратно на цена, която е равна на нетната стойност на активите на дял или акция на ФПП.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 дялове или акции на ФПП с ПНСА, предлаган на непрофесионални инвеститори, и ФПП с ПНСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, се емитират или изкупуват обратно на цена, която е равна на постоянната нетна стойност на активите на дял или акция на ФПП.

Глава Vа

Специфични изисквания за ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори, и ФПП със слабо променлива НСА

Член 34а

Допълнителни изисквания за ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори

ФПП не използват метода на амортизационната стойност при изчисляване или при рекламиране на постоянна НСА на дял или акция, нито закръглят постоянната НСА на дял или акция до най-близкия процентен пункт или негов еквивалент, когато НСА се публикува във валутна единица, освен ако изрично са получили разрешение да извършват дейност като ФПП с ПНСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП с ПНСА, предлаган на непрофесионални инвеститори, или ако не са ФПП със слабо променлива НСА, подчиняващ се на разпоредбите на член 27, параграф 4.

Член 34б

Такси за ликвидност и ограничения за обратно изкупуване за ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори, и ФПП със слабо променлива НСА

1.  Лицето, управляващо ФПП с ПНСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП с ПНСА, предлаган на непрофесионални инвеститори, или ФПП със слабо променлива НСА, създава, въвежда и последователно прилага разумна, строга, систематична и постоянна процедура за вътрешна оценка за определяне на праговете на седмична ликвидност, приложими за ФПП. При управлението на праговете на седмична ликвидност се прилагат следните процедури:

a)  Винаги, когато делът на активите със седмичен матуритет спадне под 30% от общите активи на ФПП, управляващото лице и съветът на ФПП спазват следните изисквания:

i)  Управляващото лице незабавно уведомява съвета на ФПП. Съветът на ФПП извършва документирана оценка на ситуацията, за да определи подходящия начин на действие, като взема под внимание интересите на инвеститорите във ФПП, и решава дали да приложи една или повече от следните мерки:

–  такси за ликвидност върху обратното изкупуване, които адекватно отразяват разходите на ФПП за постигането на ликвидност и гарантират, че инвеститорите, които остават във фонда, не са поставени несправедливо в неравностойно положение, когато другите инвеститори изкупят обратно своите дялове или акции през този период;

–  ограничения за обратно изкупуване, които ограничават количеството на акциите или дяловете, които подлежат на обратно изкупуване в рамките на всеки един работен ден, до 10% от акциите или дяловете във ФПП за период от не повече от 15 работни дни;

–  спиране на обратното изкупуване за период от не повече от 15 работни дни; или

–  не предприемат непосредствени действия.

б)  Винаги, когато делът на активите със седмичен матуритет спадне под 10% от общите активи на ФПП, управляващото лице и съветът на ФПП спазват следните изисквания:

i)  Управляващото лице незабавно уведомява съвета на ФПП. Съветът на ФПП извършва документирана оценка на ситуацията, за да определи подходящия начин на действие, като взема под внимание интересите на инвеститорите във ФПП, и решава дали да приложи една или повече от следните мерки:

–  такси за ликвидност върху обратното изкупуване, които адекватно отразяват разходите на ФПП за постигането на ликвидност и гарантират, че инвеститорите, които остават във фонда, не са поставени несправедливо в неравностойно положение, когато другите инвеститори изкупят обратно своите дялове или акции през този период;

–  спиране на обратното изкупуване за период от не повече от 15 дни;

в)  След като съветът на ФПП е определил начина си на действие във всяка от ситуациите по букви а) и б) по-горе, той незабавно предоставя на компетентния орган на ФПП подробна информация за своето решение.

Глава VІ

Външно подпомагане

Член 35

Външно подпомагане

1.  ФПП ▌не може да получава външно подпомагане ▌.

3.  Външно подпомагане означава пряко или косвено подпомагане, предлагано от трета страна, включително спонсора на ФПП, което е предназначено за или в действителност би довело до гарантиране на ликвидността на ФПП или стабилизиране на НСА на дял или на акция на ФПП.

Външното подпомагане включва:

а)  парични инжекции от трета страна;

б)  закупуване от трета страна на активите на ФПП при завишени цени;

в)  закупуване от трета страна на дялове или акции на ФПП с цел да се предостави ликвидност на фонда;

г)  емитирането от трета страна на всякакъв вид явна или скрита гаранция или на писмо за подпомагане в полза на ФПП;

д)  всякакво действие от трета страна, чиято пряка или косвена цел е да се поддържа ликвидният профил и НСА на дял или на акция на ФПП.

Глава VII

Изисквания по отношение на прозрачността

Член 37

Прозрачност

1.   Инвеститорите във ФПП получават поне веднъж месечно следната информация:

а)  ликвидния профил на ФПП, включително кумулативния процент на инвестициите с матуритет на следващия ден и с матуритет в рамките на една седмица, както и начина, по който тази ликвидност е постигната;

б)  кредитния профил и състава на портфейла;

в)  средно претегления матуритет и средно претеглената продължителност на ФПП;

г)  кумулативната концентрация на петимата най-големи инвеститори във ФПП.

2.   В допълнение към спазването на изискванията на параграф 1, ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори, и ФПП със слабо променлива НСА също предоставят на своите инвеститори следната информация:

a)  общата стойност на активите;

б)  средно претегления матуритет и средно претеглената продължителност;

в)  матуритетната структура;

г)  делът на активите в портфейла с дневен матуритет;

д)  делът на активите в портфейла със седмичен матуритет;

е)  нетната доходност;

ж)  ежедневната индикативна стойност (VNA) по пазарни цени с точност до четири цифри след десетичната запетая;

з)  подробности за активите в портфейла на ФПП, като например име, държава, матуритет и вид на активите (включително подробности за контрагента в случай на споразумения за препродажба);

и)  ПСА, както е публикувана на техния уебсайт.

3.   ФПП редовно оповестява информация относно съотношението в рамките на общия му портфейл, състоящ се от:

a)  инструменти на паричния пазар, емитирани от спонсора на ФПП;

б)  ако е приложимо, секюритизации, емитирани от спонсора на ФПП;

в)  ако спонсорът е кредитна институция, парични депозити в спонсора на ФПП; както и

г)  експозиция към спонсора на ФПП като контрагент на сделки с извънборсови деривати.

4.   В случай че спонсорът на ФПП инвестира в акциите или дяловете на ФПП, фондът оповестява на другите инвеститори във ФПП общата сума, която спонсорът е инвестирал във ФПП, и впоследствие уведомява останалите инвеститори за всяка промяна в общия брой на притежаваните акции или дялове.

Член 38

Доклади до компетентните органи

1.  Поне веднъж на тримесечие управляващото лице предоставя на компетентния орган за ФПП информация за всеки управляван от него ФПП. При поискване управляващото лице предоставя информация също така на компетентния орган за лицето, управляващо фонда, ако е различен от компетентния орган за ФПП.

2.  Информацията, предоставяна в съответствие с параграф 1, включва следните точки:

a)  типа и характеристиките на ФПП;

б)  показателите на портфейла като общата стойност на активите, НСА, средно претегления матуритет, средно претеглената продължителност, матуритетната структура, ликвидността и доходността;

г)  резултатите от стрес тестовете;

д)  информация за активите в портфейла на ФПП:

i)  характеристиките на всеки актив като име, държава, категория на емитента, риск или матуритет и присъдените вътрешни рейтинги;

ii)  типа на актива, включително подробности за контрагента при деривативи или споразумения за обратна репо сделка;

е)  информация за пасивите на ФПП, която включва следните точки:

i)  държавата, в която е установен инвеститорът;

ii)  категорията на инвеститора;

iii)  дейностите по записване и обратно изкупуване.

Компетентните органи могат да искат допълнителна информация, ако това е необходимо и надлежно обосновано.

3.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за създаване на формуляр за отчитане, който да съдържа цялата информация, посочена в параграф 2.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първата алинея проекти на технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  Компетентните органи предават на ЕОЦКП цялата информация, получена съгласно настоящия член, и всякакви други уведомления или информация, разменена с ФПП или управляващото го лице по силата на настоящия регламент. Тази информация се предава на ЕОЦКП не по-късно от 30 дни след края на отчетното тримесечие.

ЕОЦКП събира информацията с цел да изгради централна база данни за всички ФПП, които са установени, управлявани или предлагани на пазара в Съюза. Европейската централна банка има право на достъп до тази база данни само за статистически цели.

Глава VІІІ

Надзор

Член 39

Надзор от компетентните органи

1.  Компетентните органи контролират постоянно спазването на разпоредбите на настоящия регламент. Разрешението за ФПП се отнема в случай на нарушаване на забраната за спонсорско подпомагане.

2.  Компетентният орган за ФПП отговаря за гарантирането на спазването на правилата, установени в глави II – VII.

3.  Компетентният орган за ФПП отговаря за контрола по спазването на задълженията, определени в правилника или учредителните документи на фонда, и задълженията, посочени в проспекта, които са в съответствие с настоящия регламент.

4.  Компетентният орган за лицето, управляващо фонда, упражнява надзор върху адекватността на мерките и организацията на управляващото лице, така че лицето, управляващо ФПП, да може да изпълнява задълженията и правилата, свързани с учредяването и функционирането на всички управлявани от него ФПП.

5.  Компетентните органи следят ПКИПЦК или АИФ, които са установени или се предлагат на техните пазари, с цел да се уверят, че те не използват обозначението „ФПП“ или внушават, че са ФПП, ако не спазват изискванията по настоящия регламент.

Член 40

Правомощия на компетентните органи

1.  Компетентните органи имат всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, които са необходими за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент.

2.  Компетентните органи упражняват по отношение на настоящия регламент правомощията, предоставени им в съответствие с Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС.

Член 41

Правомощия и компетенции на ЕОЦКП

1.  ЕОЦКП разполага с необходимите правомощия, за да изпълнява задачите, възложени му от настоящия регламент.

2.  ЕОЦКП упражнява по отношение на настоящия регламент и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 правомощията, предоставени му в съответствие с Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС.

3.  За целите на Регламент (ЕС) № 1095/2010 настоящият регламент се прибавя към всеки друг правно обвързващ акт на Съюза, с който се възлагат задачи на органа, посочен в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 42

Сътрудничество между органите

1.  Компетентният орган за ФПП и компетентният орган за лицето, управляващо фонда, ако са различни, си сътрудничат и си обменят информация при изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент.

2.  Компетентните органи, включително органите, определени от държава членка в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(14) относно кредитните институции в държавата членка по произход на ФПП, ЕНМ и ЕЦБ, както и ЕОЦКП си сътрудничат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 при изпълнение на съответните им задължения по настоящия регламент.

3.  Компетентните органи, включително органите, определени от държава членка в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС относно кредитните институции в държавата членка по произход на ФПП, ЕНМ и ЕЦБ, както и ЕОЦКП си обменят цялата информация и документация, необходими за изпълнението на съответните им задължения в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010, в частност за установяване и отстраняване на нарушения на настоящия регламент.

Глава IX

Заключителни разпоредби

Член 43

Третиране на съществуващи ПКИПЦК и АИФ

1.  В рамките на девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент всяко съществуващо ПКИПЦК или АИФ, които инвестират в краткосрочни активи и чиято изключителна или обща цел е да предлагат доходност в съответствие с лихвените проценти на паричния пазар или запазване на стойността на инвестицията, подават заявление до своя компетентен орган заедно с всички документи и доказателства, необходими за доказване на спазването на настоящия регламент.

Член 44

Делегиране

1.  На Комисията се предоставя правомощие да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, предвидено в членове 13 и 19, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.  Делегирането на правомощия, предвидено в членове 13 и 19, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в него дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегираният акт, приет съгласно членове 13 и 19, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или, ако преди изтичането на този срок, Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 45

Преглед

[В рамките на три години след влизането в сила на настоящия регламент], Комисията прави преглед на целесъобразността на настоящия регламент от гледна точка на пруденциалните и икономическите аспекти. В хода на прегледа се разглежда по-конкретно дали промените следва да бъдат направени в режим за ФПП с ПНСА, предлагани на непрофесионални инвеститори, ФПП с ПНСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА. В хода на прегледа също:

a)  се прави анализ на натрупания опит при прилагането на настоящия регламент, неговото въздействие върху инвеститорите, ФПП и управителите на фондовете на паричния пазар в Съюза;

б)  прави се оценка на ролята, която ФПП играят при закупуване на дългови инструменти, емитирани или гарантирани от държавите членки;

в)  се вземат предвид специфичните характеристики на дълговите инструменти, емитирани или гарантирани от държавите членки, и ролята на тези инструменти за финансирането на държавите членки;

г)  се взема под внимание докладът, посочен в член 509, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

д)  се вземат предвид международните регулаторни промени.

Резултатите от прегледа, придружени при необходимост от подходящи предложения за изменения, се представят на Европейския парламент и на Съвета.

Член 46

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)OВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 50.
(2)Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(3)Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стp. 1).
(4) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(5) Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции.
(6)Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (OВ L 201, 27.7.2012 г, стp. 1).
(7) Регламент (ЕС) № 462/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (OВ L 146, 31.5.2013 г., стр. 1).
(8) Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги (OВ L 145, 31.5.2013 г., стр. 1).
(9)Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (OВ L 83, 22.3.2013 г., стp. 1).
(10)Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(11)Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(12)Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(13)Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (ОВ L 193, 18.7.1983, стр. 1).
(14) Директива 2013/36/ЕС на Eвропейски парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (OВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

Правна информация - Политика за поверителност