Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0306(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0041/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0041/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/04/2017 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 740kWORD 339k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I
P8_TA(2015)0170A8-0041/2015
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))(1)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
στην πρόταση της Επιτροπής
---------------------------------------------------------

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

(Τροπολογία 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0041/2015).
(2) Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/...
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) παρέχουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Με την παροχή χρηματοδότησης σε αυτές τις οντότητες, τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι εν λόγω οντότητες χρησιμοποιούν τις επενδύσεις τους σε ΑΚΧΑ ως αποτελεσματικό μέσο κατανομής του πιστωτικού κινδύνου και των ανοιγμάτων τους, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε τραπεζικές καταθέσεις.

(2)  Όσον αφορά τη ζήτηση, τα ΑΚΧΑ αποτελούν εργαλείο βραχυπρόθεσμης διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων, το οποίο εξασφαλίζει υψηλή ρευστότητα, διαφοροποίηση, σταθερότητα της αξίας και απόδοση βάσει της αγοράς. Τα ΑΚΧΑ χρησιμοποιούνται ▌από ευρύ φάσμα οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων φιλανθρωπικών οργανώσεων, στεγαστικών οργανισμών, τοπικών αρχών και μειζόνων επαγγελματιών επενδυτών όπως εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία που επιδιώκουν να επενδύσουν τα πλεονάζοντα ρευστά διαθέσιμά τους για σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, τα ΑΚΧΑ αποτελούν κρίσιμο σύνδεσμο μεταξύ ζήτησης και προσφοράς βραχυπρόθεσμων διαθέσιμων χρηματικών ποσών.

(3)  Με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης αποσαφηνίστηκαν πολλά χαρακτηριστικά των ΑΚΧΑ που τα καθιστούν ευάλωτα όταν εμφανίζονται δυσχέρειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και είναι, συνεπώς, πιθανόν να επεκτείνουν ή να διευρύνουν τους κινδύνους εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν αρχίσουν να μειώνονται οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύονται τα ΑΚΧΑ, ιδίως σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, τα ΑΚΧΑ αδυνατούν να εγγυηθούν πάντα την άμεση εξαγορά και τη διατήρηση της αξίας της μονάδας ή του μεριδίου που εκδίδεται από τα ΑΚΧΑ για τους επενδυτές. Αυτή η κατάσταση, η οποία σύμφωνα με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) και την Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σοβαρή για τα ΑΚΧΑ σταθερής ή αμετάβλητης καθαρής αξίας ενεργητικού, ίσως πυροδοτήσει σημαντικά και αιφνίδια αιτήματα εξαγοράς, προκαλώντας ενδεχομένως ευρύτερες μακροοικονομικές συνέπειες.

(4)  Πολύ μεγάλα αιτήματα εξαγοράς μπορεί να αναγκάσουν τα ΑΚΧΑ να πουλήσουν κάποια από τα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία τους σε παρακμάζουσα αγορά, τροφοδοτώντας ενδεχομένως κρίση ρευστότητας. Υπό αυτές τις περιστάσεις, εάν στερέψουν οι αγορές εμπορικών χρεογράφων και άλλων μέσων της χρηματαγοράς, οι εκδότες της χρηματαγοράς μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες χρηματοδότησης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετάδοση εντός της αγοράς βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και να επιφέρει άμεσες και σημαντικές δυσκολίες στη χρηματοδότηση ▌χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ▌επιχειρήσεων και ▌κυβερνήσεων, και επομένως της οικονομίας.

(5)  Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, με την αρωγή χορηγών, ίσως αποφασίσουν να παράσχουν στήριξη κατά διακριτική ευχέρεια για τη διατήρηση της ρευστότητας και της σταθερότητας των ΑΚΧΑ τους. Οι χορηγοί αναγκάζονται συχνά να στηρίξουν τα ΑΚΧΑ των οποίων η αξία μειώνεται λόγω του κινδύνου φήμης και του φόβου ότι ο πανικός θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε άλλες επιχειρήσεις των χορηγών. Ανάλογα με το μέγεθος του κεφαλαίου και την έκταση της πίεσης εξαγοράς, η στήριξη του χορηγού μπορεί να λάβει διαστάσεις που υπερβαίνουν τα άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Συνεπώς, είναι σημαντική η μέριμνα για πλαίσιο ενιαίων κανόνων για την πρόληψη της αφερεγγυότητας του χορηγού και της μετάδοσης κινδύνου σε άλλες οντότητες-χορηγούς ΑΚΧΑ.

(6)  Για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της σταθερότητας της εσωτερικής αγοράς ▌, είναι σημαντική η θέσπιση κανόνων για τη λειτουργία των ΑΚΧΑ, ιδίως για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των ΑΚΧΑ. Αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ΑΚΧΑ και στον περιορισμό των διαύλων μετάδοσης. Οι ενιαίοι κανόνες ανά την Ένωση είναι αναγκαίοι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ΑΚΧΑ είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τα αιτήματα εξαγοράς των επενδυτών, ιδίως εν μέσω ακραίων συνθηκών της αγοράς. Απαιτούνται επίσης ενιαίοι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα ΑΚΧΑ είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σημαντικά και αιφνίδια αιτήματα εξαγοράς από μεγάλο αριθμό επενδυτών.

(7)  Οι ενιαίοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ απαιτούνται επίσης για την ομαλή λειτουργία της βραχυπρόθεσμης αγοράς χρηματοδότησης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρικούς εκδότες βραχυπρόθεσμων χρεογράφων και κυβερνήσεις. Είναι επίσης αναγκαίοι ώστε να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των επενδυτών ΑΚΧΑ και να αποτραπεί μια κατάσταση κατά την οποία οι τελευταίοι εξαγοραστές θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όταν οι εξαγορές αναστέλλονται προσωρινά ή όταν ρευστοποιείται το ΑΚΧΑ.

(8)  Είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για την εναρμόνιση των προληπτικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τα ΑΚΧΑ, θεσπίζοντας σαφείς κανόνες που επιβάλλουν άμεσες υποχρεώσεις στα ΑΚΧΑ και τους διαχειριστές τους σε ολόκληρη την Ένωση. Θα ενισχυθεί έτσι η σταθερότητα των ΑΚΧΑ ως πηγών βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις στην Ένωση. Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης ότι τα ΑΚΧΑ θα εξακολουθήσουν να αποτελούν αξιόπιστο εργαλείο για τις ανάγκες διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων της βιομηχανίας της Ένωσης.

(9)  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα ΑΚΧΑ που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) με στόχο την επίτευξη ελάχιστου επιπέδου όρων ανταγωνισμού για τα ΑΚΧΑ στην Ένωση, τέθηκαν σε εφαρμογή ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος τους, μόνο από 12 κράτη μέλη, αποδεικνύοντας έτσι την επιμονή των αποκλινόντων εθνικών κανόνων. ▌Οι διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την τρωτότητα των χρηματαγορών της Ένωσης και να μετριάσουν τους κινδύνους μετάδοσης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη λειτουργία και τη σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς, όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συνεπώς, οι εν λόγω κοινοί κανόνες για τα ΑΚΧΑ πρέπει να παρέχουν υψηλού επιπέδου προστασία στους επενδυτές και να προλαμβάνουν και να μετριάζουν κάθε πιθανό κίνδυνο μετάδοσης που απορρέει από πιθανές φυγές επενδυτών από ΑΚΧΑ.

(10)  Σε περίπτωση απουσίας κανονισμού που θεσπίζει κανόνες για τα ΑΚΧΑ, ίσως υιοθετηθούν αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, λόγω καίριων διαφορών σε βασικά πρότυπα επενδυτικής προστασίας. Αποκλίνουσες απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία, τη ληκτότητα, τη ρευστότητα και τη διαφοροποίησή τους, καθώς και την πιστωτική ποιότητα των εκδοτών μέσων της χρηματαγοράς, οδηγούν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας του επενδυτή λόγω των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου που συνδέονται με την επενδυτική πρόταση σε σχέση με συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς. Επομένως, η θέσπιση ενιαίου συνόλου κανόνων είναι αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση στην αγορά βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και στους χορηγούς ΑΚΧΑ, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης. Προκειμένου να μετριαστεί ο συστημικός κίνδυνος, τα ΑΚΧΑ σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού (ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ) θα πρέπει, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, να λειτουργούν στην Ένωση μόνον ως ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, ως ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής ή ως ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας. Όλες οι αναφορές του παρόντος κανονισμού σε ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ θα πρέπει να θεωρούνται ως αναφορές σε ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής και ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Τα υφιστάμενα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν να λειτουργούν ως ΑΚΧΑ μεταβλητής καθαρής αξίας ενεργητικού (ΑΚΧΑ μεταβλητής ΚΑΕ).

(11)  Οι νέοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ συνδέονται στενά με την οδηγία 2009/65/ΕΚ(2) και την οδηγία 2011/61/ΕΕ(3), καθώς αυτές αποτελούν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία, τη διαχείριση και την εμπορία των ΑΚΧΑ στην Ένωση.

(12)  Στην Ένωση, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων μπορούν να λειτουργούν ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) υπό τη διαχείριση διαχειριστών ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικών εταιριών εγκεκριμένων βάσει της οδηγίας 2009/65/EΚ ή ως οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) υπό τη διαχείριση διαχειριστών ΟΕΕ (ΔΟΕΕ) εγκεκριμένων ή καταχωρισμένων βάσει της οδηγίας 2011/61/EΕ. Οι νέοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ συμπληρώνουν τις διατάξεις αυτών των οδηγιών. Συνεπώς, οι νέοι ενιαίοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ πρέπει να υλοποιούνται επιπλέον εκείνων που θεσπίστηκαν από τις οδηγίες 2009/65/EΚ και 2011/61/EΕ. Παράλληλα, πρέπει να διακοπεί ρητά η υλοποίηση της σειράς κανόνων για τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ που θεσπίστηκε στο κεφάλαιο VII της οδηγίας 2009/65/EΚ και να οριστούν ειδικοί κανόνες προϊόντων στις νέες ενιαίες διατάξεις για τα ΑΚΧΑ.

(13)  Οι εναρμονισμένοι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων τα χαρακτηριστικά των οποίων ομοιάζουν με εκείνα των ΑΚΧΑ. Για ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ που επενδύουν σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, όπως μέσα χρηματαγοράς ή καταθέσεις, ή συμμετέχουν σε συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης ή ορισμένες συμβάσεις παραγώγων με μοναδικό στόχο την αντιστάθμιση κινδύνων εγγενών σε άλλες επενδύσεις του κεφαλαίου και που στοχεύουν σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς ή στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης, η συμμόρφωση με τους νέους κανόνες για τα ΑΚΧΑ πρέπει να είναι υποχρεωτική.

(14)  Η ιδιαιτερότητα των ΑΚΧΑ πηγάζει από τον συνδυασμό των περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύουν και τους στόχους που επιδιώκουν. Ο στόχος για επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και ο στόχος για διατήρηση της αξίας μίας επένδυσης δεν αποκλείονται αμοιβαία. Ένα ΑΚΧΑ μπορεί να επιδιώκει έναν εξ αυτών ή αμφότερους τους στόχους.

(15)  Ο στόχος για επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με τα επιτόκια της χρηματαγοράς πρέπει να εκλαμβάνεται υπό την ευρεία έννοια. Η αναμενόμενη απόδοση δεν χρειάζεται να εναρμονίζεται πλήρως με τα EONIA, Libor, Euribor ή οιοδήποτε άλλο σχετικό επιτόκιο της χρηματαγοράς. Ο στόχος για υπέρβαση του επιτοκίου της χρηματαγοράς με μικρή διαφορά δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποκλείει έναν ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ από το πεδίο εφαρμογής των νέων ενιαίων κανόνων.

(16)  Ο στόχος διατήρησης της αξίας της επένδυσης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως υπόσχεση για κεφαλαιακή εγγύηση εκ μέρους του αμοιβαίου κεφαλαίου. Πρέπει να εκλαμβάνεται ως στόχος την επίτευξη του οποίου επιδιώκουν οι ΟΣΕΚΑ ή οι ΟΕΕ. Ενδεχόμενη μείωση της αξίας των επενδύσεων δεν πρέπει να θεωρείται ένδειξη ότι ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει διαφοροποιήσει τον στόχο του για διατήρηση της αξίας δεδομένης επένδυσης.

(17)  Είναι σημαντικό οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ με χαρακτηριστικά ΑΚΧΑ να αναγνωρίζονται ως ΑΚΧΑ και να εξακριβώνεται ρητά η ικανότητά τους να συμμορφώνονται με την υπό διαμόρφωση βάση των νέων ενιαίων κανόνων για τα ΑΚΧΑ. Προς τον σκοπό αυτό, οι ΑΚΧΑ πρέπει να εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Για τους ΟΣΕΚΑ, η έγκριση ως ΑΚΧΑ πρέπει να εντάσσεται στην έγκριση ως ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις εναρμονισμένες διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 2009/65/EΚ. Για τους ΟΕΕ, δεδομένου ότι δεν υπόκεινται στις εναρμονισμένες διαδικασίες έγκρισης και εποπτείας δυνάμει της οδηγίας 2011/61/EΕ, είναι απαραίτητη η θεμελίωση κοινών βασικών κανόνων περί έγκρισης οι οποίοι θα αντικατοπτρίζουν τους υφιστάμενους εναρμονισμένους κανόνες για τους ΟΣΕΚΑ. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ΟΕΕ εγκεκριμένοι ως ΑΚΧΑ διαθέτουν ως διαχειριστή ΔΟΕΕ εγκεκριμένο σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/EΕ.

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων με χαρακτηριστικά στοιχεία ΑΚΧΑ υπόκεινται στους νέους ενιαίους κανόνες για τα ΑΚΧΑ, απαιτείται η απαγόρευση χρήσης της ονομασίας «ΑΚΧΑ» ή οιουδήποτε άλλου όρου με τον οποίον υπονοείται ότι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων διαθέτει χαρακτηριστικά στοιχεία ΑΚΧΑ, εκτός αν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό. Για την πρόληψη της καταστρατήγησης των κανόνων για τα ΑΚΧΑ, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παρακολουθούν τις πρακτικές της αγοράς περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που καθιερώθηκαν ή προωθούνται εμπορικά εντός της δικαιοδοσίας τους, ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν χρησιμοποιούν καταχρηστικά την ονομασία «ΑΚΧΑ» ή υπονοούν ότι είναι ΑΚΧΑ χωρίς να συμμορφώνονται με το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

(19)  Οι νέοι κανόνες που εφαρμόζονται στα ΑΚΧΑ πρέπει να ενισχύουν το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που καθορίστηκε με τις οδηγίες 2009/65/EΚ και 2011/61/EΕ και τις υιοθετηθείσες πράξεις σχετικά με την υλοποίησή τους. Συνεπώς, οι κανόνες για τα προϊόντα σχετικά με τα ΑΚΧΑ υλοποιούνται ως προσθήκη στους κανόνες των προϊόντων που καθορίστηκαν από την υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης, εκτός αν έχει διακοπεί η υλοποίησή τους. Επιπλέον, οι κανόνες διαχείρισης και εμπορίας που θεσπίζονται από το υφιστάμενο πλαίσιο πρέπει να εφαρμόζονται στα ΑΚΧΑ, λαμβάνοντας υπόψη αν πρόκειται για ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ. Εξίσου, οι κανόνες για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης που θεσπίζονται στις οδηγίες 2009/65/EΚ και 2011/61/ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα στις διασυνοριακές δραστηριότητες των ΑΚΧΑ.

(20)  Δεδομένου ότι οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ μπορούν να λάβουν διάφορες νομικές μορφές που δεν τους προσδίδουν απαραίτητα νομική προσωπικότητα, οι διατάξεις που υποχρεώνουν ΑΚΧΑ να αναλάβουν δράση πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρονται στον διαχειριστή του ΑΚΧΑ στις περιπτώσεις όπου το ΑΚΧΑ συγκροτείται ως ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ που δεν είναι σε θέση να ενεργεί από μόνο του επειδή δεν έχει νομική προσωπικότητα.

(21)  Οι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο των ΑΚΧΑ απαιτούν σαφή καθορισμό των κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμα για επενδύσεις από ΑΚΧΑ και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων είναι επιλέξιμα. Για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των ΑΚΧΑ είναι επίσης επιθυμητό να απαγορεύεται σε ΑΚΧΑ η συμμετοχή σε ορισμένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που θα έθεταν σε κίνδυνο την επενδυτική τους στρατηγική και τους στόχους τους.

(22)  Τα μέσα της χρηματαγοράς είναι μεταβιβάσιμα μέσα τα οποία κανονικά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, όπως γραμμάτια του Δημοσίου και των τοπικών αρχών, πιστοποιητικά καταθέσεων, εμπορικά χρεόγραφα, ρευστοποιήσιμοι τίτλοι υψηλής ποιότητας προερχόμενοι από τιτλοποίηση, τραπεζικές συναλλαγματικές, μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα ομόλογα. Πρέπει να είναι επιλέξιμα για επένδυση από ΑΚΧΑ μόνο στο μέτρο που συμμορφώνονται με τα όρια ληκτότητας ή, στην περίπτωση τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση, είναι επιλέξιμοι ως περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τους κανόνες ρευστότητας που προβλέπονται στο έκτο μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και που το ΑΚΧΑ θεωρεί ότι είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας.

(23)  Τα εμπορικά χρεόγραφα προερχόμενα από τιτλοποίηση (ABCP) πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμα μέσα της χρηματαγοράς, στο βαθμό που σέβονται πρόσθετες απαιτήσεις. Επειδή κατά τη διάρκεια της κρίσης ορισμένες τιτλοποιήσεις ήταν ιδιαίτερα ασταθείς, είναι αναγκαίο να επιβληθούν όρια ληκτότητας και ποιοτικά κριτήρια σχετικά με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία καθώς και να διασφαλιστεί ότι η δέσμη ανοιγμάτων είναι επαρκώς διαφοροποιημένη. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκαν όλες οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ασταθείς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων των τιτλοποιήσεων στις οποίες τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία συνδέονταν με τη στήριξη του κεφαλαίου κίνησης παραγωγών και των πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών της πραγματικής οικονομίας. Οι εν λόγω τιτλοποιήσεις είχαν καλές επιδόσεις και θα πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμα μέσα της χρηματαγοράς στο βαθμό που είναι επιλέξιμα ως υψηλής ποιότητας ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με τους κανόνες ρευστότητας που προβλέπονται στο έκτο μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... της Επιτροπής(5). Αυτό θα πρέπει να ισχύει για αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους τίτλους υψηλής ποιότητας προερχόμενους από τιτλοποίηση, που περιλαμβάνουν μία από τις υποκατηγορίες τιτλοποιημένων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) σημεία iii) και iv) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... της Επιτροπής, δηλαδή, δάνεια αγοράς αυτοκινήτου και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε δανειολήπτες ή μισθωτές που είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν σε κράτος μέλος και εμπορικά δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις και πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος για σκοπούς χρηματοδότησης κεφαλαιουχικών δαπανών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πλην της απόκτησης ή της ανάπτυξης εμπορικών ακινήτων. Η αναφορά σε συγκεκριμένες υποκατηγορίες τιτλοποιημένων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... της Επιτροπής είναι σημαντική για τη διασφάλιση ενός ενιαίου ορισμού των επιλέξιμων τιτλοποιημένων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων για τους σκοπούς των κανονισμών ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα και του παρόντος κανονισμού, γεγονός το οποίο είναι, με τη σειρά του, σημαντικό για τη ρευστότητα των εν λόγω μέσων προκειμένου να αποφευχθούν εμπόδια στις τιτλοποιήσεις της πραγματικής οικονομίας.

(23α)  Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων προσδιορισμού της απλής, διαφανούς και τυποποιημένης τιτλοποίησης. Κατά την έκδοση των πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνοχή με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 460 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και το άρθρο 135 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των τιτλοποιήσεων με ληκτότητα μικρότερη των 397 ημερών κατά την έκδοσή τους. Θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων προσδιορισμού των ομολόγων υψηλής πιστωτικής ποιότητας και των ρευστοποιήσιμων εμπορικών χρεογράφων προερχόμενων από τιτλοποίηση. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνοχή με την αντίστοιχη σειρά εργασιών (work streams) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και να την στηρίζει.

(24)   Πρέπει να επιτρέπεται σε ΑΚΧΑ να επενδύει σε καταθέσεις στον βαθμό που είναι σε θέση να αποσύρει τα μετρητά ανά πάσα στιγμή. Η πραγματική δυνατότητα απόσυρσης θα θιγόταν αν το ύψος των κυρώσεων που συνδέονται με την πρόωρη απόσυρση υπερέβαινε τους τόκους πριν την απόσυρση. Για τον λόγο αυτόν, τα ΑΚΧΑ πρέπει να φροντίσουν ώστε να μην πραγματοποιούν καταθέσεις σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο απαιτεί κυρώσεις υψηλότερες του μέσου όρου ή να μην συμμετέχουν σε μεγάλες καταθέσεις όπου αυτό συνεπάγεται υπερβολικά υψηλές κυρώσεις.

(25)  Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα που είναι επιλέξιμα για επενδύσεις από ΑΚΧΑ θα πρέπει να εξυπηρετούν μόνο τον σκοπό της αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου και συναλλαγματικού κινδύνου και θα πρέπει να έχουν ως υποκείμενο μέσο τα επιτόκια, το συνάλλαγμα ή δείκτες που αντιπροσωπεύουν αυτές τις κατηγορίες. Χρήση παράγωγων μέσων για άλλον σκοπό ή επί άλλου υποκειμένου πρέπει να απαγορεύεται. Τα παράγωγα μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συμπλήρωμα της στρατηγικής του κεφαλαίου και όχι ως το βασικό μέσο επίτευξης του στόχου του. Σε περίπτωση που ένα ΑΚΧΑ επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία νομίσματος διαφορετικού από το δικό του, αναμένεται ότι ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ θα αντισταθμίσει ολόκληρη την έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο, μεταξύ άλλων και μέσω παραγώγων. Τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εάν τα εν λόγω μέσα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ή γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ή συναλλαγών σε οργανωμένο τόπο διαπραγμάτευσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

(26)  Οι συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα ΑΚΧΑ ως μέσο επένδυσης αποθεματικών μετρητών σε πολύ βραχυπρόθεσμο στάδιο, με την προϋπόθεση ότι η θέση είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι στο πλαίσιο των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης παρέχεται ασφάλεια υψηλής ποιότητας. Καμία άλλη αποτελεσματική τεχνική διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ΑΚΧΑ, καθώς είναι πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα στην επίτευξη των επενδυτικών στόχων του ΑΚΧΑ.

(27)  Προκειμένου να περιοριστεί η ανάληψη κινδύνου από τα ΑΚΧΑ, είναι σημαντικό να μειωθεί ο κίνδυνος των αντισυμβαλλόμενων, με την εφαρμογή σαφών απαιτήσεων διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιο των ΑΚΧΑ. Για τον σκοπό αυτόν είναι επίσης απαραίτητο να εξασφαλίζονται πλήρως οι συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης και, για τον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου, ο αντισυμβαλλόμενος συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης να μην μπορεί να αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 20% των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ. Όλα τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα θα πρέπει να υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7).

(28)  Για προληπτικούς λόγους και προς αποφυγή της άσκησης σημαντικής επιρροής ΑΚΧΑ στη διαχείριση εκδοτικού φορέα, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί από πλευράς ΑΚΧΑ η υπερβολική συγκέντρωση επενδύσεων στον ίδιο οργανισμό που εξέδωσε τους τίτλους.

(29)  Το ΑΚΧΑ θα πρέπει να έχει την ευθύνη να επενδύσει σε υψηλής ποιότητας επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία. Συνεπώς, τα ΑΚΧΑ πρέπει να διαθέτουν συνετή διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τον προσδιορισμό της πιστωτικής ποιότητας των μέσων της χρηματαγοράς στα οποία προτίθενται να επενδύσουν. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία που περιορίζει την υπερβολική εξάρτηση από αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, είναι σημαντικό τα ΑΚΧΑ να αποφεύγουν την υπερβολική εξάρτηση από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όταν αξιολογείται η ποιότητα των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων. ▌

(29α)  Λαμβανομένου υπό σημείωση του έργου που πραγματοποιείται από διεθνείς φορείς, όπως η IOSCO και το ΣΧΣ, καθώς και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 462/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) και η οδηγία 2013/14/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) για τη μείωση της υπέρμετρης στήριξης των επενδυτών στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, δεν ενδείκνυται να απαγορεύεται ρητά σε οιοδήποτε προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των ΑΚΧΑ, να ζητεί ή να χρηματοδοτεί εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση.

(30)  Προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση διαφορετικών κριτηρίων αξιολόγησης από διαχειριστές ΑΚΧΑ σχετικά με την αξιολόγηση της πιστωτικής ποιότητας ενός μέσου της χρηματαγοράς και, κατά συνέπεια, η απόδοση διαφορετικών χαρακτηριστικών κινδύνου στο ίδιο μέσο, είναι απαραίτητο οι διαχειριστές να καθιερώσουν εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης η οποία θα βασίζεται σε συνετή, συστηματική και συνεχή μεθοδολογία βαθμολόγησης. Παραδείγματα κριτηρίων αξιολόγησης αποτελούν ποσοτικά μέτρα για τον εκδότη του μέσου, όπως χρηματοοικονομικοί δείκτες, η δυναμική του ισολογισμού, κατευθυντήριες γραμμές της κερδοφορίας, οι οποίες αξιολογούνται και συγκρίνονται με εκείνες των ομολόγων και των ομάδων της βιομηχανίας, καθώς και ποιοτικά μέτρα για τον εκδότη του μέσου, όπως η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και η εταιρική στρατηγική, τα οποία αναλύονται με σκοπό να προσδιοριστεί ότι η συνολική στρατηγική του εκδότη δεν επηρεάζει αρνητικά τη μελλοντική πιστωτική ποιότητα του. Οι υψηλότερες εσωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη των μέσων διατηρείται ανά πάσα στιγμή στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα.

(31)  Για την ανάπτυξη διαφανούς και συνεκτικής διαδικασίας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο διαχειριστής θα πρέπει να τεκμηριώνει τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Έτσι θα εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία ακολουθεί σαφείς κανόνες που μπορούν να παρακολουθούνται και ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται γνωστοποιείται κατόπιν αιτήματος στους ενδιαφερόμενους, καθώς και στην αρμόδια εθνική αρχή.

(32)  Για τη μείωση του κινδύνου χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ είναι σημαντικό να τεθούν περιορισμοί περί ληκτότητας σχετικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη σταθμισμένη μέση ληκτότητα (ΣΜΛ) και τη σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (ΣΜΔΖ).

(33)  Η ΣΜΛ χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επίδρασης που υφίσταται ένα ΑΚΧΑ λόγω μεταβολών στα επιτόκια της χρηματαγοράς. Κατά τον προσδιορισμό της ΣΜΛ, οι διαχειριστές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επίδραση των χρηματοοικονομικών παράγωγων μέσων, των καταθέσεων και των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης και να αποτυπώνεται η επίδρασή τους στον κίνδυνο επιτοκίου του ΑΚΧΑ. Όταν ΑΚΧΑ συμμετέχει σε πράξη ανταλλαγής προκειμένου να αναλάβει χρηματοδοτικό άνοιγμα σε μέσο σταθερού επιτοκίου έναντι κυμαινόμενου, αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της ΣΜΛ.

(34)  Η ΣΜΔΖ χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, καθώς, όσο αναβάλλεται η επιστροφή του κεφαλαίου, τόσο αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Η ΣΜΔΖ χρησιμοποιείται επίσης για τον περιορισμό του κινδύνου ρευστότητας. Σε αντίθεση προς τον υπολογισμό της ΣΜΛ, κατά τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ των τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου και των δομημένων χρηματοδοτικών μέσων δεν επιτρέπεται η χρήση των ημερομηνιών επανακαθορισμού του επιτοκίου και, αντ’ αυτών, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η ρητά καθορισμένη οριστική ημερομηνία λήξης του τίτλου. Η ληκτότητα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ είναι η εναπομένουσα διάρκεια έως τη νόμιμη εξαγορά, δεδομένου ότι αυτή είναι η μόνη ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να είναι σίγουρη για την εξόφληση του μέσου. Χαρακτηριστικά μέσου, όπως η δυνατότητα εξαγοράς σε συγκεκριμένες ημερομηνίες («put options») δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ.

(35)  Για την ενίσχυση της ικανότητας των ΑΚΧΑ να αντιμετωπίζουν τις εξαγορές και να προλαμβάνουν τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων των ΑΚΧΑ σε υπερβολικά μειωμένες τιμές, τα ΑΚΧΑ πρέπει να επιμείνουν στην υπάρχουσα πρακτική των ελάχιστων ρευστών διαθεσίμων που λήγουν ημερησίως ή εβδομαδιαίως. Για τον υπολογισμό του ποσοστού των περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας και εβδομαδιαίας ωρίμανσης, πρέπει να χρησιμοποιείται η νόμιμη ημερομηνία εξαγοράς τους. Μπορεί να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα του διαχειριστή να διακόψει τη σύμβαση σε βραχυπρόθεσμη βάση. Για παράδειγμα, εάν συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης μπορεί να διακοπεί με προηγούμενη γνωστοποίηση μίας ημέρας, πρέπει να θεωρείται περιουσιακό στοιχείο ημερήσιας ωρίμανσης. Εάν ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αποσύρει μετρητά από καταθετικό λογαριασμό με προηγούμενη γνωστοποίηση μίας ημέρας, μπορεί να θεωρείται περιουσιακό στοιχείο ημερήσιας ωρίμανσης. Οι κρατικοί τίτλοι μπορούν να περιλαμβάνονται ως περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης, εφόσον ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ έχει διαπιστώσει ότι πρόκειται για τίτλους υψηλής πιστωτικής ποιότητας.

(36)  Δεδομένου ότι τα ΑΚΧΑ μπορούν να επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία διαφορετικής κλίμακας ληκτότητας, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ΑΚΧΑ. Ως εκ τούτου, τα ΑΚΧΑ πρέπει να ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ ή ως πρότυπα ΑΚΧΑ. Τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ έχουν ως στόχο να προσφέρουν αποδόσεις των επιτοκίων της χρηματαγοράς, εξασφαλίζοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους επενδυτές. Με χαμηλή ΣΜΛ και ΣΜΔΖ, ο κίνδυνος διάρκειας και ο πιστωτικός κίνδυνος των βραχυπρόθεσμων ΑΚΧΑ διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.

(37)  Τα πρότυπα ΑΚΧΑ στοχεύουν σε αποδόσεις κατά τι υψηλότερες από τις αποδόσεις της χρηματαγοράς, συνεπώς επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία εκτεταμένης διάρκειας. Επιπλέον, προκειμένου να επιτύχουν αυτήν την υπεραπόδοση, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε αυτήν την κατηγορία ΑΚΧΑ να εφαρμόζουν εκτεταμένα όρια για τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου, όπως σταθμισμένη μέση ληκτότητα και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής.

(38)  Δυνάμει των κανόνων που θεσπίζονται στο άρθρο 84 της οδηγίας 2009/65/EΚ, οι διαχειριστές των ΑΚΧΑ ΟΣΕΚΑ έχουν τη δυνατότητα να αναστέλλουν προσωρινά τις εξαγορές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και το άρθρο 47 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής(10), οι διαχειριστές των ΑΚΧΑ ΟΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές ρυθμίσεις προκειμένου να αντιμετωπίζουν επιγενόμενη έλλειψη ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων των ταμείων.

(39)  Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να προκαταλαμβάνεται η διαχείριση κινδύνου των ΑΚΧΑ από βραχυπρόθεσμες αποφάσεις που επηρεάζονται από την πιθανή αξιολόγηση του ΑΚΧΑ, σε περίπτωση που ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ ζητήσει εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση, αυτή θα πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 462/2013. Για τη διασφάλιση κατάλληλης διαχείρισης της ρευστότητας είναι απαραίτητο τα ΑΚΧΑ να καθιερώσουν υγιείς πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να γνωρίσουν τους επενδυτές τους. Οι πολιτικές που απαιτείται να υλοποιηθούν από τον διαχειριστή θα πρέπει να συμβάλλουν στην κατανόηση της βάσης επενδυτών του ΑΚΧΑ, σε βαθμό τέτοιο που να είναι αναμενόμενες πολύ μεγάλες εξαγορές. Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το ΑΚΧΑ να βρεθεί αντιμέτωπο με αιφνίδιες μαζικές εξαγορές, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μεγάλους επενδυτές που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ, όπως και όταν ένας επενδυτής αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό των περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το ΑΚΧΑ πρέπει να αυξήσει τα ποσοστά των περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης που διαθέτει στα ποσοστά του εν λόγω επενδυτή. Ο διαχειριστής πρέπει, όπου υπάρχει η δυνατότητα, να ελέγχει την ταυτότητα των επενδυτών, ακόμα και όταν εκπροσωπούνται από λογαριασμούς εντολοδόχων ή άλλον έμμεσο αγοραστή.

(40)  Στο πλαίσιο της προληπτικής διαχείρισης κινδύνου, τα ΑΚΧΑ πρέπει να πραγματοποιούν, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων. Οι διαχειριστές των ΑΚΧΑ απαιτείται να αναλαμβάνουν δράση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ΑΚΧΑ, όπου τα πορίσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων καταδεικνύουν τρωτά σημεία.

(41)  Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων, προτιμητέα μέθοδος για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων των ΑΚΧΑ πρέπει να είναι η αποτίμηση βάσει των τρεχουσών τιμών της αγοράς («mark to market»). Όταν η μέθοδος «mark to market» παρέχει αξιόπιστες τιμές για την αξία των περιουσιακών στοιχείων, δεν πρέπει να επιτρέπεται στον διαχειριστή να χρησιμοποιεί τη μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών («mark to model»), καθώς η μέθοδος «mark to model» είναι επιρρεπής σε πιο ανακριβείς αποτιμήσεις. Γραμμάτια του Δημοσίου και των τοπικών αρχών και μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα ομόλογα είναι εν γένει τα περιουσιακά στοιχεία που αναμένεται να έχουν αξιόπιστη αξιολόγηση βάσει των τιμών της αγοράς. Όσον αφορά την αποτίμηση εμπορικών γραμματίων ή πιστοποιητικών καταθέσεων, ο διαχειριστής πρέπει να ελέγχει αν η ακριβής αποτίμηση παρέχεται από δευτερεύουσα αγορά. Η τιμή εξαγοράς που προσφέρεται από τον εκδότη θα πρέπει επίσης να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει ορθή εκτίμηση της αξίας του εμπορικού γραμματίου. Ο διαχειριστής θα πρέπει να αποτιμά την αξία χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, τα δεδομένα της αγοράς, όπως αποδόσεις παρεμφερών εκδόσεων και εκδοτών ή χρησιμοποιώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο αποτίμησης αποσβεσμένου κόστους όπως προβλέπεται από αναγνωρισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

(42)  Τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ στοχεύουν στη διατήρηση του κεφαλαίου της επένδυσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό βαθμό ρευστότητας. Η πλειονότητα των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ έχουν καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μονάδα ή σύνολο μεριδίων, για παράδειγμα, 1 EUR, δολάριο ΗΠΑ ή λίρα Αγγλίας όταν τα έσοδα διανέμονται στους επενδυτές. Τα υπόλοιπα συγκεντρώνουν έσοδα στην ΚΑΕ του κεφαλαίου, διατηρώντας παράλληλα την εσωτερική αξία των περιουσιακών στοιχείων σε σταθερό επίπεδο.

(43)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ, είναι απαραίτητο να τους επιτραπεί να χρησιμοποιούν επίσης τη μέθοδο αποτίμησης αποσβεσμένου κόστους για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο ή μετοχή. Παρά το γεγονός αυτό και με σκοπό την εξασφάλιση ανά πάσα στιγμή της παρακολούθησης της διαφοράς μεταξύ σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή, τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ θα πρέπει επίσης να υπολογίζουν την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων βάσει των μεθόδων «marking to market» ή «marking to model».

(44)  Αφού το ΑΚΧΑ πρέπει να δημοσιεύει ΚΑΕ που αντικατοπτρίζει τις μεταβολές της αξίας των περιουσιακών του στοιχείων, η ΚΑΕ που δημοσιεύεται θα πρέπει να στρογγυλοποιείται στο μέγιστο πλησιέστερο σημείο βάσης ή στο ισοδύναμό της. Κατά συνέπεια, όταν η ΚΑΕ δημοσιεύεται σε συγκεκριμένο νόμισμα, για παράδειγμα 1 EUR, η οριακή αλλαγή αξίας πρέπει να συντελείται ανά 0,0001 EUR. Στην περίπτωση ΚΑΕ ύψους 100 EUR, η σταδιακή αλλαγή αξίας πρέπει να συντελείται ανά 0,01 EUR. Μόνο αν πρόκειται για ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ μπορεί το ΑΚΧΑ να εκδώσει τιμή που δεν ακολουθεί απόλυτα τις μεταβολές της αξίας των περιουσιακών του στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η ΚΑΕ μπορεί να στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο λεπτό για ΚΑΕ 1 EUR (ανά μεταβολή 0,01 EUR).

(44α)  Πριν επενδύσουν σε ΑΚΧΑ, οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια αν το ΑΚΧΑ είναι βραχυπρόθεσμο ή πρότυπο. Προκειμένου να αποφευχθούν άστοχες προσδοκίες του επενδυτή, θα πρέπει επίσης να αναφέρεται σαφώς σε κάθε έγγραφο εμπορικής προώθησης ότι τα ΑΚΧΑ δεν αποτελούν εγγυημένο επενδυτικό μέσο.

(45)  Προκειμένου να είναι σε θέση να μετριάσουν τις πιθανές εξαγορές πελατών σε καιρούς έντονων πιέσεων στην αγορά, όλα τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής και τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας θα πρέπει να διαθέτουν διατάξεις σχετικά με τα τέλη ρευστότητας και τα όρια εξαγοράς, ώστε να αποτρέπονται σημαντικές εξαγορές σε περιόδους πιέσεων στην αγορά καθώς και η άδικη έκθεση άλλων επενδυτών στις επικρατούσες πιέσεις στην αγορά. Το τέλος ρευστότητας θα πρέπει να ισοδυναμεί με το πραγματικό κόστος ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων ώστε να καλύπτεται η εξαγορά του πελάτη κατά τη διάρκεια περιόδων πιέσεων στην αγορά και όχι με επιβάρυνση ποινής πέραν και πλέον του ποσού που θα αντιστάθμιζε τις ζημίες που υφίστανται άλλοι επενδυτές από την εξαγορά.

(46)  Τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής θα πρέπει να παύουν να είναι ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ σε περίπτωση που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το ελάχιστο ποσό απαιτήσεων εβδομαδιαίας ρευστότητας εντός 30 ημερών από τη χρήση των τελών ρευστότητας ή των ορίων εξαγοράς . Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή το ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής θα πρέπει να μετατρέπεται αυτόματα σε ΑΚΧΑ μεταβλητής ΚΑΕ ή να ρευστοποιείται.

(46α)   Στα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας θα πρέπει να χορηγείται άδεια μόνο για περίοδο πέντε ετών. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την καταλληλότητα των ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η επανεξέταση θα πρέπει να διερευνά τον αντίκτυπο και την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας καθώς και τη συχνότητα χρήσης μηχανισμών διασφάλισης που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης καθώς και το κόστος για την οικονομία, μεταξύ άλλων, για τις επιχειρήσεις, τα ΑΚΧΑ και τον χρηματοπιστωτικό τομέα γενικότερα. Η επανεξέταση θα πρέπει επίσης να διερευνά τη δυνατότητα χορήγησης άδειας σε ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας πέραν των πέντε ετών ή επ’ αόριστον, και εάν ναι, κατά πόσον θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο καθεστώς που ισχύει για τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας.

(47)  Η εξωτερική υποστήριξη που παρέχεται σε ΑΚΧΑ προκειμένου να διατηρηθεί η ρευστότητα ή η σταθερότητα ▌ή που εκ των πραγμάτων έχει τέτοια αποτελέσματα, αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης μεταξύ των ΑΚΧΑ και του υπόλοιπου χρηματοπιστωτικού τομέα. Τα τρίτα μέρη που παρέχουν τέτοια στήριξη το πράττουν για ίδιο όφελος, είτε επειδή έχουν οικονομικά συμφέροντα στην εταιρεία διαχείρισης του ΑΚΧΑ είτε επειδή θέλουν να αποφύγουν τυχόν δυσφήμηση αν το όνομα τους συνδεθεί με την αφερεγγυότητα κάποιου ΑΚΧΑ. Επειδή αυτά τα τρίτα μέρη δεν δεσμεύονται ρητά για την παροχή ή την εξασφάλιση της υποστήριξης, υπάρχει αβεβαιότητα για το κατά πόσον η στήριξη θα χορηγηθεί όταν το ΑΚΧΑ έχει ανάγκη. Υπό τις συνθήκες αυτές, το γεγονός ότι η φύση της στήριξης του χορηγού παρέχεται κατά διακριτική ευχέρεια επιδεινώνει την αβεβαιότητα μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά σχετικά με το ποιος θα επωμιστεί τις απώλειες του ΑΚΧΑ όταν αυτές υπάρξουν. Η αβεβαιότητα αυτή πιθανόν καθιστά τα ΑΚΧΑ ακόμη πιο ευάλωτα σε «φυγές» σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, όταν είναι εντονότερος ο ευρύτερος χρηματοπιστωτικός κίνδυνος και όταν προκύπτουν προβληματισμοί για την ευρωστία των χορηγών και την ικανότητά τους να παρέχουν υποστήριξη σε συνδεόμενα ΑΚΧΑ. Για τους λόγους αυτούς, η εξωτερική στήριξη των ΑΚΧΑ θα πρέπει να απαγορεύεται.

(48)  Πριν επενδύσουν σε ΑΚΧΑ, οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια αν το ΑΚΧΑ είναι βραχυπρόθεσμο ή πρότυπο ▌. Προκειμένου να αποφευχθούν άστοχες προσδοκίες του επενδυτή, πρέπει επίσης να αναφέρεται σαφώς σε κάθε έγγραφο εμπορικής προώθησης ότι τα ΑΚΧΑ δεν αποτελούν εγγυημένο επενδυτικό μέσο. ▌

(48α)  Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τις πηγές πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και τα επίπεδα ρευστότητας του ΑΚΧΑ.

(50)  Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ θα πρέπει να ελέγχει αν ένα ΑΚΧΑ είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό σε συνεχή βάση. Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν ήδη εκτεταμένες εξουσίες βάσει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, είναι απαραίτητο οι εξουσίες αυτές να επεκταθούν ώστε να ασκούνται σε σχέση με τους νέους κοινούς κανόνες για τα ΑΚΧΑ. Οι αρμόδιες αρχές για τους ΟΣΕΚΑ ή τους ΟΕΕ πρέπει επίσης να ελέγχουν τη συμμόρφωση όλων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που εμφανίζουν χαρακτηριστικά ΑΚΧΑ που υφίστανται όταν τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός.

(50α)  Κατά τα τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τον αντίκτυπο στις διάφορες οικονομικές πτυχές που συνδέονται με τα ΑΚΧΑ. Τα χρεόγραφα που εκδίδουν ή εγγυώνται τα κράτη μέλη αποτελούν διακριτή κατηγορία επενδύσεων που εμφανίζει ειδικά χαρακτηριστικά πίστωσης και ρευστότητας. Επιπλέον, τα κρατικά χρεόγραφα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εξέλιξη της αγοράς για τα κρατικά χρεόγραφα που εκδίδουν ή εγγυώνται τα κράτη μέλη καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού πλαισίου για τα ΑΚΧΑ που συγκεντρώνουν την επενδυτική τους πολιτική σε αυτό το είδος χρεογράφων.

(51)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στον τομέα της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(52)  Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11). Στην ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ανατεθεί η κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην Επιτροπή σχετικά με πρότυπο αναφοράς στις αρμόδιες αρχές το οποίο περιέχει πληροφορίες για ΑΚΧΑ.

(53)  Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανατίθενται δυνάμει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης επιφορτισμένη με την κατάρτιση ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων.

(54)  ▌Κατά τα τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή πρέπει να αναλύσει την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τις επιπτώσεις στις διάφορες οικονομικές πτυχές που συνδέονται με τα ΑΚΧΑ. Η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει να εστιάσει στις επιπτώσεις που έχουν στην πραγματική οικονομία και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα οι αλλαγές που υπαγορεύονται από τον παρόντα κανονισμό.

(55)  Οι νέοι ενιαίοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13).

(56)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η διασφάλιση ενιαίων προληπτικών απαιτήσεων για ΑΚΧΑ σε όλη την Ένωση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την ανάγκη εξισορρόπησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των ΑΚΧΑ με την αποτελεσματική λειτουργία των χρηματαγορών και το κόστος για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(57)  Οι νέοι ενιαίοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την προστασία των καταναλωτών, την επιχειρηματική ελευθερία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι νέοι ενιαίοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά μέσα για επενδύσεις από αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), το χαρτοφυλάκιο και την αποτίμησή του, καθώς και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για ΑΚΧΑ που έχουν καθιερωθεί και βρίσκονται υπό διαχείριση ή διατίθενται στην Ένωση.

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που:

i.   απαιτούν άδεια λειτουργίας ως ΟΣΕΚΑ δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή είναι ΟΕΕ δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

ii.   επενδύουν σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία·

iii.  στοχεύουν επιμέρους ή συνολικά σε αποδόσεις ανάλογα με τα επιτόκια της χρηματαγοράς ή στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.

2.  Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις στο πεδίο που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 1α

Είδη ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λειτουργούν στην Ένωση μόνον ως:

α)  ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους·

β)  ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής· ή

γ)  ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας.

Όλες οι αναφορές του παρόντος κανονισμού σε ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ αφορούν τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής και τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  Ως «βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με εναπομένουσα διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

(2)  Ως «μέσα της χρηματαγοράς» νοούνται τα μεταβιβάσιμα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ τα οποία συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, μεταξύ άλλων, γραμμάτια του Δημοσίου και των τοπικών αρχών, πιστοποιητικά καταθέσεων, εμπορικά χρεόγραφα, τραπεζικές συναλλαγματικές, μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα ομόλογα, καθώς και μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2007/16/ΕΚ.

(3)  Ως «κινητές αξίες» νοούνται οι κινητές αξίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(4)  Ως «συμφωνία επαναγοράς» νοείται κάθε συμφωνία στην οποία ένα μέρος μεταβιβάζει τίτλους ή τυχόν δικαιώματα που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο σε αντισυμβαλλόμενο, με την παράλληλη υποχρέωση να τα επαναγοράσει σε καθορισμένη τιμή και μελλοντική ημερομηνία καθορισμένη ή που θα καθοριστεί.

(5)  Ως «συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης» νοείται κάθε συμφωνία βάσει της οποίας ένα μέρος λαμβάνει τίτλους, ή τυχόν δικαιώματα που σχετίζονται με τίτλο από αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται σε δέσμευση επαναπώλησης σε καθορισμένη τιμή και μελλοντική ημερομηνία καθορισμένη ή που θα καθοριστεί.

(6)  Ως «δανειοδοσία τίτλων» και «δανειοληψία τίτλων» νοείται οιαδήποτε συναλλαγή στην οποία ίδρυμα ή ο αντισυμβαλλόμενός του μεταβιβάζει τίτλους υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει αντίστοιχης αξίας τίτλους σε κάποια μελλοντική ημερομηνία ή όταν του το ζητήσει ο μεταβιβάζων. Η συναλλαγή είναι «δανειοδοσία τίτλων» για το ίδρυμα που μεταβιβάζει τους τίτλους και «δανειοληψία τίτλων» για το ίδρυμα προς το οποίο μεταβιβάζονται οι εν λόγω τίτλοι.

(7)  Ως «τιτλοποίηση» νοείται η τιτλοποίηση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(7α)  Ως «ρευστοποιήσιμος τίτλος υψηλής ποιότητας προερχόμενος από τιτλοποίηση» νοείται ένας αναγνωρισμένος τίτλος προερχόμενος από τιτλοποίηση ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα βάσει του άρθρου 460 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπου περιγράφονται με ενιαίο ορισμό ως επιλέξιμα μεταβιβάσιμα στοιχεία ενεργητικού υψηλής ρευστότητας και πιστωτικής ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 416 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(8)  Ως «εταιρικά ομόλογα» νοούνται τα χρεωστικά μέσα που εκδίδονται από επιχείρηση που ουσιαστικά ασχολείται με την παραγωγή ή την εμπορία αγαθών ή μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

(9)  Ως «αποτίμηση βάσει των τιμών της αγοράς» νοείται η αποτίμηση θέσεων σε τιμές εκκαθάρισης άμεσα διαθέσιμες και προερχόμενες από ανεξάρτητη πηγή, συμπεριλαμβανομένων τιμών χρηματιστηρίου, τιμών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και τιμών προερχόμενων από περισσότερες ανεξάρτητες και έγκυρες χρηματιστηριακές εταιρείες.

(10)  Ως «αποτίμηση βάσει υποδείγματος» νοείται κάθε αποτίμηση η οποία πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης ή της παρέκτασης ή να υπολογισθεί άλλως με βάση δεδομένα της αγοράς.

(11)  Ως «μέθοδος αποσβεσμένου κόστους» νοείται η μέθοδος αποτίμησης η οποία λαμβάνει το κόστος απόκτησης περιουσιακού στοιχείου και προσαρμόζει την τιμή αυτή για απόσβεση ασφαλίστρων (ή εκπτώσεων) έως τη λήξη.

(12)  Ως «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού» (ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ) νοείται αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς που διατηρεί αμετάβλητη αξία ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και του οποίου τα έσοδα προκύπτουν σε ημερήσια βάση ή μπορούν είτε να καταβληθούν στον επενδυτή είτε τα περιουσιακά στοιχεία γενικά αποτιμώνται σύμφωνα με τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους ή η ΚΑΕ στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ποσοστιαία μονάδα ή σε ισοδύναμό της νόμισμα.

(12α)  Ως «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού λιανικής» (ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής) νοείται ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ στο οποίο μπορούν να εγγραφούν μόνο φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δημόσιες αρχές και δημόσια ιδρύματα.

(12β)  Ως «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς καθαρής αξίας ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας» (ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας) νοείται ΑΚΧΑ το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 4.

(13)  Ως «βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ» νοείται το αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς που επενδύει σε επιλέξιμα μέσα της χρηματαγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

(14)  Ως «πρότυπο ΑΚΧΑ» νοείται το αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς που επενδύει σε επιλέξιμα μέσα της χρηματαγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2.

(15)  Ως «πιστωτικά ιδρύματα» νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(16)  Ως «αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ» νοείται:

α)  για τους ΟΣΕΚΑ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 97 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

β)  για ΟΕΕ στην ΕΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

γ)  για ΟΕΕ εκτός ΕΕ οιαδήποτε από τις ακόλουθες αρχές:

i)  η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ο εκτός ΕΕ ΟΕΕ προωθείται εμπορικά στην αγορά της Ένωσης χωρίς διαβατήριο,

ii)  η αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται τον εκτός ΕΕ ΟΕΕ, όπου ο εκτός ΕΕ ΟΕΕ προωθείται εμπορικά στην αγορά της Ένωσης με διαβατήριο ή δεν προωθείται στην Ένωση,

iii)  η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς, εάν ο εκτός ΕΕ ΟΕΕ δεν βρίσκεται υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ και προωθείται εμπορικά στην Ένωση με διαβατήριο.

(17)  Ως «κράτος μέλος καταγωγής του ΑΚΧΑ» νοείται το κράτος μέλος όπου το ΑΚΧΑ έχει άδεια.

(18)  Ως «σταθμισμένη μέση ληκτότητα (ΣΜΛ)» νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νομική λήξη ή, εάν είναι συντομότερη, έως την επόμενη επαναφορά των επιτοκίων σε επιτόκιο της χρηματαγοράς, για όλα τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του κεφαλαίου που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο.

(19)  Ως «σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (ΣΜΔΖ)» νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νομική λήξη όλων των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του κεφαλαίου που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο.

(20)  Ως «νομική λήξη» νοείται η ημερομηνία επιστροφής του κεφαλαίου ενός τίτλου στο ακέραιο για την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.

(21)  Ως «εναπομένουσα διάρκεια» νοείται το χρονικό διάστημα έως τη νομική λήξη.

(22)  Ως «ανοικτή πώληση» νοείται η ακάλυπτη πώληση μέσων της χρηματαγοράς.

(22α)  Ως «ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους» νοείται ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ το οποίο επενδύει τουλάχιστον το 99,5% των περιουσιακών του στοιχείων σε τίτλους δημόσιου χρέους και, έως το 2020, τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών του στοιχείων σε ενωσιακούς τίτλους δημόσιου χρέους· τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους θα πρέπει να αναπτύξουν την επένδυση αυτή σε τίτλους δημόσιου χρέους σταδιακά.

(22β)  Ως «εξωτερική στήριξη» νοείται η άμεση ή έμμεση στήριξη που παρέχεται από τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του χορηγού του ΑΚΧΑ, και προορίζεται για, ή θα είχε ως αποτέλεσμα, τη διασφάλιση της ρευστότητας του ΑΚΧΑ ή τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή του ΑΚΧΑ και περιλαμβάνει:

α)  μετρητά από τρίτο μέρος,

β)  αγορά περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ από τρίτο μέρος σε αυξημένη τιμή,

γ)  αγορά μεριδίων ή μετοχών του ΑΚΧΑ από τρίτο μέρος για την παροχή ρευστότητας στο αμοιβαίο κεφάλαιο,

δ)  έκδοση οιουδήποτε είδους ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή επιστολής υποστήριξης από τρίτο μέρος προς όφελος του ΑΚΧΑ,

ε)  οιαδήποτε ενέργεια από τρίτο μέρος με άμεσο ή έμμεσο στόχο τη διατήρηση του προφίλ ρευστότητας και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή του ΑΚΧΑ.

(22γ)  Ως «ενωσιακοί τίτλοι δημόσιου χρέους» νοούνται τίτλοι δημόσιου χρέους οι οποίοι είναι ρευστά διαθέσιμα ή περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου των κρατών μελών, ή συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που καλύπτονται με τίτλους δημοσίου χρέους των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των λοιπών οργάνων και οργανισμών της, μεταξύ άλλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

(22δ)  Ως «τίτλοι δημόσιου χρέους» νοούνται ρευστά διαθέσιμα, περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου ή συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που καλύπτονται με τίτλους δημόσιου χρέους οιουδήποτε επιλέξιμου κράτους, όπως ορίζεται από τον διαχειριστή του ΑΚΧΑ.

Άρθρο 3

Χορήγηση άδειας σε ΑΚΧΑ

1.  Κανένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν εγκαθιδρύεται, προωθείται στην αγορά ή βρίσκεται υπό διαχείριση στην Ένωση ως ΑΚΧΑ, εκτός αν του έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αυτή η άδεια ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

2.  Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που απαιτεί άδεια ως ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ, όπως απαιτεί η διαδικασία αδειοδότησης δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

3.  Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που είναι ΟΕΕ, εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 4.

4.  Κανένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ, εκτός αν η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ είναι πεπεισμένη ότι το ΑΚΧΑ θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

5.  Για τους σκοπούς της έγκρισης, το ΑΚΧΑ υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του τα ακόλουθα έγγραφα:

α)  κανονισμούς ή καταστατικά έγγραφα του ταμείου,

β)  ταυτότητα του διαχειριστή,

γ)  ταυτότητα του θεματοφύλακα,

δ)  περιγραφή ή τυχόν πληροφορίες στη διάθεση των επενδυτών σχετικά με το ΑΚΧΑ,

ε)  περιγραφή ή τυχόν πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα κεφάλαια II έως VII,

στ)  τυχόν άλλη πληροφορία ή έγγραφο που ζητείται από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ ώστε να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

6.  Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σε τριμηνιαία βάση για τις άδειες που χορηγούνται ή ανακαλούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

7.  Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο προσδιορίζεται κάθε εγκεκριμένο ΑΚΧΑ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η τυπολογία του, ο διαχειριστής του και η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ. Το μητρώο καθίσταται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 4

Διαδικασία χορήγησης άδειας σε ΑΚΧΑ ΟΕΕ

1.  ΟΕΕ εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ μόνο αν η αρμόδια αρχή του έχει εγκρίνει την εφαρμογή ΔΟΕΕ εγκεκριμένου δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τη διαχείριση του ΟΕΕ, τους κανόνες του κεφαλαίου και την εκλογή του θεματοφύλακα.

2.  Κατά την υποβολή της αίτησης για τη διαχείριση του ΟΕΕ ο εγκεκριμένος ΔΟΕΕ πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ τα εξής:

α)  τη γραπτή συμφωνία με τον θεματοφύλακα,

β)  πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις ανάθεσης για το χαρτοφυλάκιο και τη διαχείριση κινδύνων και τη διοίκηση όσον αφορά τον ΟΕΕ,

γ)  πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, το προφίλ κινδύνου και άλλα χαρακτηριστικά των ΟΕΕ που ο ΔΟΕΕ είναι εγκεκριμένος να διαχειρίζεται.

Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ διευκρινίσεις και πληροφορίες για τα έγγραφα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο ή βεβαίωση για το αν ΑΚΧΑ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισης της διοίκησης του ΔΟΕΕ. Η αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αίτηση της αρμόδιας αρχής του ΑΚΧΑ.

3.  Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να κοινοποιούνται αμελλητί από τον ΔΟΕΕ στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.

4.  Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ μπορεί να αρνηθεί την εφαρμογή του ΔΟΕΕ μόνο αν:

α)  ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό,

β)  ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με την οδηγία 2011/61/ΕΕ,

γ)  ο ΔΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή του να διαχειρίζεται ΑΚΧΑ,

δ)  ο ΔΟΕΕ δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Πριν από την απόρριψη αίτησης, η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με την αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ.

5.  Η έγκριση του ΟΕΕ ως ΑΚΧΑ δεν υπόκειται σε απαίτηση ο ΟΕΕ να βρίσκεται υπό διαχείριση ΔΟΕΕ με άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ ούτε σε απαίτηση ο ΔΟΕΕ να συνεχίσει ή να αναθέσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ.

6.  Ο ΔΟΕΕ ενημερώνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας του ΟΕΕ ως ΑΚΧΑ.

7.  Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας εάν ο νόμος απαγορεύει στον ΟΕΕ να προωθεί στην αγορά μερίδια ή μετοχές του στο κράτος μέλος καταγωγής του.

Άρθρο 5

Χρήση της ονομασίας «ΑΚΧΑ»

1.  ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ χρησιμοποιούν την ονομασία «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς» ή «ΑΚΧΑ» σε σχέση με την ίδια την ύπαρξή τους ή τα μερίδια ή τις μετοχές που εκδίδουν, μόνον όταν οι ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ χρησιμοποιούν ονομασία που παραπέμπει σε αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς ή όρους όπως «μετρητά», «ρευστό», «χρήματα», «έτοιμα περιουσιακά στοιχεία», «καταθετικός» ή παρόμοιες λέξεις, μόνον εφόσον έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Η χρήση της ονομασίας «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς», «ΑΚΧΑ» ή ονομασίας που παραπέμπει σε ΑΚΧΑ ή η χρήση των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση του σε οιαδήποτε εξωτερικά ή εσωτερικά έγγραφα, εκθέσεις, δηλώσεις, διαφημίσεις, ανακοινώσεις, επιστολές ή οιοδήποτε άλλο υλικό που απευθύνεται ή προορίζεται για διανομή σε υποψήφιους επενδυτές, μεριδιούχους, μετόχους ή αρμόδιες αρχές, σε γραπτή, προφορική, ηλεκτρονική ή οιαδήποτε άλλη μορφή.

Άρθρο 6

Ισχύοντες κανόνες

1.  Τα ΑΚΧΑ πρέπει να συμμορφώνονται πάντα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.  Για ΑΚΧΑ που είναι ΟΣΕΚΑ ο διαχειριστής του πάντα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

3.  Για ΑΚΧΑ που είναι ΟΕΕ ο διαχειριστής του πάντα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

4.  Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

5.  Ο παρών κανονισμός δεν παρεμποδίζει ΑΚΧΑ να εφαρμόσουν επενδυτικά όρια αυστηρότερα από εκείνα που απαιτεί ο παρών κανονισμός.

Κεφάλαιο ΙΙ

Υποχρεώσεις σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΑΚΧΑ

Ενότητα Ι

Γενικοί κανόνες και επιλεξιμα περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 7

Γενικές αρχές

1.  Όταν ΑΚΧΑ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα επενδυτικά τμήματα, κάθε τμήμα θεωρείται χωριστό ΑΚΧΑ για τους σκοπούς των κεφαλαίων II έως VII.

2.  Τα ΑΚΧΑ που εγκρίνονται ως ΟΣΕΚΑ δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις όσον αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ που καθορίζονται στα άρθρα 49, 50, 50α, 51 παράγραφος 2, και 52 έως 57 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 8

Επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία

1.  Τα ΑΚΧΑ επενδύουν μόνο σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό:

α)  μέσα της χρηματαγοράς,

αα)  χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα, μεμονωμένα ή από κοινού, από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,

β)  καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα,

γ)  επιλέξιμα παράγωγα μέσα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων,

δ)  συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης ή συμφωνίες επαναγοράς υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)  τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια δεν πωλούνται, δεν επανεπενδύονται ούτε δεσμεύονται·

ii)  η συμφωνία επαναγοράς χρησιμοποιείται σε προσωρινή βάση και όχι για επενδυτικούς σκοπούς·

iii)  το ΑΚΧΑ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης το πολύ δύο εργάσιμων ημερών·

iv)  τα μετρητά που λαμβάνονται από το ΑΚΧΑ ως μέρος των συμφωνιών επαναγοράς δεν υπερβαίνουν το 10% των περιουσιακών του στοιχείων και δεν μεταβιβάζονται, δεν επανεπενδύονται ούτε επαναχρησιμοποιούνται διαφορετικά.

2.  Τα ΑΚΧΑ δεν εμπλέκονται σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)  επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

β)  ανοικτή πώληση μέσων της χρηματαγοράς,

γ)  άμεση ή έμμεση έκθεση σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ), μετοχές ή εμπορεύματα, μεταξύ άλλων μέσω παραγώγων, πιστοποιητικών που τους εκπροσωπούν, δεικτών που βασίζονται σε αυτά ή οποιωνδήποτε άλλων μέσων που θα μπορούσαν να τα εκθέσουν σε αυτά,

δ)  σύναψη συμφωνιών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ▌ή οιασδήποτε άλλης συμφωνίας που θα επιβάρυνε τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΧΑ,

ε)  δανειοληψία και δανειοδοσία μετρητών,

εα)  επένδυση σε άλλα ΑΚΧΑ.

Άρθρο 9

Επιλέξιμα μέσα της χρηματαγοράς

1.  Ένα μέσο της χρηματαγοράς είναι επιλέξιμο προς επένδυση από ΑΚΧΑ με την προϋπόθεση ότι πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες των μέσων της χρηματαγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και η) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ,

β)  εμφανίζει ένα από τα ακόλουθα εναλλακτικά χαρακτηριστικά:

i)  έχει νομική λήξη 397 ή λιγότερων ημερών κατά την έκδοσή του,

ii)  έχει εναπομένουσα διάρκεια 397 ή λιγότερων ημερών, ή

iii)  είναι επιλέξιμο ως ρευστοποιήσιμος τίτλος υψηλής ποιότητας προερχόμενος από τιτλοποίηση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 7α),

γ)  στον εκδότη του μέσου της χρηματαγοράς έχει αποδοθεί μία από τις δύο υψηλότερες εσωτερικές αξιολογήσεις σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού,

δ)  όταν εκτίθεται σε τιτλοποίηση, πρέπει να υπόκειται στις συμπληρωματικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10.

2.  Τα πρότυπα ΑΚΧΑ επιτρέπεται να επενδύουν σε μέσο της χρηματαγοράς που υποβάλλεται σε τακτικές αναπροσαρμογές της απόδοσης ανάλογα με τις συνθήκες της χρηματαγοράς κάθε 397 ημέρες ή σε πιο συχνή βάση, ενώ δεν έχουν εναπομένουσα διάρκεια άνω των δύο ετών.

3.  Η παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν εφαρμόζεται σε μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Άρθρο 10

Επιλέξιμες τιτλοποιήσεις

1.  Η τιτλοποίηση είναι επιλέξιμη υπό τον όρο ότι τηρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  το υποκείμενο άνοιγμα ή η δέσμη ανοιγμάτων αποτελείται αποκλειστικά από επιλέξιμα ομόλογα και χαρακτηρίζεται από επαρκή διαφοροποίηση,

β)  το υποκείμενο επιλέξιμο ομόλογο είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας και ρευστοποιήσιμο,

γ)  το υποκείμενο επιλέξιμο ομόλογο έχει νομική διάρκεια 397 ή λιγότερων ημερών κατά την έκδοσή του· ή έχει εναπομένουσα διάρκεια 397 ή λιγότερων ημερών.

1α.  Οι ρευστοποιήσιμοι τίτλοι υψηλής ποιότητας προερχόμενοι από τιτλοποίηση όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 7α) θεωρούνται επιλέξιμες τιτλοποιήσεις.

1β.  Τα εμπορικά χρεόγραφα προερχόμενα από τιτλοποίηση θεωρούνται επιλέξιμες τιτλοποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ρευστοποιήσιμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και ότι τα υποκείμενα ανοίγματα είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει έως [6 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού] κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 44 όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων προσδιορισμού της απλής, διαφανούς και τυποποιημένης τιτλοποίησης σε συνάρτηση με όλες τις ακόλουθες πτυχές:

α)  τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες το υποκείμενο άνοιγμα ή η δέσμη ανοιγμάτων θεωρείται ότι συνίσταται αποκλειστικά από επιλέξιμα ομόλογα και κατά πόσον θεωρείται ότι χαρακτηρίζεται από επαρκή διαφοροποίηση,

β)  όρους και αριθμητικά όρια που προσδιορίζουν πότε το υποκείμενο ομόλογο είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας και ρευστοποιήσιμο,

βα)  τις απαιτήσεις διαφάνειας της τιτλοποίησης και των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Κατά την έκδοση των πράξεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 460 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και το άρθρο 135 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των τιτλοποιήσεων με ληκτότητα μικρότερη των 397 ημερών κατά την έκδοσή τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή εκδίδει έως [6 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού] κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων προσδιορισμού των ομολόγων υψηλής πιστωτικής ποιότητας και των ρευστοποιήσιμων εμπορικών χρεογράφων προερχόμενων από τιτλοποίηση σε συνάρτηση με την παράγραφο 1α. Κατά την έκδοση των πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνοχή με την αντίστοιχη σειρά εργασιών (work streams) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και να την στηρίζει.

Άρθρο 11

Επιλέξιμες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα

Κατάθεση σε πιστωτικό ίδρυμα είναι επιλέξιμη για επένδυση από ΑΚΧΑ υπό τον όρο ότι ικανοποιούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  η κατάθεση είναι αποπληρωτέα κατ’ απαίτηση ή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή,

β)  η κατάθεση καθίσταται ληξιπρόθεσμη το πολύ σε 12 μήνες,

γ)  το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος ή, σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε τρίτη χώρα, υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος καταγωγής του ΑΚΧΑ ως ισοδύναμοι με εκείνους που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 12

Επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά παράγωγα μέσα

Παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο είναι επιλέξιμο για επένδυση από ΑΚΧΑ εάν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ή γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, υπό τον όρο ότι ▌πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  το υποκείμενο του παράγωγου μέσου αποτελείται από τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, νομίσματα ή δείκτες που εκπροσωπούν μία από αυτές τις κατηγορίες,

β)  το παράγωγο μέσο εξυπηρετεί μόνον τον σκοπό της αντιστάθμισης της διάρκειας και των συναλλαγματικών κινδύνων που ενυπάρχουν σε άλλες επενδύσεις του ΑΚΧΑ,

γ)  οι αντισυμβαλλόμενοι σε παράγωγα μέσα είναι ιδρύματα υποκείμενα σε προληπτική ρύθμιση και εποπτεία και ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΑΚΧΑ

δ)  τα ▌παράγωγα υπόκεινται σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση σε καθημερινή βάση και μπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη ανά πάσα στιγμή και σε δίκαιη τιμή ύστερα από πρωτοβουλία του ΑΚΧΑ.

Άρθρο 13

Επιλέξιμες συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης

1.  Η συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης πρέπει να είναι επιλέξιμη από ΑΚΧΑ υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  το ΑΚΧΑ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης το πολύ δύο εργάσιμων ημερών,

β)  η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης είναι ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον ίση με την αξία των μετρητών που καταβλήθηκαν.

2.  Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης είναι μέσα της χρηματαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 9.

3.  Τιτλοποιήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται από το ΑΚΧΑ ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης. ▌

4.  Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης πρέπει να περιλαμβάνονται για τον υπολογισμό των ορίων της διαφοροποίησης και της συγκέντρωσης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν πωλούνται, δεν επανεπενδύονται, δεν δεσμεύονται ούτε μεταβιβάζονται κατ’ άλλο τρόπο.

5.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα ΑΚΧΑ μπορούν να λαμβάνουν ως μέρος συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης ρευστές κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς, πλην εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 9, υπό τον όρο ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας και έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

β)  έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα της τρίτης χώρας που εκδίδει το περιουσιακό στοιχείο εκτιμάται θετικά κατά την εσωτερική αξιολόγηση σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 16 έως 19.

Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, γνωστοποιούνται στους επενδυτές ΑΚΧΑ.

Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, υπόκεινται στους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 6.

5α.  Ένα ΑΚΧΑ μπορεί να δανείσει ή να συνάψει συμφωνίες επαναγοράς, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  η συμφωνία επαναγοράς χρησιμοποιείται σε προσωρινή βάση, το πολύ για επτά εργάσιμες ημέρες, και δεν χρησιμοποιείται για επενδυτικούς σκοπούς,

β)  το ποσόν των συμφωνιών επαναγοράς δεν υπερβαίνει το 10% των περιουσιακών στοιχείων του συγκεκριμένου ΑΚΧΑ και δεν επενδύεται σε επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία,

γ)  το ΑΚΧΑ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης το πολύ δύο εργάσιμων ημερών,

δ)  οι ασφάλειες που λαμβάνονται σε μετρητά:

—  τοποθετούνται μόνο σε καταθέσεις στα ιδρύματα που προβλέπονται στο άρθρο 50 στοιχείο στ) της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ·

—  επενδύονται μόνο σε κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας·

—  χρησιμοποιούνται μόνο για συναλλαγές αγοράς και επαναπώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία και ο ΟΣΕΚΑ είναι σε θέση να αποσύρει, ανά πάσα στιγμή, το συνολικό ποσό των μετρητών σε δεδουλευμένη βάση·

—  επενδύονται μόνο σε βραχυπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές περί ενιαίου ορισμού των ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς.

Οι ασφάλειες υπό τη μορφή μετρητών που έχουν επανεπενδυθεί, διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαφοροποίησης που εφαρμόζονται στις ασφάλειες που δεν συνίστανται σε μετρητά. Το ενημερωτικό δελτίο ενημερώνει σαφώς τους επενδυτές σχετικά με την πολιτική ασφαλειών του ΟΣΕΚΑ και, στην περίπτωση ασφάλειας σε μετρητά, σχετικά με την πολιτική επανεπένδυσης του ΟΣΕΚΑ και τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτήν.

Ενότητα ΙΙ

Διατάξεις για την επενδυτική πολιτική

Άρθρο 14

Διαφοροποίηση

1.  Ένα ΑΚΧΑ δεν επενδύει άνω του 5% του ενεργητικού του σε οιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)  μέσα της χρηματαγοράς που εκδίδονται από τον ίδιο φορέα,

β)  καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

2.  Το σύνολο όλων των ανοιγμάτων σε τιτλοποιήσεις δεν υπερβαίνει το 10% των στοιχείων ενεργητικού του ΑΚΧΑ.

3.  Η συνολική έκθεση σε κίνδυνο στον ίδιο αντισυμβαλλόμενο του ΑΚΧΑ που προκύπτει από συναλλαγές σε ▌παράγωγα δεν υπερβαίνει το 5% του ενεργητικού του.

4.  Το συνολικό ποσό των μετρητών που παρέχονται στον ίδιο αντισυμβαλλόμενο του ΑΚΧΑ σε συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης δεν υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού του.

5.  Παρά τα επιμέρους όρια που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3, ούτε το ΑΚΧΑ δημόσιου χρέους ούτε πρότυπο ΑΚΧΑ συνδυάζει, εάν αυτό θα οδηγούσε σε επενδύσεις άνω του 8% του ενεργητικού του στον ίδιο οργανισμό, οιαδήποτε από τα ακόλουθα:

α)  επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς που εκδίδονται από τον οργανισμό,

β)  καταθέσεις στον εν λόγω οργανισμό,

γ)  ▌παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που ενέχουν κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου για έκθεση στον εν λόγω οργανισμό.

6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), μια αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει σε ΑΚΧΑ να επενδύει σύμφωνα με την αρχή της διασποράς κινδύνου μέχρι το 100% του ενεργητικού του σε διάφορα μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, από κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  το ΑΚΧΑ κατέχει μέσα της χρηματαγοράς από τουλάχιστον έξι διαφορετικές εκδόσεις από τον αντίστοιχο εκδότη,

β)  το ΑΚΧΑ περιορίζει τις επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς από την ίδια έκδοση στο ανώτατο όριο του 30% του ενεργητικού του,

γ)  το ΑΚΧΑ κάνει ρητή αναφορά στον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα των κεντρικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών, των κεντρικών τραπεζών κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, της κεντρικής αρχής ή κεντρικής τράπεζας τρίτης χώρας, τίτλων δημόσιου χρέους, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή οιουδήποτε άλλου δημόσιου οργανισμού με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη που εκδίδουν ή εγγυώνται μέσα της χρηματαγοράς στα οποία προτίθεται να επενδύσει περισσότερο από το 5% του ενεργητικού του,

δ)  το ΑΚΧΑ περιλαμβάνει εμφανή δήλωση στο ενημερωτικό δελτίο του και στις ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης εφιστώντας την προσοχή στη χρήση της παρέκκλισης αυτής και υποδεικνύει τις κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή κεντρικές τράπεζες κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οιονδήποτε άλλον διεθνή οργανισμό με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη που εκδίδουν ή εγγυώνται μέσα της χρηματαγοράς στα οποία προτίθεται να επενδύσει περισσότερο από το 5% του ενεργητικού του.

7.  Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ομάδα για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ρυθμίζονται από την οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου(14) ή σύμφωνα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5.

Άρθρο 15

Συγκέντρωση

1.  Το ΑΚΧΑ δεν μπορεί να κατέχει περισσότερο από το 5% των μέσων της χρηματαγοράς που εκδίδονται από ενιαίο φορέα.

2.  Το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις εκμεταλλεύσεις των μέσων χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, ή τον δημόσιο διεθνή οργανισμό με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Ενότητα ΙΙΙ

ΠΙΣTΩTΙΚΗ ΠΟΙΟTΗTA ΜΕΣΩΝ TΗΣ ΧΡΗΜATAΓΟΡAΣ

Άρθρο 16

Εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης

1.  Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ θεσπίζει και εφαρμόζει ▌συνετή ▌εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης για τον προσδιορισμό της πιστωτικής ικανότητας των μέσων της χρηματαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τον εκδότη του μέσου και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του μέσου.

1α.  Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης είναι ποιοτικά επαρκείς, επικαιροποιημένες και προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.

2.  Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ▌συνετή, ▌συστηματική και συνεχή μεθοδολογία απόδοσης βαθμολογίας. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία επικυρώνεται από τον διαχειριστή του ΑΚΧΑ με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις εμπειρικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου εκ των υστέρων.

3.  Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης συμμορφώνεται με τις ακόλουθες γενικές αρχές:

α)  καθιερώνει αποτελεσματική διαδικασία συγκέντρωσης και επικαιροποίησης των κατάλληλων πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά του εκδότη,

β)  ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ εγκρίνει και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση ▌των διαθέσιμων και κατάλληλων πληροφοριών και περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς παράγοντες που είναι καθοριστικοί για την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη,

γ)  ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ παρακολουθεί την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης σε συνεχή βάση και εξετάζει όλες τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας κάθε έξι μήνες. Ο εν λόγω διαχειριστής επανεξετάζει την εσωτερική αξιολόγηση κάθε φορά που υπάρχει ουσιώδης μεταβολή που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη.

δ)  κατά την εφαρμογή της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ ενεργεί υπό τους όρους, και σύμφωνα με τις διατάξεις, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 462/2013,

ε)  η μεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας επανεξετάζεται από τον διαχειριστή του ΑΚΧΑ τουλάχιστον κάθε έξι μήνες για να διαπιστωθεί αν εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για το τρέχον χαρτοφυλάκιο και τις εξωτερικές συνθήκες και τα αποτελέσματα της επανεξέτασης διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές,

στ)  όταν αλλάζουν η μεθοδολογία, τα πρότυπα ή οι βασικές παραδοχές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ επανεξετάζει όλες τις σχετικές εσωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας το συντομότερο δυνατόν ▌,

ζ)  οι εσωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας και οι περιοδικές αναθεωρήσεις τους από τον διαχειριστή του ΑΚΧΑ δεν πραγματοποιούνται από άτομα που ασκούν ή είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ.

Άρθρο 17

Εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

1.  Για κάθε εκδότη μέσου της χρηματαγοράς στο οποίο προτίθεται να επενδύσει ένα ΑΚΧΑ εκδίδεται αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης.

2.  Η δομή της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας συμμορφώνεται με ▌τις ακόλουθες γενικές αρχές:

α)  η διαδικασία εξετάζει την ποσοτικοποίηση του κινδύνου πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων,

β)  η διαδικασία εξετάζει τον πιστωτικό κίνδυνο ενός εκδότη και τεκμηριώνει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του επιπέδου πιστωτικού κινδύνου,

γ)  η διαδικασία λαμβάνει υπόψη τη βραχυπρόθεσμη φύση των μέσων της χρηματαγοράς.

3.  Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βασίζεται σε κριτήρια που πληρούν ▌τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  περιλαμβάνουν τουλάχιστον ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες σχετικά με τον εκδότη του μέσου και τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της αγοράς,

β)  αναφέρονται στις κοινές αριθμητικές και ποιοτικές τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών,

γ)  είναι κατάλληλα για τον συγκεκριμένο τύπο εκδότη. Διακρίνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα είδη εκδοτών: κυρίαρχη, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή, χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες,

δ)  σε περίπτωση ανοίγματος σε τιτλοποιήσεις, λαμβάνονται υπόψη ο πιστωτικός κίνδυνος του εκδότη, η δομή της τιτλοποίησης και ο πιστωτικός κίνδυνος των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 18

Τεκμηρίωση

1.  Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ τεκμηριώνει την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης του ταμείου και το εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει:

α)  τα στοιχεία σχεδιασμού και λειτουργίας των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης και των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης, με τρόπο που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να κατανοούν την απόδοση συγκεκριμένου βαθμού και να αξιολογούν την καταλληλότητά του,

β)  τη λογική και την ανάλυση που στηρίζουν την επιλογή του διαχειριστή για τα κριτήρια αξιολόγησης και τη συχνότητα ελέγχου. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τις παραμέτρους, το δείγμα και τα όρια του δείγματος που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης,

γ)  όλες τις σημαντικές μεταβολές στη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των εναυσμάτων για αλλαγές,

δ)  την οργάνωση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας απόδοσης αξιολόγησης και την εσωτερική δομή ελέγχου,

ε)  τα πλήρη εσωτερικά ιστορικά δεδομένα για τις διαβαθμίσεις των εκδοτών και των αποδεκτών εγγυητών,

στ)  τις ημερομηνίες απόδοσης εσωτερικών αξιολογήσεων,

ζ)  τα κυριότερα δεδομένα και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν για την εσωτερική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των βασικών παραδοχών αξιολόγησης,

η)  το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εσωτερική αξιολόγηση.

2.  Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης περιγράφεται λεπτομερώς στον κανονισμό του κεφαλαίου ή τους καταστατικούς κανόνες του ΑΚΧΑ και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να διατίθενται κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών του ΑΚΧΑ και των αρμόδιων αρχών του διαχειριστή του ΑΚΧΑ.

Άρθρο 19

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 44 που καθορίζει τα ακόλουθα σημεία:

α)  τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η μεθοδολογία αξιολόγησης θεωρείται συνετή, συστηματική και συνεχής και τις προϋποθέσεις επικύρωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2,

β)  τους ορισμούς κάθε βαθμού σε σχέση με την ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου εκδότη που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α), καθώς και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της ποσοτικοποίησης του πιστωτικού κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β),

γ)  τις ακριβείς τιμές αναφοράς για κάθε ποιοτικό δείκτη και τις αριθμητικές τιμές αναφοράς για κάθε ποσοτικό δείκτη. Οι εν λόγω τιμές αναφοράς των δεικτών θα πρέπει να καθορίζονται για κάθε βαθμίδα αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 17 παράγραφος 3.

δ)  την έννοια της ουσιώδους μεταβολής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

Άρθρο 20

Διακυβέρνηση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

1.  Οι εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης εγκρίνονται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, το διοικητικό συμβούλιο και, εφόσον υφίσταται, την εποπτική λειτουργία του διαχειριστή του ΑΚΧΑ.

Τα εν λόγω μέρη πρέπει να κατανοούν επαρκώς τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης, τα εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας και τη μεθοδολογία απόδοσης διαβαθμίσεων του διαχειριστή και να κατανοούν λεπτομερώς τις σχετικές εκθέσεις.

2.  Η ανάλυση του προφίλ πιστωτικού κινδύνου του ΑΚΧΑ βάσει των εσωτερικών αξιολογήσεων αποτελεί ουσιαστικό μέρος της αναφοράς στα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το προφίλ κινδύνου ανά βαθμίδα, τις μεταβολές μεταξύ βαθμίδων, τις εκτιμήσεις των σχετικών παραμέτρων ανά βαθμίδα και τις συγκρίσεις μεταξύ πραγματικών ποσοστών αθέτησης. Η συχνότητα υποβολής των εκθέσεων εξαρτώνται από τη σημασία και το είδος των πληροφοριών και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσια.

3.  Η ανώτατη διοίκηση εξασφαλίζει σε συνεχή βάση ότι η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης λειτουργεί σωστά.

Η ανώτατη διοίκηση ενημερώνεται τακτικά για την εκτέλεση της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης, τους τομείς στους οποίους εντοπίστηκαν ελλείψεις, καθώς και την πορεία των προσπαθειών και των δράσεων που πραγματοποιούνται για τη βελτίωση των δυσλειτουργιών που έχουν διαπιστωθεί.

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Υποχρεώσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου των ΑΚΧΑ

Άρθρο 21

Κανόνες χαρτοφυλακίου για βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ

Το βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ συμμορφώνεται πάντα με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου:

α)  η ΣΜΛ του χαρτοφυλακίου του δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες,

β)  η ΣΜΔΖ του χαρτοφυλακίου του δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες,

γ)  τουλάχιστον το 10% του ενεργητικού του αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης. Τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ δεν αγοράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά έχει ως αποτέλεσμα το βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 10% του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης,

δ)  τουλάχιστον το 20% του ενεργητικού του αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης. Τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ δεν αγοράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων εβδομαδιαίας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά έχει ως αποτέλεσμα το βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 20% του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού, μέσα της χρηματαγοράς μπορούν να περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5%, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να πωλούνται προς διακανονισμό εντός των επόμενων πέντε εργάσιμων ημερών.

δα)  Οι απαιτήσεις ημερήσιας και εβδομαδιαίας ρευστότητας που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) αυξάνονται αντίστοιχα κατά:

—  5% των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ που αποτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους,

—  10% των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ που αποτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους.

Άρθρο 22

Κανόνες χαρτοφυλακίου για πρότυπα ΑΚΧΑ

1.  Το πρότυπο ΑΚΧΑ συμμορφώνεται ▌με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  το χαρτοφυλάκιό του έχει ανά πάσα στιγμή ΣΜΛ που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες,

β)  το χαρτοφυλάκιό του έχει ανά πάσα στιγμή ΣΜΔΖ που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες,

γ)  τουλάχιστον το 10% του ενεργητικού του αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης. Τα πρότυπα ΑΚΧΑ δεν αγοράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά έχει ως αποτέλεσμα το πρότυπο ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 10% του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης,

δ)  τουλάχιστον το 20% του ενεργητικού του αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης. Τα πρότυπα ΑΚΧΑ δεν αγοράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων εβδομαδιαίας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά έχει ως αποτέλεσμα το πρότυπο ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 20% του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού, μέσα της χρηματαγοράς μπορούν να περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5%, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να πωλούνται προς διακανονισμό εντός των επόμενων πέντε εργάσιμων ημερών.

δα)  Οι απαιτήσεις ημερήσιας και εβδομαδιαίας ρευστότητας που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) αυξάνονται αντίστοιχα κατά:

—  5% των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ που αποτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους,

—  10% των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ που αποτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους.

2.  Ένα πρότυπο ΑΚΧΑ μπορεί να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε μέσα της χρηματαγοράς που εκδίδονται από ενιαίο φορέα.

3.  Παρά τα επιμέρους όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και κατά παρέκκλιση, το πρότυπο ΑΚΧΑ μπορεί να συνδυάζει, εάν αυτό θα οδηγούσε σε επενδύσεις άνω του 15% του ενεργητικού του σε ενιαίο οργανισμό, οιαδήποτε από τα ακόλουθα:

α)  επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς που εκδίδονται από τον οργανισμό,

β)  καταθέσεις στον εν λόγω οργανισμό,

γ)  ▌παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που ενέχουν κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου για έκθεση στον εν λόγω οργανισμό.

4.  Όλα τα περιουσιακά στοιχεία χαρτοφυλακίου που ένα πρότυπο ΑΚΧΑ επενδύει σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 αποκαλύπτονται στους επενδυτές ΑΚΧΑ.

5.  Τα πρότυπα ΑΚΧΑ δεν λαμβάνουν τη μορφή ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ.

Άρθρο 23

Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας του ΑΚΧΑ

Όταν ένα ΑΚΧΑ ζητήσει εξωτερική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, η αξιολόγηση αυτή υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 462/2013.

Άρθρο 24

Πολιτική «Γνωρίστε τον πελάτη σας»

1.  Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ πρέπει να καθιερώνει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες και να επιμελείται δεόντως τον προσδιορισμό του αριθμού των επενδυτών σε ΑΚΧΑ, τις ανάγκες και τη συμπεριφορά τους, καθώς και το ποσό της συμμετοχής τους, με σκοπό να προβλέπονται ορθά οι επιπτώσεις ταυτόχρονων εξαγορών από διάφορους επενδυτές, λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη τον τύπο επενδυτών, τον αριθμό μεριδίων στο ΑΚΧΑ που έχει στην κατοχή του ένας μόνο επενδυτής και την εξέλιξη των εισροών και εκροών. Για τον σκοπό αυτόν, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ εξετάζει τουλάχιστον τους ακόλουθους παράγοντες:

α)  αναγνωρίσιμα πρότυπα στις ταμειακές ανάγκες των επενδυτών,

β)  τον τύπο επενδυτών,

γ)  την αποστροφή των διαφόρων επενδυτών για τον κίνδυνο,

δ)  τον βαθμό συσχετισμού ή τις στενές διασυνδέσεις μεταξύ διαφόρων επενδυτών στο ΑΚΧΑ,

δα)  την κυκλική εξέλιξη του αριθμού των μεριδίων στο ΑΚΧΑ.

1α.  Όταν οι επενδυτές ΑΚΧΑ προωθούν τις επενδύσεις τους μέσω διαμεσολαβητή, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ ζητεί, και ο διαμεσολαβητής παρέχει, δεδομένα που επιτρέπουν στον διαχειριστή του ΑΚΧΑ να διαχειριστεί κατάλληλα τη ρευστότητα και τη συγκέντρωση των επενδυτών του ΑΚΧΑ.

2.  Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ εξασφαλίζει ότι:

α)  η αξία των μεριδίων ή των μετοχών που κατέχει ένας μόνο επενδυτής δεν υπερβαίνει ανά πάσα στιγμή την αξία των περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης,

β)  η εξαγορά από επενδυτή δεν επηρεάζει σημαντικά το προφίλ ρευστότητας του ΑΚΧΑ.

Άρθρο 25

Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων

1.  Για κάθε ΑΚΧΑ καθιερώνονται άρτιες διαδικασίες προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που επιτρέπουν τον εντοπισμό ενδεχόμενων γεγονότων ή μελλοντικών μεταβολών στις οικονομικές συνθήκες που θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο ΑΚΧΑ. Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ διεξάγει τακτικά προσομοίωση ακραίων καταστάσεων και αναπτύσσει σχέδια δράσης για διάφορα πιθανά σενάρια. Επιπλέον, στην περίπτωση ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων εκτιμούν για τα διάφορα σενάρια τη διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της πραγματικής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή.

Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και εξετάζουν τις επιπτώσεις σοβαρών πιθανών σεναρίων. Τα σενάρια προσομοίωσης λαμβάνουν τουλάχιστον υπόψη παραμέτρους αναφοράς που συμπεριλαμβάνουν τους ακόλουθους παράγοντες:

α)  υποθετικές μεταβολές στο επίπεδο ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ,

β)  υποθετικές μεταβολές στο επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών γεγονότων και των μεταβολών της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας,

γ)  υποθετικές κινήσεις επιτοκίων,

δ)  υποθετικά επίπεδα εξαγοράς,

δα)  υποθετική αύξηση ή μείωση των διαφορών των τιμών μεταξύ των δεικτών με τους οποίους συνδέονται τα επιτόκια των τίτλων χαρτοφυλακίου·

δβ)  υποθετικούς μακρο-συστημικούς κραδασμούς που επηρεάζουν την οικονομία στο σύνολό της.

2.  Επιπλέον, στην περίπτωση ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων εκτιμούν για τα διάφορα σενάρια τη διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή. Με βάση τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ καταρτίζει σχέδια ανάκαμψης για διάφορα πιθανά σενάρια. Τα σχέδια ανάκαμψης εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

4.  Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων διεξάγονται με συχνότητα που καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ▌του ΑΚΧΑ, καθορίζοντας ποιο είναι το κατάλληλο και εύλογο χρονικό διάστημα υπό το πρίσμα των συνθηκών της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ. Η εν λόγω συχνότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμηνιαία.

4α.  Όταν οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων αποκαλύπτουν ευπάθεια του ΑΚΧΑ, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του ΑΚΧΑ, μεταξύ άλλων και μέτρα που ενισχύουν τη ρευστότητα και την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ και ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή για τα μέτρα που ελήφθησαν.

5.  Λεπτομερής έκθεση με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και προτεινόμενο σχέδιο δράσης υποβάλλονται προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ. Το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το προτεινόμενο σχέδιο δράσης, αν κριθεί σκόπιμο, και εγκρίνει το τελικό σχέδιο δράσης. Η έκθεση διατηρείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

6.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν την έκθεση στην ΕΑΚΑΑ.

Κεφάλαιο IV

Κανόνες αποτίμησης και λογιστική μεταχείριση

Άρθρο 26

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΑΚΧΑ

1.  Τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΧΑ πρέπει να αποτιμώνται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση. Το αποτέλεσμα αυτής της αποτίμησης δημοσιεύεται καθημερινά στον ιστότοπο του ΑΚΧΑ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), η αποτίμηση πραγματοποιείται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος που χρησιμοποιεί τη μέθοδο αποτίμησης βάσει των τιμών της αγοράς ή τη μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος. Δεν πραγματοποιείται από το ίδιο το ΑΚΧΑ, τον διαχειριστή των περιουσιακών στοιχείων του ή τον χορηγό του.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 παράγραφος 4 στοιχείο β), τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΧΑ αποτιμώνται βάσει των τιμών της αγοράς, όποτε είναι δυνατόν.

3.  Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης βάσει των τιμών της αγοράς, η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται με βάση την πλέον συνετή τιμή προσφοράς και ζήτησης, εκτός αν το ίδρυμα μπορεί να πραγματοποιήσει εκκαθάριση σε μέση αγοραία τιμή. Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης βάσει των τιμών της αγοράς, χρησιμοποιούνται μόνο ποιοτικά δεδομένα της αγοράς που παρέχονται από αναγνωρισμένους ανεξάρτητους παρόχους αποτιμήσεων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται αδικαιολόγητα διακανονισμός με αξία ίδιας ημέρας. Η ποιότητα των δεδομένων της αγοράς αξιολογείται με βάση όλους τους ακόλουθους παράγοντες:

α)  τον αριθμό και την ποιότητα των αντισυμβαλλομένων,

β)  τον όγκο και τον κύκλο εργασιών στην αγορά του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου,

γ)  το μέγεθος της έκδοσης και το μέρος της έκδοσης που το ΑΚΧΑ σχεδιάζει να αγοράσει ή να πουλήσει.

4.  Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση της μεθόδου αποτίμησης βάσει των τιμών της αγοράς ή τα στοιχεία της αγοράς είναι ανεπαρκούς ποιότητας, τα περιουσιακά στοιχεία ΑΚΧΑ πρέπει να αποτιμώνται συντηρητικά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος. Το υπόδειγμα υπολογίζει με ακρίβεια την πραγματική αξία του περιουσιακού στοιχείου, με βάση τους ακόλουθους μέχρι τούδε βασικούς παράγοντες:

α)  τον όγκο και τον κύκλο εργασιών στην αγορά του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου,

β)  το μέγεθος και το τμήμα της έκδοσης που το ΑΚΧΑ σχεδιάζει να αγοράσει ή να πουλήσει,

γ)  τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο επιτοκίου και τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το περιουσιακό στοιχείο.

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης βάσει υποδείγματος, δεν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης αποσβεσμένου κόστους.

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης βάσει υποδείγματος, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στοιχεία αποτίμησης που παρέχονται από αναγνωρισμένους ανεξάρτητους παρόχους αποτιμήσεων και η μεθοδολογία αποτίμησης του υποδείγματος υπόκειται σε έγκριση από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4, τα περιουσιακά στοιχεία ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής μπορούν ▌να αποτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 27

Υπολογισμός ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 σημείο 13β, η πραγματική ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ και του αθροίσματος όλων των υποχρεώσεων του ΑΚΧΑ και αποτιμάται με τη μέθοδο αποτίμησης βάσει των τιμών της αγοράς ή τη μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος, διαιρώντας με τον αριθμό των εκκρεμών μεριδίων ή μετοχών του ΑΚΧΑ.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε όλα τα ΑΚΧΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής.

2.  Η πραγματική ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο σημείο βάσης ή το ισοδύναμό της, όταν η ΚΑΕ έχει δημοσιευθεί σε νόμισμα.

3.  Η πραγματική ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή του ΑΚΧΑ υπολογίζεται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση.

4.   Εκτός από τον υπολογισμό της πραγματικής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, ένα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας μπορεί επίσης να εμφανίζει σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με εναπομένουσα διάρκεια κάτω των 90 ημερών· όλα τα περιουσιακά στοιχεία με εναπομένουσα διάρκεια άνω των 90 ημερών αποτιμώνται βάσει των τιμών της αγοράς ή βάσει τιμών υποδείγματος,

β)  για τους σκοπούς αποτίμησης, τα περιουσιακά στοιχεία στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία υπό την προϋπόθεση ότι η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή δεν αποκλίνει από την πραγματική ΚΑΕ κατά περισσότερο από 20 μονάδες βάσης και, στη συνέχεια, σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία,

γ)  εξαγορά ή εγγραφή στη σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή υπό την προϋπόθεση ότι η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή δεν αποκλίνει από την πραγματική ΚΑΕ κατά περισσότερο από 20 μονάδες βάσης,

δ)  εξαγορά ή εγγραφή στην πραγματική ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που στρογγυλοποιείται σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία, ή λιγότερο όταν η σταθερή ΚΑΕ αποκλίνει από την πραγματική ΚΑΕ κατά περισσότερο από 20 μονάδες βάσης,

ε)  δυνητικοί επενδυτές έχουν λάβει σαφή έγγραφη προειδοποίηση πριν από τη σύναψη της σύμβασης σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα προβαίνει πλέον σε εξαγορά ή εγγραφή σε σταθερή ΚΑΕ,

στ)  η διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της πραγματικής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή παρακολουθείται συνεχώς και δημοσιοποιείται καθημερινά στον ιστότοπο του ΑΚΧΑ.

5.  Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση του αντικτύπου και της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας της χρήσης μηχανισμών διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 στοιχείο δ), και υποβάλλει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Οι άδειες που χορηγούνται σε ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού λήγουν πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον το ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας έχει αντιμετωπίσει καταλλήλως συστημικό κίνδυνο καθώς και οιαδήποτε απειλή κατά της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης. Υπό το πρίσμα των πορισμάτων της επανεξέτασης αυτής καθώς και του αντικτύπου στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις δυνάμει του πρώτου εδαφίου, όπου εξετάζεται και η δυνατότητα διαγραφής του δεύτερου εδαφίου.

Άρθρο 28

Τιμή έκδοσης και εξαγοράς

1.  Τα μερίδια ή μετοχές ΑΚΧΑ, εξαιρουμένου ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 4, εκδίδονται ή εξαγοράζονται σε τιμή ίση με την ΚΑΕ του ΑΚΧΑ ανά μερίδιο ή μετοχή.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα μερίδια ή οι μετοχές ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής και ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους εκδίδονται ή εξαγοράζονται σε τιμή ίση με τη σταθερή ΚΑΕ ΑΚΧΑ ανά μερίδιο ή μετοχή.

Κεφάλαιο Vα

Ειδικές απαιτήσεις για ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής και ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας

Άρθρο 34α

Πρόσθετες απαιτήσεις για ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής

Τα ΑΚΧΑ δεν χρησιμοποιούν τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους για την αποτίμηση, δεν διαφημίζουν σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ούτε στρογγυλοποιούν τη σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή στην πλησιέστερη ποσοστιαία μονάδα ή το ισοδύναμό της, όταν η ΚΑΕ δημοσιεύεται σε νομισματική μονάδα, εκτός αν έχουν εγκριθεί ρητά ως ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή λιανικής ή εκτός αν είναι ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας που υπόκεινται στο άρθρο 27 παράγραφος 4.

Άρθρο 34β

Τέλη ρευστότητας και όρια εξαγοράς για ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής και ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας

1.  Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής ή ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας καθιερώνει και εφαρμόζει με συνέπεια συνετή, αυστηρή, συστηματική και συνεχή εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης για τον καθορισμό των εβδομαδιαίων ορίων ρευστότητας που ισχύουν για τα ΑΚΧΑ. Κατά τη διαχείριση των εβδομαδιαίων ορίων ρευστότητας εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α)  Όταν το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων εβδομαδιαίας ωρίμανσης μειώνεται κάτω από το 30% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ, ο διαχειριστής και το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)  Ο διαχειριστής ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ προβαίνει σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να προσδιορίσει την ενδεδειγμένη πορεία δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των επενδυτών του ΑΚΧΑ, και αποφασίζει αν θα εφαρμόσει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

—  τέλη ρευστότητας επί εξαγορών που αντικατοπτρίζουν επαρκώς το κόστος της επίτευξης ρευστότητας για το ΑΚΧΑ και διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που παραμένουν στο κεφάλαιο δεν περιέρχονται άδικα σε μειονεκτική θέση όταν άλλοι επενδυτές εξαγοράζουν τα μερίδια ή τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της περιόδου,

—  όρια εξαγοράς με τα οποία περιορίζεται ο αριθμός μετοχών ή μεριδίων που μπορούν να εξαγοραστούν σε μία εργάσιμη ημέρα στο 10% των μετοχών ή μεριδίων του ΑΚΧΑ έως και για 15 εργάσιμες ημέρες,

—  αναστολή των εξαγορών έως και για 15 εργάσιμες ημέρες, ή

—  κανένα άμεσο μέτρο.

β)  Όταν το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων εβδομαδιαίας ωρίμανσης μειώνεται κάτω από το 10% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ, ο διαχειριστής και το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)  Ο διαχειριστής ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ προβαίνει σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να προσδιορίσει την ενδεδειγμένη πορεία δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των επενδυτών του ΑΚΧΑ, και αποφασίζει αν θα εφαρμόσει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

—  τέλη ρευστότητας επί εξαγορών που αντικατοπτρίζουν επαρκώς το κόστος της επίτευξης ρευστότητας για το ΑΚΧΑ και διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που παραμένουν στο κεφάλαιο δεν περιέρχονται άδικα σε μειονεκτική θέση όταν άλλοι επενδυτές εξαγοράζουν τα μερίδια ή τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της περιόδου,

—  αναστολή των εξαγορών έως και για 15 ημέρες.

γ)  Αφού το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ προσδιορίσει την πορεία δράσης του στις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω στα στοιχεία α) και β) παρέχει αμέσως λεπτομέρειες για την απόφασή του στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.

Κεφάλαιο VI

Εξωτερική στήριξη

Άρθρο 35

Εξωτερική στήριξη

1.  Τα ΑΚΧΑ δεν λαμβάνουν εξωτερική στήριξη ▌.

3.  Ως εξωτερική στήριξη νοείται η άμεση ή έμμεση στήριξη που παρέχεται από τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του χορηγού ΑΚΧΑ, και προορίζεται για ή στην πράξη θα είχε ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της ρευστότητας του ΑΚΧΑ ή τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή του ΑΚΧΑ.

Η εξωτερική στήριξη περιλαμβάνει:

α)  εισφορές κεφαλαίου από τρίτα μέρη,

β)  αγορά από τρίτα μέρη των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ σε αυξημένη τιμή,

γ)  αγορά από τρίτους μεριδίων ή μετοχών του ΑΚΧΑ για την παροχή ρευστότητας στο αμοιβαίο κεφάλαιο,

δ)  έκδοση από τρίτους οιουδήποτε είδους ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή επιστολής υποστήριξης προς όφελος του ΑΚΧΑ,

ε)  οιαδήποτε ενέργεια από τρίτο μέρος με άμεσο ή έμμεσο στόχο τη διατήρηση του προφίλ ρευστότητας και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή του ΑΚΧΑ.

Κεφάλαιο VIΙ

Απαιτήσεις διαφάνειας

Άρθρο 37

Διαφάνεια

1.   Οι επενδυτές ΑΚΧΑ λαμβάνουν, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  το προφίλ ρευστότητας του ΑΚΧΑ συμπεριλαμβανομένου του σωρευτικού ποσοστού των επενδύσεων ημερήσιας (overnight) και εβδομαδιαίας ωρίμανσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η ρευστότητα,

β)  το πιστωτικό προφίλ και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου,

γ)  τη ΣΜΛ και τη ΣΜΔΖ του ΑΚΧΑ·

δ)  το σωρευτικό ποσοστό των πέντε μεγαλύτερων επενδυτών του ΑΚΧΑ.

2.   Εκτός από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, τα ΑΚΧΑ καθαρής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, τα ΑΚΧΑ καθαρής ΚΑΕ λιανικής και τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας θέτουν στη διάθεση των επενδυτών τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων,

β)  τη ΣΜΛ και τη ΣΜΔΖ,

γ)  την ανάλυση κατά διάρκεια,

δ)  το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου που καθίστανται ληξιπρόθεσμα σε μία ημέρα·

ε)  το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου που καθίστανται ληξιπρόθεσμα σε μία εβδομάδα·

στ)  την καθαρή απόδοση·

ζ)  την ημερήσια ενδεικτική αξία βάσει της τιμής της αγοράς με τέσσερα δεκαδικά ψηφία,

η)  τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ, όπως το όνομα, η χώρα, η ληκτότητα και το είδος του περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου στην περίπτωση συμφωνιών επαναπώλησης),

θ)  την ΚΑΕ όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπό του.

3.   Το ΑΚΧΑ παρέχει τακτικά πληροφορίες σχετικά με την ποσοστιαία σύνθεση του συνολικού του χαρτοφυλακίου το οποίο αποτελείται από:

α)  μέσα της χρηματαγοράς που εκδίδονται από τον χορηγό ΑΚΧΑ·

β)  τιτλοποιήσεις, εάν υπάρχουν, που εκδίδονται από τον χορηγό ΑΚΧΑ·

γ)  καταθέσεις σε μετρητά στον χορηγό του ΑΚΧΑ σε περίπτωση που ο χορηγός είναι πιστωτικό ίδρυμα· και

δ)  έκθεση στον χορηγό ΑΚΧΑ ως αντισυμβαλλόμενο που μετέχει σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

4.   Σε περίπτωση που ο χορηγός ΑΚΧΑ επενδύει σε μετοχές ή μερίδια του ΑΚΧΑ, το κεφάλαιο αναφέρει στους υπόλοιπους επενδυτές ΑΚΧΑ το συνολικό ποσό που έχει επενδύσει ο χορηγός στο ΑΚΧΑ και στη συνέχεια ενημερώνει τους υπόλοιπους επενδυτές για οιεσδήποτε μεταβολές έχουν επέλθει στο σύνολο των μετοχών ή μεριδίων που κατέχουν.

Άρθρο 38

Υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές

1.  Για κάθε διαχειριζόμενο ΑΚΧΑ, ο διαχειριστής του διαβιβάζει πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση. Ο διαχειριστής, κατόπιν αιτήματος, διαβιβάζει τις πληροφορίες και στην αρμόδια αρχή του διαχειριστή εάν αυτή διαφέρει από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.

2.  Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  το είδος και τα χαρακτηριστικά του ΑΚΧΑ,

β)  τους δείκτες του χαρτοφυλακίου, όπως τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων, την ΚΑΕ, τη ΣΜΛ, τη ΣΜΔΖ, την ανάλυση κατά διάρκεια, τη ρευστότητα και την απόδοση,

δ)  τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων,

ε)  πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ:

i)  τα χαρακτηριστικά κάθε περιουσιακού στοιχείου, όπως το όνομα, η χώρα, η κατηγορία εκδότη, ο κίνδυνος ή η ληκτότητα και οι ανατεθείσες εσωτερικές αξιολογήσεις,

ii)  το είδος του περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου στην περίπτωση παραγώγων ή συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης,

στ)  πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις του ΑΚΧΑ που συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα σημεία:

i)  τη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο επενδυτής,

ii)  την κατηγορία του επενδυτή,

iii)  δραστηριότητα εγγραφής και εξαγοράς.

Εάν είναι απαραίτητο και δεόντως αιτιολογημένο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες.

3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει πρότυπο αναφοράς που περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

4.  Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη κοινοποίηση ή πληροφορίες που ανταλλάσσονται με το ΑΚΧΑ ή τον διαχειριστή του, δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ το αργότερο 30 ημέρες μετά το πέρας του τριμήνου αναφοράς.

Η ΕΑΚΑΑ συλλέγει τις πληροφορίες για τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων όλων των ΑΚΧΑ που εδρεύουν, βρίσκονται υπό διαχείριση ή προωθούνται εμπορικά στην Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτή τη βάση δεδομένων αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

Κεφάλαιο VIΙΙ

Εποπτεία

Άρθρο 39

Εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές

1.  Οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό σε συνεχή βάση. Η άδεια του ΑΚΧΑ ανακαλείται σε περίπτωση που υπάρξει παράβαση της απαγόρευσης της στήριξης από χορηγό.

2.  Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται στα κεφάλαια II έως VII.

3.  Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα, καθώς και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό.

4.  Η αρμόδια αρχή του διαχειριστή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της επάρκειας των ρυθμίσεων και της οργάνωσης του διαχειριστή, έτσι ώστε ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις και τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία όλων των ΑΚΧΑ που διαχειρίζεται.

5.  Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι ή προωθούνται εμπορικά στην επικράτειά τους, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι δεν χρησιμοποιούν την ονομασία «ΑΚΧΑ» ή υπονοούν ότι είναι ΑΚΧΑ, εκτός αν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 40

Εξουσίες αρμοδίων αρχών

1.  Στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ και την οδηγία 2011/61/ΕΕ ασκούνται επίσης σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 41

Εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΑΚΑΑ

1.  Η ΕΑΚΑΑ διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι εξουσίες της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ και την οδηγία 2011/61/ΕΕ ασκούνται επίσης σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

3.  Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ο παρών κανονισμός συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο κάθε άλλης νομικά δεσμευτικής πράξης της Ένωσης με την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 42

Συνεργασία μεταξύ αρχών

1.  Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ και η αρμόδια αρχή του διαχειριστή, εάν είναι διαφορετικές, συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) για τα πιστωτικά ιδρύματα στο κράτος μέλος καταγωγής του ΑΚΧΑ, ο ΕΜΕ, η ΕΚΤ και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3.  Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την οδηγία 2013/36/ΕΕ για τα πιστωτικά ιδρύματα στο κράτος μέλος καταγωγής του ΑΚΧΑ, ο ΕΜΕ, η ΕΚΤ και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ιδίως προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού.

Κεφάλαιο ΙΧ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 43

Αντιμετώπιση υφιστάμενων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ

1.  Εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, υφιστάμενος ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ που επενδύει σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και στοχεύει μεμονωμένα ή αθροιστικά σε αποδόσεις ανάλογα με τα επιτόκια της χρηματαγοράς ή τη διατήρηση της αξίας της επένδυσης, υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια αρχή του, επισυνάπτοντας όλα τα έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 44

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 13 και 19 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 13 και 19 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 13 και 19 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 45

Επανεξέταση

Έως [τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της επάρκειας του παρόντος κανονισμού από άποψη προληπτικής εποπτείας και οικονομική άποψη. Ιδίως, η επανεξέταση θα εξετάσει κατά πόσον πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο καθεστώς που ισχύει για τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ λιανικής, τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας. Επιπλέον, η επανεξέταση:

α)  αναλύει την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τις επιπτώσεις στους επενδυτές, τα ΑΚΧΑ και τους διαχειριστές ΑΚΧΑ στην Ένωση,

β)  αξιολογεί τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ΑΚΧΑ στην αγορά χρεογράφων που εκδίδουν ή εγγυώνται τα κράτη μέλη,

γ)  λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του χρεογράφου που εκδίδουν ή εγγυώνται τα κράτη μέλη και τον ρόλο αυτού του χρεογράφου στη χρηματοδότηση των κρατών μελών,

δ)  λαμβάνει υπόψη την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 509 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

ε)  λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα των κανονιστικών ρυθμίσεων σε διεθνές επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τις κατάλληλες προτάσεις τροποποιήσεων.

Άρθρο 46

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 50.
(2)Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(3)Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(5) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ ...).
(6) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(7)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 462/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 146 της 31.5.2013, σ. 1).
(9) Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 145 της 31.5.2013, σ. 1).
(10)Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία (ΕΕ L 83 της 22.3.2013, σ. 1).
(11)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(12)Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(13)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(14)Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1).
(15) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου