Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0306(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0041/2015

Pateikti tekstai :

A8-0041/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 05/04/2017 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Priimti tekstai
PDF 628kWORD 303k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
Pinigų rinkos fondai ***I
P8_TA(2015)0170A8-0041/2015
Tekstas
 Jungtinis tekstas

2015 m. balandžio 29 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pinigų rinkos fondų (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))(1)
EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)
Komisijos pasiūlymas
---------------------------------------------------------
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Pakeitimas 1

(1)Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A8-0041/2015).
(2) Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.


REGLAMENTAS (ES) 2015/...
dėl pinigų rinkos fondų
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  pinigų rinkos fondai (PRF) teikia trumpalaikį finansavimą finansų įstaigoms, įmonėms ar vyriausybėms. Teikdami finansavimą šiems subjektams pinigų rinkos fondai prisideda prie Europos ekonomikos finansavimo. Šie subjektai naudoja investicijas į PRF kaip veiksmingą kredito rizikos ir pozicijos paskirstymo būdą, nesikliaudami vien banko indėliais;

(2)  kiek tai susiję su paklausa, PRF yra trumpalaikio pinigų valdymo priemonės, kurios užtikrina aukštą pagrindinės investuotos sumos likvidumo, diversifikacijos ir vertės stabilumo lygį, taip pat rinka grindžiamą pajamingumą. PRF ▌naudojasi įvairūs subjektai (įskaitant labdaros organizacijas, būsto kooperatyvus, vietos valdžios institucijas ir didesnius profesionalius investuotojus, pvz., pensijų fondus ir įmones), norintys trumpam laikotarpiui investuoti perteklinius pinigus. Taigi PRF – esminė grandis, siejanti trumpalaikių pinigų paklausą ir pasiūlą;

(3)  įvykiai per finansų krizę išryškino tam tikras PRF savybes, dėl kurių šie fondai tampa pažeidžiami, kai finansų rinkose kyla sunkumų, todėl rizika gali pasklisti arba padidėti visoje finansų sistemoje. Kai turto, į kurį investavo PRF, kainos pradeda mažėti, visų pirma nepalankiausiomis rinkos sąlygomis, PRF ne visada gali vykdyti investuotojams duotą pažadą nedelsiant išpirkti PRF išleistus investicinius vienetus ar akcijas ir išlaikyti jų pagrindinės sumos vertę. Tokia padėtis (ji, Finansinio stabilumo tarybos (FST) ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) nuomone, gali būti labai svarbi pastovios ar stabilios grynojo turto vertės PRF) gali paskatinti investuotojus dideliu mastu ir staiga pateikti paraiškas išpirkti investicinius vienetus ar akcijas, o dėl to gali atsirasti platesnio masto makroekonominių pasekmių;

(4)  gavę dideles paraiškas išpirkti investicinius vienetus ar akcijas PRF gali būti priversti parduoti tam tikrą investicinį turtą rinkos nuosmukio sąlygomis, o tai gali sukelti likvidumo krizę. Šiomis aplinkybėmis pinigų rinkos emitentai gali turėti didelių finansavimo sunkumų, jei rinkose smarkiai sumažėja komercinių vekselių ir kitų pinigų rinkos priemonių. Tai gali sukelti užkrato plitimą į trumpalaikio finansavimo rinką ir lemti didelius tiesioginius finansų įstaigų, įmonių ir vyriausybių, o kartu ir visos ekonomikos finansavimo sunkumus;

(5)  turto valdytojai, kuriems padeda rėmėjai, gali savo nuožiūra nuspręsti suteikti paramą, siekdami palaikyti savo PRF likvidumą ir stabilumą. Rėmėjai dažnai yra priversti suteikti paramą savo remiamiems PRF, kurie dėl rizikos reputacijai ir baimės, kad panika gali išplisti į kitas rėmėjo veiklos sritis, praranda vertę. Priklausomai nuo fondo dydžio ir spaudimo išpirkti investicinius vienetus ar akcijas masto, rėmėjo parama gali išaugti tiek, kad viršytų jų lengvai prieinamus išteklius. Todėl svarbu nustatyti suderintų taisyklių sistemą, kad būtų išvengta rėmėjo žlugimo ir rizikos perdavimo kitiems PRF remiantiems subjektams;

(6)  siekiant išsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir stabilumą ▌, būtina nustatyti taisykles dėl PRF veiklos vykdymo, visų pirma PRF portfelio sudėties. Taip siekiama užtikrinti didesnį PRF atsparumą ir apriboti užkrato perdavimo būdus. Visoje Sąjungoje suderintos taisyklės yra būtinos siekiant užtikrinti, kad PRF sugebėtų patenkinti investuotojų paraiškas išpirkti investicinius vienetus ar akcijas, visų pirma nepalankiausiomis rinkos sąlygomis. Suderintos taisyklės dėl pinigų rinkos fondo portfelio taip pat reikalingos norint užtikrinti, kad PRF galėtų patenkinti didelio masto ir staigias didelės investuotojų grupės paraiškas išpirkti investicinius vienetus ar akcijas;

(7)  suderintos PRF taisyklės taip pat reikalingos tam, kad būtų užtikrintas sklandus trumpalaikio finansavimo rinkos veikimas finansų įstaigoms, įmonėms, kurios yra trumpalaikių skolos vertybinių popierių emitentės, ir vyriausybėms. Jos taip pat reikalingos siekiant užtikrinti vienodas sąlygas PRF investuotojams ir siekiant išvengti, kad investuotojai, vėliau besikreipiantys dėl savo turimų investicinių vienetų ar akcijų išpirkimo, neatsidurtų nepalankioje padėtyje, kai išpirkimas laikinai sustabdomas arba kai PRF likviduojamas;

(8)  būtina užtikrinti, kad su PRF susiję rizikos ribojimo reikalavimai būtų suderinti nustatant aiškias taisykles, kuriomis visoje Sąjungoje būtų nustatomi tiesioginiai įpareigojimai PRF ir jų valdytojams. Tai padidintų PRF – trumpalaikio finansavimo visos Sąjungos valdžios ir įmonių sektoriams šaltinio – stabilumą. Taip pat būtų užtikrinta, kad PRF ir toliau būtų patikima Sąjungos pramonės pinigų valdymo priemonė;

(9)  Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (CESR) priimtos PRF gairės, kuriomis Sąjungoje siekiama sukurti vienodas sąlygas PRF, po metų nuo jų įsigaliojimo buvo įgyvendintos tik 12 valstybių narių – tai rodo, kad vis dar vyrauja skirtingos nacionalinės taisyklės. Taikant skirtingus nacionalinius metodus Sąjungos pinigų rinkų trūkumų pašalinti nepavyksta ▌ir nepavyksta sumažinti užkrato rizikos, todėl kyla pavojus vidaus rinkos veikimui ir stabilumui, kaip paaiškėjo per finansų krizę. Šios bendros PRF taisyklės turėtų užtikrinti aukšto lygio investuotojų apsaugą, užkirsti kelią bet kokiai galimai užkrato rizikai, kylančiai dėl galimų masiško investicijų atsiėmimo iš PRF atvejų, ir tokią riziką sumažinti;

(10)  nesant reglamento, kuriuo būtų nustatytos PRF taisyklės, nacionaliniu lygmeniu ir toliau gali būti priimamos skirtingos priemonės, dėl kurių ir toliau būtų labai iškraipoma konkurencija, nes galiotų labai skirtingi esminiai investicijų apsaugos standartai. Skirtingi portfelio sudėties, reikalavimus atitinkančio turto, jo termino, likvidumo ir diversifikacijos, taip pat pinigų rinkos priemonių emitentų kredito kokybės reikalavimai lemia skirtingą investuotojų apsaugos lygį, nes skiriasi investavimo pasiūlymų, susijusių su pinigų rinkos fondu, rizikos lygis. Todėl labai svarbu priimti suderintų taisyklių rinkinį ir taip išvengti užkrato perdavimo trumpalaikio finansavimo rinkai ir PRF rėmėjams, nes tai keltų pavojų Sąjungos finansų rinkos stabilumui. Siekiant sumažinti sisteminę riziką, nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos pastovios grynojo turto vertės pinigų rinkos fondai (GTV PRF) Sąjungoje turėtų veikti tik kaip ES valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF, neprofesionaliesiems investuotojams skirti PGTV PRF arba mažo kintamumo GTV PRF. Visos šiame reglamente pateikiamos nuorodos į PGTV PRF reiškia nuorodas į ES valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF, neprofesionaliesiems investuotojams skirtus PGTV PRF ir GTV PRF, jei nenurodyta kitaip. Jau įsteigtiems PGTV PRF turi būti leidžiama nuspręsti veikti kaip kintamos grynosios turto vertės PRF (KGTV PRF);

(11)  naujosios PRF taisyklės yra glaudžiai susijusios su Direktyva 2009/65/EB(2) ir Direktyva 2011/61/ES(3), nes jomis sukuriama teisinė sistema, kuria reglamentuojamas PRF steigimas, valdymas ir jų investicinių vienetų ar akcijų platinimas Sąjungoje;

(12)  kolektyvinio investavimo subjektai Sąjungoje gali vykdyti veiklą kaip kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS), kuriuos valdo KIPVPS valdytojai arba investicinės įmonės, gavusios leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, arba kaip alternatyvaus investavimo fondai (AIF), kuriuos valdo alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (AIFV), gavę leidimą arba įregistruoti pagal Direktyvą 2011/61/ES. Naujosios PRF taisyklės papildo tų direktyvų nuostatas. Taigi naujosios suderintos PRF taisyklės turėtų būti taikomos kartu su direktyvose 2009/65/EB ir 2011/61/ES nustatytomis taisyklėmis. Tuo pat metu reikėtų aiškiai leisti netaikyti tam tikrų KIPVPS investavimo politikos taisyklių, nustatytų Direktyvos 2009/65/EB VII skyriuje, ir šiomis naujomis suderintomis nuostatomis dėl PRF nustatyti specialias produktų taisykles;

(13)  suderintos taisyklės turėtų būti taikomos kolektyvinio investavimo subjektams, kurių savybės atitinka su PRF siejamas savybes. Naujosios PRF taisyklės turėtų būti privalomos KIPVPS ir AIF, kurie investuoja į trumpalaikį turtą, tokį kaip pinigų rinkos priemonės ar indėliai, arba sudaro atvirkštinio atpirkimo sandorius ar tam tikras išvestinių finansinių priemonių sutartis siekdami vienintelio tikslo – apdrausti riziką, būdingą kitoms fondo investicijoms, ir kurie turi tikslą teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, arba išlaikyti investicijos vertę;

(14)  PRF specifiškumą lemia turto, į kurį jie investuoja, ir tikslų, kurių jie siekia, derinys. Tikslas teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, ir tikslas išlaikyti investicijos vertę nėra nesuderinami. PRF gali siekti vieno iš šių tikslų arba jų abiejų kartu;

(15)  tikslas teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, turėtų būti suprantamas plačiąja prasme. Numatoma grąža neturi tiksliai atitikti EONIA, LIBOR, EURIBOR ar kurios kitos atitinkamos pinigų rinkos palūkanų normos. Jei siekiama šiek tiek geresnio rezultato nei pinigų rinkos palūkanų norma, neturėtų būti laikoma, kad KIPVPS ar AIF naujosios suderintos taisyklės netaikomos;

(16)  tikslas išlaikyti investicijos vertę neturėtų būti suprantamas kaip fondo žadama kapitalo išsaugojimo garantija. Jį reikėtų suprasti kaip tikslą, kurio siekia KIPVPS arba AIF. Investicijų vertės sumažėjimas neturėtų reikšti, kad kolektyvinio investavimo subjektas pakeitė tikslą išlaikyti investicijos vertę;

(17)  svarbu, kad pinigų rinkos fondo savybių turintys KIPVPS ir AIF būtų identifikuojami kaip PRF ir kad jų gebėjimas nuolat laikytis naujųjų suderintų PRF taisyklių būtų aiškiai tikrinamas. Siekiant šio tikslo, kompetentingos institucijos turėtų suteikti PRF veiklos leidimus. KIPVPS atveju PRF veiklos leidimų suteikimas turėtų būti KIPVPS veiklos leidimų suteikimo pagal suderintas Direktyvoje 2009/65/EB numatytas procedūras dalis. Vadovaujantis Direktyva 2011/61/ES, suderintos leidimų suteikimo ir priežiūros procedūros AIF netaikomos, todėl būtina numatyti bendras pagrindines leidimų suteikimo taisykles, kurios atitiktų esamas suderintas KIPVPS taisykles. Taikant tokias procedūras turėtų būti užtikrinta, kad AIF, kuriam suteiktas PRF veiklos leidimas, valdytojas būtų alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFV), turintis pagal Direktyvą 2011/61/ES išduotą leidimą;

(18)  siekiant užtikrinti, kad naujosios bendros PRF taisyklės būtų taikomos visiems kolektyvinio investavimo subjektams, kuriems būdingos PRF savybės, būtina uždrausti naudoti pavadinimą „PRF“ ar kitą sąvoką, kuri reiškia, kad kolektyvinio investavimo subjektas turi PRF savybių, tuo atveju, jei nesilaikoma šio reglamento. Kad nebūtų pažeidžiamos PRF taisyklės, kompetentingos institucijos turėtų stebėti kolektyvinio investavimo subjektų, kurie yra įsteigti arba kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų jurisdikcijoje, rinkos praktiką, siekdamos patikrinti, ar naujosios reguliavimo sistemos nesilaikantys subjektai netinkamai nenaudoja PRF pavadinimo arba neleidžia suprasti, kad jie yra PRF;

(19)  naujosios PRF taikomos taisyklės turėtų būti pagrįstos esama reguliavimo sistema, nustatyta Direktyva 2009/65/EB, Direktyva 2011/61/ES ir joms įgyvendinti priimtais teisės aktais. Todėl produktų taisyklės, susijusios su PRF, turėtų būti taikomos kartu su esamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytomis produktų taisyklėmis, nebent jos aiškiai netaikomos. Be to, galiojančioje sistemoje nustatytos valdymo ir platinimo taisyklės turėtų būti taikomos PRF atsižvelgiant į tai, ar jie yra KIPVPS, ar AIF. Taip pat PRF tarpvalstybinei veiklai turėtų būti atitinkamai taikomos direktyvose 2009/65/EB ir 2011/61/ES nustatytos taisyklės dėl tarpvalstybinio paslaugų teikimo ir įsisteigimo laisvės;

(20)  atsižvelgiant į tai, kad KIPVPS ir AIF gali būti įvairių teisinių formų, kurios ne visuomet jiems suteikia juridinio asmens statusą, nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad PRF imtųsi veiksmų, turėtų būti taikomos PRF valdytojui tais atvejais, kai PRF įsteigtas kaip KIPVPS arba AIF, kuris negali veikti savarankiškai, nes neturi juridinio asmens statuso;

(21)  PRF portfelio taisyklėse turėtų būti reikalaujama aiškiai identifikuoti reikalavimus atitinkančio turto, į kurį gali investuoti PRF, kategorijas ir sąlygas, kuriomis turtas atitinka reikalavimus. Siekiant užtikrinti PRF vientisumą, taip pat pageidautina uždrausti PRF sudaryti tam tikrus finansinius sandorius, dėl kurių kiltų pavojus jų investavimo strategijai ir tikslams;

(22)  pinigų rinkos priemonės yra perleidžiamos priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, pavyzdžiui, iždo ir savivaldybių vekseliai, indėlių sertifikatai, komerciniai vekseliai, aukštos kokybės likvidžiu turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, bankų akceptai arba vidutinės trukmės ar trumpalaikiai vekseliai. Šios priemonės turėtų būti laikomos reikalavimus atitinkančiu turtu, į kurį gali investuoti PRF, tik jei jos atitinka terminų ribas arba, turtu užtikrintų vertybinių popierių atveju, jei jos laikomos aukštos kokybės turtu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013(4) šeštoje dalyje nustatytas likvidumo taisykles ir jei PRF laiko, kad jų kredito kokybė pakankamai gera;

(23)  turtu užtikrinti komerciniai vekseliai (angl. ABCP) turėtų būti laikomi reikalavimus atitinkančiomis pinigų rinkos priemonėmis tik tuomet, jei jie atitinka papildomus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad per krizę tam tikrais atvejais pakeitimas vertybiniais popieriais buvo ypač nestabilus, būtina nustatyti bazinio turto terminų ribas ir kokybės kriterijus, taip pat užtikrinti, kad pozicijų grupė būtų pakankamai įvairi. Tačiau ne visų kategorijų bazinis turtas pasirodė esąs nestabilus, o visų pirma keitimas vertybiniais popieriais, kai bazinis turtas buvo susijęs su gamintojų apyvartinio kapitalo ir realių ekonomikos prekių ir paslaugų pardavimo palaikymu. Keitimo vertybiniais popieriais rezultatai buvo geri, todėl šis turtas turėtų būti laikomas reikalavimus atitinkančia pinigų rinkos priemone, jei jis laikomas aukštos kokybės likvidžiu turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštoje dalyje nustatytas likvidumo taisykles, apibrėžtas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. ...(5). Tai turėtų būti taikoma reikalavimus atitinkantiems aukštos kokybės likvidžiu turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, apimantiems vieną iš Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. ... 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii) ir iv) papunkčiuose nurodytų vertybiniais popieriais pakeisto bazinio turto pakategorių, būtent: paskoloms automobiliams ir automobilių išperkamajai nuomai skolininkams ar nuomininkams, įsisteigusiems ar gyvenantiems valstybėje narėje, ir valstybėje narėje įsisteigusioms įmonėms suteiktoms komercinėms paskoloms, išperkamajai nuomai arba kredito priemonėms, skirtoms kapitalo išlaidoms ar verslo veiklai finansuoti, bet ne komercinio nekilnojamojo turto įsigijimui ar plėtrai. Nuoroda į atitinkamas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. ... pateiktas likvidžiu turtu užtikrintų vertybinių popierių pakategores yra svarbi siekiant užtikrinti vienodą reikalavimus atitinkančio vertybiniais popieriais pakeisto bazinio turto apibrėžtį kredito institucijų likvidumą nustatančiuose reglamentuose ir šiame reglamente (jis savo ruožtu svarbus tokių priemonių likvidumui), kad būtų galima išvengti pakeitimo vertybiniais popieriais kliūčių realiojoje ekonomikoje;

(23a)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl paprastų, skaidrių ir standartizuotų pakeitimo vertybiniais popieriais kriterijų nustatymo. Šiomis aplinkybėmis Komisija turėtų užtikrinti nuoseklumą su deleguotaisiais aktais, priimtais pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 460 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/ES dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 135 straipsnio 2 dalį, ir turėtų atsižvelgti į specifines pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, kurių galutinis išpirkimo terminas išleidimo metu yra trumpesnis kaip 397 dienos, savybes. Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl aukštos kredito kokybės vertybinių popierių ir likvidžiu turtu užtikrintų komercinių vekselių kriterijų nustatymo. Komisija turėtų užtikrinti nuoseklumą su Europos bankininkystės institucijos (EBI) darbo šioje srityje srautais ir juos remti;

(24)  PRF turėtų būti leidžiama investuoti į indėlius tokiu mastu, kokiu jis gali bet kuriuo metu atsiimti investuotus pinigus. Faktinė atsiėmimo galimybė sumažėtų, jei su ankstyvu atsiėmimu susijusios baudos būtų tokios didelės, kad viršytų prieš atsiimant lėšas sukauptas palūkanas. Dėl šios priežasties PRF turėtų pasirūpinti, kad neturėtų indėlių kredito įstaigoje, kuri reikalauja didesnių už vidutines baudų, arba neturėtų pernelyg ilgo termino indėlių, kai dėl to baudos būtų per didelės;

(25)  reikalavimus atitinkančios išvestinės finansinės priemonės, į kurias gali investuoti PRF, turėtų būti naudojamos tik siekiant apsidrausti nuo palūkanų normos ir valiutos rizikos, o jų bazinė priemonė turėtų būti tik palūkanų normos, valiutų keitimo kursai arba šių kategorijų indeksai. Išvestines finansines priemones naudoti kitais tikslais arba su kitu baziniu turtu turėtų būti draudžiama. Išvestinės finansinės priemonės turėtų būti naudojamos tik norint papildyti fondo strategiją, o ne kaip pagrindinė priemonė siekti fondo tikslų. Jei PRF investuotų į turtą, išreikštą kita nei fondo valiuta, numatoma, kad PRF valdytojas apdraustų visą valiutos rizikos poziciją, taip pat naudojant išvestines finansines priemones. PRF turėtų būti suteikta teisė investuoti į išvestines finansines priemones, jei tomis priemonėmis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a, b arba c pastraipose, arba ne biržoje, arba organizuotoje prekybos vietoje, kaip apibrėžta 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų;

(26)  PRF galėtų naudoti atvirkštinio atpirkimo sandorius kaip priemonę labai trumpam laikui investuoti perteklinius pinigus su sąlyga, kad pozicija būtų visiškai užtikrinta užstatu. Siekiant apsaugoti investuotojų interesus, būtina užtikrinti, kad pagal atvirkštinio atpirkimo sandorius pateiktas užstatas būtų aukštos kokybės. PRF neturėtų naudoti jokių kitų efektyvaus portfelio valdymo metodų, įskaitant vertybinių popierių skolinimą ir skolinimąsi, nes jie gali neigiamai paveikti PRF galimybę pasiekti investavimo tikslus;

(27)  siekiant apriboti PRF prisiimamą riziką, PRF portfeliui būtina taikyti aiškius diversifikavimo reikalavimus ir taip sumažinti sandorio šalies riziką. Šiuo tikslu taip pat būtina užtikrinti, kad atvirkštinio atpirkimo sandoriai būtų visiškai užtikrinti užstatu ir kad, siekiant apriboti operacinę riziką, vienai atvirkštinio atpirkimo sandorio šaliai negalėtų tekti daugiau nei 20 % PRF turto. Visoms ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms turėtų būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012(6);

(28)  dėl rizikos ribojimo priežasčių ir siekiant užtikrinti, kad PRF nedarytų reikšmingos įtakos emitento valdymui, būtina vengti per didelės PRF investicijų į to paties emitento išleistas priemones koncentracijos;

(29)  PRF turėtų būti įpareigotas investuoti į aukštos kokybės reikalavimus atitinkantį turtą. Taigi PRF turėtų taikyti atsargią kredito vertinimo procedūrą, skirtą pinigų rinkos priemonių, į kurias fondas ketina investuoti, kredito kokybei nustatyti. Vadovaujantis Sąjungos teisės aktais, kurias ribojamas per didelis kliovimasis kredito reitingais, svarbu užtikrinti, kad vertindami reikalavimus atitinkančio turto kokybę PRF vengtų per didelio pasitikėjimo reitingų agentūrų suteiktas reitingais; ▌

(29a)  atsižvelgiant į tokių tarptautinių organizacijų, kaip IOSCO ir FST, nuveiktą darbą, taip pat į Europos teisės aktus, pvz., Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 462/2013(7) ir Europos Parlament ir Tarybos direktyvą 2013/14/ES(8) dėl per didelio investuotojų kliovimosi kredito reitingais sumažinimo, netikslinga atskirai uždrausti užsakyti arba finansuoti išorinį bet kokio produkto, įskaitant PRF, kredito reitingą;

(30)  siekiant užtikrinti, kad vertindami pinigų rinkos priemonės kredito kokybę PRF valdytojai nenaudotų skirtingų vertinimo kriterijų ir tai pačiai priemonei nepriskirtų skirtingų rizikos ypatybių, svarbu, kad valdytojai nustatytų vidinio vertinimo procedūrą, pagrįstą atsargiais, sistemingais ir tęstiniais reitingų suteikimo metodais. Vertinimo kriterijų pavyzdžiai yra priemonės emitento kiekybiniai rodikliai, tokie kaip finansiniai koeficientai, balanso dinamika, pelningumo gairės, kurie yra vertinami ir lyginami su atitinkamais kitų sektoriaus subjektų ir grupių rodikliais; taip pat priemonės emitento kokybiniai rodikliai, tokie kaip valdymo efektyvumas, įmonės strategija, kurie yra analizuojami siekiant nustatyti, ar bendra emitento strategija nedaro neigiamo poveikio jo būsimai kredito kokybei. Aukščiausi vidiniai vertinimai turėtų rodyti, kad priemonių emitento kreditingumas visuomet išlaikomas aukščiausio įmanomo lygio;

(31)  kad būtų parengta skaidri ir nuosekli kredito vertinimo procedūra, valdytojas turėtų dokumentais įforminti kredito vertinimui atlikti naudojamas procedūras. Tai turėtų užtikrinti, kad procedūra būtų pagrįsta aiškiomis taisyklėmis, kurias galima stebėti, ir kad taikoma metodika galėtų būti pateikta suinteresuotiems subjektams ir kompetentingai nacionalinei institucijai, jei jie to prašo;

(32)  siekiant sumažinti PRF portfelio riziką, svarbu nustatyti terminų ribas, numatant didžiausią leidžiamą vidutinį svertinį terminą (WAM) ir vidutinę svertinę trukmę (WAL);

(33)  WAM naudojamas PRF jautrumui kintančioms pinigų rinkos palūkanų normoms matuoti. Apskaičiuodami WAM, valdytojai turėtų atsižvelgti į išvestinių finansinių priemonių, indėlių ir atvirkštinio atpirkimo sandorių poveikį ir atskleisti jų poveikį PRF palūkanų normos rizikai. Kai PRF sudaro apsikeitimo sandorį siekdamas įgyti fiksuotosios palūkanų normos priemonės poziciją vietoje kintamosios palūkanų normos pozicijos, į tai reikėtų atsižvelgti nustatant WAM;

(34)  WAL naudojama kredito rizikai įvertinti, nes kuo ilgiau atidedamas pagrindinės sumos išmokėjimas, tuo didesnė kredito rizika. WAL taip pat naudojama likvidumo rizikai apriboti. Priešingai nei apskaičiuojant WAM, apskaičiuojant kintamųjų palūkanų normų vertybinių popierių ir struktūrizuotųjų finansinių priemonių WAL negalima naudoti palūkanų normos perskaičiavimo datų; vietoje jų naudojamas nurodytas finansinės priemonės galutinis terminas. Terminas, naudojamas skaičiuojant WAL, yra iki galutinio išpirkimo likęs terminas, kadangi tik šią dieną valdymo įmonė gali būti tikra, kad finansinė priemonė bus apmokėta. Apskaičiuojant WAL negalima atsižvelgti į tokias priemonės savybes, kaip galimybė išpirkti konkrečią datą (vadinamieji pardavimo pasirinkimo sandoriai);

(35)  siekiant sustiprinti PRF gebėjimą išpirkti investicinius vienetus ar akcijas ir išvengti PRF turto pardavimo už gerokai mažesnes kainas, PRF turėtų visuomet turėti minimalią likvidaus turto, kurio terminas yra diena ar savaitė, sumą. Apskaičiuojant dienos ir savaitės termino turto dalį, turėtų būti naudojama turto galutinio išpirkimo data. Galima atsižvelgti į valdytojo galimybę nutraukti sutartį per trumpą laiką nuo pranešimo. Pavyzdžiui, jei atvirkštinio atpirkimo sandoris gali būti nutrauktas per vieną dieną nuo pranešimo, jis turėtų būti laikomas dienos termino turtu. Jei valdytojas turi galimybę atsiimti pinigus iš indėlio sąskaitos per vieną dieną nuo pranešimo, jie gali būti laikomi dienos termino turtu. Valstybės vertybiniai popieriai gali būti laikomi dienos termino turtu, jei PRF valdytojas nustato, kad valstybės vertybiniai popieriai yra aukštos kredito kokybės;

(36)  atsižvelgiant į tai, kad PRF gali investuoti į turtą, kurio terminų intervalai yra skirtingi, investuotojai turėtų galėti atskirti skirtingų kategorijų PRF. Todėl PRF turėtų būti klasifikuojami kaip trumpalaikių investicijų PRF arba standartiniai PRF. Trumpalaikių investicijų PRF turi tikslą teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos priemonių palūkanų normas, ir kartu užtikrinti aukščiausią įmanomą investuotojų apsaugos lygį. Naudojant trumpą WAM ir WAL trumpalaikių investicijų PRF trukmės rizika ir kredito rizika išlaikoma nedidelė;

(37)  standartiniai PRF turi tikslą teikti šiek tiek didesnę grąžą nei pinigų rinkos grąža, todėl jie investuoja į ilgesnio termino turtą. Be to, kad gautų tokį geresnį rezultatą, šios kategorijos PRF turėtų būti leidžiama taikyti išplėstines portfelio rizikos ribas, tokias kaip vidutinis svertinis terminas ir vidutinė svertinė trukmė;

(38)  pagal Direktyvos 2009/65/EB 84 straipsnyje nustatytas taisykles KIPVPS tipo PRF valdytojai turi galimybę laikinai sustabdyti išpirkimą išskirtiniais atvejais, kai tai reikalinga dėl susidariusių aplinkybių. Pagal Direktyvos 2011/61/ES 16 straipsnyje ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013(9) 47 straipsnyje nustatytas taisykles AIF tipo PRF valdytojai gali naudoti specialiuosius susitarimus, kad išspręstų problemas, susijusias su fondo turto nelikvidumu;

(39)  siekiant išvengti, kad PRF rizikos valdymą lemtų trumpalaikiai sprendimai, kuriems daro įtaką galimas PRF reitingas, kai PRF valdytojas siekia gauti išorės reitingą, jam turėtų būti taikomi Reglamente (ES) Nr. 462/2013 nustatyti reikalavimai ir jis turėtų būti atliekamas jų laikantis. Siekiant užtikrinti tinkamą likvidumo valdymą, PRF turi nustatyti patikimą savo investuotojų pažinimo politiką ir procedūras. Valdytojo įgyvendintina politika turėtų padėti suprasti PRF investuotojų bazę tokiu mastu, kokiu galima tikėtis didelių paraiškų išpirkti investicinius vienetus ar akcijas. Kad PRF išvengtų staigaus masinio išpirkimo atvejų, ypatingą dėmesį reikėtų skirti dideliems investuotojams, kuriems tenka didelė PRF turto dalis, pavyzdžiui, kai vienam investuotojui tenkanti dalis yra didesnė už dienos termino turto dalį. Šiuo atveju PRF turėtų padidinti savo dienos termino turto dalį iki tam investuotojui tenkančios dalies. Valdytojas, kai įmanoma, turėtų nustatyti investuotojų tapatybę, net jei investuojama per kito asmens vardu atidarytas sąskaitas, portalus ar kitą netiesioginį pirkėją;

(40)  laikydamiesi atsargaus rizikos valdymo praktikos PRF turėtų bent kas ketvirtį atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Kai testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai rodo, kad yra trūkumų, PRF valdytojai turėtų imtis veiksmų PRF patikimumui sustiprinti;

(41)  siekiant parodyti faktinę turto vertę, vertinant PRF turtą pirmenybė turėtų būti teikiama vertinimo rinkos kainomis metodui. Valdytojui neturėtų būti leidžiama taikyti vertinimo pagal modelį metodo, kai vertinimo rinkos kainomis metodu gaunama patikima turto vertė, nes vertinimo pagal modelį metodu gautas vertinimas paprastai yra ne toks tikslus. Paprastai numatoma, kad tokį turtą, kaip iždo ir savivaldybių vekseliai, vidutinės trukmės ar trumpalaikiai vekseliai, galima patikimai įvertinti rinkos kainomis. Kai vertinami komerciniai vekseliai ar indėlių sertifikatai, valdytojas turėtų patikrinti, ar antrinėje rinkoje galima gauti tikslias kainas. Emitento siūloma atpirkimo kaina taip pat turėtų būti laikoma priimtinu komercinio vekselio vertės įverčiu. Valdytojas turėtų apskaičiuoti vertę, pavyzdžiui, naudodamas rinkos duomenis, kaip antai palyginamų emisijų ir palyginamų emitentų pajamingumas, arba tarptautiniu mastu pripažintą savikainos apskaitos metodą laikydamasis pripažintų tarptautinių apskaitos standartų;

(42)  PGTV PRF siekia išlaikyti investuoto kapitalo vertę ir kartu užtikrinti aukštą likvidumo lygį. Daugumos PGTV PRF nustatyta investicinio vieneto ar akcijos grynojo turto vertė (GTV) yra, pavyzdžiui, 1 EUR, USD arba GBP už investicinį vienetą ar akciją, kai jie paskirsto pajamas investuotojams. Kiti naudoja pajamas fondo GTV padidinti, kartu išlaikydami pastovią tikrąją turto vertę;

(43)  siekiant atsižvelgti į PGTV PRF specifiką, investicinio vieneto ar akcijos pastoviai grynojo turto vertei nustatyti jiems reikia leisti naudoti ir amortizuotos savikainos apskaitos metodą. Nepaisant to, siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat stebimas skirtumas tarp investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV ir investicinio vieneto ar akcijos GTV, PGTV PRF taip pat turėtų apskaičiuoti savo turto vertę taikydamas vertinimo rinkos kainomis arba vertinimo pagal modelį metodus;

(44)  kadangi PRF turėtų skelbti GTV, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į visus jo turto vertės pokyčius, skelbiama GTV turėtų būti suapvalinta daugiausia iki artimiausio bazinio punkto arba jo ekvivalento. Todėl, kai GTV skelbiama konkrečia valiuta (pavyzdžiui, 1 EUR), laipsniškas vertės pokytis turėtų būti parodomas kiekvieno 0,0001 EUR pokyčio atveju. Tuo atveju, kai GTV yra 100 EUR, laipsniškas vertės pokytis turėtų būti parodomas kiekvieno 0,01 EUR pokyčio atveju. Tik tuomet, jei PRF yra PGTV PRF, tas PRF gali skelbti kainą, kuria neatsižvelgiama į visus jo turto vertės pokyčius. Šiuo atveju GTV galima suapvalinti iki artimiausio cento, kai GTV – 1 EUR (kiekvienas 0,01 EUR pokytis);

(44a)  prieš investuodami į PRF, investuotojai turėtų būti aiškiai informuojami, ar PRF yra trumpalaikių investicijų, ar standartinis fondas. Kad investuotojas neturėtų klaidingų lūkesčių, visuose rinkodaros dokumentuose taip pat turėtų būti aiškiai nurodoma, jog PRF nėra garantuotų investicijų priemonė;

(45)  kad galėtų nepalankiausiomis rinkos sąlygomis sumažinti galimus klientų reikalavimus išpirkti jų investicinius vienetus ar akcijas, visi valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF, neprofesionaliesiems investuotojams skirti PGTV PRF ir mažo kintamumo GTV PRF turi būti parengę likvidumo mokesčių ir išpirkimo apribojimų nuostatas, kad nepalankiausiomis rinkos sąlygomis užkirstų kelią didelėms klientų paraiškoms išpirkti investicinius vienetus ar akcijas ir apsaugotų kitus investuotojus nuo nepalankių rinkos sąlygų. Likvidumo mokestis turėtų atitikti faktines sąnaudas, susijusias su turto likvidavimu siekiant patenkinti kliento reikalavimą išpirkti jo investicinius vienetus ar akcijas nepalankiomis rinkos sąlygomis, tačiau neturėtų būti bauda, viršijanti tai, kas būtina siekiant kompensuoti kitų investuotojų dėl išpirkimo patiriamus nuostolius;

(46)  valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF ir neprofesionaliesiems investuotojams skirti PGTV PRF turėtų nustoti būti PGTV PRF, jei jie, 30 dienų taikę išpirkimo apribojimus ar likvidumo mokesčius, negali patenkinti minimalių savaitinių likvidumo reikalavimų. Tokiu atveju atitinkami valdžios sektoriaus skolos arba neprofesionaliesiems investuotojams skirti PGTV PRF turėtų būti automatiškai pakeisti KGTV fondais arba likviduoti;

(46a)  mažo kintamumo GTV PRF veiklos leidimas turėtų būti suteikiamas ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Praėjus ketveriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų įvertinti mažo kintamumo GTV PRF tinkamumą. Atliekant peržiūrą turėtų būti atsižvelgiama į mažo kintamumo GTV PRF reglamentuojančių susijusių nuostatų poveikį ir įgyvendinimą, įskaitant šiame reglamente nurodytų apsaugos mechanizmų dažnumą. Atliekant peržiūrą taip pat turėtų būti atsižvelgiama į Sąjungos finansų sistemos riziką finansiniam stabilumui ir į sąnaudas ekonomikai, įmonėms, PRF sektoriui ir finansų sektoriui platesniu mastu. Atliekant peržiūrą taip pat turėtų būti nagrinėjama galimybė mažo kintamumo GTV PRF suteikti leidimą ilgesniam kaip penkerių metų arba neapibrėžtam laikotarpiui ir tokiu atveju išsiaiškinti, ar reikėtų atlikti mažo kintamumo GTV PRF sistemos pakeitimų;

(47)  pinigų rinkos fondui ▌ teikiama išorės parama, kuria siekiama išlaikyti likvidumą arba stabilumą arba kuri de facto turi tokį poveikį, padidina riziką, kad užkratas gali išplisti iš PRF sektoriaus į visą finansų sektorių. Tokią paramą teikiančios trečiosios šalys suinteresuotos ją teikti, nes turi ekonominių interesų, susijusių su PRF valdančia valdymo įmone, arba nori išvengti žalos savo reputacijai tuo atveju, jei jų vardas būtų siejamas su PRF žlugimu. Šios trečiosios šalys aiškiai neįsipareigoja suteikti ar garantuoti paramos, todėl neaišku, ar tokia parama tikrai bus suteikta, kai pinigų rinkos fondui jos prireiks. Šiomis aplinkybėmis dėl diskrecinio rėmėjų paramos pobūdžio padidėja netikrumas rinkos dalyviams dėl to, kas padengs PRF nuostolius, kai fondas jų turės. Dėl šio netikrumo tikėtina, kad PRF taps dar mažiau apsaugoti nuo masinio investicijų atsiėmimo atvejų finansinio nestabilumo laikotarpiu, kai pasireiškia didžiausia platesnio pobūdžio finansinė rizika ir kai kyla susirūpinimas dėl rėmėjų patikimumo ir jų gebėjimo teikti paramą susijusiems PRF. Dėl šių priežasčių ▌išorės parama PRF turėtų būti uždrausta;

(48)  prieš investuodami į PRF, investuotojai turėtų būti aiškiai informuojami, ar PRF yra trumpalaikių investicijų, ar standartinis fondas ▌. Kad investuotojas neturėtų klaidingų lūkesčių, visuose rinkodaros dokumentuose taip pat būtina aiškiai nurodyti, kad PRF nėra garantuotų investicijų priemonė; ▌

(48a)  Investuotojai taip pat turėtų būti informuojami, kur jie gali susipažinti su informacija apie investicijų portfelį ir PRF likvidumo lygius;

(50)  PRF kompetentinga institucija turėtų nuolat tikrinti, ar PRF sugeba laikytis šio reglamento. Kadangi kompetentingoms institucijoms jau suteikti platūs įgaliojimai pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES, tuos įgaliojimus būtina išplėsti, kad jais būtų galima naudotis taikant naująsias bendras PRF taisykles. KIPVPS arba AIF kompetentingos institucijos taip pat turėtų tikrinti, ar visi šio reglamento įsigaliojimo metu veikiantys kolektyvinio investavimo subjektai, kuriems būdingos PRF savybės, laikosi reikalavimų;

(50a)  per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų išanalizuoti taikant šį reglamentą įgytą patirtį ir poveikį įvairiems su PRF susijusiems ekonominiams aspektams. Valstybių narių išleisti ar garantuoti skolos vertybiniai popieriai yra atskira investicijų kategorija, kuriai būdingos specifinės kredito ir likvidumo savybės. Be to, valstybės skolos priemonės yra labai svarbios valstybių narių finansavimui. Komisija turėtų įvertinti valstybių narių išleistų arba garantuotų skolos vertybinių popierių rinkos raidą ir galimybę sukurti specialią sistemą, skirtą PRF, kurie savo investavimo politikoje daugiausia dėmesio skiria tokio tipo skolos priemonėms;

(51)  Komisija pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų priimti deleguotuosius aktus dėl vidinio vertinimo procedūros. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;

(52)  Komisija taip pat turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktais priimti techninius įgyvendinimo standartus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010(10) 15 straipsnį. EVPRI turėtų būti pavesta parengti ir Komisijai pateikti techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl ataskaitos šablono, kuriame kompetentingoms institucijoms pateikiama informacija apie PRF;

(53)  EVPRI turėtų turėti galimybę pagal šį reglamentą naudotis visais įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES. Jai taip pat pavedama parengti reguliavimo ir įgyvendinimo techninių standartų projektus;

(54)  todėl itin svarbu, kad per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija išanalizuotų taikant šį reglamentą įgytą patirtį ir poveikį įvairiems su PRF susijusiems ekonominiams aspektams. Atliekant šią analizę daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama poveikiui, kuris dėl šiuo reglamentu reikalaujamų pokyčių daromas realiajai ekonomikai ir finansiniam stabilumui;

(55)  naujos suderintos PRF taisyklės turėtų atitikti Direktyvos 95/46/EB(11) ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001(12) nuostatas;

(56)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti, kad pinigų rinkos fondams visoje Sąjungoje būtų taikomi suderinti rizikos ribojimo reikalavimai, kartu visiškai atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti pusiausvyrą tarp PRF saugumo bei patikimumo, veiksmingo pinigų rinkos veikimo ir išlaidų įvairioms suinteresuotosioms šalims, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(57)  naujosiomis suderintomis PRF taisyklėmis paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač vartotojų apsaugos, laisvės užsiimti verslu ir asmens duomenų apsaugos. Naujosios suderintos PRF taisyklės turėtų būti taikomos vadovaujantis tomis teisėmis ir principais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyrius

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl reikalavimus atitinkančių finansinių priemonių, į kurias gali investuoti pinigų rinkos fondas (PRF), jo portfelio ir vertinimo, taip pat dėl ataskaitų teikimo reikalavimų, susijusių su pinigų rinkos fondais, kurie yra įsteigti, valdomi arba kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami Sąjungoje.

Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektams:

i.   kuriems reikia leidimo vykdyti KIPVPS veiklą pagal Direktyvą 2009/65/EB arba kurie yra AIF pagal Direktyvą 2011/61/ES;

ii.   kurie investuoja į trumpalaikį turtą;

iii.  kurie kaip atskirų ar bendrų tikslų siekia teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, arba išlaikyti investicijos vertę.

2.  Valstybės narės šio reglamento taikymo srityje nenustato jokių papildomų reikalavimų.

1a straipsnis

PGTV PRF tipai

Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos PGTV PRF Sąjungoje veikia tik kaip:

a)  valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF;

b)  neprofesionaliesiems investuotojams skirti PGTV PRF arba

c)  mažo kintamumo GTV PRF.

Visos šiame reglamente pateikiamos nuorodos į PGTV PRF reiškia nuorodas į valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF, neprofesionaliesiems investuotojams skirtus PGTV PRF ir mažo kintamumo GTV PRF, jei nenurodyta kitaip.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)  trumpalaikis turtas – finansinis turtas, kurio likutinis terminas yra ne ilgesnis nei dveji metai;

2)  pinigų rinkos priemonės – perleidžiamosios priemonės, nurodytos Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies o punkte, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, įskaitant iždo ir savivaldybių vekselius, indėlių sertifikatus, komercinius vekselius, bankų akceptus arba vidutinės trukmės ar trumpalaikius vekselius, taip pat priemonės, nurodytos Direktyvos 2007/16/EB 3 straipsnyje;

3)  perleidžiamieji vertybiniai popieriai – perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 punkto n papunktyje;

4)  atpirkimo sandoris – sandoris, kuriuo viena šalis kitai sandorio šaliai perduoda vertybinius popierius arba bet kokias teises į jų nuosavybę ir įsipareigoja juos atpirkti už nustatytą kainą tam tikrą nurodytą arba nurodysimą datą;

5)  atvirkštinio atpirkimo sandoris – sandoris, kuriuo viena šalis iš kitos sandorio šalies gauna vertybinius popierius arba bet kokias teises į vertybinių popierių nuosavybę ir įsipareigoja juos vėl parduoti už nustatytą kainą tam tikrą nurodytą arba nurodysimą datą;

6)  vertybinių popierių skolinimas ir vertybinių popierių skolinimasis – sandoriai, kuriais įstaiga arba jos sandorio šalis perduoda vertybinius popierius, o skolininkas įsipareigoja grąžinti lygiaverčius vertybinius popierius tam tikrą datą ateityje arba tada, kai to pareikalauja perdavėjas; vertybinius popierius perduodančiai įstaigai tai yra vertybinių popierių skolinimas, o įstaigai, kuriai vertybiniai popieriai yra perduodami, – vertybinių popierių skolinimasis;

7)  pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte;

7a)  aukštos kokybės likvidžiu turtu užtikrinti vertybiniai popieriai – reikalavimus atitinkantys turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. ..., papildančio Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl kredito įstaigoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 575/2013 460 straipsnyje, taikomų padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimų, 13 straipsnyje, apibrėžti pagal bendrus reikalavimus atitinkančio aukštos likvidumo ir kredito kokybės perleidžiamojo turto kriterijus remiantis Reglamento (ES). Nr. 575/2013 416 straipsnio 1 dalies d punktu;

8)  įmonės skolos vertybinis popierius – įmonės, kuri faktiškai užsiima prekių gamyba ar prekyba arba teikia nefinansines paslaugas, išleista skolos priemonė;

9)  vertė rinkos kainomis – pozicijų vertinimas remiantis turimomis iš nepriklausomų šaltinių gautomis uždarymo kainomis, įskaitant biržos kainas, elektronines kainas arba kelių nepriklausomų geros reputacijos maklerių kotiruotas kainas;

10)  vertė pagal modelį – bet koks vertinimas, per kurį vertė nustatoma palyginamosios analizės ar ekstrapoliacijos metodu arba apskaičiuojama kitu būdu remiantis vienu ar keliais rinkos šaltiniais;

11)  amortizuotos savikainos metodas – vertinimo metodas, kurį taikant turto įsigijimo savikaina koreguojama priedų (ar diskontų) amortizacijos iki išpirkimo termino verte;

12)  pastovios grynojo turto vertės pinigų rinkos fondas (PGTV PRF) – pinigų rinkos fondas, kuris išlaiko nekintamą investicinio vieneto ar akcijos GTV; fondo pajamos sukaupiamos kiekvieną dieną arba gali būti išmokamos investuotojui, o turtas paprastai vertinamas amortizuotos savikainos metodu arba GTV suapvalinama iki artimiausio procentinio punkto arba jo ekvivalento tam tikra valiuta;

12a)  neprofesionaliesiems investuotojams skirtas pastovios grynojo turto vertės pinigų rinkos fondas (neprofesionaliesiems investuotojams skirtas PGTV PRF) – pastovios grynojo turto vertės pinigų rinkos fondas, į kurį gali investuoti tik labdaros organizacijos, ne pelno organizacijos, valdžios institucijos ir viešieji fondai;

12b)  mažo kintamumo grynosios turto vertės pinigų rinkos fondas (MKGTV PRF) – PRF, atitinkantis 27 straipsnio 1–4 dalių reikalavimus;

13)  trumpalaikių investicijų PRF – pinigų rinkos fondas, kuris investuoja į 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimus atitinkančias pinigų rinkos priemones;

14)  standartinis PRF – pinigų rinkos fondas, kuris investuoja į 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas reikalavimus atitinkančias pinigų rinkos priemones;

15)  kredito įstaigos – kredito įstaigos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

16)  PRF kompetentinga institucija:

a)  KIPVPS atveju – KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, paskirta pagal Direktyvos 2009/65/EB 97 straipsnį;

b)  ES AIF atveju – AIF buveinės valstybės narės, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies p punkte, kompetentinga institucija;

c)  ne ES AIF atveju:

i)  jeigu ne ES AIF investiciniai vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami neturint prekybos leidimo, tai valstybės narės kompetentinga institucija;

ii)  jeigu ne ES AIF investiciniai vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami turint prekybos leidimą arba Sąjungoje neplatinami, tai ES AIFV, valdančio ne ES AIF, kompetentinga institucija;

iii)  jeigu ne ES AIF nėra valdomas ES AIFV ir jo investiciniai vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami turint prekybos leidimą, tai referencinės valstybės narės kompetentinga institucija;

17)  PRF buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje PRF išduotas veiklos leidimas;

18)  vidutinis svertinis terminas (angl. weighted average maturity, WAM) – vidutinis laikas, likęs iki visų fondo turtą sudarančių bazinių finansinių priemonių galutinio išpirkimo termino, arba, jei trumpesnis, vidutinis laikas, likęs iki kito palūkanų normos perskaičiavimo į pinigų rinkos palūkanų normą, apskaičiuotas atsižvelgiant į fondo turto santykines dalis;

19)  vidutinė svertinė trukmė (angl. weighted average life, WAL) – vidutinis laikas, likęs iki visų fondo turtą sudarančių bazinių finansinių priemonių galutinio išpirkimo termino, apskaičiuotas atsižvelgiant į fondo turto santykines dalis;

20)  galutinis išpirkimo terminas – data, kai pagrindinė vertybinio popieriaus suma turi būti visiškai išmokėta be jokių išlygų;

21)  likutinis terminas – laikas, likęs iki galutinio išpirkimo termino;

22)  skolintų vertybinių popierių pardavimas – nepadengtas pinigų rinkos priemonių pardavimas;

22a)  valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF – PGTV PRF, kuris 99,5 proc. savo turto investuoja į valdžios sektoriaus skolos priemones ir iki 2020 m. į šias priemones yra investavęs ne mažiau kaip 80 proc. savo turto; valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF savo investicijas į valdžios sektoriaus skolos priemones didina laipsniškai;

22b)  išorės parama – tiesioginė arba netiesioginė trečiosios šalies teikiama parama, įskaitant PRF rėmėjo paramą, kuri yra skirta PRF likvidumui garantuoti arba PRF investicinio vieneto ar akcijos GTV stabilizuoti arba kuri turėtų tokį poveikį ir kuri apima:

a)  pinigus iš trečiosios šalies;

b)  atvejus, kai trečioji šalis įsigyja PRF turto už padidintą kainą;

c)  atvejus, kai trečioji šalis įsigyja PRF investicinių vienetų ar akcijų tam, kad užtikrintų fondo likvidumą;

d)  trečiosios šalies bet kokios rūšies tiesiogines ar netiesiogines garantijas, laidavimo ar patvirtinimo rašto PRF naudai suteikimą;

e)  bet kokius trečiosios šalies veiksmus, kurių tiesioginis arba netiesioginis tikslas yra išlaikyti PRF likvidumo profilį ir investicinio vieneto ar akcijos GTV;

22c)  ES valdžios sektoriaus skolos priemonės – valdžios sektoriaus skolos priemonės, kurias sudaro grynieji pinigai, valstybių narių valstybinis turtas ar atvirkštiniai atpirkimo sandoriai, užtikrinti Sąjungos institucijų ar jos įstaigų, organų ar agentūrų, įskaitant, be kita ko, Europos Centrinį Banką, Europos stabilumo mechanizmą, Europos investicijų banką, Europos investicijų fondą ir Europos strateginių investicijų fondą, valdžios sektoriaus skolos priemonėmis;

22d)  valdžios sektoriaus skolos priemonės – pinigai, valstybinis turtas ar atvirkštiniai atpirkimo sandoriai, užtikrinti bet kurios reikalavimus atitinkančios valstybės valdžios sektoriaus skolos priemonėmis, kaip nustato PRF valdytojas.

3 straipsnis

PRF veiklos leidimų suteikimas

1.  Kolektyvinio investavimo subjektas gali būti įsteigtas, valdomas kaip PRF arba jo investiciniai vienetai ar akcijos platinami Sąjungoje kaip PRF investiciniai vienetai ar akcijos tik jei jam suteiktas veiklos leidimas pagal šį reglamentą.

Toks veiklos leidimas galioja visose valstybėse narėse.

2.  Kolektyvinio investavimo subjektui, kuriam reikia leidimo vykdyti KIPVPS veiklą pagal Direktyvą 2009/65/EB, PRF veiklos leidimas suteikiamas pagal Direktyvoje 2009/65/EB nustatytą leidimų suteikimo procedūrą.

3.  Kolektyvinio investavimo subjektui, kuris yra AIF, PRF veiklos leidimas suteikiamas pagal 4 straipsnyje nustatytą leidimų suteikimo procedūrą.

4.  Kolektyvinio investavimo subjektui PRF veiklos leidimas suteikiamas tik tuomet, jei PRF kompetentinga institucija įsitikina, kad PRF sugebės laikytis visų šio reglamento reikalavimų.

5.  Siekdamas gauti veiklos leidimą, PRF kompetentingai institucijai pateikia šiuos dokumentus:

a)  fondo taisykles arba steigimo dokumentus;

b)  valdytojo identifikavimo duomenis;

c)  depozitoriumo identifikavimo duomenis;

d)  PRF aprašą arba kitą investuotojams teikiamą informaciją apie PRF;

e)  tvarkos ir procedūrų, būtinų siekiant laikytis II–VII skyriuose nurodytų reikalavimų, aprašą arba bet kokią informaciją apie jas;

f)  bet kokią kitą informaciją ar dokumentus, kurių prašo PRF kompetentinga institucija, kad patikrintų šio reglamento reikalavimų vykdymą.

6.  Kompetentingos institucijos kartą per ketvirtį informuoja EVPRI apie veiklos leidimus, išduotus ar panaikintus pagal šį reglamentą.

7.  EVPRI tvarko viešą centrinį registrą, kuriame įvardijamas kiekvienas pagal šį reglamentą veiklos leidimą gavęs PRF, jo tipas, valdytojas ir PRF kompetentinga institucija. Registras yra prieinamas elektronine forma.

4 straipsnis

AIF tipo PRF veiklos leidimų suteikimo procedūra

1.  Alternatyvaus investavimo fondui PRF veiklos leidimas suteikiamas tik tuomet, jei jo kompetentinga institucija patvirtino AIFV, kuriam suteiktas leidimas pagal Direktyvą 2011/61/ES, prašymą leisti valdyti AIF, fondo taisykles ir pasirinktą depozitoriumą.

2.  Teikdamas prašymą leisti valdyti AIF, leidimą turintis AIF valdytojas PRF kompetentingai institucijai pateikia:

a)  rašytinį susitarimą su depozitoriumu;

b)  informaciją apie delegavimo susitarimus, susijusius su AIF portfelio ir rizikos valdymu ir administravimu;

c)  informaciją apie alternatyvaus investavimo fondų, kuriuos AIFV turi leidimą valdyti, investavimo strategijas, rizikos pobūdį ir kitas savybes.

PRF kompetentinga institucija gali prašyti AIFV kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimų ir informacijos apie ankstesnėje pastraipoje nurodytus dokumentus arba patvirtinimą, kad pinigų rinkos fondai patenka į AIFV valdymo leidimo taikymo sritį. AIFV kompetentinga institucija į PRF kompetentingos institucijos prašymą atsako per 10 darbo dienų.

3.  AIF valdytojas PRF kompetentingai institucijai nedelsdamas praneša apie visus vėlesnius 2 dalyje nurodytų dokumentų pakeitimus.

4.  PRF kompetentinga institucija gali atmesti AIFV prašymą tik jei:

a)  AIFV nesilaiko šio reglamento;

b)  AIFV nesilaiko Direktyvos 2011/61/ES;

c)  AIFV neturi savo kompetentingos institucijos leidimo valdyti PRF;

d)  AIFV nepateikė 2 dalyje nurodytų dokumentų.

Prieš atmesdama prašymą, PRF kompetentinga institucija konsultuojasi su AIFV kompetentinga institucija.

5.  Alternatyvaus investavimo fondui suteikiant PRF veiklos leidimą nereikalaujama, kad AIF valdytų AIF buveinės valstybėje narėje leidimą gavęs AIFV arba kad AIFV vykdytų arba deleguotų bet kokią veiklą AIF buveinės valstybėje narėje.

6.  AIFV per du mėnesius nuo išsamaus prašymo pateikimo pranešama, ar jam suteiktas PRF veiklos leidimas, ar ne.

7.  PRF kompetentinga institucija nesuteikia veiklos leidimo, jeigu AIF teisiškai draudžiama platinti savo investicinius vienetus ar akcijas buveinės valstybėje narėje.

5 straipsnis

PRF pavadinimo naudojimas

1.  KIPVPS arba AIF naudoja pavadinimą „pinigų rinkos fondas“ arba „PRF“, norėdamas pavadinti save ar savo investicinius vienetus ar akcijas, tik jei KIPVPS arba AIF turi veiklos leidimą pagal šį reglamentą.

KIPVPS arba AIF naudoja pavadinimą, kuris leidžia suprasti, kad fondas yra pinigų rinkos fondas, arba tokias sąvokas kaip „grynieji pinigai“, „likvidus“, „pinigai“, „labai likvidus turtas“, „panašus į indėlius“ ar panašius žodžius tik jei jie turi pagal šį reglamentą išduotą veiklos leidimą.

2.  Pavadinimo „pinigų rinkos fondas“, „PRF“ arba pavadinimo, kuris leidžia suprasti, kad fondas yra PRF, arba 1 dalyje nurodytų sąvokų naudojimo sąlygos taikomos išorės ar vidaus dokumentams, ataskaitoms, pareiškimams, skelbimams, pranešimams, laiškams ar bet kokiai kitai medžiagai, kuri yra skirta arba kurią ketinama platinti galimiems investuotojams, investicinių vienetų turėtojams, akcininkams ar kompetentingoms institucijoms rašytine, žodine, elektronine ar kita forma.

6 straipsnis

Taikomos taisyklės

1.  PRF visuomet laikosi šio reglamento nuostatų.

2.  PRF, kuris yra KIPVPS, ir jo valdytojas visuomet laikosi Direktyvos 2009/65/EB reikalavimų, jei šiame reglamente nenurodyta kitaip.

3.  PRF, kuris yra AIF, ir jo valdytojas visuomet laikosi Direktyvos 2011/61/ES reikalavimų, jei šiame reglamente nenurodyta kitaip.

4.  PRF valdytojas yra atsakingas už atitikties šiam reglamentui užtikrinimą. Valdytojas atsako už bet kokius nuostolius ar žalą, patiriamus dėl to, kad nesilaikoma šio reglamento.

5.  Šiuo reglamentu PRF nedraudžiama taikyti investavimo apribojimų, kurie yra griežtesni už reikalaujamus šiame reglamente.

II skyrius

Su PRF investavimo politika susiję įpareigojimai

I skirsnis

Bendrosios taisyklės ir reikalavimus atitinkantis turtas

7 straipsnis

Bendrieji principai

1.  Jei PRF sudaro daugiau nei vienas investicinis padalinys, taikant II–VII skyrius kiekvienas padalinys laikomas atskiru PRF.

2.  PRF, turintiems KIPVPS veiklos leidimą, netaikomi su KIPVPS investavimo politika susiję įpareigojimai, nustatyti Direktyvos 2009/65/EB 49, 50, 50a straipsniuose, 51 straipsnio 2 dalyje ir 52–57 straipsniuose, jei šiame reglamente aiškiai nenurodyta kitaip.

8 straipsnis

Reikalavimus atitinkantis turtas

1.  PRF investuoja tik į vienos ar kelių toliau nurodytų kategorijų finansinį turtą ir tik šiame reglamente nurodytomis sąlygomis:

a)  pinigų rinkos priemones;

aa)  atskirai arba kartu valstybių narių nacionalinių, regioninių ir vietos administravimo institucijų ar jų centrinių bankų, Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų, įskaitant, be kita ko, Europos Centrinį Banką, taip pat Europos investicijų banko, Europos investicijų fondo, naujojo Europos strateginių investicijų fondo ar Europos stabilumo mechanizmo, Tarptautinio valiutos fondo, Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos Tarybos vystymo banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko išleistas arba garantuotas finansines priemones;

b)  indėlius kredito įstaigose;

c)  reikalavimus atitinkančias išvestines finansines priemones, kurios išskirtinai naudojamos apsidraudimo tikslais;

d)  atvirkštinio atpirkimo sandorius ar atpirkimo sandorius, jei įvykdomos visos šios sąlygos:

i)  turtas, naudojamas kaip užtikrinimo priemonė, negali būti parduodamas, reinvestuojamas ar įkeičiamas;

ii)  atpirkimo sandoris naudojamas laikinai, o ne investavimo tikslais;

iii)  PRF turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sandorį apie tai pranešęs ne daugiau kaip prieš dvi darbo dienas;

iv)  grynųjų pinigų, kuriuos PRF gavo kaip dalį atpirkimo sandorių, suma neviršija 10 proc. jo turto ir jie negali būti perduodami, reinvestuojami ar kitaip pakartotinai naudojami.

2.  PRF neužsiima jokia toliau nurodyta veikla:

a)  investavimas į kitą turtą, nei nurodyta 1 dalyje;

b)  skolintų pinigų rinkos priemonių pardavimas;

c)  tiesioginės ar netiesioginės biržinių fondų, akcijų arba biržos prekių pozicijos įgijimas, įskaitant per išvestines finansines priemones, jų sertifikatus, jomis pagrįstus indeksus ar kitais būdais ar priemonėmis, dėl kurių susidarytų tokia pozicija;

d)  vertybinių popierių skolinimo sandorių ar vertybinių popierių skolinimosi sandorių, ▌ ar bet kokių kitų sandorių, kuriais būtų susaistomas PRF turtas, sudarymas;

e)  pinigų skolinimasis ir skolinimas;

ea)  investavimas į kitus PRF.

9 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios pinigų rinkos priemonės

1.  PRF gali investuoti į pinigų rinkos priemonę, jei ji atitinka visus šiuos reikalavimus:

a)  ji priklauso vienai iš pinigų rinkos priemonių kategorijų, nurodytų Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a, b, c arba h punktuose;

b)  jai būdinga viena iš šių alternatyvių savybių:

i)  jos galutinis išpirkimo terminas išleidimo metu yra ne ilgesnis kaip 397 dienos;

ii)  jos likutinis terminas yra ne ilgesnis kaip 397 dienos; arba

iii)  ji atitinka aukštos kokybės likvidžiu turtu užtikrintų vertybinių popierių reikalavimus, kaip nurodyta 2 straipsnio 7a dalyje.

c)  pinigų rinkos priemonės emitentui suteiktas vienas iš dviejų aukščiausių vidaus reitingų, vadovaujantis šio reglamento 18 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis.

d)  Jeigu įgyjama pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, taikomi papildomi 10 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

2.  Standartiniams PRF taip pat leidžiama investuoti į pinigų rinkos priemonę, kurios pajamingumas reguliariai koreguojamas atsižvelgiant į pinigų rinkos sąlygas kas 397 dienas arba dažniau ir kurios likutinis terminas neviršija dvejų metų.

3.  1 dalies c punktas netaikomas pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido arba garantavo valstybės narės centrinės valdžios institucija arba centrinis bankas, Europos Centrinis Bankas, Sąjunga, Europos stabilumo mechanizmas arba Europos investicijų bankas.

10 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai

1.  Pakeitimas vertybiniais popieriais laikomas atitinkančiu reikalavimus tik jei įvykdomos visos šios sąlygos:

a)  bazinę poziciją arba pozicijų grupę sudaro vien atitinkantys reikalavimus skolos vertybiniai popieriai ir ji pakankamai diversifikuota;

b)  baziniai reikalavimus atitinkantys skolos vertybiniai popieriai yra aukštos kredito kokybės ir likvidūs;

c)  bazinių reikalavimus atitinkančių skolos vertybinių popierių galutinis išpirkimo terminas išleidimo metu yra ne ilgesnis kaip 397 dienos; arba likutinis terminas yra ne ilgesnis kaip 397 dienos.

1a.  2 straipsnio 7a dalyje nurodyti aukštos kokybės likvidžiu turtu užtikrinti vertybiniai popieriai laikomi reikalavimus atitinkančiais pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais.

1b.  Turtu užtikrinti komerciniai vekseliai laikomi reikalavimus atitinkančiais pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, jei jie likvidūs, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 575/2013, ir jei jų bazinės pozicijos yra aukštos kredito kokybės.

2.   Komisija iki [6 mėnesiai nuo šio reglamento paskelbimo dienos] pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi paprasti, skaidrūs ir standartizuoti pakeitimo vertybiniais popieriais kriterijai atsižvelgiant į kiekvieną iš šių aspektų:

a)  sąlygos ir aplinkybės, kuriomis laikoma, kad bazinę poziciją ar pozicijų grupę sudaro vien reikalavimus atitinkantys skolos vertybiniai popieriai ir ar laikoma, kad ji pakankamai diversifikuota;

b)  sąlygos ir skaitinės ribos, pagal kurias nustatoma, kada baziniai skolos vertybiniai popieriai yra aukštos kredito kokybės ir likvidūs.

ba)  pakeitimo vertybiniais popieriais ir jo bazinio turto skaidrumo reikalavimai;

Šiomis aplinkybėmis Komisija užtikrina nuoseklumą su deleguotaisiais aktais, priimtais pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 460 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/ES dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 135 straipsnio 2 dalį, ir atsižvelgia į specifines pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, kurių galutinis išpirkimo terminas išleidimo metu yra trumpesnis kaip 397 dienos, savybes.

Be to, Komisija, atsižvelgdama į 1a dalį, iki [6 mėnesiai nuo šio reglamento paskelbimo dienos] priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi aukštos kredito kokybės skolos vertybinių popierių ir likvidžiu turtu užtikrintų komercinių vekselių kriterijai. Taip Komisija užtikrina nuoseklumą su EBI darbo šioje srityje srautais ir juos remia.

11 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys indėliai kredito įstaigose

PRF gali investuoti į indėlį kredito įstaigoje, jei įvykdomos visos šios sąlygos:

a)  indėlis yra išmokamas pareikalavus arba jį galima atsiimti bet kuriuo metu;

b)  indėlio terminas yra ne ilgesnis kaip 12 mėnesių;

c)  kredito įstaigos registruotoji buveinė yra valstybėje narėje arba, jeigu kredito įstaigos registruotoji buveinė yra trečiojoje šalyje, jai taikomos rizikos ribojimo taisyklės, laikomos lygiavertėmis Sąjungos teisės aktuose nustatytoms taisyklėms, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107 straipsnio 4 dalyje nustatyta procedūra.

12 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išvestinės finansinės priemonės

PRF gali investuoti į išvestinę finansinę priemonę, jeigu ja prekiaujama Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a, b arba c punktuose nurodytoje reguliuojamoje rinkoje arba jeigu jai pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 taikoma tarpuskaitos prievolė ir jeigu ▌ įvykdomos visos šios sąlygos:

a)  išvestinės finansinės priemonės bazinė priemonė yra palūkanų normos, valiutų keitimo kursai, valiutos arba vienos iš šių kategorijų indeksai;

b)  išvestinė finansinė priemonė naudojama tik siekiant apsidrausti nuo trukmės ir valiutos kurso rizikos, būdingos kitoms PRF investicijoms;

c)  ▌išvestinių finansinių priemonių sandorių šalys yra įstaigos, kurioms yra taikomas rizikos ribojimo principais pagrįstas reguliavimas ir priežiūra ir kurios priklauso kategorijoms, patvirtintoms PRF buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų;

d)  ▌išvestinės finansinės priemonės kasdien patikimai ir patikrinamai įvertinamos ir PRF iniciatyva jos gali būti bet kada parduodamos, likviduojamos arba jų pozicija gali būti uždaroma įskaitymo sandoriu jų tikrąja verte.

13 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys atvirkštinio atpirkimo sandoriai

1.  PRF gali sudaryti atvirkštinio atpirkimo sandorį, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a)  PRF turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sandorį apie tai pranešęs ne daugiau kaip prieš dvi darbo dienas;

b)  pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį gauto turto rinkos vertė bet kuriuo metu yra bent lygi paskirstytų pinigų vertei.

2.  Turtas, kurį PRF gauna pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį, turi būti 9 straipsnyje nurodytos pinigų rinkos priemonės.

3.  Pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį PRF negali gauti pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių, kaip apibrėžta 10 straipsnyje. ▌

4.  Turtas, kurį PRF gauna pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį, yra įtraukiamas apskaičiuojant šiame reglamente nustatytas diversifikacijos ir koncentracijos ribas. Šis turtas negali būti parduotas, reinvestuotas, įkeistas arba kitaip perduotas.

5.  Nukrypstant nuo 2 dalies, PRF pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį gali gauti likvidžių perleidžiamųjų vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonių, kurie neatitinka 9 straipsnyje nurodytų reikalavimų, jeigu tas turtas atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)  jis yra aukštos kredito kokybės ir jį išleido arba garantavo valstybės narės centrinės valdžios institucija arba centrinis bankas, Europos Centrinis Bankas, Sąjunga, Europos stabilumo mechanizmas arba Europos investicijų bankas;

b)  jį išleido arba garantavo trečiosios šalies centrinės valdžios institucija arba centrinis bankas, jei trečiosios šalies turto emitentas atitinka vidaus vertinimą, vadovaujantis 16–19 straipsniuose nustatytomis taisyklėmis.

Informacija apie turtą, gautą pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį remiantis pirma pastraipa, atskleidžiama PRF investuotojams.

Turtui, gautam pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį remiantis pirma pastraipa, taikomos 14 straipsnio 6 dalyje nustatytos taisyklės.

5a.  PRF gali skolintis arba sudaryti atpirkimo sandorius, jei įvykdomos visos šios sąlygos:

a)  atpirkimo sandoris naudojamas laikinai, ne daugiau kaip septynias darbo dienas, ir ne investavimo tikslais;

b)  atpirkimo sandorio suma neviršija 10 % susijusio PRF turto ir neinvestuojama į reikalavimus atitinkantį turtą;

c)  PRF turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sandorį apie tai pranešęs ne daugiau kaip prieš dvi darbo dienas;

d)  gautas piniginis užstatas gali būti tik:

–  laikomas kaip indėlis subjektuose, nurodytuose KIPVPS direktyvos 50 straipsnio f punkte;

–  investuojamas į aukštos kokybės vyriausybės obligacijas;

–  naudojamas atvirkštiniams atpirkimo sandoriams, jei tai sandoriai su kredito institucijomis, kurioms yra taikoma riziką ribojanti priežiūra, ir jei KIPVPS gali bet kuriuo momentu atšaukti visą sukauptą pinigų sumą;

–  investuojamas į trumpalaikius pinigų rinkos fondus, kaip apibrėžta Gairėse dėl Europos pinigų rinkos fondų bendros apibrėžties.

Reinvestuotas piniginis užstatas diversifikuojamas laikantis nepiniginiam užstatui taikomų diversifikavimo reikalavimų. Prospekte investuotojai aiškiai informuojami apie KIPVPS užstatų politiką, įskaitant, piniginio užstato atveju, KIPVPS reinvestavimo politiką ir su ja susijusią riziką.

II Skirsnis

Nuostatos Dėl Investavimo Politikos

14 straipsnis

Diversifikavimas

1.  PRF į bet kurias iš toliau nurodytų priemonių investuoja ne daugiau kaip 5 % savo turto:

a)  to paties subjekto išleistas pinigų rinkos priemones;

b)  toje pačioje kredito įstaigoje padėtus indėlius.

2.  Visos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos neviršija 10 % PRF turto.

3.  Bendra rizikos pozicija tos pačios PRF sandorio šalies atžvilgiu, susidaranti dėl ▌išvestinių finansinių priemonių sandorių, neviršija 5 % PRF turto.

4.  Bendra pinigų suma, kurią PRF sumoka tai pačiai sandorio šaliai pagal atvirkštinio atpirkimo sandorius, neviršija 10 % PRF turto.

5.  Nepaisant 1 ir 3 dalyse nustatytų individualių ribų, jei dėl to PRF investicija į vieną subjektą viršytų % jo turto, nei valdžios sektoriaus PRF, nei standartinis PRF negali derinti:

a)  investicijų į pinigų rinkos priemones, išleistas to subjekto;

b)  indėlių, įneštų į tą subjektą;

c)  ▌išvestinių finansinių priemonių, dėl kurių susidaro sandorio šalies rizikos pozicija to subjekto atžvilgiu.

6.  Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, kompetentinga institucija gali leisti PRF pagal rizikos paskirstymo principą investuoti iki 100 % fondo turto į skirtingas pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo valstybės narės centrinės, regioninės arba vietos valdžios institucija arba centrinis bankas, Europos Centrinis Bankas, Sąjunga, Europos stabilumo mechanizmas arba Europos investicijų bankas, trečiosios šalies centrinės valdžios institucija ar centrinis bankas arba viešoji tarptautinė organizacija, kuriai priklauso viena ar daugiau valstybių narių.

Pirma pastraipa taikoma tik jei įvykdomi visi šie reikalavimai:

a)  PRF turi pinigų rinkos priemonių bent iš šešių skirtingų atitinkamo emitento emisijų;

b)  PRF investicija į pinigų rinkos priemones iš tos pačios emisijos neviršija 30 % jo turto;

c)  PRF fondo taisyklėse ar steigimo dokumentuose aiškiai nurodomos valstybių narių centrinės, regioninės arba vietos valdžios institucijos arba centriniai bankai, Europos Centrinis Bankas, Sąjunga, Europos stabilumo mechanizmas arba Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas, Europos strateginių investicijų fondas, trečiosios šalies centrinės valdžios institucija ar centrinis bankas, valdžios sektoriaus skolos priemonės, Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinių atsiskaitymų bankas, Europos Tarybos vystymo bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ar bet kuri kita tarptautinė organizacija, kuriai priklauso viena ar daugiau valstybių narių, išleidžiantys arba garantuojantys pinigų rinkos priemones, į kurias PRF ketina investuoti daugiau nei 5 % savo turto;

d)  PRF į savo prospektą ir rinkodaros pranešimus įtraukia aiškų pareiškimą, kuriuo atkreipiamas dėmesys į tai, kad pasinaudojama šia nukrypti leidžiančia nuostata, ir nurodomos valstybių narių centrinės, regioninės arba vietos valdžios institucijos arba centriniai bankai, Europos Centrinis Bankas, Sąjunga, Europos stabilumo mechanizmas, Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas, Europos strateginių investicijų fondas, trečiosios šalies centrinės valdžios institucija ar centrinis bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinių atsiskaitymų bankas arba bet kuri kita tarptautinė organizacija, kuriai priklauso viena ar daugiau valstybių narių, išleidžiantys arba garantuojantys pinigų rinkos priemones, į kurias PRF ketina investuoti daugiau nei 5 % savo turto.

7.  Bendrovės, įtrauktos į tą pačią grupę konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kaip reglamentuojama Tarybos direktyvoje 83/349/EEB(13) arba pagal pripažintas tarptautines apskaitos taisykles, tikslais, apskaičiuojant 1–5 dalyse nurodytas ribas yra laikomos vienu subjektu.

15 straipsnis

Koncentracija

1.  PRF negali turėti daugiau nei 5 % vieno subjekto išleistų pinigų rinkos priemonių.

2.  1 dalyje nustatyta riba netaikoma turimoms pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido arba garantavo valstybės narės centrinės, regioninės arba vietos valdžios institucijos arba centrinis bankas, Europos Centrinis Bankas, Sąjunga, Europos stabilumo mechanizmas arba Europos investicijų bankas, trečiosios šalies centrinės valdžios institucija ar centrinis bankas arba viešoji tarptautinė organizacija, kuriai priklauso viena ar daugiau valstybių narių.

III SKIRSNIS

PINIGŲ RINKOS PRIEMONIŲ KREDITO KOKYBĖ

16 straipsnis

Vidinio vertinimo procedūra

1.  PRF valdytojas nustato, įgyvendina ir ▌taiko atsargią ▌vidinio vertinimo procedūrą, skirtą pinigų rinkos priemonių kredito kokybei nustatyti, kuria atsižvelgiama į priemonės emitentą ir į pačios priemonės savybes.

1a.  PRF valdytojas užtikrina, kad taikant vidinio vertinimo procedūrą naudojama informacija būtų pakankamos kokybės, nepasenusi ir gauta iš patikimų šaltinių.

2.  Vidinio vertinimo procedūra yra grindžiama ▌atsargia, ▌sisteminga ir tęstine reitingų suteikimo metodika. Taikomą metodiką PRF valdytojas tvirtina remdamasis ankstesne patirtimi ir empiriniais duomenimis, įskaitant grįžtamąjį patikrinimą.

3.  Vidinio vertinimo procedūra turi atitikti šiuos pagrindinius principus:

a)  ja nustatoma veiksminga tvarka, kurios paskirtis – gauti ir atnaujinti svarbią informaciją apie emitento savybes;

b)  PRF valdytojas priima ir įgyvendina tinkamas priemones, skirtas užtikrinti, kad kredito vertinimas būtų pagrįstas išsamia ▌jam prieinamos ir aktualios informacijos analize ir apimtų visus svarbius veiksnius, turinčius įtakos emitento kreditingumui;

c)  PRF valdytojas nuolat stebi vidinio vertinimo procedūrą ir kas šešis mėnesius peržiūri visus kredito vertinimus. Valdytojas peržiūri vidinį vertinimą kiekvieną kartą, kai nustatomas reikšmingas pokytis, kuris gali daryti poveikį emitento kredito vertinimui.

d)  taikydamas vidinę vertinimo procedūrą, PRF valdytojas remiasi Reglamento (ES) Nr. 462/2013 reikalavimais ir jų laikosi;

e)  kredito vertinimo metodiką PRF valdytojas peržiūri bent kas šešis mėnesius, siekiant nustatyti, ar ji tebėra tinkama dabartiniam portfeliui ir išorės sąlygoms, ir šios peržiūros ataskaitą perduoda kompetentingoms institucijoms;

f)  pasikeitus vidinio vertinimo procedūrose naudojamai metodikai, modeliams ar pagrindinėms reitingavimo prielaidoms, PRF valdytojas kuo skubiau ▌peržiūri visus paveiktus vidinius kredito vertinimus;

g)  vidinių kredito vertinimų ir periodinės jų peržiūros užduočių, už kurias atsakingas PRF valdytojas, neturi atlikti asmenys, valdantys PRF portfelį arba atsakingi už jo valdymą.

17 straipsnis

Vidinio kredito vertinimo procedūra

1.  Kiekvienam pinigų rinkos priemonių, į kurias ketina investuoti PRF, emitentui pagal kredito vertinimo procedūrą atliekamas emisijos kredito rizikos vertinimas, nustatytas laikantis PRF vidaus vertinimo sistemos reikalavimų.

2.  Kredito vertinimo procedūros struktūra turi atitikti ▌šiuos pagrindinius principus:

a)  vykdant procedūrą atliekamas kiekybinis emitento kredito rizikos įvertinimas atsižvelgiant į santykinę įsipareigojimų neįvykdymo riziką;

b)  vykdant procedūrą įvertinama emitento kredito rizika ir dokumentais įforminami kriterijai, naudojami tam kredito rizikos lygiui nustatyti;

c)  taikant procedūrą atsižvelgiama į trumpalaikį pinigų rinkos priemonių pobūdį.

3.  1 dalyje nurodytas kredito vertinimas turi būti grindžiamas kriterijais, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a)  turi apimti bent kiekybinius ir kokybinius priemonės emitento vertinimo rodiklius ir makroekonominę padėtį ir padėtį finansų rinkoje;

b)  turi būti paremti bendromis skaitinėmis ir kokybinėmis pamatinėmis vertėmis, kurios naudojamos kiekybiniams ir kokybiniams rodikliams įvertinti;

c)  turi būti tinkami konkretaus tipo emitentui. Išskiriami bent tokie emitentų tipai: valstybės, regioninės arba vietos valdžios institucija, finansų bendrovės ir ne finansų bendrovės;

d)  pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos atveju atsižvelgiama į emitento kredito riziką, pakeitimo vertybiniais popieriais struktūrą ir bazinio turto kredito riziką.

18 straipsnis

Dokumentai

1.  PRF valdytojas savo vidinio vertinimo procedūrą ir vidaus reitingų sistemą įformina dokumentais. Dokumentuose nurodoma:

a)  išsami informacija apie vidinio vertinimo procedūrų ir vidaus reitingų sistemų struktūrą ir veikimą, pateikiama tokiu būdu, kad kompetentingos institucijos galėtų suprasti priskyrimo konkretiems rangams principus ir įvertinti priskyrimo rangui tinkamumą;

b)  valdytojo reitingų kriterijų pasirinkimo pagrindas ir jį pagrindžianti analizė, taip pat peržiūros dažnumas. Ši analizė apima pasirenkant reitingų kriterijus naudojamus parametrus, modelį ir modelio apribojimus;

c)  visi esminiai vidinio vertinimo procedūros pakeitimai, įskaitant pakeitimų priežastis;

d)  vidinio vertinimo procedūros organizavimas, įskaitant reitingų suteikimo procesą ir vidaus kontrolės struktūrą;

e)  emitentų ir pripažintų garantų išsamios vidaus reitingų bylos;

f)  vidaus reitingų suteikimo datos;

g)  pagrindiniai duomenys ir metodika, naudoti vidaus reitingui nustatyti, įskaitant pagrindines reitingavimo prielaidas;

h)  už vidaus reitingų suteikimą atsakingas asmuo arba asmenys.

2.  Vidinio vertinimo procedūra išsamiai aprašoma fondo taisyklėse ar PRF steigimo dokumentuose; visi 1 dalyje nurodyti dokumentai paprašius pateikiami PRF kompetentingoms institucijoms ir PRF valdytojo kompetentingoms institucijoms.

19 straipsnis

Deleguotieji aktai

Komisijai pagal 44 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:

a)  sąlygos, kuriomis laikoma, kad reitingų suteikimo metodika yra atsargi, ▌ sisteminga ir tęstinė, ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodyto patvirtinimo sąlygos;

b)  kiekvieno rango apibrėžtys, atsižvelgiant į emitento kredito rizikos kiekybinį įvertinimą, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalies a punkte, ir kriterijai, naudojami kiekybiniam kredito rizikos įvertinimui, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalies b punkte;

c)  tikslios kiekvieno kokybinio rodiklio pamatinės vertės ir kiekvieno kiekybinio rodiklio skaitinės pamatinės vertės. Šios rodiklių pamatinės vertės nurodomos kiekvienam reitingo rangui, atsižvelgiant į 17 straipsnio 3 dalies kriterijus;

d)  reikšmingo pokyčio, kaip nurodyta 16 straipsnio 3 dalies c punkte, reikšmė.

20 straipsnis

Kredito kokybės vertinimo valdymas

1.  Vidinio vertinimo procedūras patvirtina PRF valdytojo vyresnioji vadovybė, valdymo organas ir, kai yra, priežiūros funkciją vykdantys asmenys.

Šios šalys turi gerai suprasti valdytojo vidinio vertinimo procedūras, vidaus reitingų sistemą ir reitingų suteikimo metodiką, taip pat turi būti išsamiai susipažinusios su atitinkamomis ataskaitomis.

2.  Vidaus reitingais pagrįsta PRF kredito rizikos pobūdžio analizė yra esminė ataskaitų teikimo 1 dalyje nurodytoms šalims dalis. Ataskaitos apima bent rizikos pobūdį pagal rangą, judėjimą tarp rangų, atitinkamų parametrų pagal rangus įvertinimą, taip pat patirtų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių palyginimą. Ataskaitų teikimo dažnumas priklauso nuo informacijos svarbos bei tipo, tačiau jos teikiamos bent kartą per metus.

3.  Vyresnioji vadovybė nuolat užtikrina, kad vidinio vertinimo procedūra veiktų tinkamai.

Vyresnioji vadovybė reguliariai informuojama apie vidinio vertinimo proceso veikimą, sritis, kuriose nustatyta trūkumų, ir pastangas bei veiksmus, kurių imtasi anksčiau nustatytiems trūkumams pašalinti.

III skyrius

Su PRF rizikos valdymu susiję įpareigojimai

21 straipsnis

Trumpalaikių investicijų PRF portfelio taisyklės

Trumpalaikių investicijų PRF visuomet laikosi visų šių portfeliui taikomų reikalavimų:

a)  jo portfelio WAM yra ne ilgesnis kaip 60 dienų;

b)  jo portfelio WAL yra ne ilgesnė kaip 120 dienų;

c)  bent 10 % jo turto sudaro dienos termino turtas. Trumpalaikių investicijų PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus dienos termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo trumpalaikių investicijų PRF investicijos į dienos termino turtą sudarytų mažiau nei 10 % jo portfelio;

d)  bent 20 % jo turto sudaro savaitės termino turtas. Trumpalaikių investicijų PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus savaitės termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo trumpalaikių investicijų PRF investicijos į savaitės termino turtą sudarytų mažiau nei 20 % jo portfelio. Atliekant skaičiavimus pinigų rinkos priemonės gali būti įtrauktos į savaitės termino turtą iki 5 %, jei jas galima parduoti ir įskaityti per penkias artimiausias darbo dienas.

da)  c ir d punktuose nurodyti savaitės ir dienos likvidumo reikalavimai atitinkamai padidinami:

–  5 % PRF vertės, nustatytos pagal amortizuotos savikainos metodą;

–  10 % PRF vertės, nustatytos pagal amortizuotos savikainos metodą.

22 straipsnis

Standartinių PRF portfelio taisyklės

1.  Standartinis PRF visuomet laikosi visų šių reikalavimų:

a)  jo portfelio WAM bet kuriuo metu yra ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai;

b)  jo portfelio WAL bet kuriuo metu yra ne ilgesnė kaip 12 mėnesių;

c)  bent 10 % jo turto sudaro dienos termino turtas. Standartinis PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus dienos termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo standartinio PRF investicijos į dienos termino turtą sudarytų mažiau nei 10 % jo portfelio;

d)  bent 20 % jo turto sudaro savaitės termino turtas. Standartinis PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus savaitės termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo standartinio PRF investicijos į savaitės termino turtą sudarytų mažiau nei 20 % jo portfelio. Atliekant skaičiavimus pinigų rinkos priemonės gali būti įtrauktos į savaitės termino turtą iki 5 %, jei jas galima parduoti ir įskaityti per penkias artimiausias darbo dienas.

da)  c ir d punktuose nurodyti savaitės ir dienos likvidumo reikalavimai atitinkamai padidinami:

–  5 % PRF vertės, nustatytos pagal amortizuotos savikainos metodą;

–  10 % PRF vertės, nustatytos pagal amortizuotos savikainos metodą.

2.  Standartinis PRF iki 10 % savo turto gali investuoti į vieno subjekto išleistas pinigų rinkos priemones.

3.  Nepaisant 2 dalyje nustatytos individualios ribos ir taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, jei dėl to standartinio PRF investicija į vieną subjektą neviršytų 15 % jo turto, standartinis PRF gali derinti bet kurias iš šių priemonių:

a)  investicijas į pinigų rinkos priemones, išleistas to subjekto;

b)  indėlius, įneštus į tą subjektą;

c)  ▌išvestines finansines priemones, dėl kurių susidaro sandorio šalies rizikos pozicija to subjekto atžvilgiu.

4.  Informacija apie visą portfelio turtą, į kurį standartinis PRF investuoja pagal 2 ir 5 dalis, atskleidžiama PRF investuotojams.

5.  Standartinis PRF negali būti PGTV PRF.

23 straipsnis

PRF kredito reitingai

Kai PRF valdytojas siekia gauti išorės kredito reitingą, tai atliekama remiantis Reglamento (ES) Nr. 462/2013 reikalavimais ir jų laikantis.

24 straipsnis

Savo kliento pažinimo politika

1.  PRF valdytojas nustato, įgyvendina ir taiko procedūras ir atlieka išsamius patikrinimus, kad nustatytų PRF investuotojų skaičių, jų poreikius ir elgseną, taip pat jų investuotą sumą, kad galėtų teisingai numatyti poveikį, kurį sukeltų kelių investuotojų vienu metu pateiktos paraiškos išpirkti investicinius vienetus ar akcijas, atsižvelgdamas bent į investuotojų tipą, kiekvieno investuotojo turimų fondo akcijų skaičių ir į įplaukų bei išpirkimų raidą. Šiuo tikslu PRF valdytojas apsvarsto bent šiuos veiksnius:

a)  atpažįstamus investuotojo pinigų poreikių modelius;

b)  ▌investuotojo tipą;

c)  įvairių investuotojų rizikos vengimą;

d)  koreliacijos arba glaudžių ryšių tarp įvairių PRF investuotojų laipsnį;

da)  su cikliniais svyravimais susijusius PRF akcijų skaičiaus pokyčius.

1a.  Kai PRF investuotojai investuoja per tarpininką, PRF valdytojas siekia gauti informaciją, kuri leistų PRF valdytojui tinkamai valdyti likvidumą ir PRF investuotojų koncentraciją, o tarpininkas tą informaciją suteikia.

2.  PRF valdytojas užtikrina, kad:

a)  vieno investuotojo turimų investicinių vienetų ar akcijų vertė niekada neviršytų dienos termino turto vertės;

b)  investuotojo turimų investicinių vienetų ar akcijų išpirkimas neturėtų reikšmingo poveikio PRF likvidumo pobūdžiui.

25 straipsnis

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

1.  Kiekviename PRF nustatomi patikimi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procesai, kurie leidžia nustatyti galimus įvykius ar būsimus ekonominių sąlygų pokyčius, galinčius turėti neigiamos įtakos PRF. PRF valdytojas reguliariai atlieka testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir parengia įvairių galimų scenarijų veiksmų planus. Be to, mažo kintamumo GTV PRF atveju atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal skirtingus scenarijus įvertinamas skirtumas tarp investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV ir investicinio vieneto ar akcijos GTV.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis grindžiamas objektyviais kriterijais ir atliekamas atsižvelgiant į tikėtinų sunkios padėties scenarijų poveikį. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijuose atsižvelgiama bent į pamatinius parametrus, kurie apima bent šiuos veiksnius:

a)  PRF portfelyje turimo turto likvidumo lygio hipotetinius pokyčius;

b)  PRF portfelyje turimo turto kredito rizikos lygio hipotetinius pokyčius, įskaitant kredito įvykius ir su reitingais susijusius įvykius;

c)  hipotetinius palūkanų normų pokyčius;

d)  hipotetinius išpirkimo lygius;

da)  hipotetinį indeksų, su kuriais susietos portfelio vertybinių popierių palūkanų normos, skirtumų padidėjimą ar sumažėjimą;

db)  hipotetinius makrolygio sisteminius sukrėtimus, turinčius įtakos visai ekonomikai.

2.  Be to, valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF ir neprofesionaliesiems investuotojams skirto PGTV PRF atvejais atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal skirtingus scenarijus įvertinamas skirtumas tarp investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV ir investicinio vieneto ar akcijos GTV. Remdamasis testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, PRF valdytojas parengia įvairių galimų scenarijų atvejais taikytinus atkūrimo planus. Atkūrimo planus patvirtina kompetentingos institucijos.

4.  Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas PRF ▌direktorių valdybos nustatytu dažnumu, apsvarsčius, koks intervalas būtų tinkamas ir pagrįstas atsižvelgiant į rinkos sąlygas, ir atsižvelgus į bet kokius numatomus PRF portfelio pokyčius. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas bent kartą per ketvirtį.

4a.  Kai atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis nustatoma tam tikrų PRF silpnųjų vietų, PRF valdytojas imasi veiksmų, kad sustiprintų PRF patikimumą, įskaitant veiksmus, kuriais padidinamas PRF turto likvidumas arba kokybė, ir apie tuos veiksmus nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją.

5.  PRF ▌direktorių valdybai nagrinėti pateikiama išsami ataskaita apie testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir siūlomas veiksmų planas. Direktorių valdyba pataiso siūlomą veiksmų planą, jei reikia, ir patvirtina galutinį veiksmų planą. Ataskaita saugoma ne mažiau kaip penkerius metus.

6.  5 dalyje nurodyta ataskaita pateikiama PRF kompetentingai institucijai. Kompetentingos institucijos nusiunčia ataskaitą EVPRI.

IV skyrius

Vertinimo taisyklės ir apskaita

26 straipsnis

PRF turto vertinimas

1.  PRF turtas vertinamas bent kartą per dieną. Šio vertinimo išvada kasdien skelbiama PRF interneto svetainėje. Nedarant poveikio 27 straipsnio 4 dalies a ir b punktų taikymui vertinimą atlieka nepriklausoma trečioji šalis, kuri taiko vertinimo rinkos kainomis arba vertinimo pagal modelį metodą. Pats PRF, su juo susijęs turto valdytojas arba jo rėmėjas vertinimo neatlieka.

2.  Nedarant poveikio 27 straipsnio 4b dalies taikymui PRF turtas, kai įmanoma, vertinamas rinkos kainomis.

3.  Taikant vertinimo rinkos kainomis metodą, turtas vertinamas taikant atsargesnes pirkimo ir pardavimo kainas, nebent įstaiga gali uždaryti pozicijas dienos viduryje. Taikant vertinimo rinkos kainomis metodą naudojami tik kokybiški rinkos duomenys, kuriuos teikia pripažinti nepriklausomi su kainomis susijusių duomenų teikėjai, jei tai nedaro neigiamo poveikio tos dienos atsiskaitymams. Rinkos duomenų kokybė vertinama pagal visus šiuos veiksnius:

a)  sandorio šalių skaičius ir kokybė;

b)  to turto apimtis ir apyvarta rinkoje;

c)  emisijos dydis ir emisijos dalis, kurią PRF planuoja pirkti ar parduoti.

4.  Kai vertinimo rinkos kainomis metodas neįmanomas arba rinkos duomenys yra nepakankamai geros kokybės, PRF turtas konservatyviai vertinamas taikant vertinimo pagal modelį metodą. Taikant modelį tiksliai įvertinama tikroji turto vertė, remiantis šiais naujausiais pagrindiniais veiksniais:

a)  to turto apimtis ir apyvarta rinkoje;

b)  emisijos dydis ir emisijos dalis, kurią PRF planuoja pirkti ar parduoti;

c)  su turtu susijusi rinkos rizika, palūkanų normos rizika ir kredito rizika.

Taikant vertinimo rinkos kainomis metodą nenaudojamas amortizuotos savikainos metodas.

Taikant vertinimo rinkos kainomis metodą naudojami tik pripažintų nepriklausomų su kainomis susijusių tiekėjų pateikti duomenys apie kainas, o vertinimo pagal modelį metodiką turi patvirtinti PRF kompetentinga institucija.

5.  Nukrypstant nuo 1–4 dalių valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF ir neprofesionaliesiems investuotojams skirto PGTV PRF turtas ▌gali būti vertinamas taikant amortizuotos savikainos metodą.

27 straipsnis

Investicinio vieneto ar akcijos GTV apskaičiavimas

1.  Nepažeidžiant 2 straipsnio 13b punkto, tikroji investicinio vieneto ar akcijos grynojo turto vertė (GTV) apskaičiuojama kaip skirtumas tarp viso PRF turto sumos ir visų PRF įsipareigojimų sumos ir įvertinama taikant vertinimo rinkos kainomis ir vertinimo pagal modelį metodus, dalijant iš PRF apyvartoje esančių investicinių vienetų ar akcijų skaičiaus.

Pirma pastraipa taikoma visiems PRF, įskaitant valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF, neprofesionaliesiems investuotojams skirtus PGTV PRF ir mažo kintamumo GTV PRF.

2.  Tikroji investicinio vieneto ar akcijos GTV apvalinama iki artimiausio bazinio punkto arba jo ekvivalento, kai GTV skelbiama valiutos vienetu.

3.  Tikroji PRF investicinio vieneto ar akcijos GTV apskaičiuojama bent kartą per dieną.

4.   Be to, kad skaičiuojama tikroji investicinio vieneto ar akcijos GTV pagal 1–3 dalis, MKGTV PRF taip pat gali rodyti pastovią investicinio vieneto ar akijos vertę, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)  akcijos, kurių likutinis terminas trumpesnis kaip 90 dienų, vertinamos taikant amortizuotos savikainos metodą; visas turtas, kurio likutinės vertės terminas viršija 90 dienų, vertinamas rinkos kainomis arba taikant vertinimo pagal modelį metodą;

b)  vertinimo tikslais akcijų kaina apvalinama šimtųjų tikslumu, jei investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV nuo jos tikrosios GTV nesiskiria daugiau kaip 20 bazinių punktų, ir dešimttūkstantųjų tikslumu, jei skiriasi daugiau;

c)  apmokėti arba pasirašyti pastovia investicinio vieneto ar akcijos GTV, jei investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV nuo jos tikrosios GTV nesiskiria daugiau kaip 20 bazinių punktų;

d)  apmokėti arba pasirašyti tikrąja investicinio vieneto ar akcijos GTV, kuri bus apvalinama dešimttūkstantųjų tikslumu, arba mažiau, jei pastovi GTV nuo jos tikrosios GTV skiriasi daugiau kaip 20 bazinių punktų;

e)  potencialiems investuotojams raštu prieš sudarant sutartį aiškiai nurodomos aplinkybės, kurioms susidarius fondas nebeapmokės ir nebepasirašys pastovia GTV;

f)  skirtumas tarp investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV ir investicinio vieneto ar akcijos tikrosios GTV yra nuolat stebimas ir kasdien skelbiamas PRF interneto svetainėje.

5.  Praėjus ketveriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija atlieka šio reglamento poveikio ir įgyvendinimo peržiūrą, įskaitant 27 straipsnio 4 dalies d punkte nurodytų taikomų apsaugos mechanizmų dažnumą, ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagal šį reglamentą išduoti mažo kintamumo GTV PRF veiklos leidimai galioja penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisija išnagrinėja, ar mažo kintamumo GTV PRF tinkamai atsižvelgė į sisteminę riziką arba grėsmę visos Sąjungos ar jos dalies finansų sistemos finansiniam stabilumui. Atsižvelgdama į šio tyrimo rezultatus ir į poveikį finansiniam stabilumui Komisija pagal pirmą pastraipą pateikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, taip pat išnagrinėja galimybę išbraukti antrą pastraipą.

28 straipsnis

Emisijos ir išpirkimo kaina

1.  PRF investicinių vienetų ar akcijų, išskyrus mažo kintamumo GTV PRF, kuriems taikoma 27 straipsnio 4 dalis, emisijos arba išpirkimo kaina yra lygi PRF investicinio vieneto ar akcijos GTV.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, neprofesionaliesiems investuotojams skirto PGTV PRF ir valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF investicinių vienetų ar akcijų emisijos arba išpirkimo kaina yra lygi PRF investicinio vieneto ar akcijos pastoviai GTV.

Va skyrius

Specialūs reikalavimai valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF, neprofesionaliesiems investuotojams skirtiems PGTV PRF ir mažo kintamumo GTV PRF

34a straipsnis

Papildomi reikalavimai valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF ir neprofesionaliesiems investuotojams skirtiems PGTV PRF

PRF netaiko amortizuotos savikainos metodo turtui vertinti arba nesiūlo investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV, arba neapvalina investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV iki artimiausio procentinio punkto ar jo ekvivalento, kai GTV skelbiama valiutos vienetu, nebent PRF suteiktas aiškus leidimas veikti kaip neprofesionaliesiems investuotojams skirtas PGTV PRF arba jis yra mažo kintamumo GTV PRF, kuriam taikoma 27 straipsnio 4 dalis.

34b straipsnis

Valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF, neprofesionaliesiems investuotojams skirtų PGTV PRF ir mažo kintamumo GTV PRF likvidumo mokesčiai ir išpirkimo apribojimai

1.  Valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF, neprofesionaliesiems investuotojams skirto PGTV PRF ar mažo kintamumo GTV PRF valdytojas nustato, įgyvendina ir nuosekliai taiko atsargumo ir griežtos kontrolės principais pagrįstą, sistemingą ir tęstinę vidinio vertinimo procedūrą, kurios laikantis nustatomos PRF taikytinos savaitinės likvidumo ribos. Administruojant savaitines likvidumo ribas, taikomos šios procedūros:

a)  kai savaitės termino turto procentinė dalis sumažėja tiek, kad jis nebesudaro 30 % viso PRF turto, valdytojas ir PRF valdyba laikosi šių nuostatų:

i)  valdytojas nedelsdamas informuoja PRF valdybą. PRF valdyba atlieka dokumentais pagrįstą padėties vertinimą, siekdama nustatyti tinkamiausią veiksmų eigą, atsižvelgdama į PRF investuotojų interesus, ir nusprendžia, ar reikia taikyti vieną ar kelias iš šių priemonių:

–  išpirkimo atveju taikyti likvidumo mokesčius, kurie tinkamai atspindėtų PRF sąnaudas, reikalingas likvidumui pasiekti, ir užtikrinti, kad fonde likę investuotojai neatsidurtų nepalankioje padėtyje, kai kiti investuotojai šiuo laikotarpiu išperka savo investicinius vienetus ar akcijas;

–  tam tikram laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 15 darbo dienų, nustatomi išpirkimo apribojimai, pagal kuriuos per bet kurią darbo dieną išperkamų akcijų ar investicinių vienetų kiekis negali viršyti 10 % PRF akcijų ar investicinių vienetų,

–  išpirkimo sustabdymas tam tikram laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 15 darbo dienų, arba

–  neatidėliotinų veiksmų nesiimama.

b)  kai savaitės termino turto procentinė dalis sumažėja tiek, kad jis nebesudaro 10 % viso PRF turto, valdytojas ir PRF valdyba laikosi šių nuostatų:

i)  valdytojas nedelsdamas informuoja PRF valdybą. PRF valdyba atlieka dokumentais pagrįstą padėties vertinimą, siekdama nustatyti tinkamiausią veiksmų eigą, atsižvelgdama į PRF investuotojų interesus, ir nusprendžia, ar reikia taikyti vieną ar kelias iš šių priemonių:

–  išpirkimo atveju taikyti likvidumo mokesčius, kurie tinkamai atspindėtų PRF sąnaudas, reikalingas likvidumui pasiekti, ir užtikrinti, kad fonde likę investuotojai neatsidurtų nepalankioje padėtyje, kai kiti investuotojai šiuo laikotarpiu išperka savo investicinius vienetus ar akcijas;

–  sustabdyti išpirkimą tam tikram laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 15 dienų;

c)  Po to, kai PRF valdyba nusprendžia, kokių veiksmų imtis anksčiau paminėtais a) ir b) atvejais, ji išsamią informaciją apie savo sprendimą nedelsdama pateikia PRF kompetentingai institucijai.

VI skyrius

Išorės parama

35 straipsnis

Išorės parama

1.  ▌PRF negali gauti išorės paramos.

3.  Išorės parama yra tiesioginė arba netiesioginė trečiosios šalies, taip pat PRF rėmėjo, teikiama parama, kuri yra skirta PRF likvidumui garantuoti arba PRF investicinio vieneto ar akcijos GTV stabilizuoti arba kuri faktiškai turėtų tokį poveikį.

Išorės parama apima:

a)  pinigų injekcijas iš trečiosios šalies;

b)  atvejus, kai trečioji šalis įsigyja PRF turto už pernelyg didelę kainą;

c)  atvejus, kai trečioji šalis įsigyja PRF investicinių vienetų ar akcijų tam, kad užtikrintų fondo likvidumą;

d)  trečiosios šalies bet kokios rūšies tiesioginės ar netiesioginės garantijos, laidavimo ar patvirtinimo rašto PRF naudai suteikimą;

e)  bet kokius trečiosios šalies veiksmus, kurių tiesioginis arba netiesioginis tikslas yra palaikyti PRF likvidumo pobūdį ir investicinio vieneto ar akcijos GTV.

VII skyrius

Skaidrumo reikalavimai

37 straipsnis

Skaidrumas

1.   PRF investuotojai bent kartą per savaitę gauna informaciją apie:

a)  PRF likvidumo profilį, įskaitant bendrąjį procentą investicijų, kurių terminas sueina per naktį ir per vieną savaitę, ir tai, kaip tas likvidumas yra užtikrinamas;

b)  kredito profilį ir portfelio sudėtį;

c)  PRF WAL ir WAM;

d)  bendrą pagrindinių penkių PRF investuotojų procentinę dalį.

2.   Be 1 dalyje nurodytų reikalavimų, valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF, neprofesionaliesiems investuotojams skirti PGTV PRF ir mažo kintamumo GTV PRF investuotojams taip pat pateikia informaciją apie:

a)  bendrą jų turto vertę;

b)  WAM ir WAL;

c)  pasiskirstymą pagal terminą;

d)  tai, kokią dalį turto portfelyje sudaro turtas, kurio terminas yra viena diena;

e)  tai, kokią dalį turto portfelyje sudaro turtas, kurio terminas yra viena savaitė;

f)  grynąjį pelningumą;

g)  dienos preliminarią vertę rinkos kursu, išreikštu dešimttūkstantųjų tikslumu;

h)  informaciją apie PRF portfelyje turimą turtą: turto pavadinimą, šalį, terminą ir pobūdį (įskaitant informaciją apie sandorio šalį, jei sudaryti perpardavimo susitarimai);

i)  GTV, kokia skelbiama jo interneto svetainėje.

3.   PRF reguliariai pateikia informaciją apie tai, kokią dalį jo bendro portfelio sudaro:

a)  PRF rėmėjo išleistos pinigų rinkos priemonės;

b)  jei taikoma, PRF rėmėjo išleisti pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai;

c)  jei rėmėjas yra kredito įstaiga, PRF rėmėjo grynųjų pinigų indėliai; taip pat

d)  pozicijos PRF rėmėjo, kaip ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių šalies, atžvilgiu.

4.   Kai PRF rėmėjas investuoja į PRF akcijas arba investicinius vienetus, fondas atskleidžia kitiems PRF investuotojams bendrą sumą, kurią rėmėjas investavo į PRF, o vėliau informuoja kitus investuotojus apie bet kokius bendros turimų akcijų ir investicinių vienetų sumos pokyčius.

38 straipsnis

Ataskaitos kompetentingoms institucijoms

1.  PRF valdytojas bent kas ketvirtį PRF kompetentingai institucijai teikia informaciją apie kiekvieną valdomą PRF. Gavęs prašymą valdytojas taip pat teikia informaciją valdytojo kompetentingai institucijai, jei ji skiriasi nuo PRF kompetentingos institucijos.

2.  Pagal 1 dalį teikiama informacija apima šiuos punktus:

a)  PRF tipą ir savybes;

b)  portfelio rodiklius, tokius kaip bendra turto vertė, GTV, WAM, WAL, pasiskirstymas pagal terminą, likvidumas ir pajamingumas;

d)  testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus;

e)  informaciją apie PRF portfelyje turimą turtą:

i)  kiekvieno turto vieneto savybes, kaip antai pavadinimą, šalį, emitento kategoriją, riziką arba terminą ir suteiktus vidaus reitingus;

ii)  turto tipą, įskaitant išsamią informaciją apie sandorio šalį išvestinių finansinių priemonių ar atvirkštinio atpirkimo sandorių atveju;

f)  informaciją apie PRF įsipareigojimus, kurią sudaro šie punktai:

i)  šalis, kurioje įsteigtas investuotojas;

ii)  investuotojo kategorija;

iii)  pasirašymo ir išpirkimo veikla.

Kompetentingos institucijos gali prašyti papildomos informacijos, jei tai būtina ir tinkamai pagrįsta.

3.  EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustatomas ataskaitų šablonas, apimantis visą 2 dalyje išvardytą informaciją.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

4.  Kompetentingos institucijos perduoda EVPRI visą pagal šį straipsnį gautą informaciją ir bet kokius kitus pranešimus ar informaciją, kuria keičiamasi su PRF ar jo valdytoju pagal šį reglamentą. Tokia informacija EVPRI perduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

EVPRI kaupia informaciją, kad sukurtų centrinę visų PRF, kurie yra įsteigti, valdomi arba kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami Sąjungoje, duomenų bazę. Europos Centrinis Bankas turi teisę naudotis šia duomenų baze tik statistikos tikslais.

VIII skyrius

Priežiūra

39 straipsnis

Kompetentingų institucijų vykdoma priežiūra

1.  Kompetentingos institucijos nuolat prižiūri, kaip laikomasi šio reglamento. PRF veiklos leidimas panaikinamas, jeigu nesilaikoma rėmėjų paramos draudimo.

2.  PRF kompetentinga institucija yra atsakinga už II–VII skyriuose nustatytų taisyklių laikymosi užtikrinimą.

3.  PRF kompetentinga institucija yra atsakinga už fondo taisyklėse ar steigimo dokumentuose nustatytų įpareigojimų ir prospekte nustatytų įpareigojimų, atitinkančių šį reglamentą, vykdymo priežiūrą.

4.  Valdytojo kompetentinga institucija yra atsakinga už valdytojo procedūrų ir veiklos organizavimo tinkamumo priežiūrą, kad PRF valdytojas galėtų laikytis su visų jo valdomų PRF steigimu ir veikla susijusių įpareigojimų ir taisyklių.

5.  Kompetentingos institucijos vykdo KIPVPS arba AIF, kurie yra įsteigti arba kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, stebėseną siekdamos patikrinti, ar jie nenaudoja PRF pavadinimo arba neleidžia suprasti, kad jie yra PRF, tais atvejais, kai jie nesilaiko šio reglamento.

40 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.  Kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

2.  Kompetentingos institucijos pagal Direktyvą 2009/65/EB ir Direktyvą 2011/61/ES joms suteiktais įgaliojimais naudojasi ir taikant šį reglamentą.

41 straipsnis

EVPRI įgaliojimai ir kompetencija

1.  EVPRI turi įgaliojimus, būtinus jos užduotims pagal šį reglamentą vykdyti.

2.  EVPRI pagal Direktyvą 2009/65/EB ir Direktyvą 2011/61/ES jai suteiktais įgaliojimais naudojasi ir taikant šį reglamentą, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

3.  Taikant Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, šis reglamentas įtraukiamas į visus kitus teisiškai privalomus Sąjungos aktus, kuriais Institucijai pavedamos užduotys, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje.

42 straipsnis

Institucijų bendradarbiavimas

1.  PRF kompetentinga institucija ir valdytojo kompetentinga institucija, jei tai skirtingos institucijos, bendradarbiauja tarpusavyje ir keičiasi informacija, kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

2.  Kompetentingos institucijos, įskaitant valstybės narės pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES(14) kredito įstaigoms PRF valstybėje narėje, BPM ir ECB paskirtas institucijas, ir EVPRI bendradarbiauja tarpusavyje pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kad galėtų vykdyti atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą.

3.  Kompetentingos institucijos, įskaitant valstybės narės pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES kredito įstaigoms PRF valstybėje narėje, BPM ir ECB paskirtas institucijas, ir EVPRI keičiasi visa informacija ir dokumentais, kad galėtų vykdyti atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą, laikydamosi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, visų pirma kad galėtų nustatyti ir pašalinti šio reglamento pažeidimus.

IX skyrius

Baigiamosios nuostatos

43 straipsnis

Esamų KIPVPS ir AIF traktavimas

1.  Per devynis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos esami KIPVPS arba AIF, kurie investuoja į trumpalaikį turtą ir kaip atskirų ar bendrų tikslų siekia teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, arba išlaikyti investicijos vertę, pateikia prašymą savo kompetentingai institucijai kartu su visais dokumentais ir įrodymais, kurių reikia siekiant įrodyti atitiktį šio reglamento reikalavimams.

44 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  13 ir 19 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 ir 19 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 13 ir 19 straipsnius priimti deleguotieji aktai įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

45 straipsnis

Peržiūra

Per [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija peržiūri šio reglamento tinkamumą rizikos ribojimo reikalavimų ir ekonominiu požiūriais. Visų pirma atliekant peržiūrą apsvarstoma, ar reikėtų keisti neprofesionaliesiems investuotojams skirtiems PGTV PRF, ES valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF ir mažo kintamumo GTV PRF taikomą tvarką. Atliekant peržiūrą taip pat:

a)  išanalizuojama taikant šį reglamentą įgyta patirtis, poveikis investuotojams, PRF ir PRF valdytojams Sąjungoje;

b)  įvertinamas PRF vaidmuo perkant valstybių narių išleistus arba garantuotus skolos vertybinius popierius;

c)  atsižvelgiama į specifines valstybių narių išleistų ar garantuotų skolos vertybinių popierių savybes ir šių skolos vertybinių popierių vaidmenį finansuojant valstybes nares;

d)  atsižvelgiama į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 509 straipsnio 3 dalyje nurodytą ataskaitą;

e)  atsižvelgiama į reguliavimo pokyčius tarptautiniu mastu.

Apie šios peržiūros rezultatus pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, jei reikia, kartu pateikiant pakeitimų pasiūlymus.

46 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 170, 2014 6 5, p. 50.
(2)2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
(3)2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
(4) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
(5) Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013.
(6)2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).
(7) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 462/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 146, 2013 5 31, p. 1).
(8) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/14/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros, Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kiek tai susiję su per dideliu kliovimusi kredito reitingais (OL L 145, 2013 5 31, p. 1).
(9)2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (OL L 83, 2013 3 22, p. 1).
(10)2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(11)1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
(12)2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
(13)1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos direktyva 83/349/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės (OL L 193, 1983 7 18, p. 1).
(14) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

Teisinė informacija - Privatumo politika