Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0306(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0041/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0041/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Balsojumu skaidrojumi
PV 05/04/2017 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Pieņemtie teksti
PDF 693kWORD 303k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
Naudas tirgus fondi ***I
P8_TA(2015)0170A8-0041/2015
Teksts
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīlī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas tirgus fondiem (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))(1)
EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)
attiecībā uz Komisijas priekšlikumu
---------------------------------------------------------

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

[Grozījums Nr. 1]

(1) Jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 61. panta 2. punkta otro daļu (A8-0041/2015).
(2)Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/...

par naudas tirgus fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Naudas tirgus fondi (NTF) nodrošina īstermiņa finansējumu finanšu iestādēm, uzņēmumiem vai valdībām. Nodrošinot finansējumu šīm struktūrām, naudas tirgus fondi veicina Eiropas tautsaimniecības finansēšanu. Šīs struktūras savus ieguldījumus NTF izmanto kā efektīvu veidu, lai sadalītu kredītrisku un mazinātu risku, nevis tikai paļautos uz banku noguldījumiem.

(2)  Attiecībā uz pieprasījumu NTF ir īstermiņa skaidrās naudas pārvaldības instrumenti, kas nodrošina augsta līmeņa likviditāti, diversificēšanu, ieguldītās pamatsummas vērtības stabilitāti apvienojumā ar ienesīgumu, kura pamatā ir tirgus nosacījumi. NTF izmanto ▌daudz dažādu uzņēmumu, tostarp labdarības iestādes, mājokļu asociācijas, vietējās iestādes un lielāki profesionāli ieguldītāji, piemēram, uzņēmumi un pensiju fondi, kas vēlas ieguldīt savus brīvos naudas līdzekļus uz īsu laiku. Tādēļ NTF ir būtiska saikne, kas apmierina pieprasījumu un piedāvājumu attiecībā uz īstermiņa naudas līdzekļiem.

(3)  Finanšu krīzes laika notikumi ir atklājuši vairākas NTF īpašības, kas padara tos neaizsargātus brīdī, kad finanšu tirgi nonāk grūtībās, tādēļ tie var radīt vai palielināt riskus visā finanšu sistēmā. Kad to aktīvu cenas, kuros sākotnēji ir ieguldīti NTF, sāk mazināties, jo īpaši pastāvot saspringtiem tirgus apstākļiem, NTF nevar vienmēr izpildīt ieguldītājiem doto solījumu nekavējoties dzēst vērtspapīrus un saglabāt NTF emitētas akcijas vai ieguldījumu apliecības pamata cenu. Šāda situācija, kas saskaņā ar Finanšu stabilitātes padomes (FSP) un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) viedokli var īpaši nopietni ietekmēt nemainīgas neto aktīvu vērtības NTF, var izraisīt būtiskus un pēkšņus vērtspapīru dzēšanas pieprasījumus, tādējādi, iespējams, izraisot plašākas makroekonomiskās sekas.

(4)  Lieli dzēšanas pieprasījumi var likt naudas tirgus fondiem pārdot daļu savu ieguldījumu aktīvu rūkošā tirgū, tādējādi potenciāli veicinot likviditātes krīzi. Šajā situācijā naudas tirgus emitenti var saskarties ar nopietnām finansēšanas grūtībām, ja komerciālo vērtspapīru un citu naudas tirgus instrumentu tirgi izsīkst. Tā rezultātā negatīva ietekme var pāriet uz īstermiņa finansējuma tirgu un radīt tiešas un lielas grūtības ▌ finanšu iestāžu, uzņēmumu un valdību, un tādējādi arī tautsaimniecības finansējumam.

(5)  Aktīvu pārvaldītāji, kurus atbalsta sponsori, var lemt par saprātīga atbalsta piešķiršanu, lai saglabātu savu NTF likviditāti un stabilitāti. Sponsoriem bieži nākas atbalstīt savus sponsorētos NTF, kuru vērtība zūd, jo pastāv reputācijas risks un bailes, ka panika varētu pāriet uz citiem sponsora uzņēmumiem. Atkarībā no fonda lieluma un vērtspapīru dzēšanas spiediena apjoma sponsora atbalsts var sasniegt apjomus, kas pārsniedz to faktiski pieejamās rezerves. Tādēļ ir svarīgi noteikt vienotus noteikumus, lai novērstu to, ka sponsors nespēj sniegt atbalstu un negatīvās ietekmes izplatīšanās risks skar citas struktūras, kas sponsorē naudas tirgus fondus.

(6)  Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un stabilitāti, ▌ir jāizstrādā noteikumi attiecībā uz NTF darbību, jo īpaši attiecībā uz NTF portfeļu saturu. Tā mērķis ir padarīt NTF noturīgākus un ierobežos nelabvēlīgas ietekmes izplatīšanās kanālus. Savienības mērogā ir vajadzīgi vienoti noteikumi, lai nodrošinātu, ka NTF spēj apmierināt ieguldītāju pieprasījumu veikt dzēšanu, jo īpaši saspringtā tirgus situācijā. Vienoti noteikumi attiecībā uz naudas tirgus fonda portfeli ir vajadzīgi arī, lai nodrošinātu, ka NTF spēj reaģēt uz būtiskiem un pēkšņiem vērtspapīru dzēšanas pieprasījumiem, ko izsaka liela ieguldītāju grupa.

(7)  Vienoti noteikumi attiecībā uz NTF ir vajadzīgi arī, lai nodrošinātu vienmērīgu īstermiņa finansējuma tirgus darbību finanšu iestādēm, korporatīvajiem īstermiņa parāda vērtspapīru emitentiem un valdībām. Tie tāpat ir vajadzīgi, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret NTF ieguldītājiem un lai izvairītos ▌no situācijas, kad personas, kas vēlu piesaka savus vērtspapīrus dzēšanai, būtu neizdevīgākā stāvoklī, ja dzēšana ir uz laiku atlikta vai NTF tiek likvidēts.

(8)  Ir jānodrošina prudenciālo prasību saskaņošana saistībā ar NTF, izstrādājot skaidrus noteikumus, kas uzliek NTF un to pārvaldniekiem tiešus pienākumus visā Savienībā. Tas veicinātu stabilitāti naudas tirgus fondos, kas ir īstermiņa finansējuma avots valdībām un korporatīvajam sektoram visā Savienībā. Tāpat tas nodrošinātu, ka NTF paliek uzticams instruments naudas līdzekļu pārvaldības vajadzībām Savienības ražošanas nozarē.

(9)  NTF vadlīnijas, ko pieņēmusi Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja (CESR), lai radītu obligātus NTF paredzētus vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienībā, gadu pēc to stāšanās spēkā bija ieviestas tikai 12 dalībvalstīs, tādējādi parādot, ka spēkā joprojām ir dažādi valstu noteikumi. Dažādās valstu pieejas nespēj novērst Savienības naudas tirgu neaizsargātību ▌un novērst negatīvās ietekmes izplatīšanās riskus, tādējādi apdraudot iekšējā tirgus darbību un stabilitāti, kas atklājās finanšu krīzes laikā. Tādēļ šiem vienotajiem noteikumiem attiecībā uz NTF būtu jānodrošina augsta līmeņa ieguldītāju aizsardzība, un tiem būtu jānovērš un jāmazina jebkurš potenciāls negatīvās ietekmes izplatīšanās risks, kas rodas no iespējamas ieguldītāju aizplūšanas no NTF.

(10)  Ja netiek pieņemta regula, ar ko nosaka noteikumus attiecībā uz NTF, valstu līmenī arī turpmāk varētu tikt pieņemti dažādi noteikumi, kuri turpinātu radīt ievērojamus konkurences kropļojumus, radot nozīmīgas atšķirības būtiskos ieguldījumu aizsardzības standartos. Atšķirīgas prasības attiecībā uz portfeļa saturu, atbilstīgiem aktīviem, to termiņu, likviditāti un diversificēšanu, kā arī naudas tirgus instrumentu emitentu kredītkvalitāti rada atšķirīga līmeņa ieguldītāju aizsardzību, jo ar ieguldījumu priekšlikumiem, kas saistīti ar naudas tirgus fondu, saistās dažāda līmeņa riski. Tādēļ ir būtiski pieņemt vienotu noteikumu kopumu, lai izvairītos no negatīvās ietekmes izplatīšanās īstermiņa finansējuma tirgū un NTF sponsoru vidū, kuri tādējādi pakļautu riskam Savienības finanšu tirgus stabilitāti. Lai mazinātu sistēmisko risku, no datuma, kad šī regula stājas spēkā, nemainīgas neto aktīvu vērtības naudas tirgus fondiem (NNAV NTF) Savienībā būtu jādarbojas tikai kā publiskā parāda NNAV NTF, kā mazumtirdzniecības NNAV NTF vai kā zema svārstīguma NAV NTF (ZSNAV NTF). Šajā regulā visas atsauces uz NNAV NTF būtu jāuzskata par atsaucēm uz valdību publiskā parāda NNAV NTF, mazumtirdzniecības NNAV NTF un zema svārstīguma NAV NTF, ja vien nav norādīts citādi. Pastāvošajiem NNAV NTF vajadzētu būt iespējai tā vietā izvēlēties darboties kā mainīgas neto aktīvu vērtības NTF (MNAV NTF).

(11)  Jaunie NTF noteikumi ir cieši saistīti ar Direktīvu 2009/65/EK(2) un Direktīvu 2011/61/ES(3), jo tās veido tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru Savienībā reģistrē, pārvalda un reklamē NTF.

(12)  Savienībā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi drīkst darboties kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU), ko pārvalda PVKIU pārvaldnieki, vai kā ieguldījumu uzņēmumi, kuru darbība atļauta saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, vai kā alternatīvo ieguldījumu fondi (AIF), ko pārvalda alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP), kuru darbība atļauta vai kuri reģistrēti saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES. Jaunie noteikumi attiecībā uz NTF papildina šo Direktīvu noteikumus. Tādējādi jaunie vienotie noteikumi attiecībā uz NTF būtu jāpiemēro papildus tiem, kas noteikti Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES. Tajā pašā laikā daudzus noteikumus, kas attiecas uz PVKIU ieguldījumu politiku un kas paredzēti Direktīvas 2009/65/EK VII nodaļā, vairs nepiemēro un šajos jaunajos vienotajos noteikumos attiecībā uz NTF būtu jānosaka konkrēti produktu noteikumi.

(13)  Saskaņotie noteikumi būtu jāpiemēro kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kuru īpašības atbilst ar NTF saistītajām īpašībām. Attiecībā uz PVKIU un AIF, kuri iegulda īstermiņa aktīvos, piemēram, naudas tirgus instrumentos vai noguldījumos, vai slēdz pirkšanas ar atpārdošanu līgumus vai konkrētus atvasinātu finanšu instrumentu līgumus ar vienīgo nolūku ierobežot riskus, kas piemīt citiem fonda finanšu instrumentiem, un kuru mērķis ir piedāvāt ieņēmumus atbilstoši naudas tirgus likmēm vai saglabāt ieguldījuma vērtību, obligāti būtu jāizpilda jaunie noteikumi attiecībā uz NTF.

(14)  NTF specifiskums ir aktīvu, kuros tie iegulda, un mērķu, ar kuriem tie saistīti, kombinācija. Mērķis piedāvāt ieņēmumus atbilstoši naudas tirgus likmēm un mērķis saglabāt ieguldījumu vērtību viens otru neizslēdz. Naudas tirgus fondam var būt viens no šiem mērķiem vai abi mērķi vienlaikus.

(15)  Mērķis piedāvāt ieņēmumus atbilstoši naudas tirgus likmēm būtu jāsaprot plašākā nozīmē. Paredzamie ieņēmumi nav precīzi jāsasaista ar EONIA, Libor, Euribor vai kādu citu svarīgu naudas tirgus likmi. Nebūtu jāuzskata, ka jauno kopīgo noteikumu darbības joma neattiecas uz PVKIU vai AIF tādēļ, ka to mērķis ir nodrošināt darbības rezultātus, kuri ar nelielu starpību pārsniedz naudas tirgus likmi.

(16)  Mērķis saglabāt ieguldījumu vērtību nebūtu jāsaprot kā fonda apsolīta kapitāla garantija. Tas būtu jāsaprot kā mērķis, ko PVKIU vai AIF cenšas sasniegt. Ieguldījumu vērtības samazinājumam nevajadzētu nozīmēt, ka kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir mainījis mērķi saglabāt ieguldījumu vērtību.

(17)  Ir svarīgi, lai PVKIU un AIF, kam piemīt NTF īpašības, tiktu uzskatīti par NTF un lai to spēja izpildīt jaunos vienotos NTF noteikumus tiktu nepārtraukti pārbaudīta. Šim nolūkam kompetentās iestādes izsniedz NTF darbības atļauju. Attiecībā uz PVKIU atļauju darboties kā NTF tam izsniedz PVKIU atļauju piešķiršanas procesā saskaņā ar saskaņoto procedūru, kas paredzēta Direktīvā 2009/65/EK. Tā kā attiecībā uz AIF saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES nepiemēro saskaņotu darbības atļauju piešķiršanas un uzraudzības procedūru, ir jāizveido vienoti pamatnoteikumi par darbības atļauju piešķiršanu, kas būtu tāda paši kā esošie PVKIU saskaņotie noteikumi. Šādām procedūrām būtu jānodrošina, ka AIF, kuram piešķirta atļauja darboties kā NTF, pārvaldnieks ir alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks (AIFP), kuram piešķirta darbības atļauja saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

(18)  Lai gūtu pārliecību, ka visiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kam piemīt NTF raksturīgās īpašības, tiek piemēroti jaunie vienotie noteikumi attiecībā uz NTF, ir jāaizliedz izmantot apzīmējumu „NTF” vai jebkuru citu terminu, kas varētu norādīt uz to, ka kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir NTF raksturīgas īpašības, ja vien netiek nodrošināta atbilstība šai regulai. Lai novērstu NTF noteikumu apiešanu, kompetentajām iestādēm būtu jāuzrauga to jurisdikcijā reģistrēto vai reklamēto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu darbība tirgū, lai pārliecinātos, ka tie ļaunprātīgi neizmanto NTF nosaukumu vai nenorāda, ka tie ir NTF, nenodrošinot atbilstību jaunajam tiesiskajam regulējumam.

(19)  Jaunie noteikumi, kas piemērojami attiecībā uz NTF, būtu jāveido uz esošā tiesiskā regulējuma pamata, kas tika izveidots, pieņemot Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES, un aktus, kas tika pieņemti šo Direktīvu īstenošanai. Tādēļ produktu noteikumi attiecībā uz NTF būtu jāpiemēro papildus produktu noteikumiem, kas noteikti esošajos Savienības tiesību aktos, ja vien skaidri nav norādīts, ka tos vairs nepiemēro. Turklāt esošajā tiesiskajā regulējumā noteiktie pārvaldības un reklamēšanas noteikumi būtu jāpiemēro NTF atkarībā no tā, vai tie ir PVKIU vai AIF. Tāpat uz NTF pārrobežu darbību attiecas noteikumi par pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un tiesībām veikt uzņēmējdarbību, kas paredzēti Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES.

(20)  Ņemot vērā, ka PVKIU un AIF ir atšķirīgas juridiskās formas, kuras var nenozīmēt, ka fondi vienmēr ir juridiskas personas, gadījumos, kad NTF ir PVKIU vai AIF, kam nav tiesību pašam rīkoties, jo tas nav juridiska persona, noteikumi, kas pieprasa NTF rīkoties, būtu jāuztver kā noteikumi, kas attiecas uz NTF pārvaldnieku.

(21)  Noteikumos par NTF portfeli būtu skaidri jānosaka aktīvu kategorijas, kuras NTF var izmantot ieguldījumu veikšanai, un nosacījumi, saskaņā ar kuriem šīs aktīvu kategorijas ir piemērotas ieguldīšanai. Lai nodrošinātu NTF integritāti, ir vēlams aizliegt NTF iesaistīties konkrētos finanšu darījumos, kas apdraudētu tā ieguldījumu stratēģiju un mērķus.

(22)  Naudas tirgus instrumenti ir pārvedamie instrumenti, par kuriem slēdz darījumus naudas tirgū, piemēram, valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes un vietējo pārvaldes iestāžu parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komerciāli vērtspapīri, ar augstas kvalitātes likvīdiem aktīviem nodrošināti vērtspapīri, bankas pārvedu vekseļi vai vidēja termiņa un īstermiņa parādzīmes. NTF tos var izmantot ieguldījumu veikšanai tikai tad, ja tie atbilst termiņa ierobežojumiem vai — ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru gadījumā — atbilst nosacījumiem kā augstas kvalitātes aktīvi saskaņā ar likviditātes noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013(4) sestajā sadaļā, un NTF tos uzskata par augstas kredītkvalitātes vērtspapīriem.

(23)  Uz aktīviem balstītie komerciālie vērtspapīri būtu jāuzskata par atbilstīgiem naudas tirgus instrumentiem tādā mērā, cik tie atbilst papildu prasībām. Sakarā ar to, ka krīzes laikā atsevišķi vērtspapīrošanas darījumi bija īpaši nestabili, ir nepieciešams noteikt termiņa ierobežojumus un kvalitātes kritērijus bāzes aktīviem, kā arī nodrošināt, ka riska darījumu portfelis ir pietiekami diversificēts. Tomēr ne visas bāzes aktīvu kategorijas ir izrādījušās nestabilas un jo īpaši tāda vērtspapīrošana, kur bāzes aktīvi ir saistīti ar ražotāju apgrozāmā kapitāla atbalstu un reālās ekonomikas preču un pakalpojumu pārdošanu. Šie vērtspapīrošanas instrumenti darbojas labi un būtu jāuzskata par atbilstīgiem naudas tirgus instrumentiem, ciktāl tie ir atbilstīgi kā augstas kvalitātes likvīdi aktīvi saskaņā ar likviditātes noteikumiem sestajā daļā Regulā (ES) Nr. 575/2013, kas norādīta Komisijas deleģētajā regulā (ES) Nr. ...(5). Tas attiecas uz kvalificētiem augstas kvalitātes likvīdiem uz aktīviem balstītiem vērtspapīriem, ko veido viena no vērtspapīroto bāzes aktīvu apakškategorijām, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. ... 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iii) vai iv) punktā, proti, aizdevumi automašīnas iegādei un automašīnu nomas līgumi aizņēmējiem vai nomniekiem, kuri ir reģistrēti vai pastāvīgi atrodas dalībvalstī, un komerciālie aizdevumi, nomas līgumi vai kredītiespējas uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti dalībvalstī, lai finansētu kapitālizdevumus vai uzņēmējdarbību, kas nav komerciālā nekustamā īpašuma iegāde vai attīstīšana. Atsauce uz noteiktām vērtspapīroto bāzes aktīvu apakškategorijām saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. ... ir svarīga, lai nodrošinātu vienotu atbilstīgo vērtspapīroto bāzes aktīvu definīciju attiecībā uz likviditātes noteikumiem kredītiestādēm un šo regulu, kas savukārt ir svarīga šo instrumentu likviditātei, lai izvairītos no šķēršļiem reālās ekonomikas vērtspapīrošanai.

(23a)  Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz to, lai precizētu kritērijus vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas noteikšanai. To darot, Komisijai būtu jānodrošina konsekvence ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 460. pantu un Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 135. panta 2. punktu, un būtu jāņem vērā konkrētās tādu vērtspapīrošanas darījumu īpašības, kuru dzēšanas termiņš emitējot ir mazāks nekā 397 dienas. Komisija būtu jāpilnvaro arī pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz to, lai precizētu kritērijus augstas kredītkvalitātes parādu un ar likvīdiem aktīviem nodrošinātu komerciālu vērtspapīru konstatēšanai. Komisija būtu jānodrošina konsekvence ar attiecīgajām Eiropas Banku iestādes (EBI) darbplūsmām un jāatbalsta tās.

(24)   NTF būtu jāļauj veikt ieguldījumus noguldījumos tikai tādā apmērā, lai tas jebkurā laikā var izņemt savu ieguldījumu. Reālā iespēja izņemt ieguldījumu tiktu mazināta, ja sodanaudas, kas saistītas ar pirmstermiņa izņemšanu, būtu tik lielas, ka pārsniegtu pirms ieguldījumu izņemšanas uzkrātos procentus. Šī iemesla dēļ NTF ir jāuzmanās, lai neveiktu noguldījumus kredītiestādēs, kuru piemērotās sodanaudas ir virs vidējā līmeņa, vai neveiktu pārāk ilga termiņa noguldījumus, ja rezultātā ir jāmaksā pārāk liela sodanauda.

(25)  Atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kurus NTF var izmantot ieguldījuma veikšanai, būtu jāierobežo tikai procentu likmes risks un valūtas risks, un to bāzes instrumentam būtu jābūt tikai procentu likmēm, valūtām vai indeksiem, kas pārstāv šīs kategorijas. Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana jebkādiem citiem mērķiem vai saistībā ar citiem bāzes aktīviem būtu jāaizliedz. Atvasinātie finanšu instrumenti būtu jāizmanto tikai kā papildinājums fonda stratēģijai, nevis kā galvenais rīks fonda mērķu sasniegšanai. Ja NTF veic ieguldījumus aktīvos, kas izteikti no fonda valūtas atšķirīgā valūtā, no NTF pārvaldītāja tiek sagaidīts, ka tiks pilnībā ierobežots valūtas kursa maiņas risks, tostarp, izmantojot atvasinātus finanšu instrumentus. NTF būtu jāļauj ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, ja šie instrumenti tiek tirgoti regulētā tirgū, kā minēts Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, vai kā ārpusbiržas atvasināti finanšu instrumenti vai organizētās tirdzniecības vietās, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulā (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem.

(26)  NTF var izmantot pirkšanas ar atpārdošanu līgumus kā līdzekli, lai veiktu ieguldījumus, izmantojot pārpalikuma skaidro naudu ar ļoti īsu termiņu, ja pozīcija ir pilnībā nodrošināta. Lai aizsargātu ieguldītāju intereses, ir jānodrošina, ka pirkšanas ar atpārdošanu līgumu gadījumā sniegtais nodrošinājums ir augstas kvalitātes. Visus pārējos efektīvos portfeļa pārvaldības paņēmienus, tostarp vērtspapīru aizdošanu un aizņemšanos, NTF nevajadzētu izmantot, jo tie var apdraudēt NTF ieguldījumu mērķu sasniegšanu.

(27)  Lai ierobežotu risku, ko NTF uzņemas, ir būtiski samazināt darījumu partnera radītu risku, piemērojot NTF portfelim skaidri noteiktas diversificēšanas prasības. Tādējādi ir svarīgi, lai pirkšanas ar atpārdošanu līgumi tiktu pilnībā nodrošināti un lai darbības riska ierobežošanas nolūkā viena pirkšanas ar atpārdošanu līguma darījumu partneris neveidotu vairāk par 20 % no NTF aktīviem. Visiem ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem piemēro Regulu (ES) Nr. 648/2012(6).

(28)  Piesardzības apsvērumu dēļ un lai nepieļautu, ka NTF īsteno nozīmīgu ietekmi uz emitētājstruktūras pārvaldību, NTF nedrīkst veidot pārmērīgu koncentrāciju ieguldījumos, kurus emitē viena un tā pati emitētājstruktūra.

(29)  NTF ir pienākums veikt ieguldījumus augstas kvalitātes piemērotos aktīvos. Tādēļ NTF būtu jāizveido piesardzīga kredītnovērtējuma procedūra tādu naudas tirgus instrumentu kredītkvalitātes noteikšanai, kuros tas plāno veikt ieguldījumu. Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ar kuriem ierobežo pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem, ir svarīgi, lai, novērtējot piemēroto aktīvu kvalitāti, NTF izvairītos no pārmērīgas paļaušanās uz reitingiem, ko piešķīrušas kredītreitingu aģentūras. ▌

(29a)  Ņemot vērā tādu starptautisko organizāciju kā IOSCO un FSP paveikto darbu, kā arī tādus Eiropas tiesību aktus kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 462/2013(7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/14/ES(8), lai novērstu ieguldītāja pārmērīgo paļaušanos uz kredītreitingiem, nav lietderīgi nepārprotami aizliegt kādam produktam, ne tikai NTF, lūgt vai finansēt ārējā kredītreitinga noteikšanu.

(30)  Lai izvairītos no tā, ka NTF pārvaldnieki izmanto atšķirīgus novērtējuma kritērijus naudas tirgus instrumenta kredītkvalitātes novērtēšanai un tādējādi piešķir atšķirīgu riska raksturojumu vienam un tam pašam instrumentam, ir svarīgi, lai pārvaldnieki izveidotu iekšējo novērtējuma procedūru, kuras pamatā ir piesardzīgas, sistemātiskas un pastāvīgas piešķiršanas metodes. Novērtējuma kritēriju piemēri ir skaitliski izsakāmi rādītāji attiecībā uz instrumenta emitentu, piemēram, finanšu rādītāji, bilances dinamika, rentabilitātes vadlīnijas, kuras tiek novērtētas un salīdzinātas ar līdzīgiem nozares un grupas uzņēmumiem; kvalitatīvi rādītāji par instrumenta emitentu, piemēram, pārvaldnieka darbības efektivitāte, korporatīvā stratēģija, kuru analizē ar mērķi noteikt, vai emitenta vispārējā stratēģija neietekmē tā kredītkvalitāti nākotnē. Augstākajiem iekšējiem novērtējumiem būtu jāatspoguļo fakts, ka instrumenta emitenta kredītspēja visu laiku saglabājas augstākajā iespējamā līmenī.

(31)  Lai izstrādātu pārredzamu un saskaņotu kredītnovērtējuma procedūru, pārvaldniekam būtu jādokumentē procedūras, kas tiek izmantotas kredītnovērtējuma veikšanai. Tam būtu jānodrošina, ka procedūrā tiek ievērots konkrēts noteikumu kopums, ko iespējams uzraudzīt, un izmantotās metodes tiek pēc pieprasījuma izskaidrotas ieinteresētajām personām, kā arī valsts kompetentajai iestādei.

(32)  Lai samazinātu NTF portfeļa risku, ir svarīgi noteikt termiņu ierobežojumus, nosakot maksimālo pieļaujamo vidējo svērto dzēšanas termiņu (Weighted Average Maturity — WAM) un vidējo svērto darbības laiku (Weighted Average Life — WAL).

(33)  WAM izmanto, lai noteiktu NTF jutīgumu pret mainīgajām naudas tirgus procentu likmēm. Nosakot WAM, pārvaldniekiem būtu jāņem vērā ietekme, kādu rada atvasinātie finanšu instrumenti, noguldījumi un pirkšanas ar atpārdošanu līgumi, un šādai ietekmei būtu jāparādās NTF procentu likmes riskā. Ja NTF iesaistās mijmaiņas darījumā, lai izveidotu riska pozīciju fiksētas likmes instrumentā, nevis mainīgas likmes instrumentā, nosakot WAM, tas būtu jāņem vērā.

(34)  WAL izmanto kredītriska noteikšanai, ņemot vērā to, ka, jo ilgāk tiek atlikta pamatsummas atmaksa, jo augstāks ir kredītrisks. WAL izmanto arī likviditātes riska ierobežošanai. Pretēji WAM aprēķināšanai, aprēķinot WAL mainīgas likmes vērtspapīriem un strukturētiem finanšu instrumentiem, nevar izmantot dienu, kurā pārskatītas procentu likmes, un tā vietā izmanto tikai finanšu instrumenta noteikto galīgo termiņu. Termiņš, ko izmanto, aprēķinot WAL, ir atlikušais termiņš līdz tiesību aktos noteiktajai dzēšanai, jo tas ir vienīgais datums, par kuru pārvaldītājsabiedrība var būt pārliecināta, ka tajā būs pabeigta instrumenta atmaksa. Aprēķinot WAL, nevar ņemt vērā instrumenta raksturlielumus, piemēram, iespēju dzēst konkrētos datumos, tā sauktos pārdošanas iespēju līgumus.

(35)  Lai stiprinātu NTF spēju apmierināt dzēšanas pieprasījumus un novērstu situāciju, ka NTF aktīvi jālikvidē ar ļoti diskontētām cenām, NTF rīcībā nepārtraukti būtu jābūt minimālam daudzumam likvīdu aktīvu, kuru termiņš ir diena vai nedēļa. Lai aprēķinātu tādu aktīvu īpatsvaru, kuriem termiņš ir diena vai nedēļa, būtu jāizmanto tiesību aktos noteiktais aktīva dzēšanas termiņš. Var ņemt vērā iespēju, ka pārvaldnieks var izbeigt līgumu, pamatojoties uz īsu termiņu. Piemēram, ja pirkšanas ar atpārdošanu līgumu var izbeigt, par to vienu dienu iepriekš brīdinot, tas būtu jāuzskata par aktīvu, kura dzēšanas termiņš ir diena. Ja pārvaldniekam ir iespēja atsaukt naudu no noguldījuma konta, par to vienu dienu iepriekš brīdinot, to var uzskatīt par aktīvu, kura dzēšanas termiņš ir diena. Valsts vērtspapīrus var iekļaut kā aktīvus, kuru dzēšanas termiņš ir diena, ja NTF pārvaldnieks ir noteicis, ka valsts vērtspapīri ir augstas kredītkvalitātes vērtspapīri.

(36)  Tā kā NTF drīkst ieguldīt līdzekļus aktīvos ar dažādiem termiņu intervāliem, ieguldītājiem būtu jāspēj izšķirt dažādu kategoriju NTF. Tādēļ NTF būtu jāklasificē vai nu kā īstermiņa NTF, vai kā standarta NTF. Īstermiņa NTF mērķis ir piedāvāt peļņu pēc naudas tirgus likmēm, vienlaikus nodrošinot augstāko iespējamo drošības līmeni ieguldītājiem. Ar īsu WAM un WAL īstermiņa NTF ilguma risks un kredītrisks tiek noturēts zemā līmenī.

(37)  Standarta NTF mērķis ir piedāvāt ieņēmumus, kas ir nedaudz lielāki par naudas tirgus ieņēmumiem, un tādēļ tie iegulda aktīvos, kuriem ir pagarināts termiņš. Bez tam, lai to izdarītu, šīs kategorijas NTF būtu jāļauj portfeļa riskam piemērot pagarinātus ierobežojumus, piemēram, vidējo svērto dzēšanas termiņu un vidējo svērto darbības laiku.

(38)  Saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2009/65/EK 84. pantā, PVKIU NTF pārvaldnieki ārkārtējos gadījumos, ja apstākļi to prasa, drīkst uz laiku pārtraukt vērtspapīru dzēšanu. Saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2011/61/ES 16. pantā un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013(9) 47. pantā, AIF NTF pārvaldnieki drīkst piemērot īpašus noteikumus, lai rīkotos fondu aktīvu negaidītas nelikviditātes gadījumā.

(39)  Lai NTF riska pārvaldību neiespaidotu īstermiņa lēmumi, ko ietekmē iespējamais NTF reitings, ja NTF pārvaldnieks vēlas iegūt ārējo kredītreitingu, uz to attiecina Regulu (ES) Nr. 462/2013. ▌Lai nodrošinātu pienācīgu likviditātes pārvaldību, ir vajadzīgs, lai NTF izveido saprātīgu politiku un procedūras savu ieguldītāju pārzināšanai. Politikai, kas pārvaldniekam jāievieš, vajadzētu palīdzēt saprast NTF ieguldītāju bāzi tiktāl, lai varētu paredzēt lielus dzēšanas pieprasījumus. Lai izvairītos no tā, ka NTF saskaras ar pēkšņiem lieliem dzēšanas pieprasījumiem, īpaša uzmanība būtu jāpievērš lieliem ieguldītājiem, kas pārstāv būtisku NTF aktīvu daļu, kā arī vienam ieguldītājam, kura pārstāvētā aktīvu daļa pārsniedz tādu aktīvu proporcionālo daļu, kuru dzēšanas termiņš ir viena diena. Tādā gadījumā NTF būtu jāpalielina tādu savu aktīvu daļa, kuru dzēšanas termiņš ir viena diena, līdz tā sasniedz minētā ieguldītāja daļu. Kad vien iespējams, pārvaldniekam būtu jāpārbauda ieguldītāju identitāte, pat ja tos pārstāv nominālie konti, portāli vai citi netieši pircēji.

(40)  Īstenojot piesardzīgu riska pārvaldību, NTF vismaz reizi ceturksnī būtu jāveic stresa testēšana. Paredzams, ka NTF pārvaldnieki veic darbības, lai stiprinātu NTF finanšu pozīcijas, kad stresa testu rezultāti norāda uz fonda neaizsargātību.

(41)  Lai atspoguļotu aktīvu faktisko vērtību, NTF aktīvu vērtēšanā priekšroka būtu dodama metodei, kurā izmanto vērtēšanu pēc tirgus cenas. Pārvaldnieks nedrīkstētu izmantot vērtēšanu pēc modeļa, ja vērtēšana pēc tirgus cenas ļauj iegūt ticamāku aktīva vērtību, jo vērtēšanas metodei pēc modeļa piemīt tendence sniegt mazāk precīzu vērtējumu. Tādi aktīvi kā valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes un vietējo pārvaldes iestāžu parādzīmes, vidēja termiņa vai īstermiņa parādzīmes parasti ir tie, kuriem ir paredzama uzticama vērtēšana pēc tirgus cenas. Komerciālu vērtspapīru vai noguldījumu sertifikātu vērtēšanai pārvaldniekam būtu jāpārbauda, vai sekundārais tirgus nodrošina precīzu cenas piedāvājumu. Emitenta piedāvātā atpirkšanas cena arī būtu uzskatāma par labu aplēsi komerciāla vērtspapīra vērtības noteikšanai. Pārvaldniekam būtu jāaplēš vērtība, piemēram, izmantojot tādus tirgus datus kā ienākumi no salīdzināmiem laidieniem un salīdzināmiem emitentiem vai izmantojot starptautiski atzītu amortizēto izmaksu uzskaiti, kā noteikts atzītos starptautiskos grāmatvedības standartos.

(42)  NAV NTF ir mērķis saglabāt ieguldījumu kapitālu, tajā pašā laikā nodrošinot augstu likviditātes pakāpi. Vairākumam nemainīgas NAV NTF neto aktīvu vērtība (NAV) uz akciju vai ieguldījumu apliecību ir noteikta, piemēram, EUR 1, USD 1 vai GBP 1, kad tie ieņēmumus sadala ieguldītājiem. Pārējie uzkrāj ieņēmumus fonda NAV, vienlaikus uzturot aktīva patieso vērtību nemainīgu.

(43)  Lai varētu ņemt vērā nemainīgas NAV NTF īpatnības, nemainīgas NAV NTF ir jāļauj izmantot arī amortizēto izmaksu metodi nemainīgās neto aktīvu vērtības (NAV) noteikšanai uz akciju vai ieguldījumu apliecību. Neatkarīgi no iepriekš minētā, lai pastāvīgi uzraudzītu starpību starp nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību un NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, nemainīgas NAV NTF būtu jāaprēķina arī savu aktīvu vērtība, balstoties uz novērtēšanas pēc tirgus cenas vai novērtēšanas pēc modeļa metodēm.

(44)  Tā kā NTF ir jāpublicē NAV, kas atspoguļo visas izmaiņas tā aktīvu vērtībā, publicētā NAV ir jānoapaļo vismaz līdz tuvākajam bāzes punktam vai tā ekvivalentam. Tādējādi, ja NAV tiek publicēta konkrētā valūtā, piemēram, EUR 1, papildu vērtības izmaiņas jāveic ik pēc EUR 0,0001. Ja NAV ir EUR 100, papildu vērtības izmaiņas jāveic ik pēc EUR 0,01. Tikai tādā gadījumā, ja NTF ir nemainīgas NAV NTF, NTF var publicēt cenu, kas pilnībā neatbilst tā aktīvu vērtības izmaiņām. Šādā gadījumā NAV var noapaļot līdz tuvākajam centam neto aktīva vērtībai EUR 1 (izmaiņas ik pēc EUR 0,01).

(44a)  Ieguldītāji pirms ieguldījumu veikšanas NTF būtu skaidri jāinformē par to, vai NTF ir īstermiņa vai standartveida NTF. Lai izvairītos no nepiepildītām ieguldītāju cerībām, visos reklāmas dokumentos būtu skaidri jānorāda, ka NTF nav garantētu ieguldījumu instruments.

(45)  Lai varētu mazināt iespējamo klientu dzēšanas pieprasījumu apjomu saspringtā tirgus situācijā, visiem publiskā parāda NNAV NTF, mazumtirdzniecības NNAV NTF un ZSNAV NTF būtu jāparedz noteikumi par likviditātes maksu un izpirkšanas ierobežojumiem, lai novērstu ievērojamu dzēšanas pieprasījumu apjomu saspringtās tirgus situācijās un lai novērstu citu ieguldītāju nepamatotu pakļaušanu dominējošajiem tirgus apstākļiem. Likviditātes maksai vajadzētu būt līdzvērtīgai aktīvu likvidācijas faktiskajām izmaksām, lai nodrošinātu klientu vērtspapīru dzēšanas pieprasījumus saspringtā tirgus situācijā, bet ne soda naudai, kas pārsniedz to, kas kompensētu zaudējumus, ko dzēšana radījusi citiem ieguldītājiem.

(46)  Publiskā parāda NNAV NTF un mazumtirdzniecības NNAV NTF turpmāk vairs nevajadzētu būt NNAV NTF, ja tie nevar izpildīt iknedēļas likviditātes prasību minimālo summu 30 dienu laikā pēc tam, kad lietojuši likviditātes maksu vai dzēšanas pieprasījumu ierobežojumus. Šajā gadījumā publiskā parāda vai mazumtirdzniecības NNAV NTF būtu automātiski jāpārveido par MNAV NTF vai jālikvidē.

(46a)   ZSNAV NTF atļauja būtu jāizsniedz tikai uz pieciem gadiem. Komisijai ZSNAV NTF atbilstība būtu jāpārskata četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pārskatīšanā būtu jāņem vērā to noteikumu ietekme un īstenošana, kuri attiecas uz ZSNAV NTF, tostarp šajā regulā minēto aizsargmehānismu biežums. Pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī Savienības finanšu sistēmas finansiālās stabilitātes risks un izmaksas ekonomikai, tostarp uzņēmumiem, NTF nozarei un finanšu sektoram plašākā izpratnē. Pārskatīšanā būtu jāizskata arī iespēja ZSNAV NTF atļauju pagarināt pēc pieciem gadiem vai ZSNAV NTF pilnvarot uz nenoteiktu laiku un tādā gadījumā varbūt nepieciešamās ZSNAV NTF režīma izmaiņas.

(47)  Ārējs atbalsts, kas sniegts NTF ▌ar nolūku saglabāt NTF likviditāti vai stabilitāti ▌vai kas faktiski ir ar tādu ietekmi, palielina risku, ka NTF sektorā un pārējo finanšu sektorā izplatīsies negatīva ietekme. Trešām personām, kas sniedz šādu atbalstu, ir interese to darīt tādēļ, ka tām ir vai nu ekonomiska interese pārvaldītājsabiedrībā, kas pārvalda NTF, vai tādēļ, ka tās vēlas izvairīties no reputācijas apdraudējuma, ka to vārds tiktu saistīts ar NTF saistību neizpildi. Tā kā šīs trešās personas skaidri neizsaka apņemšanos sniegt vai garantēt atbalstu, pastāv nenoteiktība par to, vai šāds atbalsts tiks piešķirts, kad NTF tas būs vajadzīgs. Šādos apstākļos atbalsts, kuru sponsors sniedz pēc saviem ieskatiem, veicina nenoteiktību tirgus dalībnieku vidū par to, kas segs NTF zaudējumus, ja tādi radīsies. Šī nenoteiktība, iespējams, padara NTF vēl neaizsargātāku pret ieguldījumu aizplūšanu finanšu nestabilitātes periodos, kad lielāki finanšu riski ir skaidrāk izteikti un kad rodas bažas par sponsoru finansiālo dzīvotspēju un spēju sniegt atbalstu saistītajiem NTF. Šī iemesla dēļ ▌būtu jāaizliedz sniegt ārēju atbalstu NTF.

(48)  Ieguldītāji pirms ieguldījumu veikšanas NTF būtu skaidri jāinformē par to, vai NTF ir īstermiņa vai standartveida NTF ▌. Lai izvairītos no nepiepildītām ieguldītāju cerībām, visos reklāmas dokumentos ir skaidri jānorāda, ka NTF nav garantētu ieguldījumu instruments. ▌

(48a)  Ieguldītāji būtu jāinformē arī par avotiem, kur var iegūt informāciju par fonda ieguldījumu portfeli un NTF likviditātes līmeņiem.

(50)  NTF kompetentajai iestādei būtu jāpārbauda, vai NTF spēj nepārtraukti izpildīt šīs regulas prasības. Tā kā kompetentajām iestādēm ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES jau ir piešķirtas plašas pilnvaras, šīs pilnvaras ir jāpaplašina, lai tās tiktu izmantotas ar atsauci uz jaunajiem vienotajiem noteikumiem attiecībā uz NTF. PVKIU vai AIF kompetentajām iestādēm arī būtu jāpārliecinās par visu to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu atbilstību, kam piemīt TNF īpašības un kas eksistē brīdī, kad šī regula stājas spēkā.

(50a)  Komisijai trīs gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāanalizē šīs regulas piemērošanā gūtā pieredze un ietekme uz dažādiem ar NTF saistītiem ekonomikas aspektiem. Dalībvalstu emitēti vai garantēti parāda vērtspapīri ir atsevišķa ieguldījumu kategorija ar specifiskām kredīta un likviditātes iezīmēm. Turklāt valsts parādam ir ļoti būtiska nozīme dalībvalstu finansēšanā. Komisijai būtu jāizvērtē dalībvalstu emitētu vai garantētu valsts parāda vērtspapīru tirgus attīstība un iespēja radīt īpašu regulējumu tādiem NTF, kas koncentrē savu ieguldījumu politiku uz šā veida parāda vērtspapīriem.

(51)  Komisijai atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam jāpieņem deleģēti akti iekšējās novērtējuma procedūras jomā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī.

(52)  Komisijai piešķirtas arī pilnvaras pieņemt īstenošanas tehniskos standartus, izmantojot īstenošanas tiesību aktus atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantam un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010(10) 15. pantam. Attiecībā uz ziņojumu iesniegšanas veidlapu, kurā ietverta informācija par NTF kompetentajām iestādēm, EVTI būtu jāuzdod izveidot īstenošanas tehnisko standartu projektus un iesniegt tos Komisijai.

(53)  EVTI attiecībā uz šo regulu būtu jāspēj īstenot visas pilnvaras, kas tai uzticētas ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES. Tāpat tai tiek uzticēts arī izstrādāt regulējošu un īstenošanas tehnisko standartu projektus.

(54)  ▌Ir ļoti būtiski, lai Komisija trīs gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā analizētu šīs regulas piemērošanā gūto pieredzi un ietekmi uz dažādiem ar NTF saistītiem ekonomikas aspektiem. Šajā pārskatīšanā uzsvars būtu jāliek uz šajā regulā paredzēto izmaiņu ietekmi uz reālo ekonomiku un finanšu stabilitāti.

(55)  Jaunajiem vienotajiem noteikumiem attiecībā uz NTF būtu jāatbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK(11) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001(12).

(56)  Tā kā šīs regulas mērķi, proti, nodrošināt vienotas prudenciālās prasības, ko piemēro NTF visā Savienībā, tai pašā laikā apzinoties vajadzību līdzsvarot NTF drošumu un uzticamību ar naudas tirgu efektīvu darbību un dažādo iesaistīto personu izmaksām, nevar efektīvi sasniegt dalībvalstīs, bet aptvertā mēroga un ietekmes dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var izveidot pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(57)  Jaunajos vienotajos noteikumus attiecībā uz NTF ir ievērotas pamattiesības un principi, kas ir skaidri atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, īpaši — patērētāju aizsardzība, darījumdarbības brīvība un personas datu aizsardzība. Jaunie vienotie noteikumi attiecībā uz NTF būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I nodaļa

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Šī regula paredz noteikumus par finanšu instrumentiem, kas izmantojami ieguldījumu veikšanai naudas tirgus fondā (NTF), tā portfeli un vērtēšanu un prasības par ziņojumu sniegšanu saistībā ar Savienībā reģistrētu, pārvaldītu un reklamētu NTF.

Šo regulu piemēro kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem:

i.   kuriem atbilstīgi Direktīvai 2009/65/EK nepieciešama darbības atļauja darboties kā PVKIU vai kuri ir AIF atbilstīgi Direktīvai 2011/61/ES;

ii.   kuri iegulda īstermiņa aktīvos;

iii.  kuriem ir skaidri noteikts viens vai kumulatīvi mērķi, kas piedāvā ieņēmumus atbilstoši naudas tirgus likmēm vai saglabājot ieguldījumu vērtību.

2.  Dalībvalstis nepapildina prasības šīs regulas aptvertajā jomā.

1.a pants

NNAV NTF veidi

No šīs regulas spēkā stāšanās datuma NNAV NTF Savienībā darbojas tikai kā:

a)  publiskā parāda NNAV NTF;

b)  mazumtirdzniecības NNAV NTF vai

c)  ZSNAV NTF.

Šajā regulā visas atsauces uz NNAV NTF uzskata par atsaucēm uz publiskā parāda NNAV NTF, mazumtirdzniecības NNAV NTF un ZSNAV NTF, ja vien nav norādīts citādi.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(1)  „īstermiņa aktīvi” ir finanšu aktīvi ar atlikušo termiņu, kas nepārsniedz divus gadus;

(2)  „naudas tirgus instrumenti” ir pārvedami instrumenti, kas minēti Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta o) apakšpunktā, par kuriem parasti darījumus slēdz naudas tirgū, tostarp valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes un vietējo pārvaldes iestāžu parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komerciāli vērtspapīri, bankas pārvedu vekseļi vai vidēja termiņa un īstermiņa parādzīmes, kā arī instrumenti, kas minēti Direktīvas 2007/16/EK 3. pantā.

(3)  „pārvedami vērtspapīri” ir pārvedami vērtspapīri, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta n) apakšpunktā;

(4)  „pārdošanas ar atpirkšanu līgums” ir jebkurš līgums, ar kuru viena puse darījuma partnerim nodod vērtspapīrus vai jebkādas tiesības, kas saistītas ar to īpašumtiesībām, ievērojot apņemšanos tos atpirkt par noteiktu cenu nākotnes datumā, kas ir noteikts vai jānosaka;

(5)  „pirkšanas ar atpārdošanu līgums” ir jebkurš līgums, ar kuru viena puse no darījuma partnera saņem vērtspapīrus vai tiesības, kas saistītas ar to īpašumtiesībām vai nodrošinājumu, ievērojot apņemšanos tos atpārdot par noteiktu cenu nākotnes datumā, kas ir noteikts vai jānosaka;

(6)  „vērtspapīru aizdevums” vai „vērtspapīru aizņēmums” ir jebkurš darījums, kura rezultātā iestāde vai tās darījumu partneris nodod vērtspapīrus un apņemas, ka aizņēmējs atdos līdzvērtīgus vērtspapīrus kādā nākotnes datumā vai kad to pieprasīs vērtspapīru aizdevējs; šāds darījums ir vērtspapīru aizdevums iestādei, kas nodod vērtspapīrus, un vērtspapīru aizņēmums iestādei, kurai vērtspapīri tiek nodoti;

(7)  „vērtspapīrošana” ir vērtspapīrošana, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā;

(7a)  „augstas kvalitātes uz likvīdiem aktīviem balstīts vērtspapīrs” ir kvalificēts uz aktīviem balstīts vērtspapīrs, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. ..., ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 575/2013, 13. panta noteikumiem attiecībā uz prasību kredītiestādēm par likviditātes seguma nodrošināšanu, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 460. pantu, kas paredzēts, lai izstrādātu vienotu specifikāciju atbilstīgu augstas likviditātes un kredītkvalitātes pārveduma aktīvu noteikšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 416. panta 1. punkta d) apakšpunktu;

(8)  „uzņēmuma parāds” ir parāda instrumenti, ko emitējis uzņēmums, kurš faktiski nodarbojas ar preču ražošanu un nefinanšu pakalpojumu sniegšanu vai to tirdzniecību;

(9)  „novērtējums pēc tirgus cenas” ir pozīciju novērtējums, kas balstās uz brīvi pieejamu, no neitrāliem avotiem iegūtu noslēguma cenām, tostarp biržas cenām, vispāratzītu vērtēšanas sistēmu cenām vai vairāku neatkarīgu, tirgū atzītu mākleru noteiktajām cenām;

(10)  „novērtējums pēc modeļa cenas” ir jebkurš vērtējums, kas salīdzināms, ekstrapolējams vai citādi aprēķināms no vienas vai vairākām tirgus vērtībām;

(11)  „amortizēto izmaksu metode” ir vērtēšanas metode, saskaņā ar kuru tiek ņemtas aktīva iegādes izmaksas un šī vērtība tiek koriģēta, ņemot vērā prēmiju (vai diskontu) amortizēšanu līdz termiņa beigām;

(12)  „nemainīgas neto aktīvu vērtības naudas tirgus fonds” (NNAV NTF) ir naudas tirgus fonds, kas saglabā nemainīgu NAV vērtību uz akciju vai ieguldījumu apliecību; fonda ienākumi tiek uzkrāti ik dienu vai tos var izmaksāt ieguldītājam, un aktīvi tiek vispārīgi vērtēti pēc amortizēto izmaksu metodes vai NAV tiek noapaļota uz tuvāko augstāko procentpunktu vai tā ekvivalentu valūtā;

(12a)  „mazumtirdzniecības nemainīgas neto aktīvu vērtības naudas tirgus fonds” (mazumtirdzniecības NNAV NTF) ir NNAV NTF, kas ir pieejams parakstīšanai tikai labdarības organizācijām, bezpeļņas organizācijām, publiskajām iestādēm un publiskiem nodibinājumiem;

(12b)  „zema svārstīguma neto aktīvu vērtības naudas tirgus fonds" (ZSNAV NTF) ir NTF, kas atbilst 27. panta 1. līdz 4. punktā paredzētajām prasībām;

(13)  „īstermiņa NTF” ir naudas tirgus fonds, kas iegulda atbilstīgos naudas tirgus instrumentos, kā minēts 9. panta 1. punktā;

(14)  „standarta NTF” ir naudas tirgus fonds, kas iegulda atbilstīgos naudas tirgus instrumentos, kā minēts 9. panta 1. un 2. punktā;

(15)  „kredītiestādes” ir kredītiestādes, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā;

(16)  „NTF kompetentā iestāde” ir:

a)  attiecībā uz PVKIU — PVKIU piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 97. pantu;

b)  attiecībā uz ES AIF — AIF piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta p) apakšpunktā;

c)  attiecībā uz ārpussavienības AIF — jebkura no šādām iespējām:

i)  tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā ārpussavienības AIF tiek reklamēts Savienībā bez pases;

ii)  ES AIFP kompetentā iestāde, kas pārvalda ārpussavienības AIF, ja ārpussavienības AIF tiek reklamēts Savienībā ar pasi vai netiek reklamēts Savienībā;

iii)  atsauces dalībvalsts kompetentā iestāde, ja ārpussavienības alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) nepārvalda ES AIFP un tas tiek reklamēts Savienībā ar pasi;

(17)  „NTF piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā NTF ir izsniegta darbības atļauja;

(18)  „vidējais svērtais dzēšanas termiņš (WAM)” ir visu fonda bāzes aktīvu vidējā līdz tiesību aktos noteiktajam dzēšanas termiņam atlikušā laika rādītājs vai, ja atlikušais laiks ir īsāks, līdz nākamajai procentu likmes pārskatīšanai pēc naudas tirgus procentu likmes, un kas atspoguļo katra aktīva relatīvo īpatsvaru turējumā;

(19)  „vidējais svērtais darbības laiks (WAL)” ir visu fonda bāzes aktīvu vidējā līdz tiesību aktos noteiktajam dzēšanas termiņam atlikušā laika rādītājs, kas atspoguļo katra aktīva relatīvo īpatsvaru turējumā;

(20)  „tiesību aktos noteiktais dzēšanas termiņš” ir datums, kad pilnā apmērā jāatmaksā vērtspapīra pamatvērtība, un tas nav brīvi izvēlams;

(21)  „atlikušais termiņš” ir laiks līdz tiesību aktos noteiktajam dzēšanas termiņam;

(22)  „īsās pozīcijas pārdošana” ir naudas tirgus instrumentu nenodrošināta tirdzniecība;

(22a)  „publiskā parāda NNAV NTF” ir NNAV NTF, kas 99,5 % no saviem aktīviem iegulda publiskā parāda instrumentos un līdz 2020. gadam vismaz 80 % no saviem aktīviem iegulda ES publiskā parāda instrumentos, publiskā parāda NNAV NTF šie ieguldījumi publiskajā parādā ir jāpalielina pakāpeniski.

(22b)  „ārējs atbalsts” ir tiešs vai netiešs atbalsts, ko piedāvā trešā persona un kas paredzēts vai kā rezultātā tiks garantēta NTF likviditāte vai stabilizēta NTF NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību un kas ietver šādas iespējas:

a)  trešās personas naudas līdzekļi;

b)  trešā persona iegādājas NTF aktīvus par paaugstinātu cenu;

c)  trešā persona iegādājas NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības, lai nodrošinātu fondam likviditāti;

d)  trešā persona emitē jebkāda veida tiešu vai netiešu galvojumu, garantiju vai atbalsta vēstuli NTF labā;

e)  jebkura trešās personas darbība, kuras tiešs vai netiešs mērķis ir saglabāt NTF likviditātes profilu un NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību;

(22c)  „ES publiskā parāda instrumenti” ir publiskā parāda instrumenti, kas ir nauda vai dalībvalstu valdības aktīvi, vai pirkšanas ar atpārdošanu līgumi, kas nodrošināti ar Savienības iestāžu vai tās struktūru, biroju vai aģentūru, ieskaitot cita starpā Eiropas Centrālo banku, Eiropas stabilitātes mehānismu, Eiropas Investīciju banku, Eiropas Investīciju fondu un Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, publisko parādu;

(22d)  „publiskā parāda instrumenti” ir nauda, valdības aktīvi vai pirkšanas ar atpārdošanu līgumi, kas nodrošināti ar atbilstīgu suverēnu valstu valdības parādu, ko nosaka NTF pārvaldnieks;

3. pants

NTF darbības atļaujas piešķiršana

1.  Nevienu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu Savienībā nereģistrē, nepārvalda un nereklamē kā NTF, ja tas nav saņēmis darbības atļauju atbilstīgi šai regulai.

Šāda darbības atļauja ir derīga visās dalībvalstīs.

2.  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam, kam vajag PVKIU darbības atļauju atbilstīgi Direktīvai 2009/65/EK, piešķir atļauju darboties kā NTF atļauju piešķiršanas procedūrā atbilstīgi Direktīvai 2009/65/EK.

3.  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam, kas ir AIF, NTF darbības atļauju piešķir saskaņā ar atļauju piešķiršanas procedūru, kas izklāstīta 4. pantā.

4.  Nevienam kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam nepiešķir NTF darbības atļauju, ja NTF kompetentā iestāde nav saņēmusi pierādījumu, ka NTF spēs izpildīt visas šīs regulas prasības.

5.  Darbības atļaujas saņemšanai NTF iesniedz savai kompetentajai iestādei šādus dokumentus:

a)  fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti;

b)  pārvaldnieka identifikāciju;

c)  depozitārija identifikāciju;

d)  raksturojumu vai jebkuru citu informāciju par ieguldītājiem pieejamo NTF;

e)  aprakstu vai jebkādu informāciju par noteikumiem un procedūrām, kas nepieciešamas, lai tiktu izpildītas II–VII nodaļas prasības;

f)  jebkuru citu informāciju vai dokumentu, ko pieprasa NTF kompetentā iestāde, lai pārliecinātos par atbilstību šīs regulas prasībām.

6.  Kompetentās iestādes ik ceturksni iesniedz EVTI ziņojumu par darbības atļaujām, kas piešķirtas vai atsauktas atbilstoši šai regulai.

7.  EVTI uztur centrālu publisku reģistru, kurā identificēts katrs NTF, kam piešķirta darbības atļauja atbilstīgi šai regulai, norādīta tā tipoloģija, pārvaldnieks un NTF kompetentā iestāde. Reģistrs ir pieejams elektroniskā formātā.

4. pants

AIF NTF atļaujas piešķiršanas procedūra

1.  AIF piešķir NTF darbības atļauju tikai tad, ja tā kompetentā iestāde ir apstiprinājusi AIFP, kura darbība atļauta atbilstīgi Direktīvai 2011/61/ES, pieteikumu pārvaldīt AIF, fonda nolikumu un depozitārija izvēli.

2.  Iesniedzot pieteikumu par AIF pārvaldību, atļāvu saņēmušais AIFP iesniedz NTF kompetentajai iestādei:

a)  rakstiska vienošanās ar depozitāriju;

b)  informāciju par deleģēšanas kārtību attiecībā uz portfeli un risku pārvaldību un administrēšanu attiecībā uz AIF;

c)  informācija par ieguldījumu stratēģiju, riska profilu un citiem AIF raksturlielumiem, kurus AIFP ir atļauts pārvaldīt.

NTF kompetentā iestāde var lūgt AIFP kompetentajai iestādei skaidrojumu un informāciju attiecībā uz šī punkta pirmās daļas pēdējā apakšpunktā minētajiem dokumentiem vai apstiprinājumu, ka uz NTF attiecas AIFP pārvaldības atļauja. AIFP kompetentā iestāde sniedz atbildi 10 darbadienu laikā no dienas, kad NTF kompetentā iestāde iesniegusi pieprasījumu.

3.  AIFP nekavējoties ziņo NTF kompetentajai iestādei par jebkādiem grozījumiem dokumentos, kas uzskaitīti otrajā punktā.

4.  NTF kompetentā iestāde var noraidīt AIFP pieteikumu tikai tādā gadījumā, ja:

a)  AIFP neatbilst šīs regulas prasībām;

b)  AIFP neatbilst Direktīvas 2011/61/ES prasībām;

c)  AIFP kompetentā iestāde nav pilnvarojusi AIFP pārvaldīt NTF;

d)  AIFP nav iesniedzis 2. punktā uzskaitītos dokumentus.

Pirms pieteikuma noraidīšanas NTF kompetentā iestāde konsultējas ar AIFP kompetento iestādi.

5.  AIF atļaujai darboties kā NTF nepiemēro ne prasību, ka AIF ir jāpārvalda AIFP, kam atļauts darboties AIF piederības dalībvalstī, ne arī prasību, ka AIFP veic vai deleģē darbības AIF piederības dalībvalstī.

6.  AIFP divu mēnešu laikā pēc visu pieteikuma dokumentu iesniegšanas tiek informēts, vai AIF tiek piešķirta atļauja darboties kā NTF vai atļauja netiek piešķirta.

7.  NTF kompetentā iestāde nepiešķir darbības atļauju, ja AIF ir juridiski aizliegts reklamēt tā akcijas vai ieguldījumu apliecības tā piederības dalībvalstī.

5. pants

NTF nosaukuma izmantošana

1.  Nosaukumu „naudas tirgus fonds” jeb NTF saistībā ar sevi vai akcijām vai ieguldījumu apliecībām, ko tas emitē, PVKIU vai AIF izmanto tikai tad, ja PVKIU vai AIF to ir atļauts darīt atbilstīgi šai regulai.

Nosaukumu, kas norāda uz naudas tirgus fondu, vai tādus terminus kā „naudas plūsma”, „likvīds”, „naudas līdzekļi”, „pieejamie aktīvi”, „noguldījumam līdzīgs” vai līdzīgus vārdus PVKIU vai AIF izmanto tikai tad, ja tas tiem ir atļauts atbilstīgi šai regulai.

2.  Nosaukuma „naudas tirgus fonds”, „NTF” vai nosaukuma, kas norāda uz NTF vai 1. punktā minētajiem terminiem, izmantošana attiecas uz tā izmantošanu jebkādos iekšējos vai ārējos dokumentos, ziņojumos, apliecinājumos, reklāmā, paziņojumos, vēstulēs vai jebkurā citā materiālā, kas adresēts vai paredzēts izplatīšanai iespējamajiem ieguldītājiem, akciju turētājiem, akcionāriem vai kompetentajām iestādēm rakstiski, mutiski, elektroniski vai jebkādā citā veidā.

6. pants

Piemērojamie noteikumi

1.  NTF pastāvīgi ir jāatbilst šīs regulas prasībām.

2.  NTF, kas ir PVKIU, un tā pārvaldniekam pastāvīgi ir jāatbilst Direktīvas 2009/65/EK prasībām, ja vien šajā regulā nav norādīts citādi.

3.  NTF, kas ir AIF, un tā pārvaldniekam pastāvīgi ir jāatbilst Direktīvas 2011/61/ES prasībām, ja vien šajā regulā nav norādīts citādi.

4.  NTF pārvaldnieks atbild par atbilstības nodrošināšanu šai regulai. Pārvaldnieks atbild par jebkuriem zaudējumiem vai izdevumiem, kas rodas, neievērojot atbilstību šai regulai.

5.  Šī regula neattur NTF no tādu ieguldījumu ierobežojumu piemērošanas, kas ir striktāki nekā šajā regulā noteiktie.

II nodaļa

Pienākumi attiecībā uz NTF ieguldījumu politiku

I iedaļa

Vispārīgi noteikumi un atbilstīgi aktīvi

7. pants

Vispārējie principi

1.  Ja NTF veido vairāk nekā viena ieguldījumu apakšstruktūra, saistībā ar II–VII nodaļu katra apakšstruktūra uzskatāma par atsevišķu NTF.

2.  Naudas tirgus fondam, kam atļauts darboties kā PVKIU, nepiemēro saistības attiecībā uz PVKIU ieguldījumu politiku, kas izklāstītas Direktīvas 2009/65/EK 49., 50., 50.a pantā, 51. panta 2. punktā un 52.–57. pantā.

8. pants

Atbilstīgi aktīvi

1.  NTF iegulda tikai vienā vai vairākās šādu finanšu aktīvu kategorijās un tikai atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti šajā regulā:

a)  naudas tirgus instrumentos;

aa)  finanšu instrumentos, kurus atsevišķi vai kopīgi emitējušas vai garantējušas dalībvalstu valsts, reģionālās un vietējās administrācijas vai centrālās bankas, vai Savienības iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras, cita starpā Eiropas Centrālā banka, vai Eiropas Investīciju banka, Eiropas Investīciju fonds, jaunais Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, vai Eiropas Stabilizācijas mehānisms, Starptautiskais Valūtas fonds, Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Padomes Attīstības banka un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka;

b)  noguldījumos kredītiestādēs;

c)  atbilstīgos atvasinātos finanšu instrumentos, ko izmanto vienīgi risku ierobežošanas nolūkiem;

d)  pirkšanas ar atpārdošanu līgumos vai atpirkuma līgumos ar nosacījumu, ka tiek izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

i)  aktīvus, ko izmanto par nodrošinājumu, nevar pārdot, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt;

ii)  pārdošanas ar atpirkšanu līgumu izmanto uz laiku un neizmanto ieguldījumu nolūkiem;

iii)  NTF ir tiesības izbeigt līgumu jebkurā laikā ar brīdinājumu augstākais divas darba dienas iepriekš;

iv)  naudas līdzekļi, ko NTF ir saņēmis atbilstoši atpirkuma līgumam, nepārsniedz 10 % no tā aktīviem un tos nedrīkst nodot, no jauna ieguldīt vai kā citādi izmantot no jauna.

2.  NTF neveic nevienu no turpmāk uzskaitītajām darbībām:

a)  ieguldījumi aktīvos, kas nav 1. punktā uzskaitītie;

b)  īsās pozīcijas pārdošana naudas tirgus instrumentos;

c)  neveido tiešas vai netiešas riska pozīcijas biržā tirgotos fondos (ETF), kapitāla vērtspapīros vai precēs, tostarp neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus, sertifikātus, kuri tos pārstāv, uz tiem balstītus indeksus vai jebkādus citus līdzekļus vai instrumentus, kas tiem veidotu riska pozīciju;

d)  vērtspapīru aizdevuma vai vērtspapīru aizņēmuma līgumu ▌vai jebkādu citu līgumu slēgšana, kas apgrūtinātu NTF aktīvus;

e)  naudas līdzekļu aizņemšana un aizdošana;

ea)  ieguldījumi citos NTF.

9. pants

Piemēroti naudas tirgus instrumenti

1.  Naudas tirgus instruments ir piemērots NTF veiktam ieguldījumam ar nosacījumu, ka tas atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

a)  tas atbilst vienai no naudas tirgus instrumentu kategorijām, kas minētas Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta a), b), c) vai h) apakšpunktā,

b)  tam piemīt kāda no šādām alternatīvām īpašībām:

i)  tā tiesību aktos noteiktais dzēšanas termiņš emitējot ir 397 vai mazāk dienas;

ii)  tā atlikušais termiņš ir 397 vai mazāk dienas vai

iii)  tas ir atbilstīgs augstas kvalitātes likvīds ar aktīviem nodrošināts vērtspapīrs, kā norādīts 2. panta 7.a punktā;

c)  naudas tirgus instrumenta emitentam ir piešķirta viena no divām augstākajām iekšējā reitinga pakāpēm atbilstoši noteikumiem, kas izklāstīti šīs regulas 18. pantā;

d)  ja tas iesaistās riska darījumā ar vērtspapīrošanu, uz to attiecas 10. pantā noteiktās papildu prasības.

2.  Īstermiņa NTF arī drīkst veikt ieguldījumu naudas tirgus instrumentā, kam piemēro parasto ienesīguma korekciju atbilstoši naudas tirgus nosacījumiem ik pēc 397 dienām vai biežāk, līdz atlikušais termiņš vairs nepārsniedz divus gadus.

3.  Regulas 1. punkta c) apakšpunktu nepiemēro naudas tirgus instrumentiem, ko emitējusi vai garantējusi dalībvalsts centrālā iestāde vai centrālā banka, Eiropas Centrālā banka, Savienība, Eiropas Stabilizācijas mehānisms vai Eiropas Investīciju banka.

10. pants

Atbilstīgi vērtspapīrošanas darījumi

1.  Vērtspapīrošanu ▌uzskata par atbilstīgu, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)  pamatā esošais riska darījums vai riska darījumu portfelis sastāv vienīgi no atbilstīga parāda un ir pietiekami diversificēts;

b)  pamatā esošais atbilstīgais parāds ir ar augstu kredītkvalitāti un likvīds;

c)  pamatā esošā atbilstīgā parāda tiesību aktos noteiktais dzēšanas termiņš emitējot ir 397 vai mazāk dienas; vai tā atlikušais termiņš ir 397 vai mazāk dienas.

1a.  Augstas kvalitātes likvīdus ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, kas norādīti 2. panta 7.a punktā, uzskata par atbilstīgiem vērtspapīrošanas instrumentiem.

1b.  Ar aktīviem nodrošinātus komerciālus vērtspapīrus uzskata par atbilstīgiem vērstpapīrošanas instrumentiem, ja tie ir likvīdi, kā minēts Regulā (ES) Nr. 575/2013, un ja pamatā esošiem riska darījumiem ir augsta kredītkvalitāte.

2.   Komisija līdz [6 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas] saskaņā ar šīs regulas 44. pantu pieņem deleģētos aktus, norādot kritērijus vienkārša, pārredzama un standartizēta vērtspapīrošanas darījuma noteikšanai attiecībā uz katru no turpmāk minētajiem aspektiem:

a)  nosacījumus un apstākļus, kādos uzskata, ka pamatā esošais riska darījums vai riska darījumu portfelis sastāv vienīgi no atbilstīga parāda un vai to uzskata par pietiekami diversificētu;

b)  nosacījumus un skaitliskas robežvērtības, pēc kuriem nosaka, kad pamatā esošais parāds ir ar augstu kredītkvalitāti un likvīds;

ba)  vērtspapīrošanas un tās pamatā esošo aktīvu pārredzamības prasības;

To darot, Komisijai nodrošina konsekvenci ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 460. pantu un Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 135. panta 2. punktu, un ņem vērā konkrētās tādu vērtspapīrošanas darījumu īpašības, kuru dzēšanas termiņš emitējot ir mazāks nekā 397 dienas.

Turklāt Komisija līdz [6 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas] pieņem deleģētos aktus, norādot kritērijus, pēc kuriem var noteikt, vai parāds ir ar augstu kredītkvalitāti un vai komerciālie vērtspapīri ir nodrošināti ar likvīdiem aktīviem, ņemot vērā 1.a punkta prasības. To darot, Komisija nodrošina konsekvenci ar attiecīgajām EBI darbplūsmām un atbalsta tās.

11. pants

Atbilstīgi noguldījumi kredītiestādēs

NTF var veikt ieguldījumu kā noguldījumu kredītiestādē ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)  noguldījumu atmaksā pēc pieprasījuma vai to var izņemt jebkurā laikā;

b)  noguldījuma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus;

c)  kredītiestādei juridiskā adrese ir dalībvalstī vai, ja šīs kredītiestādes juridiskā adrese ir trešā valstī, uz to attiecas prudenciālās prasības, ko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 107. panta 4. punktā norādīto procedūru uzskata par līdzvērtīgām Savienības tiesību aktos noteiktajiem noteikumiem.

12. pants

Atbilstīgi atvasinātie finanšu instrumenti

Atvasinātu finanšu instrumentu NTF var izmantot ieguldījuma veikšanai, ja tas tiek tirgots regulētā tirgū, kā minēts Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, vai uz to attiecas tīrvērtes pienākums, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 648/2012, ja ▌ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)  pakārtotos atvasinātos finanšu instrumentus veido procentu likmes, ārvalstu valūtas maiņas likmes, valūtas vai indeksi, kas pārstāv vienu no šīm kategorijām;

b)  atvasinātais finanšu instruments kalpo tikai tam, lai ierobežotu ilguma risku un valūtas maiņas kursa risku, kas piemīt pārējiem NTF ieguldījumiem;

c)  darījumu partneri darījumos ar ▌atvasinātiem instrumentiem ir institūcijas, uz kurām attiecas prudenciāls regulējums un uzraudzība un kuras ietilpst NTF piederības dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprinātajās kategorijās;

d)  ▌atvasinātos instrumentus katru dienu ticami un pamatoti vērtē, un tos, likvidētus vai slēgtus ar kompensējoša darījuma palīdzību, katrā laikā pēc NTF ierosmes var pārdot par patieso cenu.

13. pants

Atbilstīgi pirkšanas ar atpārdošanu līgumi

1.  Pirkšanas ar atpārdošanu līgumu NTF var slēgt ar nosacījumu, ka tiek izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)  NTF ir tiesības izbeigt līgumu jebkurā laikā ar brīdinājumu augstākais divas darba dienas iepriekš;

b)  tirgus vērtība aktīviem, kas saņemti, noslēdzot pirkšanas ar atpārdošanu līgumu, visu laiku ir vismaz vienāda ar izplatītajiem naudas līdzekļiem.

2.  Aktīvi, ko NTF saņēmis pirkšanas ar atpārdošanu līguma noslēgšanas rezultātā, ir naudas tirgus instrumenti, kā norādīts 9. pantā.

3.  Pirkšanas ar atpārdošanu līguma ietvaros NTF nesaņem vērtspapīrošanas, kā definēts 10. pantā. ▌

4.  Aktīvi, ko NTF saņēmis pirkšanas ar atpārdošanu līguma noslēgšanas rezultātā, tiek ietverti, aprēķinot diversificēšanas un koncentrācijas ierobežojumus atbilstīgi šajā regulā noteiktajam. Šie aktīvi netiek pārdoti, no jauna ieguldīti, ieķīlāti vai citādi nodoti.

5.  Atkāpjoties no 2. punkta, NTF saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līguma daļu drīkst saņemt likvīdus pārvedamus aktīvus vai naudas tirgus instrumentus, kuri nav 9. pantā noteiktie aktīvi, ar noteikumu, ka šie aktīvi atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

a)  tiem ir augsta kredītkvalitāte un tos ir emitējusi vai garantējusi kādas dalībvalsts centrālā iestāde vai centrālā banka, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Savienība, Eiropas stabilitātes mehānisms, Eiropas Investīciju banka;

b)  tos ir emitējusi vai garantējusi trešās valsts centrālā iestāde vai centrālā banka, ar noteikumu, ka trešās valsts aktīvu emitents iziet iekšējo novērtējumu atbilstīgi 16. līdz 19. pantā paredzētajiem noteikumiem.

Par aktīviem, kas saņemti saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līguma atbilstīgi pirmajai daļai, tiek paziņots NTF ieguldītājiem.

Uz aktīviem, kas saņemti pirkšanas ar atpārdošanu līguma ietvaros saskaņā ar pirmo daļu, attiecas 14. panta 6. punktā paredzētie noteikumi.

5a.  NTF var aizņemties vai slēgt pārdošanas ar atpirkšanu līgumus, ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)  pārdošanas ar atpirkšanu līgumu izmanto uz laiku, kas nepārsniedz septiņas darba dienas, un neizmanto ieguldījumu nolūkiem;

b)  pārdošanas ar atpirkšanu līgumu summa nepārsniedz 10 % NTF aktīvu un netiek ieguldīta atbilstīgos aktīvos;

c)  NTF ir tiesības izbeigt līgumu jebkurā laikā ar brīdinājumu augstākais divas darbadienas iepriekš;

d)  saņemtais skaidras naudas nodrošinājums tiek vienīgi:

–  noguldīts PVKIU direktīvas 50. panta f) punktā minētajās struktūrās,

–  ieguldīts augstas kvalitātes valdības obligācijās,

–  izmantots pirkšanas ar atpārdošanu darījumos ar nosacījumu, ka darījumi tiek veikti ar kredītiestādēm, kuru darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādes, un PVKIU jebkurā laikā var atsaukt visu skaidras naudas summu, pamatojoties uz uzkrājumu principu,

–  ieguldīts īstermiņa naudas tirgus fondos atbilstīgi vadlīnijām par kopēju Eiropas naudas tirgus fondu definīciju.

Atkārtoti ieguldīts skaidras naudas nodrošinājums jādiversificē atbilstīgi diversifikācijas prasībām, kas ir piemērojamas bezskaidras naudas nodrošinājumam. Prospektā ieguldītājiem sniedz skaidru informāciju par PVKIU nodrošinājuma politiku, tostarp skaidras naudas nodrošinājuma gadījumā par atkārtotas ieguldīšanas politiku un ar to saistītajiem riskiem.

II iedaļa

Ieguldījumu politikas nosacījumi

14. pants

Diversificēšana

1.  NTF iegulda ne vairāk kā 5 % savu aktīvu:

a)  naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi viena struktūra, vai;

b)  noguldījumos vienā kredītiestādē.

2.  Iesaistīšanās riska darījumos ar vērtspapīrošanu kopumā nedrīkst pārsniegt 10 % no NTF aktīviem.

3.  Kopējais NTF pakļāvums riskam saistībā ar vienu un to pašu darījumu partneri, kas izriet no ▌ atvasināto finanšu instrumentu darījumiem, nepārsniedz 5 % no tā aktīviem.

4.  Kopējā naudas līdzekļu summa, kas tiek nodrošināta vienam NTF darījumu partnerim pirkšanas ar atpārdošanu līgumos, nepārsniedz 10 % no tā aktīviem.

5.  Neņemot vērā 1. un 3. punktā noteiktos atsevišķos ierobežojumus, publiskā parāda NTF un standarta NTF neveido kombinācijas, izmantojot turpmāk minētos instrumentus, ja rezultātā tā ieguldījums vienā struktūrā pārsniedz 8 % no tā aktīviem:

a)  ieguldījumi naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi šī struktūra;

b)  noguldījumi šajā struktūrā;

c)  ▌atvasināti finanšu instrumenti, kuru dēļ darījumu partnerim veidojas riska pozīcija ar šo struktūru.

6.  Atkāpjoties no šī panta 1. punkta a) apakšpunkta, kompetentā iestāde var atļaut NTF veikt ieguldījumu saskaņā ar riska sadalīšanas principu līdz pat 100 % no tā aktīviem dažādos naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi vai garantējusi dalībvalsts centrālā, reģionālā vai vietējā iestāde vai centrālā banka, Eiropas Centrālā banka, Savienība, Eiropas Stabilizācijas mehānisms vai Eiropas Investīciju banka, trešās valsts centrālā iestāde vai centrālā banka vai starptautiska sabiedriska organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis.

Šī punkta pirmā daļa tiek piemērota tikai tad, ja tiek izpildītas visas šādas prasības:

a)  NTF pieder naudas tirgus instrumenti, ko attiecīgais emitents emitējis vismaz sešos dažādos laidienos;

b)  NTF ierobežo ieguldījumus viena emitenta naudas tirgus instrumentos līdz maksimāli 30 % no tā aktīviem;

c)  NTF nolikumā vai dibināšanas dokumentos skaidri norāda dalībvalstu centrālās, reģionālās vai vietējās ▌iestādes vai centrālās bankas, Eiropas Centrālo banku, Savienību, Eiropas Stabilizācijas mehānismu vai Eiropas Investīciju banku, Eiropas Investīciju fondu, Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, trešās valsts centrālo iestādi vai centrālo banku, publiskā parāda instrumentus, Starptautisko Valūtas fondu, Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku, Starptautisko norēķinu banku, Eiropas Padomes Attīstības banku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku vai jebkuru citu starptautisku sabiedrisku organizāciju, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis, kas emitē vai garantē naudas tirgus instrumentus, kuros fonds plāno ieguldīt vairāk nekā 5 % no saviem aktīviem;

d)  NTF prospektos un reklāmas paziņojumos ietver pamanāmu paziņojumu par šīs atkāpes izmantošanu un norādi uz dalībvalstu centrālajām, reģionālajām vai vietējām iestādēm vai centrālām bankām, Eiropas Centrālo banku, Savienību, Eiropas Stabilizācijas mehānismu, Eiropas Investīciju banku, Eiropas Investīciju fondu, Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, trešās valsts centrālo iestādi vai centrālo banku, Starptautisko Valūtas fondu, Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku, Starptautisko norēķinu banku vai jebkuru citu starptautisku sabiedrisku organizāciju, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis, kas emitē vai garantē naudas tirgus instrumentus, kuros fonds plāno ieguldīt vairāk nekā 5 % no saviem aktīviem.

7.  Lai aprēķinātu šī panta 1.–5. punktā ietvertos ierobežojumus, sabiedrības, kas saistībā ar konsolidētajiem pārskatiem ir ietvertas vienā grupā saskaņā ar Padomes Direktīvu 83/349/EEK(13) vai atzītiem starptautiskiem grāmatvedības noteikumiem, uzskata par vienotu struktūru.

15. pants

Koncentrācija

1.  NTF nedrīkst piederēt vairāk nekā 5 % no naudas tirgus instrumentiem, ko emitējusi viena struktūra.

2.  Šī panta 1. punktā noteikto limitu nepiemēro attiecībā uz tādu naudas tirgus instrumentu krājumiem, ko emitējusi vai garantējusi dalībvalsts centrālā, reģionālā vai vietējā iestāde vai centrālā banka, Eiropas Centrālā banka, Savienība, Eiropas Stabilizācijas mehānisms vai Eiropas Investīciju banka, trešās valsts centrālā iestāde vai centrālā banka vai starptautiska sabiedriska organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis.

III IEDAĻA

NAUDAS TIRGUS INSTRUMENTU KREDĪTKVALITĀTE

16. pants

Iekšējā novērtējuma procedūra

1.  NTF pārvaldnieks izveido, īsteno un ▌piemēro piesardzīgu ▌iekšējo novērtējuma procedūru, saskaņā ar kuru nosaka naudas tirgus instrumentu kredītkvalitāti, ņemot vērā finanšu instrumenta emitentu un paša finanšu instrumenta īpašības.

1a.  NTF pārvaldnieks nodrošina, ka informācija, kas izmantota, piemērojot iekšējo novērtējuma procedūru, ir pietiekamas kvalitātes, atjaunināta un no uzticamiem avotiem.

2.  Iekšējās novērtējuma procedūras pamatā ir ▌piesardzīgas, ▌sistemātiskas un pastāvīgas piešķiršanas metodes. ▌Izmantotās metodes apstiprina NTF pārvaldnieks, par pamatu ņemot vēsturisko pieredzi un empīriskos pierādījumus, tostarp atpakaļejošas pārbaudes.

3.  Iekšējā novērtējuma procedūra atbilst šādiem vispārīgajiem principiem:

a)  tā izveido efektīvu procesu, lai iegūtu un atjauninātu būtisku informāciju par emitenta raksturojumu;

b)  NTF pārvaldnieks pieņem un īsteno pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka kredītnovērtējuma pamatā ir ▌pieejamās un piemērotās informācijas pilnīga analīze, un ietver visus būtiskos virzošos faktorus, kas ietekmē emitenta kredītspēju;

c)  NTF pārvaldnieks nepārtraukti uzrauga iekšējā novērtējuma procedūru un reizi sešos mēnešos pārskata visus kredītnovērtējumus. Šāds pārvaldnieks pārskata iekšējos novērtējumus katru reizi, kad notiek būtiskas izmaiņas, kas varētu ietekmēt emitenta kredītnovērtējumu;

d)  piemērojot savu iekšējās novērtēšanas procedūru, NTF pārvaldnieks to dara, ievērojot un saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 462/2013;

e)  kredītnovērtējuma metodes NTF pārvaldnieks pārskata vismaz reizi sešos mēnešos, lai noteiktu, vai tās ir piemērotas pašreizējam portfelim un ārējiem apstākļiem, un šo pārskatu nosūta kompetentajām iestādēm;

f)  ja metodes, modeļi vai galvenie reitinga pieņēmumi, kas tiek izmantoti iekšējās novērtējuma procedūrās, tiek mainīti, NTF pārvaldnieks cik ātri vien iespējams ▌pārskata visus iekšējos kredītnovērtējumus, ko šīs izmaiņas ietekmē;

g)  iekšējo kredītnovērtējumu un to periodisku pārskatīšanu, ko veic NTF pārvaldnieks, neveic personas, kas veic NTF portfeļa pārvaldību vai ir par to atbildīgas.

17. pants

Iekšējā kredītnovērtējuma procedūra

1.  Katram tāda naudas tirgus instrumenta emitentam, kurā NTF plāno veikt ieguldījumu, piešķir kredītnovērtējumu saskaņā ar kredītnovērtējuma procedūru, ko izveido saskaņā ar iekšējo novērtējuma procedūru.

2.  Kredītnovērtējuma procedūras struktūra atbilst ▌šādiem vispārīgajiem principiem:

a)  procedūra ņem vērā skaitliski izteiktu emitenta kredītrisku, ņemot vērā relatīvo neizpildes risku;

b)  procedūra ņem vērā emitenta kredītrisku un dokumentē kritērijus, kas izmantoti, lai noteiktu kredītriska līmeni;

c)  procedūra ņem vērā naudas tirgus instrumentu īstermiņa raksturu.

3.  Šī panta 1. punktā minētais kredītnovērtējums balstās uz kritērijiem, kas atbilst šādām prasībām:

a)  tie ietver vismaz kvantitatīvus un kvalitatīvus rādītājus, kas raksturo finanšu instrumenta emitentu un makroekonomisko un finanšu tirgus situāciju;

b)  tie attiecas uz kopējām bāzes rādītāja skaitliskajām un kvalitatīvajām atsauces vērtībām, ko izmanto, lai novērtētu skaitliski izsakāmos un kvalitatīvos rādītājus;

c)  tie ir piemēroti konkrēta veida emitentam. Nošķir vismaz šāda veida emitentus: valsts, reģionālā vai vietējā pašvaldība, finanšu korporācijas un uzņēmumus, kas nav finanšu korporācijas.

d)  ja ir runa par riska darījumu ar vērtspapīrošanu, tajos ņem vērā emitenta kredītrisku, vērtspapīrošanas struktūru un bāzes aktīvu kredītrisku.

18. pants

Dokumentācija

1.  NTF pārvaldnieks dokumentē iekšējo novērtējuma procedūru un iekšējā reitinga sistēmu. Dokumentēta tiek šāda informācija:

a)  izklāsts par iekšējo novērtējuma procedūru un iekšējā reitinga sistēmu uzbūvi un darbību, kas ļauj kompetentajām iestādēm izprast, kā tiek piešķirtas konkrētas kategorijas, un izvērtēt, cik piemēroti tās piešķirtas;

b)  loģiskais pamats un analīze, kas pamato pārvaldnieka izvēlētos reitinga kritērijus un to pārskatīšanas biežumu. Šī analīze ietver reitinga kritēriju izvēlei izmantotos parametrus, modeli un ierobežojumus modelim;

c)  visas lielākās izmaiņas iekšējā novērtējuma procedūrā, tostarp izmaiņu izraisītāju identifikāciju;

d)  iekšējās novērtējuma procedūras organizācija, tostarp reitingu piešķiršanas process un iekšējās kontroles struktūra;

e)  pilnīga iekšējo reitingu vēsture pa emitentiem un atzītiem galvotājiem;

f)  iekšējo reitingu piešķiršanas datumi;

g)  galvenie dati un metodes, kas tiek izmantotas, lai iegūtu iekšējo reitingu, tostarp galvenie pieņēmumi par reitingu;

h)  persona vai personas, kas atbildīgas par iekšējo reitingu noteikšanu.

2.  Iekšējā novērtējuma procedūra tiek detalizēti izklāstīta NTF nolikumā vai dibināšanas dokumentos, un visi 1. punktā minētie dokumenti ir pieejami pēc NTF kompetento iestāžu un NTF pārvaldnieka kompetento iestāžu pieprasījuma.

19. pants

Deleģētie akti

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 44. pantu attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a)  nosacījumi, ar kādiem reitingu noteikšanas metodes ir uzskatāmas par piesardzīgām, sistemātiskām un pastāvīgām, un apstiprinājuma nosacījumi, kā minēts 16. panta 2. punktā;

b)  katras kategorijas definīcija attiecībā uz emitenta kredītriska skaitlisku izteikšanu, kā minēts 17. panta 2. punkta a) apakšpunktā, un kritēriji, pēc kuriem nosaka riska skaitlisko izteikšanu, kā minēts 17. panta 2. punkta b) apakšpunktā;

c)  precīzas atsauces vērtības katram kvalitatīvajam rādītājam un skaitliskās atsauces vērtības katram kvalitatīvajam rādītājam. Šīs rādītāju atsauces vērtības norāda par katru kredītreitingu kategoriju, ņemot vērā 17. panta 3. punktā norādītos kritērijus;

d)  būtisku izmaiņu nozīme, kā minēts 16. panta 3. punkta c) apakšpunktā.

20. pants

Kredītkvalitātes novērtēšanas pārvaldība

1.  Iekšējās novērtējuma procedūras apstiprina augstākā vadība, valsts iestāde un NTF pārvaldnieks, pildot uzraudzības funkciju, ja tāda pastāv.

Attiecīgajām personām jābūt labai izpratnei par iekšējām novērtējuma procedūrām, iekšējā reitinga sistēmām un pārvaldnieka izmantotajām novērtējuma metodēm kategoriju piešķiršanai un padziļinātai izpratnei par saistītajiem ziņojumiem.

2.  Uz iekšējiem reitingiem balstīta NTF kredītriska profila analīze ir būtiska daļa no ziņojumu sniegšanas 1. punktā minētajām personām. Ziņojumos ietver vismaz katras kategorijas riska profilu, piešķirtās kategorijas maiņu, aplēses par būtiskiem parametriem katrā kategorijā un salīdzinājumu par realizētajiem saistību neizpildes līmeņiem. Ziņojumu iesniegšanas biežums ir atkarīgs no informācijas svarīguma un veida un tos iesniedz vismaz reizi gadā.

3.  Augstākā vadība nepārtraukti nodrošina, ka iekšējā novērtējuma procedūra darbojas pienācīgi.

Augstāko vadību regulāri informē par iekšējās novērtējuma procedūras darbību, jomām, kurās tiek konstatēti trūkumi, un situāciju attiecībā uz centieniem un pūliņiem, kas tiek īstenoti, lai novērstu konstatētos trūkumus.

III nodaļa

Pienākumi attiecībā uz NTF riska pārvaldību

21. pants

Noteikumi attiecībā uz īstermiņa NTF portfeli

Īstermiņa NTF pastāvīgi nodrošina atbilsmi šādām portfeļa prasībām:

a)  tā portfeļa vidējais svērtais dzēšanas termiņš (WAM) nav garāks par 60 dienām;

b)  tā portfeļa vidējais svērtais darbības laiks (WAL) nav garāks par 120 dienām;

c)  vismaz 10 % no tā aktīviem veido aktīvi, kuru dzēšanas termiņš ir diena. Īstermiņa NTF neiegādājas citus aktīvus, kā vien tos, kuru dzēšanas termiņš ir diena, ja šādas iegādes rezultātā īstermiņa NTF būs ieguldījis mazāk nekā 10 % no sava portfeļa aktīvos, kuru dzēšanas termiņš ir diena;

d)  vismaz 20 % no tā aktīviem veido aktīvi, kuru dzēšanas termiņš ir nedēļa. Īstermiņa NTF neiegādājas citus aktīvus, kā vien tos, kuru dzēšanas termiņš ir nedēļa, ja šādas iegādes rezultātā īstermiņa NTF būs ieguldījis mazāk nekā 20 % no sava portfeļa aktīvos, kuru dzēšanas termiņš ir nedēļa. Šo aprēķinu nolūkā aktīvos, kuru dzēšanas termiņš ir nedēļa, var iekļaut līdz 5 % naudas tirgus instrumentu ar nosacījumu, ka tos var pārdot norēķiniem nākamo 5 darba dienu laikā.

da)  ikdienas un iknedēļas likviditātes prasības, kas minētas c) un d) apakšpunktā, palielina attiecīgi par:

–  5% no MMF aktīviem, kas novērtēti, izmantojot amortizētu izmaksu uzskaiti;

–  10% no MMF aktīviem, kas novērtēti, izmantojot amortizētu izmaksu uzskaiti.

22. pants

Noteikumi attiecībā uz standarta NTF portfeli

1.  Standarta NTF nodrošina atbilsmi šādām prasībām:

a)  tā portfeļa WAM nevienu brīdi nav garāks par 6 dienām;

b)  tā portfeļa WAL nevienu brīdi nav garāks par 12 mēnešiem;

c)  vismaz 10 % no tā aktīviem veido aktīvi, kuru dzēšanas termiņš ir diena. Standarta NTF neiegādājas citus aktīvus, kā vien tos, kuru dzēšanas termiņš ir diena, ja šādas iegādes rezultātā standarta NTF būs ieguldījis mazāk nekā 10 % no sava portfeļa aktīvos, kuru dzēšanas termiņš ir diena;

d)  vismaz 20 % no tā aktīviem veido aktīvi, kuru dzēšanas termiņš ir nedēļa. Standarta NFT neiegādājas citus aktīvus, kā vien tos, kuru dzēšanas termiņš ir nedēļa, ja šādas iegādes rezultātā standarta NTF būs ieguldījis mazāk nekā 20 % no sava portfeļa aktīvos, kuru dzēšanas termiņš ir nedēļa. Šo aprēķinu nolūkā aktīvos, kuru dzēšanas termiņš ir nedēļa, var iekļaut līdz 5 % naudas tirgus instrumentu ar nosacījumu, ka tos var pārdot norēķiniem nākamo 5 darba dienu laikā.

da)  ikdienas un iknedēļas likviditātes prasības, kas minētas c) un d) apakšpunktā, palielina attiecīgi par:

–  5% no MMF aktīviem, kas novērtēti, izmantojot amortizētu izmaksu uzskaiti;

–  10% no MMF aktīviem, kas novērtēti, izmantojot amortizētu izmaksu uzskaiti.

2.  Standarta NTF drīkst ieguldīt līdz 10 % no saviem aktīviem naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi viena struktūra.

3.  Neatkarīgi no 2. punktā noteiktā individuālā limita un atkāpes veidā standarta NTF drīkst apvienot jebkurus turpmāk minētos darījumus, ja to rezultātā līdz 15 % no tā aktīviem tiktu ieguldīti vienā struktūrā:

a)  ieguldījumi naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi šī struktūra;

b)  noguldījumi šajā struktūrā;

c)  ▌atvasināti finanšu instrumenti, kuru dēļ darījumu partnerim veidojas riska pozīcija ar šo struktūru.

4.  Visi portfeļa aktīvi, kurus standarta NTF iegulda saskaņā ar 2. un 5. punktu, tiek atklāti NTF ieguldītājiem.

5.  Standarta NTF nedrīkst būt nemainīgas NAV NTF.

23. pants

NTF kredītreitingi

Ja MMF vēlas iegūt ārējo kredītreitingu, uz to attiecina un tā sagatavošanai piemēro Regulu (ES) Nr. 462/2013.

24. pants

Politika „pazīsti savu klientu”

1.  NTF pārvaldnieks nosaka, īsteno un piemēro procedūras un rūpīgi nosaka NTF ieguldītāju skaitu, to vajadzības un rīcību, to turējumu summas ar mērķi pareizi paredzēt ietekmi, ko radītu vairāku ieguldītāju vienlaicīgi izteikti pieteikumi dzēšanai, ņemot vērā vismaz ieguldītāju veidu, to, cik liels skaits akciju fondā pieder vienam ieguldītājam, un kapitāla ieplūšanas un aizplūšanas attīstību. Šajā nolūkā NTF pārvaldnieks ņem vērā vismaz šādus faktorus:

a)  nosakāmi modeļi ieguldītāju naudas līdzekļu vajadzību noteikšanai;

b)  ieguldītāju tips;

c)  dažādu ieguldītāju nevēlēšanās uzņemties risku;

d)  korelācijas līmenis vai ciešas saiknes starp dažādiem NTF ieguldītājiem;

da)  akciju skaita cikliskā attīstība NTF.

1a.  Ja NTF ieguldītāji novirza savus ieguldījumus caur starpnieku, NTF pārvaldnieks cenšas iegūt un starpnieks sniedz datus, kas ļauj NTF pārvaldniekam atbilstīgi pārvaldīt NTF likviditāti un ieguldītāju koncentrāciju.

2.  NTF pārvaldnieks nodrošina, ka:

a)  viena ieguldītāja turēto akciju vai ieguldījumu apliecību vērtība nevienā brīdī nepārsniedz to aktīvu vērtību, kuru dzēšanas termiņš ir diena;

b)  ieguldītāja dzēšanas pieprasījumi būtiski neietekmē NTF likviditātes profilu.

25. pants

Stresa testēšana

1.  Katrs NTF īsteno pamatotu stresa testēšanas procedūru, kas ļauj noteikt iespējamus notikumus vai nākotnes izmaiņas ekonomiskajā situācijā, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt NTF. NTF pārvaldnieks regulāri veic stresa testēšanu un izstrādā rīcības plānu dažādiem iespējamiem scenārijiem. Turklāt ZSNAV NTF gadījumā stresa testos apsver dažādus scenārijus ar starpību starp nemainīgu NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību un faktisko NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību.

Stresa testu pamatā ir objektīvi kritēriji, un tajos ņem vērā nopietnu ticamu scenāriju ietekmi. Stresa testa scenārijos ņem vērā atsauces parametrus, kas ietver vismaz šādus faktorus:

a)  NTF portfelī turēto aktīvu likviditātes līmeņa hipotētiskas izmaiņas;

b)  NTF portfelī turēto aktīvu kredītriska līmeņa hipotētiskas izmaiņas, tostarp kredītrisku un reitinga risku;

c)  procentu likmju hipotētiskas izmaiņas;

d)  vērtspapīru dzēšanas hipotētiskus līmeņus;

da)  hipotētisku starpības palielināšanos vai samazināšanos starp indeksiem, kuriem piesaistītas portfeļa vērtspapīru procentu likmes;

db)  hipotētiskus makrosistēmiskus satricinājumus, kas ietekmē ekonomiku kopumā;

2.  Turklāt publiskā parāda NNAV NTF un mazumtirdzniecības NNAV NTF gadījumā stresa testos apsver dažādus scenārijus ar starpību starp nemainīgu NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību un NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību. NTF pārvaldnieks, pamatojoties uz stresa testa rezultātiem, izstrādā sanācijas plānus dažādiem iespējamiem scenārijiem. Sanācijas plānus apstiprina kompetentās iestādes.

4.  Stresa testus veic tik bieži, cik noteikusi NTF ▌uzņēmuma valde pēc tam, kad tā izsvērusi, cik ilgs ir piemērots un saprātīgs intervāls, ņemot vērā tirgus situāciju, un pēc tam, kad ņemtas vērā paredzamās izmaiņas NTF portfelī. Testus veic vismaz reizi ceturksnī.

4a.  Ja stresa tests uzrāda NTF neaizsargātību, NTF pārvaldnieks veic darbības, lai stiprinātu NTF finanšu pozīcijas, tostarp veic darbības, kas pastiprina NTF aktīvu likviditāti vai kvalitāti, un nekavējoties informē kompetento iestādi par veiktajiem pasākumiem.

5.  Detalizēts ziņojums ar stresa testēšanas rezultātiem un ierosinātais rīcības plāns tiek iesniegts izskatīšanai NTF uzņēmuma valdē. Nepieciešamības gadījumā valde groza ieteikto rīcības plānu un apstiprina galīgo rīcības plānu. Ziņojumu saglabā vismaz piecus gadus.

6.  Ziņojumu, kas minēts 5. punktā, iesniedz NTF kompetentajai iestādei. Kompetentās iestādes ziņojumu nosūta EVTI.

IV NODAĻA

Vērtēšanas noteikumi un grāmatvedības metode

26. pants

NTF aktīvu vērtēšana

1.  NTF aktīvu vērtēšanu veic vismaz reizi dienā. Šīs vērtēšanas rezultātu ik dienas publicē NTF tīmekļvietnē. Neskarot 27. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, novērtēšanu veic neatkarīga trešā persona, kā metodes izmantojot novērtēšanu pēc tirgus cenas vai novērtēšanu pēc modeļa. To nedrīkst veikt pats NTF, ar to saistīts līdzekļu pārvaldītājs vai tā sponsors.

2.  Neskarot 27. panta 4. punkta b) apakšpunktu, NTF aktīvus vērtē, izmantojot novērtēšanu pēc tirgus cenas, ja tas ir iespējams.

3.  Izmantojot metodi, kas paredz novērtēšanu pēc tirgus cenas, aktīvu vērtēšanai izmanto piesardzīgākas pieprasījuma un piedāvājuma cenas, izņemot gadījumus, kad iestāde darījuma noslēgšanu var veikt par vidējo tirgus cenu. Izmantojot metodi, kas paredz novērtēšanu pēc tirgus cenas, tiek izmantoti tikai kvalitatīvi tirgus dati, ko sniedz atzīti neatkarīgi cenu datu sniedzēji, ja vien tas nerada nepamatotus šķēršļus norēķinu veikšanai tajā pašā dienā. Tirgus datu kvalitāti novērtē, par pamatu ņemot visus šādus faktorus:

a)  darījumu partneru skaitu un kvalitāti;

b)  šī aktīva apjomu un apgrozījumu tirgū;

c)  emisijas apmēru un emisijas daļu, ko NTF plāno iegādāties vai pārdot.

4.  Ja nav iespējams izmantot metodi, kas paredz novērtēšanu pēc tirgus cenas, vai ja tirgus dati nav pietiekami kvalitatīvi, NTF aktīvu vērtē konservatīvi, izmantojot metodi, kas paredz novērtēšanu pēc modeļa. Modelis precīzi aplēš aktīva patieso vērtību, par pamatu ņemot šādus jaunākos galvenos faktorus:

a)  šī aktīva apjomu un apgrozījumu tirgū;

b)  emisijas apmēru un emisijas daļu, ko NTF plāno iegādāties vai pārdot;

c)  ar aktīvu saistīto tirgus risku, procentu likmes risku un kredītrisku.

Ja izmanto metodi, kas paredz novērtēšanu pēc modeļa, amortizēto izmaksu vērtēšanas metodi nevar izmantot.

Ja izmanto metodi, kas paredz novērtēšanu pēc modeļa, drīkst izmantot tikai tādus cenu noteikšanas datus, ko snieguši atzīti neatkarīgi cenu datu sniedzēji, un attiecīgā modeļa cenu noteikšanas metodi apstiprina NTF kompetentā iestāde.

5.  Atkāpjoties no 1. līdz 4. punkta, publiskā parāda NNAV NTF un mazumtirdzniecības NNAV NTF aktīvus var ▌vērtēt, ▌izmantojot aktīvu novērtēšanai amortizēto izmaksu metodi.

27. pants

NAV aprēķināšana uz akciju vai ieguldījumu apliecību

1.  Neskarot 2. panta 13.b punktu, faktisko NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību aprēķina kā starpību starp visu NTF aktīvu summu un visu NTF saistību summu un novērtē pēc tirgus cenas vai modeļa metodes, ko dala ar NTF emitēto akciju vai ieguldījumu apliecību skaitu.

Pirmā daļa attiecas uz visiem NTF, ieskaitot ZSNAV NTF, publiskā parāda NNAV NTF un mazumtirdzniecības NNAV NTF.

2.  Faktisko NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību noapaļo uz tuvāko bāzes punktu vai tā ekvivalentu, ja NAV tiek publicēta naudas vienības izteiksmē.

3.  Faktisko NAV uz NTF akciju vai ieguldījumu apliecību aprēķina vismaz reizi dienā.

4.   Papildus faktiskās NAV aprēķināšanai uz akciju vai ieguldījumu apliecību saskaņā ar 1. līdz 3. punktu ZSNAV NTF var parādīt nemainīgu NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi turpmākie nosacījumi:

a)  amortizēto izmaksu metodes izmantošana, lai vērtētu aktīvus, kuru atlikušais termiņš ir līdz 90 dienām; visiem aktīviem, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz 90 dienas, cenu nosaka, izmantojot novērtēšanu pēc tirgus cenas vai novērtēšanu pēc modeļa;

b)  vērtēšanas vajadzībām aktīvus noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata ar nosacījumu, ka nemainīga NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību nenovirzās no faktiskās NAV par vairāk nekā 20 bāzes punktiem un četrām zīmēm aiz komata pēc tam;

c)  atpirkt vai parakstīties pie nemainīgas NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību ar nosacījumu, ka nemainīga NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību nenovirzās no faktiskās NAV par vairāk nekā 20 bāzes punktiem;

d)  atpirkt vai parakstīties pie faktiskās NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, ko noapaļo līdz 4 zīmēm aiz komata vai mazāk, ja nemainīga NAV no faktiskās NAV atšķiras par vairāk nekā 20 bāzes punktiem;

e)  potenciālie ieguldītāji pirms līguma noslēgšanas ir rakstiski skaidri brīdināti par apstākļiem, kādos fonds vairs neatpirks vai neparakstīsies pie nemainīgas NAV;

f)  starpība starp nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību un faktisko NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību nepārtraukti tiek uzraudzīta un katru dienu publicēta NTF tīmekļvietnē.

5.  Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija sagatavo pārskatu par šīs regulas ietekmi un īstenošanu, tostarp par to, cik bieži ir izmantoti aizsargmehānismi, kas minēti 27. panta 4. punkta d) apakšpunktā, un iesniedz to Eiropas Parlamentam un Padomei.

Šīs regulas darbības jomā ZSNAV piešķirtās atļaujas zaudē spēku piecus gadus pēc dienas, kad stājas spēkā šī regula.

Komisija pārbauda, vai ZSNAV NTF pienācīgi novērš sistēmisko risku, kā arī draudus finanšu stabilitātei attiecībā uz visu Savienības finanšu sistēmu vai tās daļām. Atbilstoši šī pārskata konstatējumiem un ietekmei uz finanšu stabilitāti Komisija iesniedz likumdošanas priekšlikumus saskaņā ar pirmo daļu, tostarp izskatot iespēju svītrot otro daļu.

28. pants

Emisijas un dzēšanas cena

1.  NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības, izņemot ZSNAV NTF, uz ko attiecas 27. panta 4. punkts, emitē vai dzēš par cenu, kas vienāda ar NTF NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību.

2.  Atkāpjoties no šī panta 1. punkta, mazumtirdzniecības NNAV NTF un publiskā parāda NNAV NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības emitē vai dzēš par cenu, kas vienāda ar NTF nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību.

Va nodaļa

Īpašas prasības attiecībā uz publiskā parāda NNAV NTF, mazumtirdzniecības NNAV NTF un ZSNAV NTF

34.a pants

Papildu prasības attiecībā uz publiskā parāda NNAV NTF un mazumtirdzniecības NNAV NTF

NTF neizmanto vērtēšanai amortizēto izmaksu metodi, nereklamē nemainīgu NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību un nenoapaļo nemainīgu NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību līdz tuvākajam procentpunktam vai tā ekvivalentam, kad NAV tiek publicēta naudas vienības izteiksmē, izņemot gadījumus, kad tam ir skaidri atļauts darboties kā mazumtirdzniecības NNAV NTF vai ja tas ir ZSNAV NTF saskaņā ar 27. panta 4. punktu.

34.b pants

Likviditātes maksas un dzēšanas ierobežojumi attiecībā uz publiskā parāda NNAV NTF, mazumtirdzniecības NNAV NTF un ZSNAV NTF

1.  Publiskā parāda NNAV NTF, mazumtirdzniecības NNAV NTF vai ZSNAV NTF pārvaldnieks izveido, īsteno un konsekventi piemēro piesardzīgu, stingru, sistemātisku un pastāvīgu iekšējā novērtējuma procedūru, saskaņā ar kuru nosaka iknedēļas likviditātes robežvērtības, ko piemēro NTF. Iknedēļas likviditātes sliekšņa pārvaldībā izmanto šādas procedūras:

a)  Ikreiz, kad tādu aktīvu īpatsvars, kuru dzēšanas termiņš ir nedēļa, nokrītas zem 30 % no NTF kopējiem aktīviem, NTF pārvaldnieks un valde rīkojas šādi:

i)  pārvaldnieks nekavējoties informē NTF valdi. NTF valde veic dokumentēta situācijas novērtēšana, lai noteiktu, kādas darbības nepieciešams veikt, ņemot vērā NTF ieguldītāju intereses, un tā lemj, vai piemērot vienu vai vairākus no šādiem pasākumiem:

–  likviditātes maksa par dzēšanas pieprasījumiem, kas pienācīgi atspoguļo izmaksas, kuras NTF radušās saistībā ar likviditātes panākšanu, un nodrošina, lai fondā palikušie ieguldītāji nenonāktu nepamatoti nelabvēlīgā situācijā brīdī, kad citi ieguldītāji attiecīgajā laika periodā dzēš savas akcijas vai ieguldījumu apliecības;

–  dzēšanas ierobežojumi, kas ierobežo akciju vai ieguldījumu apliecību skaitu, ko var dzēst vienā darba dienā, ir līdz 10 % NTF akciju vai ieguldījumu apliecību jebkurā periodā līdz 15 darba dienām;

–  dzēšanas apturēšana uz periodu līdz 15 darba dienām vai

–  neveikt nekādu tūlītēju darbību.

b)  Ikreiz, kad tādu aktīvu īpatsvars, kuru dzēšanas termiņš ir nedēļa, nokrītas zem 10 % no NTF kopējiem aktīviem, NTF pārvaldnieks un valde rīkojas šādi:

i)  pārvaldnieks nekavējoties informē NTF valdi. NTF valde veic dokumentēta situācijas novērtēšana, lai noteiktu, kādas darbības nepieciešams veikt, ņemot vērā NTF ieguldītāju intereses, un tā lemj, vai piemērot vienu vai vairākus no šādiem pasākumiem:

–  likviditātes maksa par dzēšanas pieprasījumiem, kas pienācīgi atspoguļo izmaksas, kuras NTF radušās saistībā ar likviditātes panākšanu, un nodrošina, lai fondā palikušie ieguldītāji nenonāktu nepamatoti nelabvēlīgā situācijā brīdī, kad citi ieguldītāji attiecīgajā laika periodā dzēš savas akcijas vai ieguldījumu apliecības;

–  aptur dzēšanu uz laiku līdz 15 dienām.

c)  Pēc tam, kad NTF valde ir nolēmusi, kādas darbības nepieciešams veikt a) un b) apakšpunktā minētajos gadījumos, tā nekavējoties sniedz informāciju par savu lēmumu NTF kompetentajai iestādei.

VI nodaļa

Ārējais atbalsts

35. pants

Ārējais atbalsts

1.  NTF ▌nesaņem ārēju atbalstu ▌.

3.  Ārējs atbalsts ir tiešs vai netiešs atbalsts, ko piedāvā trešā persona, tostarp NTF sponsors, un kas paredzēts vai kā rezultātā tiks garantēta NTF likviditāte vai stabilizēta NTF NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību.

Ārējs atbalsts konstatējams šādos gadījumos:

a)  trešās personas veikta naudas līdzekļu iepludināšana;

b)  trešā persona iegādājas NTF aktīvus par paaugstinātu cenu;

c)  trešā persona iegādājas NTF akcijas vai ieguldījumu apliecības, lai nodrošinātu fondam likviditāti;

d)  trešā persona emitē jebkāda veida tiešu vai netiešu galvojumu, garantiju vai atbalsta vēstuli NTF labā;

e)  jebkura trešās personas darbība, kuras tiešs vai netiešs mērķis ir saglabāt NTF likviditātes profilu un NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību.

VII nodaļa

Pārredzamības prasības

37. pants

Pārredzamība

1.   NTF ieguldītāji vismaz reizi nedēļā saņem šādu informāciju:

a)  NTF likviditātes profils, tostarp to ieguldījumu kumulatīvo procentuālo attiecību, kuru termiņš ir diennakts un viena nedēļa, un par to, kā šāda likviditāte ir panākta;

b)  kredīta profils un portfeļa saturs;

c)  NTF vidējais svērtais dzēšanas termiņš (WAM) un vidējais svērtais darbības laiks (WAL);

d)  NTF piecu lielāko ieguldītāju kumulatīva koncentrācija.

2.   Papildus 1. punktā noteikto prasību izpildei publiskā parāda NNAV NTF, mazumtirdzniecības NNAV NTF un ZSNAV saviem ieguldītājiem dara pieejamu arī šādu informāciju:

a)  kopējā aktīvu vērtība;

b)  WAM un WAL;

c)  dzēšanas termiņu sadalījums;

d)  to aktīvu daļa portfelī, kuru dzēšanas termiņš ir viena diena;

e)  to aktīvu daļa portfelī, kuru dzēšanas termiņš ir viena nedēļa;

f)  neto peļņa;

g)  dienas indikatīvā vērtība izteikta tirgus cenās ar precizitāti četras zīmes aiz komata;

h)  informācija par NTF portfelī esošajiem aktīviem, piemēram, nosaukums, valsts, termiņš un aktīva veids (tostarp informācija par darījumu partneri atpārdošanas līgumu gadījumā);

i)  NAV, kas publicēta tā tīmekļvietnē.

3.   NTF regulāri dara pieejamu informāciju par to, kādu daļu no tās kopējā portfeļa veido šādi elementi:

a)  naudas tirgus instrumenti, ko emitējis NTF sponsors;

b)  attiecīgā gadījumā vērtspapīri, ko emitējis NTF sponsors;

c)  ja sponsors ir kredītiestāde, skaidras naudas noguldījumi pie NTF sponsora, kā arī

d)  riska darījumi ar NTF sponsoru kā partneri ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumos.

4.   Ja NTF sponsors iegulda NTF akcijās vai ieguldījumu apliecībās, fonds atklāj pārējiem NTF ieguldītājiem kopējo summu, ko sponsors ir ieguldījis NTF, un pēc tam paziņo pārējiem ieguldītājiem par jebkādām izmaiņām kopējās turētajās akcijās vai ieguldījumu apliecībās.

38. pants

Ziņojumu sniegšana kompetentajām iestādēm

1.  Par katru NTF, ko tas pārvalda, NTF pārvaldnieks vismaz reizi ceturksnī iesniedz ziņojumu ar informāciju NTF kompetentajai iestādei. Pēc pieprasījuma pārvaldnieks iesniedz informāciju arī pārvaldnieka kompetentajai iestādei, ja tā atšķiras no NTF kompetentās iestādes.

2.  Informācijā, kuru ziņo atbilstīgi šā panta 1. punktam, ietver šādus datus:

a)  NTF veids un īpašības;

b)  portfeļa rādītāji, piemēram, kopējā aktīvu vērtība, NAV, vidējais svērtais dzēšanas termiņš (WAM), vidējais svērtais darbības laiks (WAL), dzēšanas termiņu sadalījums, likviditāte un peļņa;

d)  stresa testu rezultāti;

e)  informācija par aktīviem, kas tiek turēti NTF portfelī:

i)  katra aktīva iezīmes, piemēram, nosaukums, valsts, emitenta kategorija, risks vai dzēšanas termiņš un iekšējais noteiktais reitings;

ii)  aktīva veids, tostarp informācija par darījuma partneri atvasinātu finanšu instrumentu vai pirkšanas ar atpārdošanu līgumu gadījumā;

f)  informācija par NTF saistībām, kas ietver šādus datus:

i)  valsts, kurā reģistrēts ieguldītājs;

ii)  ieguldītāja kategorija;

iii)  parakstīšanas un dzēšanas darbība.

Ja nepieciešams un tam ir saprātīgs pamatojums, kompetentās iestādes var lūgt papildu informāciju.

3.  EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, ar ko izveido ziņojumu iesniegšanas veidlapu, kurā ietverta visa šī panta 2. punktā uzskaitītā informācija.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

4.  Kompetentās iestādes nosūta EVTI visu informāciju, ko tās saņēmušas atbilstīgi šim pantam, un jebkuru citu paziņojumu vai informāciju, ar kuru tā apmainās ar NTF vai tā pārvaldnieku šīs regulas īstenošanas gaitā. Šāda informācija EVTI tiek nosūtīta ne vēlāk kā 30 dienas pēc ziņošanas ceturkšņa beigām.

EVTI apkopo informāciju, lai izveidotu centrālo datubāzi par visiem NTF, kuri tiek izveidoti, pārvaldīti vai tirgoti Savienībā. Eiropas Centrālajai bankai ir tiesības piekļūt šai datubāzei tikai statistikas nolūkiem.

VIII nodaļa

Uzraudzība

39. pants

Kompetento iestāžu veiktā uzraudzība

1.  Kompetentās iestādes nepārtraukti uzrauga atbilstību šai regulai. NTF atļauja tiek atsaukta, ja ir pārkāpts sponsora atbalsta aizliegums.

2.  NTF kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu nodrošināta atbilstība noteikumiem, kas izklāstīti II–VII nodaļā.

3.  NTF kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu uzraudzīta atbilstība pienākumiem, kas izklāstīti fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos, un pienākumiem, kas izklāstīti prospektos, kuri ir atbilstīgi šai regulai.

4.  Pārvaldnieka kompetentajai iestādei ir pienākums uzraudzīt, lai pasākumi un pārvaldnieka organizācija būtu piemēroti tam, lai NTF pārvaldnieks spētu izpildīt saistības un noteikumus, kas attiecas uz visu to NTF struktūru un darbību, ko tas pārvalda.

5.  Kompetentā iestāde uzrauga PVKIU vai AIF, kas reģistrēti vai ko reklamē to teritorijā, nodrošinot, ka tie neizmanto NTF nosaukumu vai neapgalvo, ka tie ir NTF, ja vien tie neatbilst šīs regulas prasībām.

40. pants

Kompetento iestāžu pilnvaras

1.  Kompetentajām iestādēm ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas ir vajadzīgas to funkciju izpildei saskaņā ar šo regulu.

2.  Pilnvaras, kas piešķirtas kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES, tiek īstenotas arī attiecībā uz šo regulu.

41. pants

EVTI pilnvaras un kompetence

1.  EVTI ir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai veiktu šajā regulā noteiktos uzdevumus.

2.  EVTI pilnvaras saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES tiek īstenotas arī attiecībā uz šo regulu un atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 45/2001.

3.  Regulas (ES) Nr. 1095/2010 piemērošanas nolūkā šo regulu ietver turpmāk juridiski saistošajā Savienības aktā, kas piešķir iestādei uzdevumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1095/2010 1. panta 2. punktā.

42. pants

Iestāžu sadarbība

1.  NTF kompetentā iestāde un pārvaldnieka kompetentā iestāde, ja tā ir cita iestāde, sadarbojas un apmainās ar informāciju šajā regulā paredzēto pienākumu veikšanai.

2.  Kompetentās iestādes, tostarp iestādes, kuras dalībvalsts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES(14) par kredītiestādēm izraudzījusies NTF piederības dalībvalstī, vienotais uzraudzības mehānisms un ECB, kā arī EVTI sadarbojas cita ar citu, lai veiktu attiecīgos šajā regulā paredzētos pienākumus atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1095/2010.

3.  Kompetentās iestādes, tostarp iestādes, kuras dalībvalsts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES par kredītiestādēm izraudzījusies NTF piederības dalībvalstī, vienotais uzraudzības mehānisms un ECB, kā arī EVTI apmainās ar visu informāciju un dokumentiem, kas vajadzīga, lai veiktu savus attiecīgos pienākumus, ko tām uzliek šī regula, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, jo īpaši, lai apzinātu un novērstu šīs regulas pārkāpumus.

IX nodaļa

Nobeiguma noteikumi

43. pants

Pieeja attiecībā uz esošajiem PVKIU un AIF

1.  Deviņu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā esošie PVKIU vai AIF, kas veic ieguldījumus īstermiņa aktīvos un kam ir konkrēti vai kumulatīvi mērķi, piedāvājot ieņēmumus atbilstīgi naudas tirgus likmēm vai saglabājot ieguldījumu vērtību, iesniedz pieteikumu savai kompetentajai iestādei kopā ar visiem dokumentiem un pierādījumiem, kas nepieciešami, lai apliecinātu atbilstību šai regulai.

44. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Komisiju pilnvaro pieņemt 13. un 19. pantā minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 13. un 19. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā paziņo par to vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Deleģētie akti, kas pieņemti atbilstīgi 13. un 19. pantam, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

45. pants

Pārskatīšana

[Trīs gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija pārskata šīs regulas piemērotību no prudenciālā un ekonomiskā viedokļa. Jo īpaši pārskatīšanā apsver, vai būtu jāizdara izmaiņas režīmā, kas attiecas uz mazumtirdzniecības NNAV NTF, publiskā parāda NNAV NTF un ZSNAV NTF. Pārskatīšanā arī:

a)  analizē šīs regulas piemērošanā gūto pieredzi un ietekmi uz ieguldītājiem, NTF un NTF pārvaldniekiem Savienībā;

b)  novērtē NTF lomu dalībvalstu emitētu vai garantētu parāda vērtspapīru iegādē;

c)  ņem vērā dalībvalstu emitētu vai garantētu parāda vērtspapīru specifiskās īpašības un šāda parāda nozīmi dalībvalstu finansēšanā;

d)  ņem vērā Regulas (ES) Nr. 575/2013 509. panta 3. punktā minēto ziņojumu;

e)  ņem vērā starptautiskā mērogā notikušās regulatīvās pārmaiņas.

Par pārskatīšanas rezultātiem ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei un nepieciešamības gadījumā tos papildina ar atbilstošiem grozījumu priekšlikumiem.

46. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā

priekšsēdētājs(-a) priekšsēdētājs(-a)

(1)OV C 170, 5.6.2014., 50. lpp.
(2)Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).
(5)Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. ... , ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm.
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).
(7) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 462/2013 (2013. gada 21. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 146, 31.5.2013., 1. lpp.).
(8) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/14/ES (2013. gada 21. maijs), ar ko groza Direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību, Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem attiecībā uz pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem (OV L 145, 31.5.2013., 1. lpp.).
(9)Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību (OV L 83, 22.3.2013., 1. lpp.).
(10)Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
(11)Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).
(12)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).
(13)Padomes 1983. gada 13. jūnija Septītā direktīva 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54. panta3. punkta g) apakšpunktu (OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.).
(14) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika