Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0177(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0016/2015

Внесени текстове :

A8-0016/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.62
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0171

Приети текстове
PDF 475kWORD 84k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I
P8_TA(2015)0171A8-0016/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (преработка) (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))

(Обикновена законодателна процедура — преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0345),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0023/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 10 декември 2014 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 13 ноември 2014 г. до комисията по международна търговия съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 февруари 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0016/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 29 април 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (преработен текст)
P8_TC1-COD(2014)0177

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/936.)

Правна информация - Политика за поверителност