Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0177(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0016/2015

Předložené texty :

A8-0016/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.62
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0171

Přijaté texty
PDF 404kWORD 84k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I
P8_TA(2015)0171A8-0016/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění) (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0345),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0023/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2014(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 13. listopadu 2014 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro mezinárodní obchod podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. února 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0016/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. dubna 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění)
P8_TC1-COD(2014)0177

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/936.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí