Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2012(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0144/2015

Внесени текстове :

A8-0144/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.63
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0172

Приети текстове
PDF 575kWORD 120k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година — Раздел I — Парламент
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година (2015/2012(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 27 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид своите резолюции от 23 октомври 2013 г.(5) и от 22 октомври 2014 г.(6) относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз съответно за финансовите години 2014 и 2015,

—  като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на 27 април 2015 г.,

—  като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 96, параграф 2 от Правилника за дейността на Парламента,

—  като взе предвид членове 96 и 97 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0144/2015),

A.  като има предвид, че тази процедура е първата пълна бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат, и третата процедура в контекста на многогодишната финансова рамка (МФФ) за периода 2014—2020 г.,

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 9 февруари 2015 г. Бюрото одобри насоките за бюджета за 2016 г., предложени от генералния секретар; като има предвид, че тези насоки акцентират върху укрепването на капацитета на парламентарните комисии за упражняване на контрол върху дейността на изпълнителните органи, и по-специално по отношение на делегираните актове, инвестициите във връзка със сигурността на сградите на Парламента и киберсигурността и подкрепата за членовете на ЕП, по-специално по отношение на парламентарните сътрудници,

В.  като има предвид, че генералният секретар предложи бюджет от 1 850 470 600 EUR за предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за 2016 г., което представлява увеличение с 3,09% спрямо бюджета за 2015 г. и с 19,51% за функция V от многогодишната финансова рамка (МФФ) за периода 2014—2020 г.;

Г.  като има предвид, че в контекста на тежко бреме на държавния дълг, както и на фискална консолидация, пред които държавите членки са изправени понастоящем, Парламентът следва да демонстрира бюджетна отговорност и самоограничение, като същевременно гарантира предоставянето на достатъчно ресурси, за да може да упражнява всички свои правомощия и да обезпечи добро функциониране на институцията,

Д.  като има предвид, че независимо от ограничената свобода на действие и необходимостта от компенсиране на икономиите в други области следва да бъдат разгледани някои инвестиции за укрепване на институционалната роля на Парламента,

Е.  като има предвид, че таванът на функция V от многогодишната финансова рамка (МФР) в бюджета за 2016 г. е 9 483 милиона евро по текущи цени,

Ж.  като има предвид, че на 24 март, както и на 14 и 15 април 2015 г. бяха проведени заседания по съгласуване между делегации на Бюрото и на комисията по бюджети,

Обща рамка и общ бюджет

1.  Приветства доброто сътрудничество между Бюрото на Европейския парламент и комисията по бюджети, установено по време на текущата бюджетна процедура, както и споразумението, постигнато по време на процеса на съгласуване на бюджета;

2.  Отбелязва приоритетните цели, предложени от генералния секретар за 2016 г.;

3.  Припомня, че след влизането в сила на Договора от Лисабон от бюджета на Парламента се финансират някои значителни допълнителни разходи, произтичащи от следните промени: утвърждаването на Европейския парламент като истински съзаконодател и по-активната политика в областта на сградния фонд (2010—2012 г.), присъединяването на Хърватия към ЕС, Домът на европейската история (2013 г.) и създаването на службата за парламентарни изследвания (2014—2015 г.); приветства факта, че Парламентът успя да компенсира значителна част от тези разходи чрез икономии, постигнати посредством структурни и организационни реформи, което доведе само до умерено увеличение на бюджета,близо до процента на инфлация;

4.  Отбелязва, че през изминалия парламентарен мандат Парламентът постигна съгласие по редица политически приоритети, които доведоха до умерено увеличение на бюджета или до бюджетни икономии; счита, че новоизбраният Парламент трябва да следи внимателно изпълнението на тези многогодишни проекти и на тази основа да вземе решения относно собствените си политически приоритети, включително, ако е необходимо, и отрицателните приоритети; в тази връзка призовава генералния секретар да представи своевременно доклад за оценка на тези многогодишни проекти преди съответното четене на Парламента през есента на 2015 г.;

5.  Счита, че за 2016 г. следва да се отдаде приоритет на укрепването на парламентарната работа, по-специално чрез оптимизиране на законодателната дейност на Парламента, като същевременно се повиши неговият капацитет за упражняване на контрол върху дейността на изпълнителните органи и се увеличи сигурността на сградите на Парламента и киберсигурността;

6.  Счита, че Парламентът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.; подчертава, че бюджетът за 2016 г. следва да се постави на реалистична основа и да съответства на принципите на бюджетна дисциплина и добро финансово управление;

7.  Счита, че структурните и организационните реформи, целящи постигането на по-голяма ефикасност, устойчивост на околната среда и ефективност, следва да бъдат продължени чрез задълбочено проучване на възможните взаимодействия и икономии; припомня значителните икономии, които биха могли да се реализират, ако Парламентът има само едно работно място, вместо три (Брюксел, Страсбург и Люксембург); подчертава, че този процес следва да бъде провеждан, без да се застрашава отличната законодателна работа на Парламента, неговите бюджетни правомощия и правомощия за упражняване на контрол, нито качеството на условията на труд за членовете, сътрудниците и служителите на ЕП;

8.  Подчертава, че следва да се осигурят достатъчно ресурси, за да могат членовете на Парламента да изпълняват своя мандат и Парламентът да упражнява всички свои правомощия; подчертава, че трябва да бъдат покрити законово установените задължителни разходи, необходими за 2016 г.;

9.  Приветства факта, че с изключение на 2011 и 2014 г. през изминалия законодателен мандат делът на бюджета на Парламента от общата сума по функция V от МФР беше под 20%; счита, че и през 2016 г. делът на бюджета на Парламента следва да се запази под 20%;

10.  Счита, че общото увеличение на разходите в бюджета на Парламента за 2016 г., в сравнение с 2015 г., следва да се определя от следните два фактора:

   i) процента на увеличение на текущите разходи, който не може да превишава 1,6%;
   ii) равнището на извънредните разходи, необходими през 2016 г. за повишаване на сигурността на сградите на Парламента и киберсигурността в Брюксел, в размер на най-много 15 милиона евро;

подчертава, че за тази цел са необходими икономии в други области;

11.  Приветства споразумението за реализиране на икономии, постигнато между делегациите на комисията по бюджети и на Бюрото на заседанията по съгласуване от 14 и 15 април 2015 г., в сравнение с размера на предварителния проект на бюджетна прогноза, първоначално предложен от Бюрото;

12.  Определя равнището на своите текущи/оперативни разходи за 2016 г. на 1 823 648 600 EUR, което съответства на увеличение от 1,6% спрямо бюджета за 2015 г., и добавя към своя проект на бюджетна прогноза изключителните извънредни разходи в размер на 15 милиона евро, поискани за 2016 г. с оглед повишаване на сигурността на сградите на Парламента в Брюксел, както и киберсигурността на институцията;

13.  Използва възможността, във връзка с този първи пълен процес на съгласуване на бюджета на Парламента в рамките на осмия законодателен мандат, да изиска от генералния секретар и от Бюрото да представят средносрочен и дългосрочен бюджетен план, заедно с документите, свързани с процедурата по изготвяне на бюджета за 2017 г.; призовава генералния секретар да посочи ясно инвестиционните разходи (сгради, придобиване на имущество и др.) и разходите, свързани с функционирането на Парламента и изпълнението на неговите законово установени задължения;

14.  Припомня, че в контекста на бюджетната процедура Парламентът има възможност да адаптира бюджетните приоритети и ще вземе окончателното решение през есента на 2015 г.;

Специфични аспекти

Приоритет за дейността на Парламента

15.  Подчертава, че след влизането в сила на Договора от Лисабон, благодарение на който Парламентът придоби правомощията на истински съзаконодател, и предвид факта, че една от най-важните задачи на Парламента е да контролира дейността на изпълнителните органи, понастоящем е много важно да се акцентира върху законодателната работа и контролната дейност на членовете на ЕП;

16.  Счита, че с оглед утвърждаване на ролята на Парламента, административният капацитет на секретариатите на специализираните парламентарни комисии следва да бъде укрепен по подходящ начин (когато това все още не е извършено) чрез реорганизация на персонала;

17.  Счита, че за да се гарантира подходяща помощ за членовете на ЕП при изпълнението на техните парламентарни дейности, е необходим нов баланс между акредитираните парламентарни сътрудници и местните сътрудници; за тази цел призовава генералния секретар да представи в най-кратки срокове предложение за решение на Бюрото; счита, че при преразглеждането на настоящите правила следва да се предвиди преходен период и очаква окончателното решение да влезе в сила през юли 2016 г. най-късно;

18.  Подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи на членовете на ЕП; призовава Бюрото на Парламента да работи за определянето на по-точни правила по отношение на отчетността на разходите, разрешени в рамките на тази надбавка, без да се създават допълнителни разходи за Парламента.

19.  Припомня, че съгласно член 130 от Правилника за дейността на ЕП Председателският съвет следва да извърши до юли 2015 г. оценка на режима за внасяне на въпроси с искане за писмен отговор във връзка със задаването на допълнителни въпроси; подчертава факта, че акцентирането върху статистиката за дейността на Парламента следва да не бъде за сметка на реалната законодателна работа на членовете на ЕП; призовава следователно за преразглеждане на този режим и приканва компетентния орган да:

   ограничи за всеки член на ЕП броя на парламентарните въпроси, внасяни в електронен формат, до най-много пет въпроса на месец (без да се вземат предвид съавторите);
   премахне възможността за внасяне на допълнителни въпроси под формата на документ на хартиен носител, подаден и подписан лично от съответния член на ЕП;

20.  Подчертава, че едно такова преразглеждане на Правилника за дейността на ЕП, който урежда разглеждането на въпроси с искане за писмен отговор (член 130), може да генерира икономии и да намали административната тежест за европейските институции, без да накърнява законодателните правомощия на Европейския парламент; очаква преразгледаният правилник да започне да се прилага от януари 2016 г.;

21.  Счита, че подновяването на обзавеждането в работните пространства на всички членове и служители на ЕП не е приоритет за бюджета за 2016 г.;

Сигурност

22.  Подчертава, че в настоящия контекст следва да се отдава първостепенен приоритет на сигурността на сградите на ЕП; подчертава, че Парламентът ще трябва да предприеме новите мерки, необходими за увеличаване на сигурността във и извън своите сгради, като същевременно остане „отворен“ за европейските граждани, както и за повишаване на киберсигурността;

23.  Във връзка с това изисква от генералния секретар да представи пред комисията по бюджети обща оценка и отражението върху бюджета на мерките за сигурност, предприети досега от Парламента след решението за възлагане на задачите по обезпечаване на сигурността на Парламента на вътрешни служби (решение на Бюрото от юни 2012 г.), и да представи планираните мерки за повишаване на сигурността във и извън сградите на Парламента, както и отражението на тези мерки върху бюджета за 2016 г.; призовава за предоставяне на информация относно финансовите последици във връзка с договореностите за междуинституционално административно сътрудничество в областта на сигурността;

Киберсигурност

24.  Счита, че поради нарастващото използване на електронни носители и оборудване, следва да се обърне особено внимание на сигурността на информационните системи, за да се гарантира възможно най-висока степен на сигурност на информационните и комуникационните системи на Парламента; счита, че всички мерки в тази област следва да се основават на ясна оценка на потребностите на Парламента и че решение за тях следва да се взема в контекста на бюджетната процедура;

Политика в областта на сградния фонд

25.  Припомня, че понастоящем се преразглежда средносрочната стратегия в областта на сградния фонд, приета от Бюрото през 2010 г.; приканва генералния секретар да представи на комисията по бюджети нова средносрочна стратегия относно сградния фонд възможно най-скоро и най-късно до август 2015 г., преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2015 г.;

26.  Отново заявява, че дългосрочните инвестиции, като например строителните проекти на Парламента, трябва да се управляват предпазливо и прозрачно; настоява за строго управление на разходите, планиране и надзор на проектите; отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения относно политиката в областта на сградния фонд, въз основа на ранно предоставяне на информация, при надлежно спазване на разпоредбите на член 203 от Финансовия регламент;

27.  Приканва заместник-председателите, отговарящи за тези въпроси, да представят на компетентната комисия новата средносрочна стратегия относно сградния фонд, както и доклад за напредъка относно сграда „KAD“, включително възможностите за финансиране; въз основа на това при четенето на бюджета ще вземе решение относно включването на финансиране за сграда „KAD“ в бюджета на Парламента за 2016 г., като се вземат предвид възможните икономии от лихви;

28.  Припомня, че заради изграждането на сграда „KAD“ в бъдеще общите плащания за година ще бъдат много по-малко от разходите за наем на съответни сгради;

Комуникации

29.  Призовава генералния секретар да докладва на комисията по бюджети относно оценката на предизборната кампания за парламентарните избори през 2014 г., както и относно ефективността на комуникационните мерки на Парламента, насочени към широката общественост;

30.  Изразява твърдо убеждение, че основното задължение на членовете на ЕП е законодателната дейност; счита следователно, че за тази цел следва да се даде приоритет на комуникацията с обществеността и другите заинтересовани страни чрез подобряване на техническото оборудване и услугите за медиите предвид увеличения интерес от страна на медиите, нарастващото значение на социалните медии и допълнителните потребности на членовете на ЕП по време на редовните пленарни сесии;

31.  Призовава Бюрото да извърши независима оценка на първата Среща на европейската младеж преди организирането на втора такава проява;

Екологичен отпечатък на Парламента

32.  Отново посочва отговорността на Парламента във връзка с устойчивостта на неговата дейност; приветства усилията за постигане на безкнижна среда и продължаващата добра работа, реализирана чрез подхода на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS); счита, че процесът по EMAS се нуждае от продължителна бюджетна подкрепа;

33.  Призовава за оценяване на резултатите от доброволния подход във връзка с използването на бизнес класа при полети на къси разстояния;

Дом на европейската история

34.  Отбелязва, че откриването на Дома на европейската история е планирано за 2016 г.; призовава генералния секретар да представи пред комисията по бюджети своевременно преди четенето на Парламента през есента на 2015 г. актуализиран бюджетен план за следващите пет години за оперативните разходи и разходите за функциониране, предвидени за Дома на европейската история още от неговото откриване, включително участието на Комисията; припомня, че в бюджета за 2014 г. беше създаден нов бюджетен ред 16 03 04 „Дом на европейската история“ в раздел III от бюджета на Съюза във връзка с участието на Комисията в оперативните разходи за Дома на европейската история;

Мерки във връзка с персонала

35.  Подчертава, че изпълнението на целта за намаляване броя на служителите с 5%, както беше решено в рамките на споразумението за МФР за периода 2014—2020 г., следва да продължи и през 2016 г.; приветства потвърждението служителите, работещи за политическите групи, да бъдат изключени от целта за съкращаване на персонала, което съответства напълно на горепосочените резолюции на Парламента относно бюджетите за 2014 и 2015 г.;

36.  Отбелязва, че за 2016 г. се предлага съкращаването на 57 длъжности от щатното разписание на секретариата на Парламента, което следва да доведе до икономии в размер на близо 1,8 милиона евро, като се има предвид, че някои от тези длъжности понастоящем са свободни и че лицата, заемащи останалите длъжности, ще се пенсионират или ще бъдат преназначени на друга длъжност в хода на годината; отбелязва предложението за премахване на още две длъжности от щатното разписание на Парламента и прехвърлянето им в Комисията във връзка с изпълнението на два междуинституционални проекта в областта на информационните технологии, управлявани от Комисията, и следователно създаването на две допълнителни длъжности в щатното разписание на Комисията за 2016 г.;

37.  Одобрява предложението на генералния секретар за създаване на 25 допълнителни длъжности за подсилване на Генерална дирекция за сигурността и безопасността с цел подобряване на ефективността на системите за сигурност във и извън сградите на Парламента, противопожарната охрана на сградите, както и осигуряване на подходяща защита за членовете, служителите и високопоставените гости на Парламента; призовава за уточняване на разходите във връзка с тези длъжности; счита все пак, че системата за сигурност извън сградите на Парламента следва да бъде обезпечена от белгийските органи;

38.  Приветства предложението за подсилване на състава на секретариатите на парламентарните комисии, за да могат членовете на ЕП да получават необходимата им помощ в процеса на упражняване на контрол, по-специално в рамките на парламентарните комисии, които работят понастоящем или ще работят в бъдеще по най-голям брой актове за изпълнение и делегирани актове; подчертава, че подсилването следва да се осъществява единствено чрез преразпределяне на персонал;

39.  Отбелязва, че за тази цел генералният секретар предлага създаването на 20 допълнителни длъжности, за да се подсилят секретариатите на въпросните парламентарни комисии (комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи);

40.  Призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджети цялостен преглед на положението с длъжностите в Парламента и досегашния подход към изпълнението на целта за намаляване на персонала с 5%, начините за своевременно постигане на тази цел и референтния брой длъжности в щатното разписание, използван във връзка с постигането на тази цел;

Заключителни забележки

41.  Приема бюджетната прогноза за финансовата 2016 година;

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0437.
(6) Приети текстове, P8_TA(2014)0036.

Правна информация - Политика за поверителност