Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2012(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0144/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0144/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.63
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0172

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 510kWORD 122k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016 (2015/2012(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 27,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2013(5) και της 22ας Οκτωβρίου 2014(6) σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015 αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 27 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 96 και 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0144/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα διαδικασία είναι η πρώτη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και η τρίτη διαδικασία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνεδρίασή του της 9ης Φεβρουαρίου 2015, το Προεδρείο υιοθέτησε τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2016 όπως προτάθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εστιάζουν στην ενίσχυση της ικανότητας των κοινοβουλευτικών επιτροπών να ελέγχουν το εκτελεστικό σώμα, ιδίως όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, τις επενδύσεις για την ασφάλεια στα κτίρια του Κοινοβουλίου και την κυβερνοασφάλεια· και την υποστήριξη προς τους βουλευτές, κυρίως σε σχέση με την κοινοβουλευτική επικουρία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το 2016 ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε προϋπολογισμό 1 850 470 600 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,09 % σε σύγκριση προς τον προϋπολογισμό 2015 και στο 19,51% του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του δυσβάστακτου δημόσιου χρέους και της δημοσιονομικής εξυγίανσης που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο οφείλει να επιδείξει δημοσιονομική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, διασφαλίζοντας, παράλληλα, επαρκείς πόρους προκειμένου να μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες του και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του οργάνου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ύπαρξη ελάχιστου περιθωρίου ελιγμών και την ανάγκη αντιστάθμισης των εξοικονομήσεων σε άλλους τομείς, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο υλοποίησης ορισμένων επενδύσεων με σκοπό να ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος του Κοινοβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο του τομέα V του ΠΔΠ για τον προϋπολογισμό 2016 ανέρχεται σε 9 483 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Μαρτίου και στις 14 και 15 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις «συνδιαλλαγής» μεταξύ των αντιπροσωπειών του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών·

Γενικό πλαίσιο και συνολικός προϋπολογισμός

1.  εκφράζει επιδοκιμασία για την αρμονική συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών η οποία καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας του προϋπολογισμού και για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής·

2.  επισημαίνει τους πρωταρχικούς στόχους που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας για το 2016·

3.  υπενθυμίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβαρύνθηκε σημαντικά από πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των εξής εξελίξεων: καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πραγματικού συννομοθέτη και ενισχυμένη πολιτική ακινήτων (2010-2012), προσχώρηση της Κροατίας, Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (2013), δημιουργία της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2014-2015)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο μπόρεσε να αντισταθμίσει το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του μέσω εξοικονομήσεων που προέκυψαν από τις διαρθρωτικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μέτριες μόνον αυξήσεις του προϋπολογισμού, οι οποίες κυμαίνονται γύρω από τον δείκτη πληθωρισμού·

4.  σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο συμφώνησε για μια σειρά πολιτικών προτεραιοτήτων, ορισμένες εκ των οποίων οδήγησαν σε μέτρια αύξηση του προϋπολογισμού ενώ άλλες σε εξοικονομήσεις πόρων· εκτιμά ότι το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο θα πρέπει να μελετήσει σε βάθος την εφαρμογή των εν λόγω πολυετών προγραμμάτων και να αποφασίσει, κατόπιν τούτου, ποιες θα είναι οι δικές του πολιτικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων, αν χρειαστεί, των αρνητικών προτεραιοτήτων· ζητεί εν προκειμένω από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει εγκαίρως, και πριν από την ανάγνωση του Κοινοβουλίου το φθινόπωρο του 2015, έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα εν λόγω πολυετή προγράμματα·

5.  θεωρεί ότι, για το έτος 2016, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση του κοινοβουλευτικού έργου, ιδίως με τη βελτίωση του νομοθετικού έργου του Κοινοβουλίου και της ικανότητάς του για έλεγχο του εκτελεστικού, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων του Κοινοβουλίου και της κυβερνοασφάλειας·

6.  εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρήσει υποδειγματική στάση, εντείνοντας τις προσπάθειες όσον αφορά το μέγεθος του προϋπολογισμού του και το επίπεδο της αύξησης των δαπανών σε σύγκριση με το 2015· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

7.  θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας θα πρέπει να συνεχιστούν μέσα από την ενδελεχή εξέταση πιθανών συνεργειών και εξοικονομήσεων· υπενθυμίζει τη σημαντική εξοικονόμηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την καθιέρωση ενός μόνο τόπου εργασίας αντί τριών (Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο)· τονίζει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξελιχθεί χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η νομοθετική αριστεία του Κοινοβουλίου, οι αρμοδιότητές του ως προς τον προϋπολογισμό και οι εξουσίες ελέγχου, ή η ποιότητα των εργασιακών συνθηκών για τους βουλευτές, τους βοηθούς και το προσωπικό·

8.  τονίζει ότι, προκειμένου να παρέχεται στους βουλευτές του Κοινοβουλίου η δυνατότητα να ασκούν την εντολή τους και να ενισχυθεί η ικανότητα του Κοινοβουλίου να ασκεί όλες τις εξουσίες του, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πόρων· υπογραμμίζει ότι οι εκ του νόμου προβλεπόμενες και υποχρεωτικές δαπάνες που είναι αναγκαίες το 2016 πρέπει να καλυφθούν·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου επί του συνόλου του τομέα V, με εξαίρεση τα έτη 2011 και 2014, ήταν χαμηλότερο από 20% κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου· εκτιμά ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2016 θα πρέπει επίσης να παραμείνει κάτω από το 20%·

10.  εκτιμά ότι η συνολική αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2016, σε σύγκριση με το 2015, θα πρέπει να καθοριστεί με γνώμονα τα εξής δύο στοιχεία:

   i) το ποσοστό αύξησης των τρεχουσών δαπανών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,6%·
   ii) το επίπεδο των έκτακτων δαπανών που απαιτούνται το 2016 προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των κτιρίων του Κοινοβουλίου και η κυβερνοασφάλεια στις Βρυξέλλες για μέγιστο ποσό 15 εκατομμυρίων EUR·

τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να επιτευχθούν εξοικονομήσεις σε άλλους τομείς·

11.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη συμφωνία σχετικά με τις εξοικονομήσεις η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και των αντιπροσωπειών του Προεδρείου στις συνεδριάσεις συνδιαλλαγής της 14ης και 15ης Απριλίου 2015, σε σύγκριση με το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που είχε προταθεί αρχικά από το Προεδρείο·

12.  ορίζει το επίπεδο των τρεχουσών/λειτουργικών δαπανών για το έτος 2016 σε 1 823 648 600 EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 1,6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2015 και προσθέτει στην κατάσταση προβλέψεών του τις έκτακτες δαπάνες ύψους 15 εκατομμυρίων EUR οι οποίες θα απαιτηθούν το 2016 για την ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων του στις Βρυξέλλες και της κυβερνοασφάλειας του Κοινοβουλίου·

13.  δράττεται της ευκαιρίας που προσφέρει η πρώτη πλήρης διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου για να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να παρουσιάσουν τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, μαζί με τα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να επισημάνει με σαφήνεια τις δαπάνες σε σχέση με τις επενδύσεις (κτίρια, αγορές κλπ,) και τις δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του·

14.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τις δημοσιονομικές του προτεραιότητες και θα λάβει την οριστική απόφαση το φθινόπωρο του 2015·

Ειδικά ζητήματα

Προτεραιότητα στο κοινοβουλευτικό έργο

15.  υπογραμμίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, βάσει της οποίας το Κοινοβούλιο καθίσταται πραγματικός συννομοθέτης, και με δεδομένο το γεγονός ότι ένα από τα κύρια καθήκοντα του Κοινοβουλίου είναι να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, στην παρούσα φάση έχει απολύτως καθοριστική σημασία να δοθεί έμφαση στο νομοθετικό και ελεγκτικό έργο των βουλευτών·

16.  θεωρεί ότι, προκειμένου να εδραιωθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου, η διοικητική ικανότητα των γραμματειών των ειδικευμένων κοινοβουλευτικών επιτροπών θα πρέπει, όπου αυτό δεν έχει ήδη γίνει, να ενισχυθεί αναλόγως, μέσω αναδιάταξης·

17.  φρονεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη στους βουλευτές για την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους δραστηριοτήτων, απαιτείται μια νέα ισορροπία μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και τοπικών βοηθών· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει το συντομότερο πρόταση απόφασης στο Προεδρείο για τον σκοπό αυτό· εκτιμά ότι θα πρέπει να τηρηθεί μια μεταβατική περίοδος σε περίπτωση αναθεώρησης των ισχυόντων κανόνων και αναμένει ότι η τελική απόφαση θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2016 το αργότερο·

18.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων για τους βουλευτές· καλεί το Προεδρείο να εργαστεί για τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο αυτών των αποζημιώσεων, χωρίς την πρόκληση πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για το Κοινοβούλιο·

19.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η Διάσκεψη των Προέδρων, έως τον Ιούλιο 2015, αξιολογεί το καθεστώς των γραπτών ερωτήσεων όσον αφορά τις επιπλέον ερωτήσεις· υπογραμμίζει ότι η επικέντρωση στις στατιστικές κοινοβουλευτικού έργου δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος του πραγματικού νομοθετικού έργου των βουλευτών· ζητεί, για τον λόγο αυτό, αναθεώρηση του εν λόγω καθεστώτος και ζητεί από την αρμόδια αρχή:

   να περιορίσει για κάθε βουλευτή τον αριθμό των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σε 5 ερωτήσεις ανά μήνα κατ’ ανώτατο όριο (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι από κοινού συντάκτες)·
   να καταργήσει τη δυνατότητα υποβολής οποιασδήποτε επιπλέον ερώτησης σε έντυπη μορφή που κατατίθεται και υπογράφεται προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο βουλευτή·

20.  τονίζει ότι η αναθεώρηση αυτή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 130) μπορεί να εξασφαλίσει εξοικονόμηση πόρων και μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι νομοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· αναμένει ότι ο αναθεωρημένος Κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2016·

21.  εκτιμά ότι η ανανέωση των επίπλων σε όλους τους χώρους εργασίας των βουλευτών και του προσωπικού δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό του 2016·

Ασφάλεια

22.  τονίζει ότι, στο σημερινό πλαίσιο, πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα χρειαστεί να λάβει τα νέα μέτρα που απαιτούνται για την ενίσχυση τόσο της ασφάλειας εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του, παραμένοντας ταυτόχρονα ένα «ανοικτό σπίτι» για τους ευρωπαίους πολίτες όσο και της κυβερνοασφάλειας·

23.  ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών συνολική αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από το Κοινοβούλιο και των δημοσιονομικών επιπτώσεών τους, μετά την απόφαση για την εσωτερική ανάθεση των υπηρεσιών ασφαλείας του Κοινοβουλίου (απόφαση του Προεδρείου του Ιουνίου 2012), και να παράσχει συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για την ενίσχυση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του, καθώς και του αντίκτυπου που θα έχουν τα μέτρα αυτά στον προϋπολογισμό του 2016· ζητεί να του δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες των μέτρων διοργανικής διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της ασφάλειας·

Κυβερνοασφάλεια

24.  εκτιμά ότι, λόγω της αυξανόμενης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων και εξοπλισμού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια ΤΠ για να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας στα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνίας· φρονεί ότι οποιοδήποτε μέτρο στον τομέα αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή αξιολόγηση των αναγκών του Κοινοβουλίου και να αποφασίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

Πολιτική ακινήτων

25.  υπενθυμίζει ότι η μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την πολιτική ακινήτων, η οποία εγκρίθηκε από το Προεδρείο το 2010, τελεί σήμερα υπό αναθεώρηση· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τη νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια το συντομότερο και έως τον Αύγουστο του 2015 το αργότερο, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2015·

26.  επαναλαμβάνει ότι ο χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, όπως τα έργα κατασκευής κτιρίων του Κοινοβουλίου, πρέπει να χαρακτηρίζεται από σύνεση και διαφάνεια· απαιτεί αυστηρότητα στη διαχείριση του κόστους, στον σχεδιασμό των έργων και στην εποπτεία τους· κάνει εκ νέου έκκληση για διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής κτιρίων με βάση έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 203 του δημοσιονομικού κανονισμού·

27.  καλεί τους υπεύθυνους αντιπροέδρους να υποβάλουν στην αρμόδια επιτροπή τη νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια καθώς και έκθεση προόδου σχετικά με το κτίριο KAD στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται δυνατότητες χρηματοδότησης· σε αυτή τη βάση θα αποφασίσει κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του προϋπολογισμού σχετικά με την ενσωμάτωση της χρηματοδότησης του κτιρίου KAD στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2016, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές εξοικονομήσεις επιτοκίων·

28.  επισημαίνει ότι με την ανέγερση του κτιρίου KAD το σύνολο των ετήσιων πληρωμών θα είναι μελλοντικά χαμηλότερο από ό, τι οι δαπάνες για τη μίσθωση συγκρίσιμου ακινήτου·

Επικοινωνία

29.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την αξιολόγηση της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του Κοινοβουλίου του 2014, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων επικοινωνίας που απευθύνονται στο ευρύ κοινό·

30.  εκφράζει την αταλάντευτη πεποίθησή του ότι η πρωταρχική εντολή των βουλευτών είναι το νομοθετικό έργο· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επικοινωνία με το κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες μέσω της αναβάθμισης του τεχνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέσα ενημέρωσης, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από πλευράς των μέσων ενημέρωσης, της αυξανόμενης σημασίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των πρόσθετων αναγκών των βουλευτών κατά τη διάρκεια των τακτικών συνόδων της ολομέλειας·

31.  ζητεί από το Προεδρείο να προχωρήσει σε ανεξάρτητη αξιολόγηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία πριν από τη διοργάνωση μιας δεύτερης εκδήλωσης·

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Κοινοβουλίου

32.  επαναλαμβάνει ότι αποτελεί ευθύνη του Κοινοβουλίου να ενεργεί κατά τρόπο βιώσιμο· εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να επιτευχθεί ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί και για το εν εξελίξει πολύτιμο έργο που επιτελείται μέσω της προσέγγισης EMAS· πιστεύει ότι η διεργασία EMAS χρειάζεται συνεχή δημοσιονομική στήριξη·

33.  ζητεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εθελοντικής προσέγγισης σε σχέση με τη χρήση της διακεκριμένης θέσης για πτήσεις μικρών αποστάσεων·

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

34.  σημειώνει ότι τα εγκαίνια του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας προβλέπονται για το 2016· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εγκαίρως και πριν από την ανάγνωση του Κοινοβουλίου το φθινόπωρο του 2015, επικαιροποιημένο δημοσιονομικό προγραμματισμό των επιχειρησιακών δαπανών και των δαπανών λειτουργίας για τα επόμενα πέντε έτη του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, από την έναρξη λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι στον προϋπολογισμό του 2014 δημιουργήθηκε ένα νέο κονδύλιο 16 03 04 «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», στο τμήμα III του προϋπολογισμού της Ένωσης, για τη συνεισφορά της Επιτροπής στο κόστος λειτουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας·

Μέτρα για το προσωπικό

35.  τονίζει ότι η υλοποίηση του στόχου της μείωσης του προσωπικού κατά 5%, όπως αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για το ΠΔΠ 2014-2020, θα πρέπει να συνεχιστεί το 2016· χαιρετίζει την επιβεβαίωση της μη επέκτασης της μείωσης του προσωπικού στο προσωπικό των πολιτικών ομάδων, η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με τα προαναφερθέντα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για τους προϋπολογισμούς του 2014 και του 2015·

36.  σημειώνει ότι για το 2016 προτείνεται η διαγραφή 57 θέσεων από τον πίνακα προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του Κοινοβουλίου, η οποία θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση περίπου 1,8 εκατομμυρίων EUR, με το σκεπτικό ότι ορισμένες από τις θέσεις αυτές είναι επί του παρόντος κενές και ότι οι κάτοχοι των υπόλοιπων θέσεων είτε θα συνταξιοδοτηθούν είτε θα μετατεθούν σε άλλες θέσεις κατά τη διάρκεια του έτους· σημειώνει ότι προτείνεται να αφαιρεθούν ακόμη δύο θέσεις από τον πίνακα προσωπικού του Κοινοβουλίου και να μεταφερθούν στην Επιτροπή σε συνδυασμό με δύο διοργανικά έργα ΤΠ τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο επιπλέον θέσεις στον πίνακα προσωπικού της Επιτροπής για το 2016·

37.  εγκρίνει την πρόταση του Γενικού Γραμματέα για δημιουργία 25 πρόσθετων θέσεων για να ενισχυθεί η ΓΔ Ασφάλειας προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας εντός και εκτός των χώρων του Κοινοβουλίου και η πυρασφάλεια στα κτίρια, και να εξασφαλιστεί επίσης η δέουσα προστασία για τους βουλευτές, το προσωπικό και τους επισκέπτες υψηλού επιπέδου στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου· ζητεί να πληροφορηθεί το ακριβές κόστος των θέσεων αυτών· εκτιμά, ωστόσο, ότι οι βελγικές αρχές είναι αυτές που θα πρέπει να παρέχουν το σύστημα ασφαλείας εκτός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου·

38.  χαιρετίζει την πρόταση για ενίσχυση των γραμματειών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, προκειμένου να μπορούν οι βουλευτές να λαμβάνουν την αναγκαία στήριξη σε σχέση με τον έλεγχο, ιδίως στις κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, υφιστάμενων ή επικείμενων· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε ενίσχυση θα πρέπει οπωσδήποτε να συντελεσθεί μέσω αναδιάταξης·

39.  επισημαίνει ότι, για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Γραμματέας προτείνει τη δημιουργία 20 πρόσθετων θέσεων για να ενισχύσει τις γραμματείες των κοινοβουλευτικών επιτροπών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή (ECON, ENVI, ITRE, TRAN και LIBE)·

40.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πλήρη επισκόπηση της εξέλιξης των θέσεων στο Κοινοβούλιο, του τρόπου με τον οποίο έχει προσεγγιστεί μέχρι στιγμής ο στόχος μείωσης του προσωπικού κατά 5%, του τρόπου με τον οποίο ο στόχος αυτός θα μπορέσει να επιτευχθεί εγκαίρως και του αριθμού αναφοράς θέσεων που χρησιμοποιείται στο οργανόγραμμα για την υλοποίηση αυτού του στόχου·

Τελικές παρατηρήσεις

41.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2016·

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0036.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου