Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2012(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0144/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0144/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.63
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0172

Hyväksytyt tekstit
PDF 265kWORD 81k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I – Euroopan parlamentti
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015 Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 (2015/2012(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 27 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1023/2013(4),

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013(5) ja 22. lokakuuta 2014(6) antamansa päätöslauselmat neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 ja 2015,

–  ottaa huomioon pääsihteerin raportin puhemiehistölle parlamentin alustavasta ennakkoarvioesityksestä varainhoitovuodeksi 2016,

–  ottaa huomioon puhemiehistön 27. huhtikuuta 2015 laatiman alustavan ennakkoarvioesityksen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan työjärjestyksen 96 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatiman ennakkoarvioesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 96 ja 97 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0144/2015),

A.  ottaa huomioon, että tämä menettely on uuden lainsäädäntökauden ensimmäinen kokonainen talousarviomenettely ja kolmas menettely vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

B.  ottaa huomioon, että puhemiehistö hyväksyi kokouksessaan 9. helmikuuta 2015 pääsihteerin esittämät vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat; ottaa huomioon, että suuntaviivoissa vahvistetaan erityisesti parlamentin valiokuntien valmiuksia valvoa toimeenpanovallan käyttöä varsinkin delegoitujen säädösten osalta sekä parlamentin kiinteistöjä koskevia turvallisuusinvestointeja ja tietoverkkoturvallisuutta ja jäsenille etenkin heidän avustajiaan koskevissa asioissa tarjottavaa tukea;

C.  ottaa huomioon, että pääsihteeri ehdotti parlamentin alustavassa ennakkoarvioesityksessä vuoden 2016 talousarvioksi 1 850 470 600 euroa, mikä tarkoittaa 3,09 prosentin kasvua vuoden 2015 talousarviosta ja 19,51 prosentin osuutta vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5;

D.  ottaa huomioon, että tilanteessa, jossa jäsenvaltioiden julkinen talous on raskaasti velkaantunut ja sitä on vakautettava, parlamentin olisi osoitettava talousarvionsa suhteen vastuuta ja maltillisuutta mutta varmistettava samalla, että se saa kaikkea toimintaansa varten riittävästi määrärahoja ja pystyy toimimaan moitteettomasti;

E.  katsoo, että vaikka liikkumavaraa on vain vähän ja säästöjä on tasapainotettava muilla aloilla, olisi syytä harkita tiettyjä investointeja, jotta voidaan vahvistaa parlamentin asemaa toimielimenä;

F.  ottaa huomioon, että monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 5 vuoden 2016 talousarvion enimmäismäärä on 9 483 miljoonaa euroa käypinä hintoina;

G.  ottaa huomioon, että puhemiehistön ja budjettivaliokunnan valtuuskuntien sovittelukokoukset pidettiin 24. maaliskuuta ja 14. ja 15. huhtikuuta 2015;

Yleinen kehys ja talousarvio kokonaisuudessaan

1.  on tyytyväinen parlamentin puhemiehistön ja budjettivaliokunnan väliseen moitteettomaan yhteistyöhön tässä talousarviomenettelyssä sekä sovitteluprosessin yhteydessä tehtyyn sopimukseen;

2.  panee merkille pääsihteerin vuodeksi 2016 ehdottamat ensisijaiset tavoitteet;

3.  palauttaa mieliin, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen parlamentin talousarvioon on aiheutunut huomattavia lisämenoja seuraavista syistä: Euroopan parlamentista tuli tasavertainen lainsäädäntövallan käyttäjä ja kiinteistöpolitiikkaa vahvistettiin (2010–2012), Kroatia liittyi unioniin ja päätettiin perustaa Euroopan historian talo (2013) ja parlamenttiin perustettiin tutkimuspalvelujen pääosasto (2014–2015); on tyytyväinen, että parlamentti pystyi kompensoimaan suuren osan näistä menoista rakenteellisin ja organisaatioon liittyvin uudistuksin, joiden ansiosta määrärahalisäykset pysyivät kohtuullisina ja osapuilleen inflaatioasteen rajoissa;

4.  huomauttaa, että viime vaalikaudella parlamentti hyväksyi monia poliittisia painopisteitä, joiden seurauksena talousarviomäärärahoja tarvittiin joissakin tapauksissa jonkin verran lisää mutta toisaalta saatiin myös aikaan säästöjä; katsoo, että vastavalitun parlamentin olisi tarkasteltava perusteellisesti monivuotisten hankkeiden täytäntöönpanoa ja päätettävä siltä pohjalta omista poliittisista painopisteistään, mukaan luettuna tarvittaessa negatiiviset painopisteet eli säästökohteet; kehottaakin pääsihteeriä laatimaan kyseisiä monivuotisia hankkeita koskevan arviointikertomuksen hyvissä ajoin ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2015;

5.  katsoo, että varainhoitovuonna 2016 etusijalle olisi asetettava parlamentaarisen työn lujittaminen vahvistamalla erityisesti parlamentin lainsäädäntötehtäviä ja sen valmiuksia valvoa toimeenpanovallan käyttöä sekä parlamentin kiinteistöjen turvallisuuden ja tietoverkkoturvallisuuden parantaminen;

6.  katsoo, että parlamentin olisi toimittava esimerkillisesti ja pyrittävä erityisesti pitämään talousarvionsa suuruus ja menojen kasvu kurissa vuoteen 2015 verrattuna; tähdentää, että vuoden 2016 talousarviolla olisi alusta alkaen oltava realistinen perusta ja että siinä olisi noudatettava talousarvion kurinalaisuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatteita;

7.  katsoo, että tehokkuuden, ekologisen kestävyyden ja vaikuttavuuden parantamiseen pyrkiviä rakenne- ja organisaatiouudistuksia olisi jatkettava tarkastelemalla mahdollisia synergia- ja säästömahdollisuuksia perusteellisesti; huomauttaa jälleen, että saataisiin aikaan huomattavia säästöjä, jos parlamentilla olisi kolmen työskentelypaikkakunnan (Bryssel, Strasbourg ja Luxemburg) sijasta vain yksi työskentelypaikka; korostaa, että tämä olisi toteutettava heikentämättä parlamentin lainsäädäntöosaamista, budjettivaltaa ja valvontavaltaa ja jäsenten, avustajien ja henkilöstön työskentelyolojen laatua;

8.  tähdentää, että olisi varmistettava riittävät resurssit, joiden ansiosta parlamentin jäsenet voisivat hoitaa tehtävänsä ja parlamentilla olisi valmiudet toimia täysin toimivaltuuksiensa mukaisesti; painottaa, että vuoden 2016 lakisääteiset ja pakolliset menot on katettava;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin talousarvion osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5 oli viime vaalikaudella vuosia 2011 ja 2014 lukuun ottamatta alle 20 prosenttia; katsoo, että osuuden olisi jäätävä alle 20 prosentin myös vuonna 2016;

10.  katsoo, että parlamentin talousarviomenojen kokonaislisäyksessä vuodesta 2015 vuoteen 2016 huomioon olisi otettava kaksi tekijää:

   i) lisäys juokseviin menoihin, joiden osuus ei voi olla yli 1,6 prosenttia;
   ii) vuonna 2016 välttämättömät poikkeukselliset menot parlamentin kiinteistöjen turvallisuuden ja tietoverkkoturvallisuuden parantamiseksi Brysselissä; nämä menot voivat olla enintään 15 miljoonaa euroa;

tähdentää, että tämän vuoksi muilla aloilla on saatava aikaan säästöjä;

11.  panee tyytyväisenä merkille budjettivaliokunnan ja puhemiehistön valtuuskuntien 14. ja 15. huhtikuuta 2015 pidetyissä sovittelukokouksissa tekemän sopimuksen säästöistä puhemiehistön alustavassa ennakkoarvioesityksessä alun perin esittämään tasoon nähden;

12.  vahvistaa vuoden 2016 juoksevien menojen / toimintamenojen määräksi 1 823 648 600 euroa, mikä tarkoittaa 1,6 prosentin lisäystä vuoden 2015 talousarvioon nähden, ja lisää ennakkoarvioesitykseensä poikkeuksellisesti vuodeksi 2016 pyydetyn ylimääräisen 15 miljoonan euron määrärahan Brysselissä sijaitsevien kiinteistöjen turvallisuuden ja parlamentin tietoverkkoturvallisuuden parantamiseksi;

13.  käyttää hyväkseen parlamentin talousarviota koskevassa kahdeksannen vaalikauden ensimmäisessä täysimittaisessa sovitteluprosessissa tarjoutuvan tilaisuuden ja kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä esittämään vuoden 2017 talousarviomenettelyyn liittyviä asiakirjoja esitellessään keskipitkän ja pitkän aikavälin budjettisuunnitelman; kehottaa pääsihteeriä ilmoittamaan selkeästi investointeihin (kiinteistöt, hankinnat jne.) liittyvät menot ja parlamentin toimintaan ja sen lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät menot;

14.  palauttaa mieliin, että parlamentilla on talousarviomenettelyssä mahdollisuus mukauttaa talousarvion painopisteitä, ja tekee asiasta lopullisen päätöksen syksyllä 2015;

Erityiskysymykset

Painopisteenä parlamentaarinen työ

15.  tähdentää, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan parlamentista tuli todellinen lainsäädäntövallan käyttäjä ja että yksi parlamentin tärkeimmistä tehtävistä on toimeenpanovallan valvonta, minkä vuoksi painopiste on nyt ehdottomasti asetettava parlamentin jäsenten lainsäädäntö- ja valvontatyöhön;

16.  katsoo, että parlamentin roolin vahvistamiseksi erityisvaliokuntien sihteeristöjen hallinnollisia valmiuksia olisi parannettava, ellei näin ole jo tehty, siirtämällä sihteeristöihin henkilöstöä muista tehtävistä;

17.  katsoo, että jotta varmistetaan asianmukainen tuki parlamentin jäsenten parlamentaariselle työlle, jäsenten valtuutettujen avustajien ja paikallisten avustajien välillä on päästävä uuteen tasapainoon; kehottaa pääsihteeriä ehdottamaan puhemiehistön päätöstä tästä asiasta mahdollisimman pian; katsoo, että nykyisiä sääntöjä tarkistettaessa olisi noudatettava siirtymäaikaa, ja odottaa, että lopullinen päätös tulee voimaan viimeistään heinäkuussa 2016;

18.  korostaa tarvetta lisätä jäsenten yleistä kulukorvausta koskevaa avoimuutta; kehottaa parlamentin puhemiehistöä määrittelemään tämän korvauksen mukaisesti hyväksyttyjä menoja koskevalle tilivelvollisuudelle tarkemmat säännöt siten, että parlamentille ei aiheudu lisäkustannuksia;

19.  palauttaa mieliin, että parlamentin työjärjestyksen 130 artiklan mukaisesti puheenjohtajakokous arvioi kirjallisia lisäkysymyksiä koskevaa järjestelyä heinäkuuhun 2015 mennessä; korostaa, että parlamentin jäsenten todellinen lainsäädäntötyö ei saisi kärsiä siitä, että huomio kohdentuu parlamentaarista toimintaa koskeviin tilastoihin; kehottaa näin ollen tarkistamaan kyseistä järjestelmää ja pyytää, että asiasta vastaavat viranomaiset

   rajoittavat sähköisessä muodossa esitettävien parlamentin kysymysten määrän kuukaudessa enintään viiteen kysymykseen jäsentä kohden (lukuun ottamatta kysymyksiä, jotka esitetään yhdessä jonkun toisen kanssa);
   poistavat mahdollisuuden esittää paperimuodossa lisäkysymyksiä, jotka jäsen jättää ja allekirjoittaa henkilökohtaisesti;

20.  korostaa, että tarkistamalla näin parlamentin työjärjestystä kirjallisesti vastattavien kysymysten (130 artikla) suhteen voidaan saada aikaan säästöjä ja kevennetään unionin toimielinten hallinnollista taakkaa parlamentin lainsäädäntöoikeuksia vaarantamatta; odottaa, että tarkistettuja sääntöjä sovelletaan tammikuusta 2016 alkaen;

21.  katsoo, että kaikkien parlamentin jäsenten ja koko henkilöstön työtilojen huonekalujen uusiminen ei ole vuoden 2016 talousarvion painopiste;

Turvallisuus

22.  korostaa, että tämänhetkisessä tilanteessa parlamentin toimitilojen turvallisuuden olisi oltava aivan ensisijainen asia; tähdentää, että parlamentin on toteutettava uusia toimia, joilla parannetaan turvallisuutta sekä parlamentin tiloissa että niiden ulkopuolella, pysyen kuitenkin samalla avoimena unionin kansalaisille, ja parannetaan tietoverkkoturvallisuutta;

23.  pyytää pääsihteeriä esittämään tässä mielessä budjettivaliokunnalle yleisarvion turvallisuuteen liittyvistä toimista, joita parlamentti on jo toteuttanut sen jälkeen, kun turvallisuuspalvelut päätettiin siirtää sisäisiksi tehtäviksi (puhemiehistön päätös kesäkuussa 2012), ja niiden vaikutuksista talousarvioon sekä hahmottelemaan, mitä toimia aiotaan toteuttaa turvallisuuden vahvistamiseksi parlamentin tiloissa ja niiden ulkopuolella ja miten ne vaikuttavat vuoden 2016 talousarvioon; pyytää tietoa turvallisuusalaa koskevien, toimielinten välisten hallinnollisten yhteistyöjärjestelyjen rahoitusvaikutuksista;

Tietoverkkoturvallisuus

24.  katsoo, että tietoturvallisuuteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sähköisten viestinten ja laitteiden lisääntyneen käytön vuoksi, jotta taattaisiin parlamentin tiedotus- ja viestintäjärjestelmien mahdollisimman korkea turvallisuustaso; toteaa, että tällä alalla mahdollisesti toteuttavien toimien olisi perustuttava parlamentin tarpeiden selkeään arvioon ja niistä olisi päätettävä talousarviomenettelyssä;

Kiinteistöpolitiikka

25.  palauttaa mieliin, että puhemiehistön vuonna 2010 hyväksymää keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategiaa tarkistetaan parhaillaan; kehottaa pääsihteeriä esittämään budjettivaliokunnalle uuden keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategian mahdollisimman pian, viimeistään elokuun 2015 loppuun mennessä, ja ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2015;

26.  toteaa, että pitkän aikavälin investointeja, kuten parlamentin kiinteistöhankkeita, on tarkasteltava huolellisesti ja avoimesti; vaatii tarkkaa kustannusten hallintaa, hankesuunnittelua ja valvontaa; kehottaa jälleen tekemään kiinteistöpolitiikkaa koskevat päätökset avoimesti ja tiedottamaan niistä ajoissa ottaen asianmukaisesti huomioon varainhoitoasetuksen 203 artiklan;

27.  kehottaa vastuussa olevia varapuhemiehiä esittämään asiasta vastaavalle valiokunnalle uuden keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategian ja KAD-rakennusta koskevan edistymisraportin, jossa kerrotaan myös siihen liittyvistä rahoitusvaihtoehdoista; päättää sen perusteella talousarviota käsitellessään, sisällytetäänkö KAD-rakennuksen rahoitus vuotta 2016 koskevaan parlamentin talousarvioon ottaen huomioon mahdolliset säästöt korkomenoissa;

28.  muistuttaa, että KAD-rakennuksen rakentamisen ansiosta vuotuiset kokonaismaksut jäävät tulevaisuudessa huomattavasti vastaavan kiinteistön vuokraamisesta aiheutuvia kuluja alhaisemmiksi;

Viestintä

29.  kehottaa pääsihteeriä raportoimaan budjettivaliokunnalle parlamentin vuoden 2014 vaalikampanjan arvioinnista sekä siitä, miten tehokasta parlamentin viestintä suurelle yleisölle oli;

30.  tähdentää painokkaasti, että jäsenten toiminnan painopiste on lainsäädäntötyössä; katsoo näin ollen, että tässä tarkoituksessa etusijalle olisi asetettava suureen yleisöön ja muihin sidosryhmiin kohdistuvat viestintätoimet, minkä vuoksi tekniset laitteet ja viestimet olisi saatettava ajan tasalle, ottaen huomioon tiedotusvälineiden lisääntyneen mielenkiinnon, sosiaalisen median merkityksen kasvun ja jäsenten lisätarpeet sääntömääräisten täysistuntojen aikana;

31.  kehottaa puhemiehistöä tekemään riippumattoman arvioinnin ensimmäisestä Euroopan nuorisotapahtumasta ennen toisen tapahtuman järjestämistä;

Parlamentin ympäristöjalanjälki

32.  muistuttaa, että parlamentin velvollisuutena on toimia kestävällä tavalla; suhtautuu myönteisesti toimiin, joilla pyritään luomaan paperiton ympäristö, sekä käynnissä olevaan EMAS-prosessin avulla tehtävään arvokkaaseen työhön; katsoo, että EMAS-prosessiin on edelleen syytä myöntää tukea talousarviosta;

33.  pyytää arvioimaan tuloksia vapaaehtoisesta aloitteesta, joka koskee liikemiesluokan käyttöä lyhyillä lennoilla;

Euroopan historian talo

34.  panee merkille, että Euroopan historian talo on tarkoitus avata yleisölle vuonna 2016; pyytää pääsihteeriä esittämään budjettivaliokunnalle hyvissä ajoin ennen syksyä 2015, jolloin talousarviota käsitellään parlamentissa, seuraavaa viittä vuotta koskevan ajantasaistetun budjettisuunnitelman Euroopan historian talon avaamisen jälkeen aiheutuvista toimintamenoista ja hallinnosta johtuvista menoista sekä komission osallistumisesta näihin kustannuksiin; palauttaa mieliin, että unionin talousarvion 2014 pääluokkaan III perustettiin uusi budjettikohta 16 03 04 ”Euroopan historian talo”, josta on määrä kattaa komission osuus Euroopan historian talon toimintakuluista;

Henkilöstöä koskevat toimenpiteet

35.  tähdentää, että vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevaa sopimusta tehtäessä päätettyyn viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteeseen olisi pyrittävä edelleen vuonna 2016; panee tyytyväisenä merkille, ettei henkilöstövähennyksiä aiota kohdentaa poliittisten ryhmien henkilöstöön, mikä on täysin edellä mainittujen, vuosien 2014 ja 2015 talousarvioita koskevien parlamentin päätöslauselmien mukaista;

36.  panee merkille ehdotuksen, jonka mukaan vuonna 2016 parlamentin pääsihteeristön henkilöstötaulukosta poistetaan 57 tointa, mistä saadaan säästöjä noin 1,8 miljoonaa euroa; toteaa, että osa näistä toimista on tällä hetkellä avoinna ja jäljellä olevien toimien haltijat jäävät eläkkeelle tai siirretään toisiin tehtäviin kuluvan vuoden aikana; toteaa, että lisäksi parlamentin henkilöstötaulukosta ehdotetaan poistettavaksi kaksi tointa, jotka siirretään komissioon osana kahta toimielinten välistä, komission johdolla toteutettavaa tietotekniikkahanketta, ja että komission henkilöstötaulukkoon perustetaan näin ollen kaksi lisätointa vuodeksi 2016;

37.  hyväksyy pääsihteerin ehdotuksen perustaa 25 lisätointa turvallisuusasioiden pääosastoon turvallisuusjärjestelyjen tehostamiseksi sekä parlamentin tiloissa että niiden ulkopuolella, kiinteistöjen paloturvallisuuden parantamiseksi ja jäsenten, henkilöstön ja parlamentin tiloihin saapuvien korkea-arvoisten vieraiden suojelemiseksi asianmukaisesti; pyytää tarkkoja tietoja näistä toimista aiheutuvista kustannuksista; katsoo kuitenkin, että parlamentin toimitilojen ulkopuolella turvallisuusjärjestelyjen olisi oltava Belgian viranomaisten vastuulla;

38.  panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen lisätä parlamentin valiokuntien sihteeristöjen henkilöstön määrää, jotta jäsenet saisivat tarvitsemansa tuen valvonnan harjoittamiseen, ja toteaa, että lisäys kohdennetaan erityisesti niihin valiokuntiin, jotka ovat käsitelleet tai tulevat käsittelemään eniten täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä; korostaa, että lisäykset olisi tehtävä ainoastaan siirtojen avulla;

39.  panee merkille, että pääsihteeri ehdottaa näin ollen 20 lisätoimen perustamista kyseisten valiokuntien (ECON, ENVI, ITRE, TRAN ja LIBE) sihteeristöihin;

40.  pyytää pääsihteeriä esittämään budjettivaliokunnalle parlamentin hallintokaavion toimien kehitystä koskevan kattavan katsauksen ja arvioimaan, miten viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteeseen on tähän mennessä pyritty, miten se aiotaan lopullisesti saavuttaa ja mikä on tässä mielessä hallintokaaviossa olevien toimien viitemäärä;

Loppupäätelmät

41.  vahvistaa ennakkoarvion varainhoitovuodeksi 2016;

42.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja ennakkoarvion neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0437.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0036.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö