Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2012(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0144/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0144/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.63
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0172

Usvojeni tekstovi
PDF 415kWORD 109k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2016. – dio I. – Parlament
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016. (2015/2012(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 27.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih dužnosnika Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 23. listopada 2013.(5) i od 22. listopada 2014.(6) o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., odnosno 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Predsjedništvu o sastavljanju prednacrta projekcije proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir prednacrt projekcije proračuna koji je Predsjedništvo sastavilo 27. travnja 2015.,

–  uzimajući u obzir nacrt projekcije proračuna koji je Odbor za proračune sastavio u skladu s člankom 96. stavkom 2. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir članke 96. i 97. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0144/2015),

A.  budući da je ovaj postupak prvi cjelovit proračunski postupak koji se provodi u novom zakonodavnom sazivu i treći postupak u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. (VFO);

B.  budući da je Predsjedništvo na svom sastanku 9. veljače 2015. potvrdilo smjernice za proračun za 2016. godinu, kako ih je predložio glavni tajnik; budući da je naglasak tih smjernica na jačanju kapaciteta parlamentarnih odbora za nadzor izvršne vlasti, posebno u pogledu delegiranih akata, ulaganja u sigurnost zgrada Parlamenta i računalnu sigurnost te podrške zastupnicima, posebno u pogledu parlamentarne pomoći;

C.  budući da razina prednacrta projekcije za proračun za 2016. koju je predložio glavni tajnik iznosi 1 850 470 600 EUR, što predstavlja povećanje od 3,09 % u odnosu na proračun za 2015. te 19,51 % naslova V. VFO-a za razdoblje 2014.   – 2020.;

D.  budući da bi u kontekstu velike opterećenosti javnim dugom i fiskalnom konsolidacijom s kojom se države članice trenutačno suočavaju Parlament trebao pokazati proračunsku odgovornost i suzdržanost uz istodobno jamčenje pružanja dostatnih sredstava kako bi mu se omogućilo da izvršava sve svoje ovlasti i da jamči pravilno funkcioniranje institucija;

E.  budući da bi, unatoč uskom prostoru za manevriranje i potrebi za davanjem protuteže uštedama u drugim područjima, trebalo razmotriti određena ulaganja radi jačanja institucijske uloge Parlamenta;

F.  budući da gornja granica za naslov V. VFO-a za proračun za 2016. iznosi 9 483 milijuna EUR u aktualnim cijenama;

G.  budući da su se 24. ožujka te 14. i 15. travnja 2015. održali sastanci mirenja između izaslanstava Predsjedništva i Odbora za proračune;

Opći okvir i ukupni proračun

1.  pozdravlja dobru suradnju Predsjedništva Europskog parlamenta i Odbora za proračune koja je uspostavljena tijekom aktualnog proračunskog postupka te sporazum postignut u postupku mirenja;

2.  prima na znanje prioritetne ciljeve za 2016. godinu koje je predložio glavni tajnik;

3.  podsjeća da od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona proračun Parlamenta snosi znatne dodatne rashode kao rezultat sljedećih događanja: ustanovljenje Europskog parlamenta kao istinskoga suzakonodavca i pojačana politika upravljanja nekretninama (2010. – 2012.), pristupanje Hrvatske, Dom europske povijesti (2013.) i osnivanje službe Parlamenta za istraživanja (2014. i 2015.); pozdravlja činjenicu da je Parlament uspio nadoknaditi velik dio tih rashoda uštedama koje su rezultat strukturnih i organizacijskih reformi, iz čega proizlaze tek umjerena proračunska povećanja oko stope inflacije;

4.  napominje da je tijekom prošlog zakonodavnog razdoblja Parlament dogovorio niz političkih prioriteta koji su doveli ili do umjerenog povećanja proračuna ili do ušteda u proračunu; smatra da bi novoizabrani Parlament trebao temeljito ispitati provedbu tih višegodišnjih projekata i na temelju toga odlučiti koja su pitanja politički prioriteti, a ako je potrebno i koja nisu; u tom pogledu zahtijeva od glavnog tajnika da predstavi izvješće o procjeni tih višegodišnjih projekata na vrijeme prije čitanja u Parlamentu ujesen 2015.;

5.  smatra da bi tijekom 2016. prednost trebalo dati snaženju parlamentarnoga rada, posebno jačanjem zakonodavnog djelovanja Parlamenta te njegova kapaciteta za nadziranje izvršne vlasti, ali i podizanju razine sigurnosti u zgradama Parlamenta i računalne sigurnosti;

6.  mišljenja je da bi Parlament trebao služiti kao primjer ulaganjem posebnih napora kad je riječ o veličini proračuna i razini povećanja rashoda u odnosu na 2015. godinu; ističe da bi proračun za 2016. trebalo uspostaviti na realističnoj osnovi i da bi on trebao biti u skladu s načelima proračunske discipline i dobroga financijskog upravljanja;

7.  smatra da bi temeljitim ispitivanjem mogućih sinergija i ušteda trebalo nastaviti sa strukturnom i organizacijskom reformom usmjerenom na postizanje veće učinkovitosti, ekološke održivosti i uspješnosti; podsjeća na znatne uštede koje bi se mogle ostvariti kada bi postojalo samo jedno mjesto rada umjesto tri (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg); ističe da bi taj proces trebalo voditi tako da se ne ugrozi zakonodavna izvrsnost Parlamenta, njegove proračunske ovlasti i ovlasti nadzora, a ni kvaliteta radnih uvjeta zastupnika, asistenata i osoblja;

8.  naglašava da bi se trebala zajamčiti dostatna sredstva kako bi se zastupnicima u Parlamentu omogućilo da izvršavaju svoj mandat i kako bi se ojačala sposobnost Parlamenta da ostvaruje sve svoje ovlasti; ističe da se moraju pokriti zakonom propisani i obvezni rashodi potrebni za 2016. godinu;

9.  pozdravlja činjenicu da je udio proračuna Parlamenta u ukupnom iznosu naslova V. VFO-a, uz iznimku 2011. i 2014., u proteklom sazivu bio ispod 20 %; smatra da bi udio proračuna Parlamenta za 2016. trebalo zadržati ispod 20 %;

10.  mišljenja je da bi ukupno povećanje rashoda u proračunu Parlamenta za 2016. u odnosu na 2015. trebala odrediti sljedeća dva čimbenika:

   i) stopa povećanja tekućih rashoda, koja ne smije premašiti 1,6 % i
   ii) razina izvanrednih rashoda potrebnih tijekom 2016. za jačanje sigurnosti zgrada Parlamenta i njegove računalne sigurnosti u Bruxellesu u najvećem iznosu od 15 milijuna EUR;

naglašava da su zbog toga potrebne uštede u drugim područjima;

11.  pozdravlja dogovor o uštedama između Odbora za proračune i izaslanstava Predsjedništva postignut na sastancima mirenja 14. i 15. travnja 2015., imajući u vidu razinu prednacrta projekcije proračuna koju je izvorno predložilo Predsjedništvo;

12.  postavlja razinu tekućih/funkcionalnih rashoda za 2016. godinu na 1 823 648 600 EUR, što odgovara povećanju od 1,6 % u usporedbi s proračunom za 2015. te svojim projekcijama proračuna dodaje iznimne izvanredne rashode u iznosu od 15 milijuna EUR, koji su zatraženi za 2016. radi jačanja sigurnosti zgrada u Bruxellesu, ali i računalne sigurnosti Parlamenta;

13.  povodom ovog prvog punopravnog postupka mirenja o proračunu Parlamenta u okviru osmog zakonodavnog saziva, traži od glavnog tajnika i Predsjedništva da predstave srednjoročno i dugoročno programiranje proračuna, zajedno s dokumentima u vezi s postupkom donošenja proračuna za 2017.; traži od glavnog tajnika da jasno navede troškove povezane s ulaganjima (zgrade, nabava itd.) i troškove povezane s funkcioniranjem Parlamenta i njegovim zakonskim obvezama;

14.  podsjeća da u kontekstu proračunskog postupka Parlament ima mogućnost prilagodbe proračunskih prioriteta te da će konačnu odluku donijeti ujesen 2015. godine;

Posebna pitanja

Davanje prednosti parlamentarnom radu

15.  ističe da je slijedom stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, kojim je Parlamentu dana uloga pravog suzakonodavca, i s obzirom na činjenicu da je jedan od najvažnijih zadataka Parlamenta kontrolirati izvršnu vlast, postalo nužno staviti naglasak na zakonodavni i nadzorni rad zastupnika;

16.  smatra da bi radi afirmacije uloge Parlamenta u skladu s tim trebalo, ako to još nije učinjeno, preraspodjelom ojačati i administrativni kapacitet tajništava specijaliziranih parlamentarnih odbora;

17.  vjeruje da je radi jamčenja primjerene potpore zastupnicima u uspješnom obavljanju njihovih parlamentarnih aktivnosti potrebna uspostava nove ravnoteže između akreditiranih parlamentarnih asistenata i lokalnih asistenata; traži od glavnoga tajnika da u tu svrhu Predsjedništvu što prije predstavi prijedlog odluke; vjeruje da bi se trebalo poštovati prijelazno razdoblje u slučaju revizije postojećih pravila i očekuje da će konačna odluka stupiti na snagu ne kasnije od srpnja 2016. godine;

18.  naglašava potrebu za većom transparentnošću kad je riječ o naknadi za opće troškove za zastupnike; poziva Predsjedništvo Parlamenta da počne raditi na definiranju preciznijih pravila kad je riječ o odgovornosti za rashode ovlaštene u okviru te naknade, bez stvaranja dodatnih troškova za Parlament.

19.  podsjeća da će prema članku 130. Poslovnika Parlamenta Konferencija predsjednika do srpnja 2015. provesti procjenu sustava pitanja za pisani odgovor u pogledu dodatnih pitanja; naglašava činjenicu da usredotočenost na statističke podatke o parlamentarnom radu ne bi trebala štetiti aktualnom zakonodavnom radu zastupnika; stoga poziva na reviziju tog sustava i poziva nadležno tijelo da:

   ograniči broj parlamentarnih pitanja podnesenih u elektroničkom obliku na najviše pet pitanja mjesečno po zastupniku (ne uzimajući u obzir suautore);
   ukine mogućnost podnošenja dodatnih pitanja u obliku papirnatog dokumenta koji je zastupnik osobno podnio i potpisao;

20.  naglašava da se takvom revizijom članaka Poslovnika koji se odnose na pitanja za pisani odgovor (članak 130.) može ostvariti ušteda i ograničiti administrativno opterećenje za europske institucije bez ugrožavanja zakonodavnih ovlasti Europskog parlamenta; očekuje da bi revidirana pravila vrijedila od siječnja 2016.;

21.  smatra da obnova namještaja u radnom prostoru svih zastupnika u Parlamentu i zaposlenika nije prioritet u proračunu za 2016. godinu;

Sigurnost

22.  ističe da bi u sadašnjoj situaciji najveću prednost trebalo dati sigurnosti objekata Parlamenta; ističe da će Parlament morati poduzeti nove potrebne mjere da pojača sigurnost, uključujući računalnu sigurnost, u svojim objektima i izvan njih, a da istodobno ostane „otvorena kuća” za europske građane;

23.  u tom smislu od glavnog tajnika traži da Odboru za proračune predstavi opću ocjenu sigurnosnih mjera koje je Parlament dosad poduzeo i proračunske posljedice tih mjera od donošenja odluke da se internaliziraju sigurnosne službe (odluka Predsjedništva iz lipnja 2012.) i da opiše mjere za jačanje sigurnosti Parlamenta u njegovim objektima i izvan njih, kao i njihov utjecaj na proračun za 2016. godinu; poziva na pružanje informacija o financijskim posljedicama međuinstitucionalnih administrativnih dogovora o suradnji u području sigurnosti;

Računalna sigurnost

24.  mišljenja je da zbog sve veće uporabe elektroničkih medija i opreme treba obratiti posebnu pozornost na informatičku sigurnost kako bi se zajamčila najveća moguća razina sigurnosti informacijskih i komunikacijskih sustava Parlamenta; smatra da bi se sve mjere na tom području trebale temeljiti na jasnoj procjeni potreba Parlamenta i da bi se o njima trebalo odlučivati u kontekstu proračunskoga postupka;

Politika upravljanja nekretninama

25.  podsjeća na to da se trenutačno preispituje srednjoročna strategija za nekretnine koju je Predsjedništvo usvojilo 2010. godine; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune što prije predstavi novu srednjoročnu strategiju za nekretnine, najkasnije do kolovoza 2015. i prije čitanja proračuna u Parlamentu ujesen 2015. godine;

26.  ponavlja da dugoročna ulaganja, kao što su projekti izgradnje zgrada Parlamenta, moraju biti izvedena oprezno i transparentno; ustraje u strogom upravljanju troškovima, projektnom planiranju i nadzoru; ponavlja svoj poziv na veću transparentnost u procesu odlučivanja na području politike upravljanja nekretninama, koja se temelji na ranom obavješćivanju, svakako uzimajući u obzir članak 203. Financijske uredbe;

27.  poziva nadležne potpredsjednike da predstave nadležnom odboru novu srednjoročnu strategiju za nekretnine, ali i izvješće o napretku o zgradi KAD, uključujući mogućnosti financiranja; na temelju toga će se tijekom čitanja proračuna donijeti odluka o financiranju zgrade KAD u proračunu Parlamenta za 2016. uzimajući u obzir moguće uštede u kamatnim stopama;

28.  podsjeća da će, zbog izgradnje zgrade KAD, ukupna buduća godišnja plaćanja biti mnogo niža nego troškovi najamnine usporedive građevine;

Komunikacija

29.  poziva glavnoga tajnika da izvijesti Odbor za proračune o ocjeni kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine te o djelotvornosti komunikacijskih mjera Parlamenta posvećenih široj javnosti;

30.  čvrsto vjeruje da je primarna zadaća zastupnika u Europskom parlamentu zakonodavni rad; stoga smatra da bi zbog toga prednost trebalo dati komunikaciji s javnošću i drugim dionicima unapređenjem tehničke opreme i medijskih mogućnosti s obzirom na povećan interes medija, sve veću važnost društvenih medija i dodatne potrebe zastupnika tijekom redovnih plenarnih sjednica;

31.  traži od Predsjedništva da provede nezavisno ocjenjivanje prvog Europskog skupa mladih prije organiziranja drugog;

Ekološki otisak parlamenta

32.  ponavlja da je Parlament odgovoran da djeluje na održiv način; pozdravlja napore poduzete kako bi se postiglo okruženje bez papira i trajni vrijedan rad ostvaren primjenom pristupa EMAS-a; vjeruje da postupak EMAS-a treba trajnu proračunsku potporu;

33.  traži da se ocijene rezultati dobrovoljnoga pristupa kad je riječ o korištenju poslovnim razredom za letove kratkih udaljenosti;

Dom europske povijesti

34.  napominje da je otvorenje Doma Europske povijesti predviđeno za 2016.; traži od glavnog tajnika da Odboru za proračune na vrijeme prije čitanja u Parlamentu ujesen 2015. predstavi ažurirani plan programiranja proračuna u sljedećih pet godina za rashode poslovanja i funkcionalne rashode predviđene za Dom europske povijesti od njegova otvaranja, uključujući udio Komisije; podsjeća da je u proračun za 2014. uvedena nova proračunska linija 16 03 04 „Dom europske povijesti” u dijelu III. proračuna Unije za doprinos Komisije operativnim troškovima Doma europske povijesti;

Mjere povezane sa zaposlenicima

35.  naglašava da bi s provedbom cilja smanjenja broja zaposlenika za 5 %, kako je odlučeno u okviru Sporazuma o VFO-u za razdoblje 2014. – 2020., trebalo nastaviti tijekom 2016. godine; pozdravlja činjenicu da je potvrđeno da smanjenje broja zaposlenika neće obuhvatiti osoblje klubova zastupnika, koje je brojem potpuno u skladu sa spomenutim rezolucijama Parlamenta o proračunima za 2014. i 2015. godinu;

36.  napominje da je za 2016. predloženo da se ukine 57 radnih mjesta iz plana radnih mjesta Tajništva Parlamenta, čime bi se trebalo uštedjeti oko 1,8 milijuna EUR, imajući u vidu da su neka od tih radnih mjesta trenutno upražnjena te da će osobe koje su na preostalim radnim mjestima otići u mirovinu ili biti premještene tijekom godine; napominje da je predloženo da se ukinu još dva radna mjesta iz plana radnih mjesta Parlamenta i da se prenesu Komisiji s obzirom na dva međuinstitucijska informatička projekta kojima upravlja Komisija te da će stoga u planu radnih mjesta Komisije za 2016. nastati još dva radna mjesta;

37.  odobrava prijedlog glavnoga tajnika da se otvori dodatnih 25 radnih mjesta za pojačanje Glavne uprave za sigurnost i zaštitu (DG SAFE) kako bi se poboljšala djelotvornost sigurnosnih sustava u objektima Parlamenta i izvan njih, ali i sustava zaštite od vatre u zgradama te kako bi se zajamčila odgovarajuća zaštita zastupnika u Parlamentu, zaposlenika i visokih gostiju u objektima Parlamenta; traži točne troškove tih radnih mjesta; međutim smatra da bi za sigurnosni sustav izvan objekata Parlamenta trebale jamčiti belgijske vlasti;

38.  pozdravlja prijedlog da se ojačaju tajništva parlamentarnih odbora kako bi se zastupnicima omogućilo da primaju potrebnu podršku kad je riječ o nadzoru, posebno u parlamentarnim odborima s najvećim brojem provedbenih i delegiranih akata koji su u tijeku ili tek u pripremi; ističe da bi do takvih ojačanja trebalo doći isključivo preraspodjelom;

39.  napominje da u tu svrhu glavni tajnik predlaže uvođenje još 20 radnih mjesta kako bi se ojačala tajništva relevantnih parlamentarnih odbora (ECON, ENVI, ITRE, TRAN i LIBE);

40.  poziva glavnog tajnika da Odboru za proračune predstavi sveobuhvatni pregled razvoja radnih mjesta u Parlamentu te da iznese kako se dosad pristupalo petpostotnom smanjenju broja zaposlenika i kako će se ono pravovremeno ostvariti, ali i koji se referentni broj radnih mjesta u planu radnih mjesta rabi za postizanje tog cilja;

Završna razmatranja

41.  donosi projekciju proračuna za financijsku godinu 2016;

42.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i projekciju proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) SL L 287, 29.10.2013., str. 15.
(5) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0437.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0036.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti