Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2012(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0144/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0144/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.63
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0172

Elfogadott szövegek
PDF 432kWORD 102k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
Bevételi és kiadási előirányzatok a 2016-os pénzügyi évre – I. szakasz – Parlament
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Parlament 2016-os pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (2015/2012(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2012/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 27. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es, illetve 2015-ös pénzügyi évekre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi állásponttal kapcsolatos 2013. október 23-i(5) és 2014. október 22-i(6) állásfoglalására,

–  tekintettel a Parlament 2016-os pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetési javaslattervezetének kidolgozása céljából a főtitkár által az Elnökség számára készített jelentésre,

–  tekintettel az Elnökség által 2015. április 27-én készített előzetes költségvetési javaslattervezetre,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 96. cikkének (2) bekezdése értelmében elkészített költségvetési javaslattervezetre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 96. és 97. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0144/2015),

A.  mivel ez az eljárás az új jogalkotási ciklusban kezdeményezett első teljes költségvetési eljárás és a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret harmadik eljárása;

B.  mivel 2015. február 9-i ülésén az Elnökség elfogadta a 2016-os költségvetésre vonatkozó, a főtitkár által javasolt iránymutatásokat; mivel ezen iránymutatások a következőkre összpontosítanak: a parlamenti bizottságok végrehajtó szervek ellenőrzésére való képességének erősítése, különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében; a Parlament épületeinek biztonsága és a kiberbiztonság terén tett beruházások; valamint a képviselőknek nyújtott támogatás, különösen a parlamenti asszisztensek vonatkozásában;

C.  mivel az előzetes költségvetési javaslattervezetnek a főtitkár által a 2016. évi költségvetés számára javasolt szintje 1 850 470 600 EUR, ami 3,09%-os növekedést jelent a 2015-ös költségvetéshez képest, valamint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 5. fejezetének 19,51%-át teszi ki;

D.  mivel a tagállamoknak jelenleg az államadósság és a pénzügyi konszolidáció súlyos terheivel kell szembenézniük, és erre tekintettel a Parlamentnek felelős költségvetési politikát kell folytatnia és önmérsékletet kell tanúsítania, egyúttal biztosítva, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésére a hatáskörei gyakorlásához, valamint az intézmény megfelelő működésének biztosításához;

E.  mivel a szűk mozgástér dacára, valamint annak ellenére, hogy ellensúlyozni kell az egyéb területeken eszközölt megtakarításokat, mérlegelni kell bizonyos beruházások végrehajtását a Parlament intézményi szerepének növelése érdekében;

F.  mivel a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének felső korlátja az Unió 2016. évi költségvetése esetében folyó áron 9 483 millió EUR;

G.  mivel 2015. március 24-én, valamint április 14-én és 15-én egyeztető ülésekre került sor az Elnökség és a Költségvetési Bizottság küldöttségei között;

Általános keret és átfogó költségvetés

1.  üdvözli az Európai Parlament Elnöksége és a Költségvetési Bizottság közt a jelenlegi költségvetési folyamat során kialakult jó együttműködést, és az egyeztetési folyamat során elért megállapodást;

2.  tudomásul veszi a főtitkár által a 2016-os évre javasolt elsőbbségi célkitűzéseket;

3.  emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a Parlament költségvetésére jelentős többletkiadás hárul, a következő változások következtében: az Európai Parlament valódi társjogalkotói szerepkörének kialakítása és a megerősített ingatlanpolitika (2010–2012), Horvátország csatlakozása, az Európai Történelem Háza (2013) és a Parlament kutatószolgálatának létrehozása (2014–2015); üdvözli, hogy a Parlament képes volt ellensúlyozni e kiadások nagy részét a strukturális és szervezeti reformoknak köszönhető megtakarítások révén, ami csak csekély, nagyjából az inflációval megegyező növekedést okozott a költségvetésben;

4.  megjegyzi, hogy a legutóbbi jogalkotási ciklus során a Parlament számos politikai prioritást fogadott el, amelyek vagy a költségvetés enyhe növekedéséhez, vagy költségvetési megtakarításokhoz vezettek; úgy véli, hogy az újonnan megválasztott Parlamentnek alaposan meg kell vizsgálnia e többéves projektek végrehajtását, és ennek alapján kell döntenie saját politikai prioritásairól, beleértve, szükség esetén, a negatív prioritások kijelölését; ebben a tekintetben kéri a főtitkárt, hogy kellő időben nyújtson be értékelő jelentést ezekről a többéves projektekről a Parlament 2015 őszi olvasata előtt;

5.  úgy véli, hogy a 2016. évben elsőbbséget kell élveznie a parlamenti munka megerősítésének, különösen a Parlament jogalkotói munkájának bővítése, a végrehajtó szervek ellenőrzésére való képességének növelése, valamint a Parlament épületei biztonságának és kiberbiztonságának megerősítése révén;

6.  úgy véli, hogy a Parlamentnek példát kell mutatnia, erőfeszítéseket téve különösen a költségvetése méretét és a kiadások szintjének a 2015-ös évhez viszonyított növekedését tekintve; hangsúlyozza, hogy a 2016-os költségvetést reális alapokra kell helyezni, és a költségvetési fegyelem, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelve kell kialakítani;

7.  úgy véli, hogy a nagyobb hatékonyság, környezeti fenntarthatóság és eredményesség érdekében hozott strukturális és szervezeti reformoknak a lehetséges szinergiák és megtakarítások alapos vizsgálatával kell folytatódniuk; emlékeztet a jelentős megtakarításokra, amelyeket az egyetlen munkahelyszín megvalósítása jelentene a három (Brüsszel, Strasbourg, Luxembourg) helyett; kiemeli, hogy ezt a folyamatot anélkül kell véghezvinni, hogy veszélyeztetné a Parlament jogalkotási kiválóságát, költségvetési és ellenőrzési hatásköreit, valamint a képviselők, az asszisztensek és a személyzet munkakörülményeinek minőségét;

8.  hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a Parlament képviselői teljesíteni tudják megbízatásukat, és a Parlament megfelelő kapacitással rendelkezzen hatásköreinek gyakorlásához, elegendő szintű forrást kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy fedezni kell a 2016-ban szükséges jogszabályi és kötelező kiadásokat;

9.  üdvözli, hogy a Parlament költségvetésének részesedése a többéves pénzügyi keret V. fejezetéből 20% alatt volt a legutóbbi jogalkotási ciklusban, 2011 és 2014 kivételével; úgy véli, hogy a Parlament költségvetési részesedését 2016-ban is 20% alatt kell tartani;

10.  úgy véli, hogy a Parlament 2016-os költségvetése kiadásainak teljes növekedését 2015-höz képest a következő két tényezőnek kell meghatároznia:

i.  a folyó kiadások növekedési rátája, amely nem haladhatja meg az 1,6%-ot;

ii.  a 2016-ban szükséges rendkívüli kiadások mértéke a Parlament brüsszeli épületeinek biztonsága és a kiberbiztonság növelése céljából maximum 15 millió EUR összegért;

hangsúlyozza, hogy ennek érdekében megtakarításokra van szükség más területeken;

11.  üdvözli a Költségvetési Bizottság és az Elnökség küldöttségei által a 2015. április 14-i és 15-i egyeztető üléseken elért megállapodást a megtakarításokról az előzetes költségvetési javaslattervezet Elnökség által eredetileg javasolt szintjéhez képest;

12.  folyó/működési kiadásainak 2016. évi szintjét 1 823 648 600 euróban állapítja meg, amely 1,6%-os növekedésnek felel meg a 2015-ös költségvetéshez képest, és előirányzat-tervezeteihez hozzáadja a Parlament brüsszeli épületei biztonságának és kiberbiztonságának megerősítésére a 2016-os évre igényelt 15 millió eurós összegű, kivételes rendkívüli kiadást;

13.  megragadja a 8. jogalkotási ciklus parlamenti költségvetéséről folytatott első teljes körű egyeztetési eljárás nyújtotta lehetőséget arra, hogy felkérje a főtitkárt és az Elnökséget közép- és hosszú távú költségvetési terv benyújtására, a 2017-es költségvetés kialakításának folyamatához kapcsolódó dokumentumokkal együtt; megkéri a főtitkárt, hogy egyértelműen tüntesse fel a beruházásokkal (építkezések, beszerzések stb.) kapcsolatos költségeket, valamint a Parlament működésével és jogszabályi kötelezettségeivel kapcsolatos költségeket;

14.  emlékeztet arra, hogy a Parlamentnek – a költségvetési eljárás keretében – lehetősége nyílik a költségvetési prioritások kiigazítására, és 2015 őszén fog végleges döntést hozni;

Konkrét kérdések

A parlamenti munka előtérbe helyezése

15.  hangsúlyozza, hogy az Európai Parlamentet valódi társjogalkotóvá emelő Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően, és tekintettel arra, hogy a Parlament egyik legfontosabb feladata a végrehajtó hatalom ellenőrzése, immár feltétlenül a képviselők jogalkotó és ellenőrző munkájára kell helyezni a hangsúlyt;

16.  úgy véli, hogy a Parlament szerepének megszilárdítása érdekében átcsoportosítások révén meg kell erősíteni a parlamenti szakbizottságok titkárságának igazgatási kapacitását, amennyiben erre még nem került sor ;

17.  úgy véli, hogy a képviselők számára megfelelő támogatást kell biztosítani parlamenti munkájuk végzéséhez, ezért új egyensúlyra van szükség az akkreditált parlamenti asszisztensek és a helyi asszisztensek között; kéri a főtitkárt, hogy e célból a lehető leghamarabb terjesszen elő elnökségi határozatra irányuló javaslatot; úgy véli, hogy átmeneti időszakot kell beiktatni a jelenlegi szabályok módosításának esetén, és arra számít, hogy a végleges határozat legkésőbb 2016 júliusától hatályba lép;

18.  rámutat, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a képviselők általános költségtérítési keretét illetően; felhívja a Parlament Elnökségét, hogy dolgozzon ki pontosabb szabályokat a költségtérítési keretből téríthető kiadások elszámolása terén, anélkül, hogy ezzel a Parlamentet terhelő további költségek keletkeznének;

19.  emlékeztet arra, hogy a Parlament eljárási szabályzatának 130. cikke alapján az Elnökök Értekezletének 2015 júliusáig el kell végeznie az írásbeli választ igénylő kérdések benyújtása rendszerének további kérdések tekintetében történő értékelését; hangsúlyozza, hogy a parlamenti munkáról szóló statisztikák előtérbe helyezésének nem szabadna káros hatást gyakorolnia a képviselők tényleges jogalkotási munkájára; ezért felhív a rendszer felülvizsgálatára és sürgeti a felelős hatóságot, hogy:

   korlátozza az egyes képviselők által elektronikus formában benyújtható kérdések számát havi maximum öt kérdésre (a társszerzőket nem számítva);
   szüntesse meg a képviselő által személyesen aláírt, papíralapú dokumentum formájában előterjesztett további kérdések benyújtásának lehetőségét;

20.  hangsúlyozza, hogy a Parlament eljárási szabályzata írásbeli választ igénylő kérdésekre vonatkozó szakaszának (130. cikk) felülvizsgálata megtakarításokat eredményezhet, és csökkenteni fogja az európai intézmények adminisztratív terheit, az Európai Parlament jogalkotói hatáskörének veszélyeztetése nélkül; arra számít, hogy a felülvizsgált szabályok 2016 januárjától lépnek hatályba;

21.  úgy véli, hogy a 2016-os költségvetésben nem jelent prioritást, hogy valamennyi képviselő és alkalmazott irodáját új bútorokkal rendezzék be;

Biztonság

22.  hangsúlyozza, hogy a jelenlegi körülmények között különösen kiemelt célként kell kezelni az Európai Parlament épületeinek biztonságát; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek azzal együtt, hogy továbbra is „nyitott kapukkal” kell várnia az európai polgárokat, meg kell hoznia minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megerősítse a biztonságot a területén belül és kívül, valamint a kiberbiztonságot;

23.  ezzel kapcsolatban kéri a főtitkárt, hogy a Költségvetési Bizottságnak nyújtson be egy átfogó értékelést az Európai Parlament biztonsági szolgálatainak internalizálásáról hozott döntés (az Elnökség 2012. júniusban kelt határozata) óta a Parlament által eddig megtett biztonsági intézkedések költségvetési vonzatairól, és vázolja a Parlament biztonságának az épületein belüli és kívüli erősítésére tervezett intézkedéseket, valamint ezek hatását a 2016-os költségvetésre; tájékoztatást kér a biztonság terén létrejött intézményközi igazgatási együttműködési megállapodások pénzügyi hatásairól;

Kiberbiztonság

24.  úgy véli, hogy az elektronikus adathordozók és eszközök megnövekedett használata miatt fokozott figyelmet kell fordítani az informatikai biztonságra, biztosítva a Parlament információs és kommunikációs rendszerei biztonságának lehető legmagasabb szintjét; úgy véli, hogy minden e téren hozott intézkedést a Parlament szükségleteinek egyértelmű értékelésére kell alapozni, és arról a költségvetési eljárás keretében kell dönteni;

Ingatlanpolitika

25.  emlékeztet rá, hogy az Elnökség által 2010-ben elfogadott középtávú ingatlanstratégia felülvizsgálata jelenleg zajlik; felkéri a főtitkárt, hogy mihamarabb, de legkésőbb 2015 augusztusa előtt, a költségvetés 2015 őszi parlamenti olvasatát megelőzően nyújtson be a Költségvetési Bizottság számára az épületekre vonatkozó új középtávú stratégiát;

26.  ismételten rámutat arra, hogy a hosszú távú beruházásokat, így a Parlament ingatlanprojektjeit körültekintően és átláthatóan kell kezelni; ragaszkodik a szigorú költségmenedzsmenthez, projekttervezéshez és -felügyelethez; megismétli, hogy a költségvetési rendelet 203. cikkét kellőképpen figyelembe vevő egyértelmű, korai információkon alapuló döntéshozatali folyamatra van szükség az ingatlanpolitika területén;

27.  felkéri az illetékes alelnököket, hogy ismertessék az illetékes bizottsággal az épületekre vonatkozó új középtávú stratégiát, valamint a KAD épülettel kapcsolatos eredményjelentést, a finanszírozási lehetőségeket is beleértve; ezen az alapon fog dönteni a költségvetés olvasatakor a KAD épület finanszírozásáról a 2016-os költségvetés keretében, figyelembe véve a kamatmegtakarítás lehetőségeit;

28.  emlékeztet arra, hogy a KAD épület megépítésének köszönhetően a jövőbeli kifizetések teljes összege sokkal alacsonyabb lesz, mint a hasonló ingatlanok bérleti díja;

Kommunikáció

29.  kéri a főtitkárt, hogy készítsen jelentést a Költségvetési Bizottság részére a 2014-es parlamenti választási kampány értékeléséről, valamint a Parlament közvéleményt célzó kommunikációs intézkedéseinek hatékonyságáról;

30.  határozott meggyőződése, hogy a képviselők elsődleges feladata a jogalkotói munka; úgy véli ezért, hogy a nyilvánossággal és az érintettek egyéb csoportjaival folytatott kommunikációnak prioritást kell élveznie a műszaki berendezések és médiaszolgáltatások korszerűsítése révén, tekintettel a növekvő médiafigyelemre, a közösségi média megnövekedett szerepére, és a képviselők újonnan felmerült szükségleteire a rendes plenáris ülések idején;

31.  arra kéri az Elnökséget, hogy végezze el az első európai ifjúsági rendezvény (European Youth Event) értékelését, mielőtt egy másodikat szervezne;

A Parlament környezeti lábnyoma

32.  újra megfogalmazza a Parlament azzal kapcsolatos felelősségét, hogy fenntartható módon cselekedjen; üdvözli a papírmentes környezet megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket és az EMAS-megközelítés alkalmazásával jelenleg zajló értékes munkát; véleménye szerint az EMAS-folyamat állandó költségvetési támogatást igényel;

33.  kéri az önkéntességen alapuló megközelítés eredményeinek értékelését a rövid távolságra közlekedő repülőjáratok business osztályának igénybevételét illetően;

Az Európai Történelem Háza

34.  megjegyzi, hogy az Európai Történelem Házának megnyitását 2016-ra tervezik; kéri a főtitkárt, hogy a Parlament 2015. őszi első olvasata előtt kellő időben nyújtson be a Költségvetési Bizottság részére felülvizsgált költségvetési programot a következő öt évre kiterjedően az Európai Történelem Házának várható operatív és működési költségeiről annak megnyitásától kezdve, beleértve a Bizottság részvételét; emlékeztet arra, hogy a 2014-es uniós költségvetés III. szakaszában új költségvetési sort hoztak létre (16 03 04. jogcím) „Európai Történelem Háza” címmel, amely alatt a Bizottság hozzájárulása szerepel az Európai Történelem Háza operatív költségeihez;

Személyi állományt érintő intézkedések

35.  hangsúlyozza, hogy 2016 során folytatni kell a személyzeti állomány 5%-os csökkentésére irányuló célkitűzés végrehajtását, amelyről a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret kidolgozásakor született döntés; üdvözli annak megerősítését, hogy a személyi állomány csökkentése ne terjedjen ki a képviselőcsoportok személyzetére, ami teljes mértékben megfelel a Parlament 2014-es és a 2015-ös költségvetésről szóló, fent említett állásfoglalásainak;

36.  megjegyzi, hogy javaslat született a parlamenti titkárság létszámtervének 57 álláshellyel való csökkentéséről 2016-ban, amely 1,8 millió EUR megtakarítást eredményezne, figyelembe véve, hogy ezen álláshelyekből néhány nincs betöltve, és hogy a fennmaradó álláshelyeken dolgozók nyugdíjba fognak vonulni vagy áthelyezésre kerülnek az év során; megjegyzi, hogy javaslat született a parlamenti létszámterv további 2 álláshellyel való csökkentéséről és ezek áthelyezéséről a Bizottsághoz, két, a Bizottság által irányított intézményközi informatikai projekt kapcsán, ezért a Bizottság létszámtervébe 2 további álláshely kerül beiktatásra a 2016-os évre;

37.  jóváhagyja a főtitkár javaslatát 25 további álláshely létrehozásáról a DG SAFE megerősítésére a Parlament területén belül és kívül található biztonsági rendszerek, valamint az épületek tűzvédelme hatékonyságának növelése, továbbá a képviselők, a személyzet, és a Parlament területén tartózkodó magas rangú vendégek megfelelő védelmének biztosítása érdekében; érdeklődik ezen álláshelyek pontos költsége iránt; úgy véli azonban, hogy a Parlament területén kívül eső biztonsági rendszerről a belga hatóságoknak kell gondoskodniuk;

38.  üdvözli a parlamenti bizottságok titkárságainak megerősítésére vonatkozó javaslatot, amelynek célja, hogy biztosítsa a szükséges támogatást a képviselők számára ellenőrzési tevékenységük során, különösen azokban a bizottságokban, amelyek a legtöbb, jelenlegi vagy a jövőben várható felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktust kezelik; hangsúlyozza, hogy bármiféle megerősítésre átcsoportosítás révén kerülhet sor;

39.  megjegyzi, hogy e célból a főtitkár 20 további álláshely létrehozását javasolja az érintett parlamenti bizottságok (ECON, ENVI, ITRE, TRAN és LIBE) titkárságainak megerősítése érdekében;

40.  kéri a főtitkárt, hogy nyújtson be a Költségvetési Bizottság részére teljes áttekintést a Parlamenti álláshelyek alakulásáról és arról, milyen erőfeszítések történtek ez idáig a személyzeti állomány 5%-os csökkentésére irányuló célkitűzés elérésére, hogyan kerül majd elérésre, és a létszámterv az álláshelyek milyen referenciamennyiségét tartalmazza e cél elérése érdekében;

Végső következtetések

41.  elfogadja a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetési javaslatot;

42.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési javaslatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) HL L 287., 2013.10.29., 15. o.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0437.
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0036.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat