Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2012(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0144/2015

Pateikti tekstai :

A8-0144/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.63
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0172

Priimti tekstai
PDF 486kWORD 112k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (2015/2012(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 27 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 23 d.(5) ir 2014 m. spalio 22 d. rezoliucijas(6) dėl atitinkamai 2014 ir 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto,

–  atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą dėl Parlamento 2016 finansinių metų preliminaraus biudžeto sąmatos projekto rengimo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 27 d. Biuro parengtą preliminarų biudžeto sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnio 2 dalį parengtą biudžeto sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 96 ir 97 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0144/2015),

A.  kadangi šią biudžeto procedūrą, kuri yra trečioji 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) procedūra, naujos kadencijos parlamentas pirmą kartą vykdys visą;

B.  kadangi Biuras 2015 m. vasario 9 d. posėdyje patvirtino 2016 m. biudžeto gaires, kaip siūlė generalinis sekretorius; kadangi tose gairėse daugiausia dėmesio skiriama Parlamento komitetų gebėjimų tikrinti vykdomosios valdžios institucijas stiprinimui, ypač atsižvelgiant į deleguotuosius aktus, investicijas į Parlamento pastatų ir kibernetinį saugumą ir nariams, ypač Parlamento narių padėjėjams, teikiamą paramą;

C.  kadangi generalinis sekretorius Parlamento 2016 m. preliminariame biudžeto sąmatos projekte pasiūlė skirti 1 850 470 600 EUR biudžetą, o tai reiškia 3,09 proc. daugiau, palyginti su 2015 m. biudžetu, ir 19,51 proc. 2014–2020 m. DFP V išlaidų kategorijos lėšų;

D.  kadangi Parlamentas, atsižvelgdamas į dabartinę didelę valstybių narių valstybės skolą ir jų vykdomą biudžeto konsolidavimą, turėtų rodyti atsakingą požiūrį į biudžetą ir taupyti, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų skiriama pakankamai išteklių, leidžiančių Parlamentui pasinaudoti visais savo įgaliojimais ir užtikrinti tinkamą institucijos veikimą;

E.  kadangi, nepaisant mažos veiksmų laisvės ir būtinybės kompensuoti taupymą kitose srityse, turėtų būti apsvarstytos tam tikros investicijos siekiant stiprinti institucinį Parlamento vaidmenį;

F.  kadangi 2016 m. biudžeto DFP V išlaidų kategorijos viršutinė riba yra 9 483 mln. EUR dabartinėmis kainomis;

G.  kadangi 2015 m. kovo 24 d. bei balandžio 14 ir 15 d. įvyko Biuro ir Biudžeto komiteto delegacijų taikinimo posėdžiai;

Bendroji programa ir bendras biudžetas

1.  palankiai vertiną gerą Europos Parlamento biuro ir Biudžeto komiteto bendradarbiavimą, vykdytą per dabartinę biudžeto procedūrą, ir per taikinimo procesą pasiektą susitarimą;

2.  atkreipia dėmesį į generalinio sekretoriaus pasiūlytus prioritetinius tikslus 2016 m.;

3.  primena, kad nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo iš Parlamento biudžeto buvo padengta daug papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl šių pokyčių: Europos Parlamento, kaip tikro vieno iš teisės aktų leidėjų, vaidmens įtvirtinimo ir patobulintos pastatų politikos (2010–2012 m.), Kroatijos įstojimo į ES ir Europos istorijos namų projekto (2013 m.), taip pat Europos Parlamento tyrimų tarnybos įsteigimo (2014–2015 m.); palankiai vertina tai, kad Parlamentas sugebėjo kompensuoti didžiąją šių išlaidų dalį panaudodamas įgyvendinus struktūrines ir organizacines reformas sutaupytas lėšas, todėl biudžeto padidėjimas buvo nedidelis ir apytikriai prilygo infliacijos lygiui;

4.  pažymi, kad per praėjusią kadenciją Parlamentas susitarė dėl kelių politinių prioritetų – dėl jų biudžeto išlaidos šiek tiek padidėjo arba biudžeto lėšų sutaupyta; mano, kad naujai išrinktas Parlamentas turėtų išsamiai patikrinti, kaip įgyvendinami tie daugiamečiai projektai, ir tuo patikrinimu remdamasis nuspręsti, kokie bus jo paties politiniai prioritetai, kurie, prireikus, apimtų ir neigiamus prioritetus; atsižvelgdamas į tai, prašo generalinio sekretoriaus tinkamu laiku prieš Parlamento svarstymą 2015 m. rudenį pateikti tų daugiamečių projektų vertinimo ataskaitą;

5.  mano, kad 2016 m. pirmenybė turėtų būti teikiama Parlamento darbo stiprinimui, visų pirma išplečiant jo teisėkūros darbą ir didinant jo gebėjimus tikrinti vykdomosios valdžios institucijas, ir Parlamento pastatų ir kibernetinio saugumo didinimui;

6.  laikosi nuomonės, kad Parlamentas turėtų rodyti pavyzdį ir dėti ypač dideles pastangas, susijusias su jo biudžeto dydžiu ir išlaidų lygio padidėjimu palyginti su 2015 m.; pabrėžia, kad 2016 m. biudžetas turėtų būti realistiškas ir atitikti biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo principus;

7.  mano, kad išsamiai nagrinėjant sąveikos ir lėšų taupymo galimybes reikėtų ir toliau vykdyti struktūrines ir organizacines reformas, kuriomis siekiama didesnio efektyvumo, aplinkosauginio tvarumo ir veiksmingumo; primena, kad itin daug lėšų galėtų būti sutaupyta, jeigu institucija turėtų tik vieną, o ne tris darbo vietas (Briuselis, Strasbūras ir Liuksemburgas); pabrėžia, kad šis procesas turėtų būti vykdomas nesukeliant grėsmės Parlamento teisėkūros kompetencijai, biudžeto įgaliojimams ir tikrinimo įgaliojimams arba EP narių, padėjėjų ir darbuotojų darbo sąlygų kokybei;

8.  pabrėžia, kad siekiant sudaryti sąlygas EP nariams vykdyti savo įgaliojimus ir sustiprinti visų Parlamento įgaliojimų vykdymo pajėgumus, turėtų būti užtikrinta pakankamai išteklių; pabrėžia, kad teisės aktais nustatytos ir privalomos išlaidos, reikalingos 2016 m., turi būti padengtos;

9.  palankiai vertina tai, kad per praėjusią kadenciją Parlamento biudžeto dalis, atsižvelgiant į visą DFP V išlaidų kategoriją, išskyrus 2011 ir 2014 m., sudarė mažiau nei 20 proc.; mano, kad 2016 m. Parlamento biudžeto dalis ir toliau neturėtų viršyti 20 proc.;

10.  laikosi nuomonės, kad bendrą 2016 m. Parlamento biudžeto išlaidų padidėjimą, palyginti su 2015 m., turėtų lemti šie du veiksniai:

   i) esamų išlaidų didėjimo norma, kuri neturi viršyti 1,6 proc.;
   ii) nepaprastųjų išlaidų, kurių reikės 2016 m. siekiant sustiprinti Parlamento pastatų ir kibernetinį saugumą Briuselyje, lygis; šios išlaidos neturi viršyti 15 mln. EUR sumos;

pabrėžia, kad šiuo tikslu būtina taupyti lėšas kitose srityse;

11.  džiaugiasi, kad per 2015 m. balandžio 14 ir 15 d. vykusius taikinimo posėdžius Biudžeto komiteto ir Biuro delegacijos susitarė taupyti lėšas, palyginti su preliminaraus biudžeto sąmatos projekto lygiu, kurį iš pradžių pasiūlė Biuras;

12.  nustato savo 2016 m. einamųjų / veikimo išlaidų lygį – 1 823 648 600 EUR, o tai yra 1,6 proc. daugiau nei 2015 m. biudžete, ir į savo sąmatos projektą įtraukia nepaprastąsias ypatingąsias išlaidas, kurios sudaro 15 mln. EUR, kurių prašoma 2016 m. siekiant sustiprinti Parlamento pastatų Briuselyje ir Parlamento kibernetinį saugumą;

13.  pasinaudoja šio pirmojo 8-osios kadencijos visapusiško taikinimo proceso Parlamento biudžeto klausimu galimybe ir prašo generalinio sekretoriaus ir Biuro pateikti vidutinės trukmės ir ilgalaikį biudžeto planą, taip pat dokumentus, susijusius su 2017 m. biudžeto sudarymo procedūra; prašo generalinio sekretoriaus aiškiai nurodyti išlaidas, susijusias su investicijomis (pastatais, turto įsigijimu ir t. t.), ir išlaidas, susijusias su Parlamento veikimu ir teisės aktais nustatytais jo įsipareigojimais;

14.  primena, kad Parlamentas, vykdydamas biudžeto procedūrą, turi galimybę patikslinti biudžeto prioritetus ir priims galutinį sprendimą 2015 m. rudenį;

Konkretūs klausimai

Pirmenybė – Parlamento darbui

15.  pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuria įtvirtintas Parlamento kaip tikro vieno iš teisės aktų leidėjų vaidmuo, ir atsižvelgiant į tai, kad viena svarbiausių Parlamento užduočių yra kontroliuoti vykdomąją valdžią, būtina ypatingą dėmesį skirti EP narių teisėkūros ir tikrinimo darbui;

16.  laikosi nuomonės, kad, siekiant sutvirtinti Parlamento vaidmenį, atitinkamai turėtų būti sustiprinti specializuotų Parlamento komitetų sekretoriatų administraciniai gebėjimai perkeliant išteklius, jei tai dar nėra padaryta;

17.  mano, jog siekiant EP nariams suteikti tinkamą paramą, kad šie galėtų vykdyti savo parlamentinę veiklą, turi būti užtikrinta nauja akredituotų Parlamento narių padėjėjų ir vietinių padėjėjų pusiausvyra; prašo generalinio sekretoriaus šiuo tikslu kuo greičiau Biurui pateikti pasiūlymą dėl sprendimo; mano, kad, jeigu bus persvarstomos galiojančios taisyklės, reikėtų laikytis pereinamojo laikotarpio, ir tikisi, kad galutinis sprendimas įsigalios vėliausiai nuo 2016 m. liepos mėn.;

18.  pabrėžia, kad EP narių bendrų išlaidų kompensavimas turi būti skaidresnis; ragina Parlamento Biurą parengti aiškesnes atskaitomybės už išlaidas, kurias galima padengti iš šios išmokos, taisykles nesudarant papildomų išlaidų Parlamentui;

19.  primena, kad pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnį Pirmininkų sueiga iki 2015 m. liepos mėn. įvertina papildomų klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, teikimo tvarką; pabrėžia, kad dėl didelio dėmesio, skiriamo parlamentinio darbo statistikai, neturėtų būti daromas neigiamas poveikis faktiniam Parlamento narių teisėkūros darbui; todėl ragina persvarstyti minėtą tvarką ir ragina kompetentingą instituciją:

   apriboti kiekvieno Parlamento nario elektronine forma teikiamų parlamentinių klausimų skaičių iki daugiausiai penkių klausimų per mėnesį (neatsižvelgiant į bendraautorius);
   panaikinti galimybę pateikti bet kokius papildomus klausimus popierinio dokumento, kurį pateiktų ir pasirašytų asmeniškai Parlamento narys, forma;

20.  pabrėžia, kad atlikus tokią Parlamento darbo tvarkos taisyklių, pagal kurias reglamentuojami klausimai, į kuriuos atsakoma raštu (130 straipsnis), peržiūrą gali būti sutaupyta lėšų ir bus apribota ES institucijų administracinė našta, nekeliant pavojaus Europos Parlamento teisėkūros įgaliojimams; tikisi, kad persvarstytos taisyklės galės būti taikomos nuo 2016 m. sausio mėn.;

21.  mano, kad baldų atnaujinimas visų EP narių ir darbuotojų darbo vietose nėra 2016 m. biudžeto prioritetas;

Saugumas

22.  pabrėžia, kad, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, svarbiausias prioritetas turėtų būti Parlamento patalpų saugumas; pabrėžia, kad Parlamentas turės taikyti naujas priemones, kurių reikia, kad sustiprintų apsaugą pastatų viduje ir jų aplinkinėje teritorijoje, tuo pačiu išlikdamas atvirais Europos piliečių namais, taip pat kad sustiprintų kibernetinį saugumą;

23.  šiuo klausimu prašo generalinio sekretoriaus Biudžeto komitetui pateikti bendrą saugumo priemonių, kurių iki šiol yra imtasi Parlamente, ir tokių priemonių pasekmių biudžetui įvertinimą, pradedant nuo tos dienos, kai priimtas sprendimas internalizuoti Parlamento apsaugos paslaugas (2012 m. birželio mėn. Biuro sprendimas), ir išdėstyti numatytas priemones, kaip bus stiprinama Parlamento apsauga pastatų viduje ir jų aplinkinėje teritorijoje, taip pat jų poveikį 2016 m. biudžetui; ragina pateikti informaciją apie tarpinstitucinių administracinio bendradarbiavimo susitarimų saugumo srityje finansines pasekmes;

Kibernetinis saugumas

24.  laikosi nuomonės, kad dėl vis dažnesnio naudojimosi elektroninėmis priemonėmis ir įranga ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas IT saugumui, siekiant užtikrinti kuo didesnį jo informacinių ir ryšių sistemų saugumo lygį; mano, kad bet kokios šioje srityje vykdomos priemonės turėtų būti grindžiamos aiškiu Parlamento poreikių įvertinimu ir dėl jų turėtų būti nutarta biudžeto sudarymo procedūros metu;

Pastatų politika

25.  primena, kad 2010 m. Biuro priimta vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategija šiuo metu persvarstoma; ragina generalinį sekretorių kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau kaip 2015 m. rugpjūčio mėn., prieš Parlamento biudžeto svarstymą 2015 m. rudenį, pateikti Biudžeto komitetui naują vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategiją;

26.  pakartoja, kad ilgalaikės investicijos, kaip antai Parlamento pastatų projektai, turi būti vykdomos apdairiai ir skaidriai; primygtinai ragina užtikrinti griežtą išlaidų valdymą, projektų planavimą ir priežiūrą; pakartoja savo raginimą užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą pastatų politikos srityje, remiantis išankstine informacija ir deramai atsižvelgiant į Finansinio reglamento 203 straipsnį;

27.  ragina atsakingus Pirmininko pavaduotojus pateikti atsakingam komitetui naują vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategiją ir KAD pastato pažangos ataskaitą, įskaitant finansavimo galimybes; remdamasis šiais dokumentais, kai svarstys biudžetą, priims sprendimą dėl KAD pastato finansavimo įtraukimo į Parlamento 2016 m. biudžetą, atsižvelgdamas į galimas santaupas iš palūkanų normų;

28.  primena, kad pastačius KAD pastatą bendri metiniai mokėjimai ateityje bus daug mažesni nei panašaus turto nuomos išlaidos;

Komunikacija

29.  ragina generalinį sekretorių pranešti Biudžeto komitetui 2014 m. Parlamento rinkimų kampanijos įvertinimo ir Parlamento komunikacijos priemonių, skirtų plačiajai visuomenei, veiksmingumo rezultatus;

30.  griežtai laikosi nuomonės, kad EP narys visų pirma yra įgaliotas vykdyti teisėkūros darbą; todėl mano, kad šiuo tikslu ir atsižvelgiant į padidėjusį žiniasklaidos susidomėjimą, didėjančią socialinės žiniasklaidos svarbą ir Parlamento narių papildomus poreikius eilinių plenarinių sesijų metu pirmenybė turėtų būti teikiama komunikacijai su visuomene ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, modernizuojant techninę įrangą ir žiniasklaidos paslaugas;

31.  prašo Biuro atlikti nepriklausomą pirmojo Europos jaunimo renginio vertinimą prieš organizuojant antrąjį tokį renginį;

Parlamento veiklos poveikis aplinkai

32.  primena, kad Parlamentas atsakingas už tai, kad jo veikla būtų tvari; palankiai vertina pastangas, skirtas kompiuterizuotai aplinkai sukurti, ir vykdomą vertingą darbą, atliekamą taikant aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) metodą; mano, kad EMAS procesui reikalinga nuolatinė parama iš biudžeto;

33.  prašo įvertinti savanoriškumo principo taikymo trumpų atstumų skrydžių verslo klase atveju rezultatus;

Europos istorijos namai

34.  pažymi, kad Europos istorijos namų atidarymas numatytas 2016 m.; prašo generalinio sekretoriaus tinkamu laiku prieš Parlamento svarstymą 2015 m. rudenį pateikti Biudžeto komitetui atnaujintą kitų penkerių metų biudžeto programavimą, susijusį su veiklos ir veikimo išlaidomis, numatytomis Europos istorijos namams nuo jų atidarymo, įskaitant Komisijos indėlį; primena, kad 2014 m. biudžete buvo sukurta nauja biudžeto eilutė 16 03 04 „Europos istorijos namai“ (Sąjungos biudžeto III skirsnis), pagal kurią Komisija prisideda prie Europos istorijos namų veiklos išlaidų;

Su darbuotojais susijusios priemonės

35.  pabrėžia, kad darbuotojų mažinimo 5 proc. tikslas, dėl kurio buvo nutarta Susitarime dėl 2014–2020 m. DFP, 2016 m. ir toliau turi būti įgyvendinamas; palankiai vertina patvirtinimą, kad frakcijų darbuotojams nebus taikomos darbuotojų mažinimo priemonės, o tai visiškai atitinka pirmiau minėtų Parlamento rezoliucijų dėl 2014 ir 2015 m. biudžetų nuostatas;

36.  pažymi, kad 2016 m. siūloma iš Parlamento sekretoriato etatų plano išbraukti 57 pareigybes, o tai padėtų sutaupyti apie 1,8 mln. EUR, atsižvelgiant į tai, kad kai kurios iš šių pareigybių šiuo metu neužimtos ir kad likusias pareigybes užimantys asmenys metų bėgyje išeis į pensiją arba bus perkelti; pažymi, kad dėl dviejų Komisijos valdomų tarpinstitucinių IT projektų iš Parlamento etatų plano siūloma išbraukti dar dvi pareigybes ir perkelti jas į Komisiją ir kad dėl šios priežasties 2016 m. Komisijos etatų plane bus sukurtos dvi papildomos pareigybės;

37.  teigiamai vertina generalinio sekretoriaus pasiūlymą sukurti 25 papildomas pareigybes siekiant sustiprinti Apsaugos ir saugumo GD ir tokiu būdu pagerinti apsaugos sistemų Parlamento pastatų viduje ir jų aplinkinėje teritorijoje veiksmingumą, pastatų priešgaisrinę saugą ir užtikrinti tinkamą EP narių, darbuotojų ir Parlamento patalpose besilankančių aukšto lygio svečių apsaugą; prašo nurodyti tikslias šių pareigybių išlaidas; tačiau laikosi nuomonės, kad saugumo sistemą Parlamento aplinkinėje teritorijoje turėtų užtikrinti Belgijos valdžios institucijos;

38.  palankiai vertina pasiūlymą sustiprinti Parlamento komitetų sekretoriatus siekiant EP nariams suteikti paramą, reikalingą vykdant tikrinimo užduotis, ypač Parlamento komitetuose, kuriuose svarstomų įgyvendinimo bei deleguotųjų aktų skaičius yra ar bus didžiausias; pabrėžia, kad bet koks sustiprinimas turėtų būti vykdomas perskirstant išteklius;

39.  pažymi, kad šiuo tikslu generalinis sekretorius siūlo sukurti 20 papildomų pareigybių siekdamas sustiprinti susijusių Parlamento komitetų (ECON, ENVI, ITRE, TRAN ir LIBE) sekretoriatus;

40.  ragina generalinį sekretorių pateikti Biudžeto komitetui išsamią Parlamento pareigybių raidos apžvalgą ir informaciją, kaip iki šiol buvo siekiama darbuotojų mažinimo 5 proc. tikslo, kokiu būdu jis bus laiku pasiektas ir koks pareigybių skaičius etatų plane naudojamas kaip orientacinė vertė, kad šis tikslas būtų įgyvendintas;

Baigiamosios pastabos

41.  patvirtina 2016 finansinių metų sąmatą;

42.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir sąmatą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) OL L 287, 2013 10 29, p. 15.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0437.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0036.

Teisinė informacija - Privatumo politika