Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2012(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0144/2015

Teksty złożone :

A8-0144/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.63
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0172

Teksty przyjęte
PDF 568kWORD 109k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016 (2015/2012(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), a w szczególności pkt 27 tego porozumienia,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2013 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(5) oraz rezolucję z dnia 22 października 2014 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015(6),

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 27 kwietnia 2015 r.,

–  uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 96 ust. 2 Regulaminu Parlamentu,

–  uwzględniając art. 96 i 97 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0144/2015),

A.  mając na uwadze, że niniejsza procedura jest pierwszą procedurą budżetową przeprowadzoną całkowicie w nowej kadencji, a trzecią procedurą wieloletnich ram finansowych na lata 2014−2020,

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2015 r. Prezydium zatwierdziło wytyczne dla budżetu na rok 2016 w postaci zaproponowanej przez sekretarza generalnego; mając na uwadze, że te wytyczne dotyczą przede wszystkim zwiększenia zdolności komisji parlamentarnych do sprawowania kontroli nad organem wykonawczym, w szczególności w zakresie aktów delegowanych, inwestycji w bezpieczeństwo w budynkach Parlamentu oraz w bezpieczeństwo cybernetyczne, a także wsparcia dla posłów, w szczególności odnośnie do pomocy parlamentarnej,

C.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego Parlamentu na rok 2016 budżet w wysokości 1 850 470 600 EUR, co oznacza wzrost o 3,09% w stosunku do budżetu na rok 2015 i stanowi 19,51% środków działu 5 wieloletnich ram finansowych na lata 2014−2020,

D.  mając na uwadze, że w kontekście dużego obciążenia zadłużeniem publicznym oraz konsolidacji budżetowej, w obliczu których stoją obecnie państwa członkowskie, Parlament powinien wykazać się odpowiedzialnością i samoograniczyć budżet, zapewniając jednocześnie wystarczające zasoby umożliwiające Parlamentowi wykonywanie swoich uprawnień i prawidłowe funkcjonowanie instytucji,

E.  mając na uwadze, że pomimo niewielkiego pola do manewru oraz pomimo potrzeby zrównoważenia oszczędności w innych dziedzinach, należy ponownie przemyśleć niektóre inwestycje, aby wzmocnić instytucjonalną rolę Parlamentu,

F.  mając na uwadze, że górny pułap budżetu na rok 2016 przewidziany dla działu 5 wieloletnich ram finansowych (WRF) wynosi 9 483 mln EUR w cenach bieżących,

G.  mając na uwadze, że w dniach 24 marca, 14 i 15 kwietnia 2015 r. odbyły się posiedzenia pojednawcze z udziałem delegacji Prezydium i Komisji Budżetowej,

Ogólne ramy i budżet całkowity

1.  z zadowoleniem przyjmuje dobrą współpracę pomiędzy Prezydium Parlamentu Europejskiego i Komisją Budżetową w trakcie bieżącej procedury budżetowej oraz porozumienie osiągnięte podczas procedury pojednawczej;

2.  przyjmuje do wiadomości priorytetowe cele zaproponowane przez sekretarza generalnego na rok 2016;

3.  przypomina, że od wejścia w życie traktatu lizbońskiego z budżetu Parlamentu były pokrywane istotne wydatki dodatkowe wynikające z następujących wydarzeń: ustanowienie Parlamentu Europejskiego prawdziwym współustawodawcą i wzmocnienie polityki w zakresie nieruchomości (2010−2012), przystąpienie Chorwacji, Dom Historii Europejskiej (2013), utworzenie Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych (2014–2015); z zadowoleniem przyjmuje, że Parlament był w stanie skompensować część tych wydatków oszczędnościami wynikającymi z reform strukturalnych i organizacyjnych, co doprowadziło jedynie do umiarkowanego zwiększenia budżetu na poziomie zbliżonym do stopy inflacji;

4.  zauważa, że w poprzedniej kadencji Parlament uzgodnił szereg priorytetów politycznych, z których wynikały albo umiarkowane podwyżki budżetu, albo oszczędności budżetowe; uważa, że nowo wybrany Parlament powinien uważnie nadzorować realizację tych wieloletnich projektów i na tej podstawie decydować o własnych priorytetach politycznych, w tym też niekorzystnych, jeżeli zajdzie taka potrzeba; w związku z tym zwraca się do sekretarza generalnego o terminowe przedłożenie sprawozdania z oceny tych wieloletnich projektów, zanim Parlament przystąpi jesienią 2015 r. do czytania budżetu;

5.  uważa, że w 2016 r. priorytetem powinno być wzmocnienie prac parlamentarnych, w szczególności poprzez zwiększenie działalności ustawodawczej Parlamentu, a także jego zdolności do sprawowania kontroli nad organem wykonawczym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu oraz bezpieczeństwa cybernetycznego;

6.  uważa, że Parlament powinien dać przykład i poczynić szczególne wysiłki w odniesieniu do wielkości swojego budżetu oraz wzrostu wydatków w stosunku do 2015 r.; podkreśla, że budżet na 2016 r. powinien być określony w oparciu o realistyczne przesłanki, powinien być spójny z zasadą dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami;

7.  uważa, że reformy strukturalne i organizacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności, zrównoważenia środowiskowego i wydajności, powinny być kontynuowane poprzez staranną analizę możliwych synergii i oszczędności; ponownie podkreśla, że można by uzyskać znaczące oszczędności, gdyby istniało tylko jedno miejsce pracy zamiast trzech (Bruksela, Strasburg, Luxemburg); podkreśla, że proces ten należy przeprowadzić bez uszczerbku dla wysokiej jakości prac ustawodawczych Parlamentu, jego uprawnień budżetowych i kontrolnych lub jakości warunków pracy posłów, asystentów i pracowników instytucji;

8.  podkreśla, że aby umożliwić posłom do Parlamentu wykonywanie mandatów i zwiększyć zdolność Parlamentu do wykonywania wszystkich jego uprawnień, należy zapewnić wystarczający poziom zasobów; podkreśla, że należy pokryć wydatki statutowe i obowiązkowe niezbędne w 2016 r.;

9.  z zadowoleniem przyjmuje, że część budżetu przewidziana dla Parlamentu w dziale 5 WRF pozostawała w minionej kadencji, z wyjątkiem 2011 i 2014 r., na poziomie poniżej 20%; uważa, że część budżetu przewidziana dla Parlamentu na 2016 r. powinna również pozostać na poziomie poniżej 20%;

10.  uważa, że ogólny wzrost wydatków w budżecie Parlamentu na rok 2016 w stosunku do roku 2015 należy określić za pomocą dwóch następujących czynników:

   (i) stopy wzrostu bieżących wydatków, która nie może przekroczyć 1,6%;
   (ii) wzrostu wydatków nadzwyczajnych koniecznych w 2016 r., aby zwiększyć bezpieczeństwo w budynkach Parlamentu Europejskiego i bezpieczeństwo cybernetyczne w Brukseli, na co przeznaczone ma być maksymalnie 15 mln EUR;

podkreśla, że w tym celu konieczne są oszczędności w innych obszarach;

11.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie oszczędności osiągnięte pomiędzy Komisją Budżetową a delegacjami Prezydium na posiedzeniach pojednawczych w dniach 14 i 15 kwietnia 2015 r., w porównaniu z kwotą przewidzianą we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego zaproponowaną pierwotnie przez Prezydium;

12.  ustanawia swe wydatki bieżące/operacyjne na rok 2016 na poziomie 1 823 648 600 EUR, co stanowi wzrost o 1,6% w stosunku do budżetu na rok 2015, i dodaje do projektu preliminarza budżetowego wyjątkowe wydatki nadzwyczajne w kwocie 15 mln EUR, które w 2016 r. są niezbędne w celu zwiększenia bezpieczeństwa swych budynków w Brukseli, a także bezpieczeństwa cybernetycznego Parlamentu;

13.  korzysta z okazji, jaką stanowi ta pierwsza w 8. kadencji pełnoprawna procedura pojednawcza w sprawie budżetu Parlamentu, i zwraca się do sekretarza generalnego i Prezydium o przedstawienie średnio i długoterminowego planowania budżetowego, wraz z dokumentami dotyczącymi procedury uchwalania budżetu na rok 2017; zwraca się do sekretarza generalnego o wyraźne wskazanie wydatków dotyczących inwestycji (budynków, zakupów itd.) oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Parlamentu i jego statutowymi obowiązkami;

14.  przypomina, że Parlament, w kontekście procedury budżetowej, ma możliwość dostosowania priorytetów budżetowych oraz że podejmie ostateczną decyzję na jesieni 2015 r.;

Kwestie szczegółowe

Priorytetowe traktowanie prac parlamentarnych

15.  podkreśla, że po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, na mocy którego Parlament stał się autentycznym współustawodawcą, oraz biorąc pod uwagę, że jednym z najważniejszych zadań Parlamentu jest sprawowanie kontroli nad władzą wykonawczą, należy obecnie położyć zdecydowany nacisk na prace ustawodawcze i kontrolne posłów;

16.  uważa, że aby skonsolidować rolę Parlamentu należy odpowiednio wzmocnić za pomocą przesunięć, o ile nie zostało to jeszcze zrobione, zdolność administracyjną wyspecjalizowanych sekretariatów komisji parlamentarnych;

17.  uważa, że aby zapewnić posłom odpowiednie wsparcie w ich działalności parlamentarnej konieczna jest nowa równowaga między akredytowanymi asystentami parlamentarnymi i asystentami krajowymi; zwraca się do sekretarza generalnego o możliwie jak najszybsze przedstawienie Prezydium wniosku w sprawie decyzji w tym zakresie; uważa, że w przypadku przeglądu obowiązujących przepisów należy przestrzegać okresu przejściowego i oczekuje, że ostateczna decyzja wejdzie w życie najpóźniej w lipcu 2016 r.;

18.  podkreśla, że potrzebna jest większa przejrzystość w odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych ponoszonych przez posłów; wzywa Prezydium Parlamentu do podjęcia prac nad określeniem bardziej szczegółowych przepisów dotyczących rozliczania wydatków, na które zezwolono w ramach pokrywania kosztów ogólnych, nie generując przy tym dodatkowych kosztów dla Parlamentu.

19.  przypomina, że zgodnie z art. 130 Regulaminu Parlamentu Konferencja Przewodniczących musi przeprowadzić do lipca 2015 r. ocenę procedury składania dodatkowych pytań w odniesieniu do pytań wymagających odpowiedzi na piśmie; podkreśla, że skoncentrowanie się na statystykach prac parlamentarnych nie powinno odbijać się niekorzystnie na rzeczywistej działalności ustawodawczej posłów; dlatego apeluje o zmianę tej procedury i wzywa właściwy organ do:

   ograniczenia, w odniesieniu do każdego posła, liczby pytań parlamentarnych składanych w formie elektronicznej do maksymalnie pięciu pytań na miesiąc (nie uwzględniając współautorów);
   uchylenia możliwości składania wszelkich dodatkowych pytań w formie wydrukowanego i podpisanego osobiście przez posła dokumentu;

20.  podkreśla, że taka zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 130) może wygenerować oszczędności oraz ograniczyć obciążenia administracyjne instytucji europejskich bez uszczerbku dla uprawnień ustawodawczych Parlamentu Europejskiego; oczekuje, że zmienione przepisy będą obowiązywały od stycznia 2016 r.;

21.  uważa, że wymiana mebli we wszystkich miejscach pracy posłów i pracowników instytucji nie jest priorytetem w budżecie na rok 2016;

Bezpieczeństwo

22.  podkreśla, że w obecnej sytuacji za najważniejszy priorytet należy uznać kwestię bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu; podkreśla, że Parlament będzie musiał podjąć nowe środki, niezbędne aby zwiększyć bezpieczeństwo w swoich budynkach i poza nimi, pozostając jednocześnie „otwartym domem” dla obywateli Europy, a także w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego;

23.  zwraca się w związku z tym do sekretarza generalnego o przedstawienie Komisji Budżetowej ogólnej oceny i oddziaływania na budżet środków bezpieczeństwa przedsięwziętych przez Parlament Europejski od momentu podjęcia decyzji o internalizacji służby ochrony Parlamentu Europejskiego (decyzja Prezydium z czerwca 2012 r.) oraz o przedstawienie planowanych działań mających zwiększyć bezpieczeństwo w pomieszczeniach Parlamentu i poza nimi, a także wpływu tych działań na budżetu na rok 2016; domaga się informowania o skutkach finansowych ustaleń dotyczących międzyinstytucjonalnej współpracy administracyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa;

Bezpieczeństwo cybernetyczne

24.  uważa, że ze względu na coraz szersze korzystanie z elektronicznych mediów i sprzętu elektronicznego, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo w dziedzinie IT, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacyjnych; uważa, że wszelkie środki w tej dziedzinie powinny być oparte na jasnej ocenie potrzeb Parlamentu, a decyzję w tej sprawie należy podjąć w ramach procedury budżetowej;

Polityka w zakresie nieruchomości

25.  przypomina, że obecnie trwa przegląd średnioterminowej strategii polityki w zakresie nieruchomości, która została przyjęta przez Prezydium w 2010 r.; wzywa sekretarza generalnego, aby możliwie jak najszybciej i najpóźniej do sierpnia 2015 r. przedstawił Komisji Budżetowej nową średnioterminową strategię polityki w zakresie nieruchomości, zanim jesienią 2015 r. Parlament przystąpi do czytania budżetu;

26.  podkreśla, że inwestycje długoterminowe, takie jak projekty Parlamentu w zakresie nieruchomości, należy realizować ostrożnie i w przejrzysty sposób; domaga się sprawnego zarządzania kosztami, dokładnego planowania projektów i ścisłego nadzoru; ponawia apel o przejrzyste podejmowanie decyzji w dziedzinie polityki nieruchomości na podstawie wcześnie podawanych informacji, z należytym uwzględnieniem art. 203 rozporządzenia finansowego;

27.  zachęca odpowiedzialnych wiceprzewodniczących do przedłożenia właściwej komisji nowej średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości, a także sprawozdania z postępów dotyczącego budynku KAD, w tym opcji finansowania; na tej podstawie zadecyduje podczas czytania budżetu o włączeniu finansowania budynku KAD do budżetu na rok 2016 biorąc pod uwagę ewentualne oszczędności w odniesieniu do odsetek;

28.  przypomina, że z uwagi na budowę budynku KAD całkowite roczne płatności będą w przyszłości o wiele niższe niż koszty czynszu za wynajęcie porównywalnej nieruchomości;

Komunikacja

29.  wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia Komisji Budżetowej sprawozdania w sprawie oceny kampanii wyborczej Parlamentu z 2014 r., a także skuteczności działań komunikacyjnych Parlamentu ukierunkowanych na ogół obywateli;

30.  jest głęboko przekonany, że głównym zadaniem posłów jest działalność ustawodawcza; uważa dlatego, że w tym celu należy priorytetowo traktować komunikację ze społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami poprzez modernizację sprzętu technicznego i medialnego ze względu na coraz większe zainteresowanie mediów, rosnące znaczenie mediów społecznościowych oraz dodatkowe potrzeby posłów podczas zwykłych posiedzeń plenarnych;

31.  zwraca się do Prezydium o przeprowadzenie niezależnej oceny pierwszego Europejskiego Spotkania Młodzieży, zanim zorganizowane zostanie drugie spotkanie;

Ślad środowiskowy Parlamentu

32.  przypomina, że Parlament ma obowiązek działać w zrównoważony sposób; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz eliminowania papierowej formy dokumentów oraz wielce przydatne działania podejmowane w ramach podejścia EMAS; uważa, że proces EMAS wymaga stałego wsparcia budżetowego;

33.  zwraca się o ocenę wyników podejścia opartego na dobrowolności w odniesieniu do korzystania z klasy biznes w lotach na krótkich dystansach;

Dom Historii Europejskiej

34.  przyjmuje do wiadomości, że otwarcie Domu Historii Europejskiej planowane jest na rok 2016; zwraca się do sekretarza generalnego o przedłożenie Komisji Budżetowej w odpowiednim czasie − zanim Parlament przystąpi do czytania jesienią 2015 r. − zaktualizowanego programowania budżetowego na następne pięć lat dotyczącego wydatków operacyjnych i związanych z funkcjonowaniem przewidzianych na Dom Historii Europejskiej od momentu jego otwarcia, w tym dotyczącego wkładu Komisji; przypomina, że w sekcji 3 budżetu na rok 2014 utworzono nową linię budżetową 16 03 04 „Dom Historii Europejskiej” dla wkładu Komisji w koszty operacyjne Domu Historii Europejskiej;

Środki kadrowe

35.  podkreśla, że w 2016 r. należy kontynuować realizację celu polegającego na 5% redukcji liczby pracowników, wyznaczonego w ramach porozumienia w sprawie WRF na lata 2014–2020; z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie, aby nie obejmować tym celem pracowników grup politycznych, co jest w pełni zgodne z wyżej wymienionymi rezolucjami Parlamentu w sprawie budżetów na rok 2014 i 2015;

36.  zauważa, że zaproponowano, aby w 2016 r. usunąć z planu zatrudnienia sekretariatu Parlamentu 57 stanowisk, co pozwoli zaoszczędzić około 5,7 mln EUR, zważywszy, że niektóre z tych stanowisk są obecnie nieobsadzone i że osoby zajmujące pozostałe stanowiska przejdą w trakcie roku na emeryturę lub zostaną przeniesione; zauważa, że zaproponowano, aby usunąć z planu zatrudnienia sekretariatu Parlamentu kolejne dwa stanowiska i przenieść je do Komisji Europejskiej, co jest związane z dwoma międzyinstytucjonalnymi projektami w zakresie IT prowadzonymi przez Komisję Europejską, oraz że tym samym w planie zatrudnienia Komisji Europejskiej na 2016 r. powstaną dwa nowe stanowiska;

37.  zatwierdza propozycję sekretarza generalnego dotyczącą utworzenia 25 dodatkowych stanowisk mających wzmocnić DG SAFE z myślą o zwiększeniu skuteczności systemów bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu i poza nimi, ochronie przeciwpożarowej w budynkach, a także z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony posłom, pracownikom i wysokiej rangi gościom w pomieszczaniach Parlamentu; zwraca się o dokładne określenie kosztu tych stanowisk; uważa jednak, że system bezpieczeństwa poza budynkami Parlamentu powinien być zapewniony przez władze belgijskie;

38.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję wzmocnienia sekretariatów komisji parlamentarnych w celu udzielenia posłom wsparcia niezbędnego do sprawowania kontroli, w szczególności w tych komisjach parlamentarnych o największej liczbie, obecnie lub w przyszłości, aktów wykonawczych i delegowanych; podkreśla, że każde zwiększenie środków powinno odbywać się poprzez przesunięcia;

39.  zauważa, że w tym celu sekretarz generalny zaproponował, aby utworzyć 20 dodatkowych stanowisk w celu wzmocnienia sekretariatów odnośnych komisji parlamentarnych (ECON, ENVI, ITRE, TRAN i LIBE);

40.  zwraca się do sekretarza generalnego o przedłożenie Komisji Budżetowej pełnego przeglądu rozwoju stanowisk w Parlamencie i sposobu dotychczasowej realizacji celu redukcji personelu o 5%, sposobu jego terminowego osiągnięcia oraz tego, jaka referencyjna liczba stanowisk w planie zatrudnienia jest wykorzystywana do realizacji tego celu;

Uwagi końcowe

41.  przyjmuje preliminarz na rok budżetowy 2016;

42.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s.1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s.884.
(3) Dz.U. C 373, z 20.12.2013, s. 1.
(4) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s.15.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0036.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności