Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2012(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0144/2015

Texte depuse :

A8-0144/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.63
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0172

Texte adoptate
PDF 431kWORD 110k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - Parlamentul
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016 (2015/2012(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 27,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene(4),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 23 octombrie 2013(5) și din 22 octombrie 2014(6) referitoare la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiile financiare 2014 și, respectiv, 2015,

–  având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 27 aprilie 2015,

–  având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere articolele 96 și 97 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0144/2015),

A.  întrucât această procedură reprezintă prima procedură bugetară completă desfășurată în noua legislatură și cea de-a treia procedură din cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020;

B.  întrucât, cu ocazia reuniunii sale din 9 februarie 2015, Biroul a aprobat orientările pentru bugetul pe 2016, conform propunerii Secretarului General; întrucât aceste orientări se axează pe consolidarea capacității comisiilor parlamentare de a controla executivul, în special în ceea ce privește actele delegate, investițiile în securitatea clădirilor Parlamentului și în securitatea cibernetică și sprijinul acordat deputaților, în special în ceea ce privește asistența parlamentară;

C.  întrucât Secretarul General a propus un buget de 1 850 470 600 EUR pentru proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2016, ceea ce reprezintă o majorare cu 3,09 % față de bugetul pentru 2015 și 19,51 % din rubrica V din CFM 2014-2020;

D.  întrucât, în contextul grelei poveri reprezentate de datoria publică și consolidarea fiscală, cu care se confruntă în prezent statele membre, Parlamentul ar trebui să dea dovadă de responsabilitate și austeritate bugetară, garantând, în același timp, suficiente resurse, pentru a permite Parlamentului să își exercite toate competențele și să asigure funcționarea corespunzătoare a instituției;

E.  întrucât, în pofida unei marje limitate de manevră și a nevoii de a contrabalansa economiile realizate în alte domenii, ar trebui avute în vedere anumite investiții care să consolideze rolul instituțional al Parlamentului;

F.  întrucât plafonul de la rubrica V din CFM pentru bugetul pe 2016 este de 9 483 de milioane EUR la prețurile actuale;

G.  întrucât la 24 martie și 14 și 15 aprilie 2015 au avut loc reuniuni de conciliere între delegațiile Biroului și Comisiei pentru bugete,

Cadrul general și bugetul total

1.  salută buna cooperare dintre Biroul Parlamentului European și Comisia pentru bugete în timpul procedurii bugetare actuale și acordul la care s-a ajuns în timpul procesului de conciliere;

2.  ia act de obiectivele prioritare propuse de Secretarul General pentru 2016;

3.  reamintește că, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, bugetul Parlamentului a suportat cheltuieli suplimentare semnificative, ca rezultat al următoarelor evoluții: consacrarea Parlamentului European în calitate de veritabil colegiuitor și politica imobiliară consolidată (2010-2012), aderarea Croației, Casa Istoriei Europene (2013) și instituirea Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (2014-2015); salută faptul că Parlamentul a fost în măsură să compenseze o mare parte a acestor cheltuieli prin economii rezultate din reforme structurale și organizaționale, ceea ce a permis limitarea majorărilor bugetare la un nivel moderat, care se situează în jurul ratei inflației;

4.  ia act de faptul că, în ultima legislatură, Parlamentul a convenit asupra unui număr de priorități politice, care au generat fie creșteri bugetare moderate, fie economii bugetare; consideră că Parlamentul nou ales ar trebui să monitorizeze îndeaproape implementarea acestor proiecte multianuale și să decidă, pe această bază, cu privire la propriile priorități politice, inclusiv, dacă este necesar, cele negative; solicită în acest sens Secretarului General să prezinte în timp util un raport de evaluare privind proiectele multianuale, înainte de lectura în Parlament din toamna anului 2015;

5.  consideră că, în 2016, ar trebui să se acorde prioritate consolidării activității parlamentare, în special prin consolidarea activității legislative a Parlamentului, precum și a capacității de a controla executivul, și consolidării securității clădirilor Parlamentului și a securității cibernetice;

6.  consideră că Parlamentul ar trebui să aibă o conduită exemplară, depunând eforturi deosebite în ceea ce privește dimensiunea bugetului său și nivelul creșterii cheltuielilor față de 2015; subliniază că bugetul pe 2016 ar trebui să aibă o bază realistă și să fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare;

7.  consideră că reformele structurale și organizaționale menite să îmbunătățească eficiența, durabilitatea mediului și eficacitatea ar trebui să continue prin examinarea detaliată a posibilelor sinergii și economii; reamintește economiile substanțiale care ar putea fi realizate prin stabilirea unui singur loc de desfășurare a activității în loc de trei (Bruxelles, Strasbourg, Luxemburg); subliniază că acest proces ar trebui să se desfășoare fără a pune în pericol excelența legislativă a Parlamentului, competențele bugetare și competențele de control ale acestuia și nici calitatea condițiilor de muncă pentru deputați, asistenți și personal;

8.  subliniază că, pentru a permite deputaților din Parlament să își îndeplinească mandatul și pentru a sprijini capacitatea Parlamentului de a-și exercita toate competențele, ar trebui să fie asigurat un nivel suficient al resurselor; subliniază faptul că cheltuielile statutare și obligatorii necesare pentru 2016 trebuie acoperite;

9.  salută faptul că proporția bugetului Parlamentului din totalul CFM rubrica V a fost, cu excepția anilor 2011 și 2014, sub 20 % în timpul ultimei legislaturi; consideră că proporția bugetului Parlamentului în 2016 ar trebui , de asemenea, menținută sub 20 %;

10.  consideră că creșterea totală a cheltuielilor în bugetul Parlamentului pe 2016 față de 2015 ar trebui să fie determinată de următorii doi factori:

   (i) rata creșterii cheltuielilor curente, care nu trebuie să depășească 1,6 %;
   (ii) nivelul cheltuielilor excepționale necesare în 2016 în vederea consolidării securității clădirilor Parlamentului și a securității cibernetice în Bruxelles, suma maximă fiind de 15 milioane EUR;

subliniază că, în acest scop, sunt necesare economii în alte domenii;

11.  salută acordul referitor la economii la care au ajuns Comisia pentru bugete și delegațiile Biroului în cadrul reuniunilor de conciliere care au avut loc la 14 și 15 aprilie 2015, comparativ cu nivelul din proiectul preliminar de estimare a bugetului propus inițial de Birou;

12.  stabilește nivelul cheltuielilor curente / de funcționare pentru anul 2016 la 1 823 648 600 EUR, ceea ce corespunde unei creșteri de 1,6 % față de bugetul pentru 2015, și adaugă la proiectul de estimare cheltuiala extraordinară excepțională în valoare de 15 milioane de euro solicitată în 2016 pentru consolidarea securității clădirilor sale de la Bruxelles, precum și a securității cibernetice a Parlamentului;

13.  profită de ocazia oferită de acest prim proces complet de conciliere privind bugetul Parlamentului în cea de a opta legislatură pentru a solicita Secretarului General și Biroului să prezinte planificări bugetare pe termen mediu și lung, precum și documentele legate de procedura de stabilire a bugetului pentru 2017; solicită Secretarului General să indice în mod clar cheltuielile legate de investiții (clădiri, achiziții etc.) și cheltuielile legate de funcționarea Parlamentului și de obligațiile statutare ale acestuia;

14.  reamintește că Parlamentul, în contextul procedurii bugetare, are posibilitatea de a ajusta prioritățile bugetare și va lua decizia finală în toamna anului 2015;

Aspecte specifice

Acordarea de prioritate activității parlamentare

15.  subliniază că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, prin care Parlamentul European a fost consacrat în calitate de veritabil colegiuitor, și dat fiind faptul că una dintre cele mai importante sarcini ale Parlamentului este controlul asupra executivului, este în prezent absolut esențial să se pună accentul pe activitatea legislativă și de control a deputaților;

16.  consideră că, pentru a consolida rolul Parlamentului, ar trebui consolidată în mod corespunzător capacitatea administrativă a secretariatelor comisiilor parlamentare specializate, acolo unde acest lucru nu a fost deja realizat, prin intermediul redistribuirii;

17.  consideră că, pentru a asigura un sprijin adecvat pentru deputați în vederea îndeplinirii activităților lor parlamentare, este necesar să se găsească un nou echilibru între asistenții parlamentari acreditați și asistenții locali; solicită Secretarului General să prezinte cât mai curând posibil Biroului o propunere de decizie în acest sens; consideră că ar trebui respectată o perioadă de tranziție în cazul revizuirii normelor actuale și se așteaptă ca decizia finală să intre în vigoare în iulie 2016 cel mai târziu;

18.  subliniază necesitatea unei transparențe sporite în ceea ce privește indemnizațiile pentru cheltuieli generale ale deputaților; invită Biroul Parlamentului să lucreze la definirea unor norme mai precise privind responsabilitatea pentru cheltuielile autorizate în cadrul acestei indemnizații, fără a cauza Parlamentului costuri suplimentare;

19.  reamintește că, potrivit articolului 130 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, Conferința președinților efectuează, înainte de iulie 2015, o evaluare a regimului întrebărilor cu solicitare de răspuns scris în cazul întrebărilor suplimentare; subliniază faptul că accentul pus pe statistica activității parlamentare nu ar trebui să fie în detrimentul activității legislative efective a deputaților; solicită, prin urmare, o revizuire a acestui regim și invită autoritatea competentă:

   să limiteze, pentru fiecare deputat, numărul întrebărilor parlamentare depuse în format electronic la cel mult cinci întrebări pe lună (fără a se ține seama de co-autori);
   să pună capăt posibilității de a prezenta întrebări suplimentare sub forma unui document pe hârtie depus și semnat personal de către deputat;

20.  subliniază că o astfel de revizuire a Regulamentului de procedură al Parlamentului referitoare la întrebările cu solicitare de răspuns scris (articolul 130) poate genera economii și va limita sarcina administrativă a instituțiilor europene, fără a periclita competențele legislative ale Parlamentului European; se așteaptă ca normele revizuite să fie aplicabile începând din ianuarie 2016;

21.  consideră că reînnoirea mobilierului în întregul spațiu de lucru al deputaților și personalului nu reprezintă o prioritate pentru bugetul 2016;

Securitate

22.  subliniază că, în contextul actual, prioritatea principală ar trebui să o constituie securitatea clădirilor Parlamentului; subliniază că Parlamentul va trebui să adopte noile măsuri necesare pentru a întări securitatea în interiorul și în exteriorul clădirilor sale, rămânând, în același timp, o „casă deschisă” pentru cetățenii europeni, dar și securitatea cibernetică;

23.  în acest sens, solicită Secretarului General să prezinte Comisiei pentru bugete o evaluare globală a măsurilor de securitate adoptate până în prezent de Parlament și consecințele bugetare ale acestora, de la decizia de a internaliza serviciile de securitate ale Parlamentului (decizia Biroului din iunie 2012) și să prezinte măsurile avute în vedere pentru consolidarea securității Parlamentului în interiorul și în exteriorul clădirilor sale, precum și impactul acestor măsuri asupra bugetului pe 2016; solicită informații cu privire la consecințele financiare ale acordurilor interinstituționale de cooperare administrativă din domeniul securității;

Securitatea cibernetică

24.  consideră că, din cauza utilizării tot mai intense a mijloacelor de comunicare și echipamentelor electronice, ar trebui acordată o atenție deosebită securității informatice, pentru a garanta nivelul maxim posibil de securitate a sistemelor sale de informații și comunicații; consideră că orice măsură în acest domeniu ar trebui să se bazeze pe o evaluare clară a nevoilor Parlamentului și ar trebui luată în contextul procedurii bugetare;

Politica imobiliară

25.  reamintește că strategia pe termen mediu privind politica imobiliară, adoptată de Birou în 2010, se află în curs de revizuire; invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete noua strategie imobiliară pe termen mediu cât mai curând posibil și cel mai târziu până în august 2015, înaintea examinării bugetului pe 2015 în Parlament în toamna anului 2015;

26.  reiterează faptul că investițiile pe termen lung, cum ar fi proiectele imobiliare ale Parlamentului, trebuie să fie tratate cu prudență și în mod transparent; insistă asupra unei gestiuni a costurilor, a unei planificări a proiectelor și a unei supravegheri stricte; își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător de articolul 203 din Regulamentul financiar;

27.  invită vicepreședinții responsabili să prezinte comisiei competente noua strategie imobiliară pe termen mediu, precum și un raport privind progresele realizate în privința clădirii KAD, inclusiv opțiunile de finanțare; pe baza acestora, va decide în timpul lecturii bugetului dacă include finanțarea clădirii KAD în bugetul Parlamentului pe 2016, luând în considerare posibilele economii care pot fi realizate la rata dobânzii;

28.  reamintește faptul că, datorită construirii clădirii KAD, plățile anuale totale vor fi pe viitor mult mai mici decât chiriile pentru clădiri comparabile;

Comunicare

29.  invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete un raport privind evaluarea campaniei pentru alegerile parlamentare din 2014, precum și cu privire la eficacitatea măsurilor de comunicare ale Parlamentului care vizează publicul larg;

30.  crede cu fermitate că principala misiune a deputaților o reprezintă activitatea legislativă; consideră, prin urmare, că pentru a atinge acest scop, ar trebui acordată prioritate comunicării cu publicul și cu alte părți interesate prin modernizarea echipamentelor tehnice și a serviciilor puse la dispoziția mass-mediei, date fiind interesul sporit manifestat de mass-media, importanța tot mai mare a platformelor de comunicare socială și nevoile suplimentare ale deputaților în timpul sesiunilor plenare ordinare;

31.  solicită Biroului să realizeze o evaluare independentă a primului Eveniment al tineretului european înainte de a organiza un al doilea astfel de eveniment;

Amprenta de mediu a Parlamentului

32.  reamintește că Parlamentul are responsabilitatea de a acționa în mod durabil; salută eforturile depuse pentru realizarea unui mediu fără hârtie, precum și activitatea valoroasă depusă continuu prin intermediul EMAS; consideră că procesul EMAS are nevoie de sprijin bugetar continuu;

33.  solicită o evaluare a rezultatelor abordării voluntare în ceea ce privește zborurile la clasa business pe distanțe scurte;

Casa Istoriei Europene

34.  constată că inaugurarea Casei Istoriei Europene este prevăzută pentru 2016; solicită Secretarului General să prezinte în timp util Comisiei pentru bugete, înainte de lectura în plenul Parlamentului din toamna anului 2015, o programare bugetară actualizată care să acopere următorii cinci ani și să prezinte cheltuielile operaționale și de funcționare prevăzute pentru Casa Istoriei Europene de la inaugurarea acesteia, incluzând și contribuția Comisiei; reamintește că, în bugetul pe 2014, a fost creată o nouă linie bugetară 16 03 04 „Casa Istoriei Europene” în secțiunea III a bugetului Uniunii pentru contribuția Comisiei la costurile operaționale ale Casei Istoriei Europene;

Măsuri privind personalul

35.  subliniază că implementarea obiectivului de reducere a personalului cu 5%, după cum s-a decis în cadrul acordului pentru CFM 2014-2020, ar trebui să continue în 2016; salută confirmarea de a nu extinde reducerile de personal la personalul grupurilor politice, care respectă pe deplin rezoluțiile Parlamentului menționate anterior referitoare la bugetele pe 2014 și 2015;

36.  ia act de faptul că, pentru 2016, este propusă desființarea a 57 de posturi din schema de personal a Secretariatului General al Parlamentului European, care ar trebui să aibă drept consecință economisirea a aproximativ 1,8 milioane EUR, având în vedere că unele dintre aceste posturi sunt momentan vacante și că titularii celorlalte posturi se vor pensiona sau se vor muta în alte posturi în cursul anului; ia act de faptul că este propusă desființarea a două posturi suplimentare din schema de personal a Parlamentului și transferarea acestora la Comisie, în legătură cu două proiecte informatice interinstituționale aflate sub gestionarea Comisiei, și că vor fi create, prin urmare, două posturi suplimentare în schema de personal a Comisiei pentru 2016;

37.  aprobă propunerea Secretarului General privind crearea a 25 de posturi suplimentare pentru a consolida DG SAFE, în vederea îmbunătățirii eficacității sistemelor de securitate în interiorul și în exteriorul clădirilor Parlamentului, a sistemelor de prevenire a incendiilor din clădiri, precum și pentru a asigura o protecție adecvată pentru deputați, personal și oaspeții la nivel înalt aflați în clădirile Parlamentului; solicită costurile precise ale acestor posturi; consideră, cu toate acestea, că sistemul de securitate din exteriorul clădirilor Parlamentului ar trebui asigurat de autoritățile belgiene;

38.  salută propunerea privind consolidarea secretariatelor comisiilor parlamentare, pentru a le putea oferi deputaților sprijinul de care au nevoie în activitatea lor de control, în special în cazul comisiilor parlamentare care tratează, în prezent sau pe viitor, numărul cel mai mare de acte de punere în aplicare și de acte delegate; subliniază că orice consolidare ar trebui realizată prin redistribuire;

39.  observă că Secretarul General propune în acest sens crearea a 20 de posturi suplimentare, în vederea consolidării secretariatelor comisiilor parlamentare în cauză (ECON, ENVI, ITRE, TRAN și LIBE);

40.  invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete o prezentare de ansamblu completă a evoluției posturilor în Parlament și a modului în care obiectivul de reducere cu 5 % a personalului a fost abordat până în prezent, cum va fi realizat în timp și ce număr de referință al posturilor din schema de personal este utilizat pentru realizarea acestui obiectiv;

Considerații finale

41.  adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2016;

42.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție și estimarea bugetului.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 287, 29.10.2013, p. 15.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2013)0437.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2014)0036.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate