Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2012(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0144/2015

Predložena besedila :

A8-0144/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.63
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0172

Sprejeta besedila
PDF 413kWORD 106k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 - oddelek I - Parlament
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016 (2015/2012(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti člena 27,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije(4),

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 23. oktobra 2013(5) in z dne 22. oktobra 2014(6) o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunski leti 2014 in 2015,

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je predsedstvo pripravilo 27. aprila 2015,

–  ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravil Odbor za proračun v skladu s členom 96(2) Poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju členov 96 in 97 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0144/2015),

A.  ker je to prvi celotni proračunski postopek v novem zakonodajnem obdobju in tretji v večletnem finančnem okviru 2014–2020;

B.  ker je predsedstvo 9. februarja 2015 sprejelo smernice za proračun 2016, kot jih je predlagal generalni sekretar; ker so te smernice osredotočene na povečanje zmogljivosti parlamentarnih odborov za nadzor nad izvršno vejo oblasti, zlasti kar zadeva delegirane akte, na varnostne naložbe v stavbe Parlamenta, kibernetsko varnost in podporo poslancem, predvsem parlamentarno pomoč;

C.  ker je generalni sekretar v predhodnem predlogu načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 2016 predvidel proračun v višini 1 850 470 600 EUR, kar je 3,09 % več kot v proračunu za leto 2015 in predstavlja 19,51 % razdelka 5 večletnega finančnega okvira 2014–2020;

D.  ker bi moral Parlament zaradi velikega javnega dolga in konsolidacije javnih financ v državah članicah pokazati proračunsko odgovornost in varčnost, hkrati pa poskrbeti za zadostna sredstva, da bo lahko uresničeval vse svoje pristojnosti in da bo institucija delovala nemoteno;

E.  ker bi bilo treba kljub temu, da je manevrski prostor majhen in da bo zato potrebno varčevanje na drugih področjih, razmisliti o nekaterih naložbah, da se poveča institucionalna vloga Parlamenta;

F.  ker zgornja meja v razdelku 5 večletnega finančnega okvira za proračun v letu 2016 znaša 9 483 milijonov EUR v tekočih cenah;

G.  ker so 24. marca ter 14. in 15. aprila 2015 potekali usklajevalni sestanki med delegacijama predsedstva in Odbora za proračun;

Splošni okvir in skupni proračun

1.  pozdravlja dobro sodelovanje med predsedstvom Parlamenta in Odborom za proračun v potekajočem proračunskem postopku in dogovor, dosežen med usklajevanjem;

2.  je seznanjen s prednostnimi cilji, ki jih je za leto 2016 predlagal generalni sekretar;

3.  spominja, da je imel Parlament od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe precejšnje dodatne odhodke iz naslednjih razlogov: uveljavitev Parlamenta kot dejanskega sozakonodajalca in izboljšana nepremičninska politika (2010–2012), pristop Hrvaške in Hiša evropske zgodovine (2013) ter ustanovitev parlamentarne raziskovalne službe (2014–2015); pozdravlja dejstvo, da je Parlament večji del teh odhodkov poravnal s prihranki na račun strukturnih in organizacijskih reform, kar je povzročilo le skromno povečanje proračuna približno na ravni inflacije;

4.  ugotavlja, da je v preteklem zakonodajnem obdobju Parlament sprejel več političnih prednostnih nalog, ki so povzročile zmerno povečanje proračuna oziroma omogočile proračunske prihranke; meni, da bi moral novi sklic Parlamenta podrobno nadzirati izvajanje teh večletnih projektov in na osnovi tega izbrati svoje politične prednostne naloge, po potrebi tudi negativne; glede na to zahteva, naj generalni sekretar pravočasno, še pred obravnavo v Parlamentu jeseni 2015, predloži ocenjevalno poročilo za omenjene večletne projekte;

5.  meni, da bi bilo treba v letu 2016 dati prednost krepitvi parlamentarnega dela, zlasti z izboljšavami zakonodajnega dela Parlamenta in povečanjem njegove zmogljivosti za nadzor nad izvršno vejo oblasti, ter varnosti stavb Parlamenta in kibernetski varnosti;

6.  meni, da bi moral Parlament ravnati zgledno in se še posebej potruditi, da njegov proračun ne bo preobsežen in da se proračunski odhodki v primerjavi z letom 2015 ne bodo preveč povečali; poudarja, da bi bilo treba proračun za leto 2016 zastaviti na stvarni osnovi in da bi moral biti skladen z načeloma proračunske discipline in dobrega finančnega poslovodenja;

7.  meni, da bi bilo treba strukturne in organizacijske reforme, ki naj bi povečale učinkovitost, okoljsko trajnostnost in uspešnost, nadaljevati na osnovi temeljite analize morebitnih sinergij in prihrankov; opozarja na ogromne prihranke, ki bi jih lahko dosegli s prehodom s treh (Bruselj, Strasbourg in Luxembourg) na en sam kraj dela; poudarja, da ta proces ne sme ogroziti zakonodajne odličnosti Parlamenta, njegovih proračunskih in nadzornih pristojnosti ter kakovosti delovnih razmer poslancev, pomočnikov in uslužbencev;

8.  poudarja, da bi bilo treba zagotoviti dovolj sredstev, da bodo poslanci novega sklica Parlamenta lahko opravljali svoj mandat, ta institucija pa bo imela večje zmogljivosti za uveljavljanje svojih pristojnosti; poudarja, da je treba v letu 2016 nujno pokriti zakonske in obvezne odhodke;

9.  pozdravlja dejstvo, da je delež proračuna Parlamenta v razdelku 5 večletnega finančnega okvira, z izjemo leta 2011 in 2014, že od leta 2009 manjši kot 20 %; meni, da ta delež tudi v letu 2016 ne bi smel preseči 20 %;

10.  meni, da bi bilo treba pri skupnem povečanju odhodkov Parlamenta v proračunu za leto 2016 v primerjavi z letom 2015 upoštevati naslednja dva dejavnika:

   (i) stopnja povečanja trenutnih odhodkov ne sme preseči 1,6 %;
   (ii) raven izrednih odhodkov, ki bodo v letu 2016 potrebni za izboljšanje varnosti stavb Parlamenta in kibernetske varnosti v Bruslju, ne sme preseči 15 milijonov EUR;

poudarja, da bodo zaradi tega potrebni prihranki na drugih področjih;

11.  pozdravlja dogovor o prihrankih v primerjavi s predhodnim predlogom načrta prihodkov in odhodkov, kot ga je prvotno predlagalo predsedstvo, ki sta ga delegaciji Odbora za proračun in predsedstva dosegli na usklajevalnih sestankih 14. in 15. aprila 2015;

12.  je določil, da bodo tekoči/operativni odhodki v letu 2016 znašali 1 823 648 600 EUR, kar je 1,6 % več kot v proračunu za leto 2015, in je v predlog načrta prihodkov in odhodkov dodal izjemne odhodke v znesku 15 milijonov EUR, ki bodo v letu 2016 potrebni za zavarovanje stavb v Bruslju in za kibernetsko varnost Parlamenta;

13.  izkorišča priložnost, ki jo ponuja ta prvi pravi usklajevalni postopek o proračunu Parlamenta v osmem zakonodajnem obdobju, ter generalnega sekretarja in predsedstvo prosi, naj predstavita srednje- in dolgoročni proračunski načrt, skupaj z dokumenti, ki se nanašajo na postopek priprave proračuna za leto 2017; poziva generalnega sekretarja, naj jasno navede odhodke, povezane z naložbami (stavbe, nakupi, itd.), in odhodke, povezane z delovanjem Parlamenta in z njegovimi zakonskimi obveznostmi;

14.  opozarja, da ima Parlament v proračunskem postopku možnost prilagoditi proračunske prednostne naloge, in namerava dokončno odločitev sprejeti jeseni 2015;

Posebna vprašanja

Prednostna vloga parlamentarnega dela

15.  poudarja, da se je treba zaradi Lizbonske pogodbe, s katero je Parlament resnično postal sozakonodajalec, in glede na to, da je njegova najpomembnejša naloga nadzor nad izvršno vejo oblasti, zdaj res osredotočiti na zakonodajno in nadzorno delo poslancev;

16.  meni, da je treba za utrditev vloge Parlamenta ustrezno povečati upravne zmogljivosti sekretariatov specializiranih parlamentarnih odborov, kjer to še ni bilo narejeno, in sicer s prerazporeditvami;

17.  meni, da je potrebno novo ravnotežje med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in lokalnimi pomočniki, da bo mogoče poslancem pri izvajanju njihovih parlamentarnih dejavnosti nuditi primerno podporo; poziva generalnega sekretarja, naj predsedstvu čim prej predstavi predlog sklepa v zvezi s tem; meni, da bi bilo treba v primeru revizije veljavnih pravil spoštovati prehodno obdobje, in pričakuje, da bo dokončni sklep začel veljati najpozneje julija 2016;

18.  poudarja, da je potrebna večja preglednost v zvezi z nadomestilom splošnih stroškov za poslance; poziva predsedstvo Parlamenta, naj oblikuje natančnejša pravila o odgovornosti za odhodke, ki jih je dovoljeno kriti s tem nadomestilom, ne da bi zaradi tega nastali dodatni stroški za Parlament;

19.  opominja, da bo konferenca predsednikov v skladu s členom 130 Poslovnika Parlamenta do julija 2015 ocenila pravila o vprašanjih za pisni odgovor, kar zadeva dodatna vprašanja; opozarja, da poudarek na statistiki pri parlamentarnem delu ne bi smel škoditi dejanskemu zakonodajnemu delu poslancev, zato zahteva, da se ta ureditev pregleda, pristojni organ pa poziva, naj:

   število parlamentarnih vprašanj v elektronski obliki, ki jih lahko vloži poslanec, omeji na največ pet mesečno (soavtorji se pri tem ne upoštevajo);
   opusti možnost dodatnih vprašanj na papirju, ki jih vloži in lastnoročno podpiše poslanec;

20.  poudarja, da bi sprememba člena 130 Poslovnika Parlamenta, ki ureja vprašanja za pisni odgovor, omogočila prihranke in zmanjšala upravno breme evropskih institucij, ne da bi bile ogrožene zakonodajne pristojnosti Parlamenta; pričakuje, da bo revidirani poslovnik začel veljati januarja 2016;

21.  meni, da zamenjava pohištva v pisarnah poslancev in zaposlenih ni prednostna naloga za proračun za leto 2016;

Varnost

22.  poudarja, da bi morali v trenutnih okoliščinah največ pozornosti posvetiti varnosti v prostorih evropskih institucij; poudarja, da bo moral Parlament sprejeti nove ukrepe, da bi izboljšal varnost znotraj in zunaj svojih poslopij, ob tem pa ohranil odprta vrata za evropske državljane;

23.  v zvezi s tem poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun predloži celovito oceno in proračunske posledice varnostnih ukrepov, ki jih je Parlament sprejel od odločitve o internalizaciji storitev varovanja (sklep predsedstva iz junija 2012), in predstavi predvidene ukrepe, ki naj bi izboljšali varnost znotraj in zunaj poslopij Parlamenta, pa tudi njihove posledice za proračun za leto 2016; zahteva informacije o finančnih posledicah medinstitucionalnih sporazumov o upravnem sodelovanju na področju varnosti;

Kibernetska varnost

24.  meni, da je treba zaradi vse pogostejše uporabe elektronskih medijev in opreme posebno pozornost nameniti varnosti informacijske tehnologije, da se zagotovi najvišja možna varnostna raven za informacijske in komunikacijske sisteme; meni, da morajo vsi ukrepi na tem področju temeljiti na jasni oceni potreb Parlamenta, o njih pa je treba odločati v sklopu proračunskega postopka;

Nepremičninska politika

25.  spominja, da trenutno poteka pregled srednjeročne strategije za nepremičninsko politiko, ki jo je predsedstvo sprejelo leta 2010; poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun čim prej, vendar najpozneje do avgusta 2015, še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2015, predstavi novo srednjeročno strategijo za nepremičnine;

26.  ponovno poudarja, da je treba z dolgoročnimi naložbami, kot so gradbeni projekti Parlamenta, ravnati previdno in pregledno; vztraja pri strogem obvladovanju stroškov, načrtovanju projektov in nadzoru; znova poziva k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike na osnovi pravočasnih informacij in ob strogem upoštevanju člena 203 finančne uredbe;

27.  vabi podpredsednike, odgovorne za to nalogo, naj pristojnemu odboru predstavijo novo srednjeročno nepremičninsko strategijo in poročilo o napredku pri gradnji stavbe KAD, vključno s finančnimi možnostmi; namerava na osnovi teh informacij med obravnavo proračuna odločiti, ali bodo finančna sredstva za stavbo KAD vključena v proračun Parlamenta za leto 2016, pri tem pa upoštevati morebitne prihranke pri obrestih;

28.  opozarja, da bodo zaradi gradnje stavbe KAD v prihodnje skupna letna plačila bistveno manjša od stroškov najema primerljive nepremičnine;

Komuniciranje

29.  poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun poroča o oceni parlamentarne volilne kampanje v letu 2014, pa tudi o učinkovitosti ukrepov Parlamenta za komuniciranje s splošno javnostjo;

30.  je trdno prepričan, da je glavna naloga poslancev zakonodajno delo; zato meni, da je treba glede na naraščajoče zanimanje medijev, vse večji vpliv družbenih medijev in dodatne potrebe poslancev med plenarnimi zasedanji prednost posvetiti komuniciranju z javnostjo in drugimi deležniki ter v ta namen nadgraditi tehnično opremo in medijske možnosti;

31.  poziva predsedstvo, naj poskrbi za neodvisno oceno prve evropske prireditve za mlade, preden se loti organizacije naslednje;

Okoljski odtis Parlamenta

32.  ponovno poudarja odgovornost Parlamenta, da deluje trajnostno; pozdravlja prizadevanja za delovno okolje brez papirja in pomembno tekoče delo v sklopu pristopa EMAS; je prepričan, da proces EMAS potrebuje stalno proračunsko podporo;

33.  prosi za oceno rezultatov prostovoljnega pristopa v zvezi s potovanji v poslovnem razredu na kratkih razdaljah;

Hiša evropske zgodovine

34.  ugotavlja, da se bo Hiša evropske zgodovine predvidoma odprla leta 2016; od generalnega sekretarja zahteva, naj Odboru za proračun še pred obravnavo v Parlamentu jeseni 2015 predloži posodobljen proračunski načrt za naslednjih pet let z operativnimi stroški za delovanje Hiše evropske zgodovine od odprtja, vključno s prispevkom Komisije; opozarja, da je bila v proračunu za leto 2014 ustvarjena nova proračunska vrstica 16 03 04 „Hiša evropske zgodovine“ v oddelku III proračuna Unije za prispevek Komisije k stroškom delovanja Hiša evropske zgodovine;

Kadrovski ukrepi

35.  meni, da bi bilo treba tudi v letu 2016 uresničevati cilj 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, ki je bil postavljen ob sprejetju sporazuma o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020; pozdravlja potrditev, da se število zaposlenih v političnih skupinah ne bo zmanjšalo, kar je povsem v skladu z omenjenima resolucijama Parlamenta o proračunu za leti 2014 in 2015;

36.  je seznanjen s predlogom, da se v letu 2016 iz kadrovskega načrta sekretariata Parlamenta izbriše 57 delovnih mest, s čimer bo prihranjenih približno 1,8 milijona EUR; ugotavlja, da je bila predlagana tudi prerazporeditev dveh dodatnih delovnih mest iz kadrovskega načrta Parlamenta v načrt Komisije, in sicer v povezavi z dvema medinstitucionalnima projektoma IT, ki ju vodi Komisija, tako da bosta v kadrovskem načrtu Komisije za leto 2016 ustvarjeni dve novi delovni mesti;

37.  odobrava predlog generalnega sekretarja o 25 novih delovnih mestih za GD SAFE, da bi povečali učinkovitost varnostnih sistemov znotraj in zunaj poslopij Parlamenta in požarno varnost stavb, pa tudi zagotovili ustrezno varovanje za poslance, zaposlene in ugledne goste v prostorih Parlamenta; zahteva natančno oceno stroškov teh delovnih mest; meni pa, da morale varovanje zunaj poslopij Parlamenta zagotoviti belgijske oblasti;

38.  pozdravlja predlog o kadrovski okrepitvi sekretariatov parlamentarnih odborov, da bodo poslanci deležni potrebne podpore pri nadzoru, zlasti parlamentarni odbori, ki so odgovorni oziroma bodo odgovorni za največje število izvedbenih in delegiranih aktov; poudarja, da bi smeli te okrepitve izvajati s premestitvami zaposlenih;

39.  je seznanjen, da je generalni sekretar v ta namen predlagal uvedbo 20 dodatnih delovnih mest v sekretariatih parlamentarnih odborov (ECON, ENVI, ITRE, TRAN in LIBE);

40.  poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun predloži izčrpen pregled o tem, kako se je gibalo število delovnih mest v Parlamentu, kako se je doslej uresničeval cilj 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, kako bo pravočasno dosežen in katero število delovnih mest v kadrovskem načrtu pri tem služi kot orientacijska točka;

Sklepne misli

41.  sprejme načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016;

42.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in načrt posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) UL L 287, 29.10.2013, str. 15.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0437.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0036.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov