Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2012(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0144/2015

Ingivna texter :

A8-0144/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.63
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0172

Antagna texter
PDF 184kWORD 329k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2016 - Avsnitt I - Parlamentet
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 (2015/2012(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt artikel 27,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen(4),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 23 oktober 2013(5) och av den 22 oktober 2014(6) om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåren 2014 respektive 2015,

–  med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2016,

–  med beaktande av det preliminära förslaget till budgetberäkning som presidiet upprättade den 27 april 2015,

–  med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättade i enlighet med artikel 96.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 96 och 97 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0144/2015), och av följande skäl:

A.  Detta förfarande är det första fullständiga budgetförfarandet under den nya valperioden och det tredje förfarandet som omfattas av den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

B.  Vid sitt sammanträde den 9 februari 2015 gav presidiet sitt stöd till riktlinjerna för 2016 års budget i enlighet med generalsekreterarens förslag. Dessa riktlinjer är inriktade på att förbättra parlamentsutskottens förmåga att kontrollera det verkställande organet, särskilt när det gäller delegerade akter, säkerhetsinvesteringar i parlamentets byggnader och it-säkerhet, samt stöd till ledamöterna, särskilt assistentstödet.

C.  Generalsekreteraren har föreslagit en budget på 1 850 470 600 EUR för parlamentets preliminära budgetberäkning för 2016, vilket innebär en ökning med 3,09 % jämfört med 2015 års budget och 19,51 % av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

D.  I tider av hög offentlig skuldsättning och pågående budgetkonsolideringsinsatser i medlemsstaterna bör parlamentet visa budgetansvar och återhållsamhet samtidigt som man ser till att det finns tillräckliga resurser för att parlamentet ska kunna utöva alla sina befogenheter och säkerställa att institutionen fungerar korrekt.

E.  Trots att handlingsutrymmet inte är särskilt stort och trots behovet av att balansera för besparingar på andra områden bör vissa investeringar övervägas i syfte att förstärka parlamentets institutionella roll.

F.  Taket för rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för 2016 års budget är 9 483 miljoner EUR i löpande priser.

G.  Förlikningssammanträden med presidiets och budgetutskottets delegationer ägde rum den 24 mars samt den 14 och 15 april 2015.

De allmänna ramarna och den totala budgeten

1.  Europaparlamentet välkomnar det goda samarbete som inletts mellan Europaparlamentets presidium och budgetutskottet under innevarande budgetförfarande och den överenskommelse som nåddes under förlikningsförfarandet.

2.  Europaparlamentet noterar de prioriterade mål som generalsekreteraren föreslår för 2016.

3.  Europaparlamentet påminner om att sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har betydande extra utgifter belastat parlamentets budget till följd av följande utveckling: parlamentets roll som verklig medlagstiftare, den utökade fastighetspolitiken (2010−2012), Kroatiens anslutning och Europeiska historiens hus (2013), inrättandet av parlamentets utredningstjänst (2014−2015). Parlamentet ser positivt på att man kunde balansera den största delen av dessa utgifter med besparingar, främst från strukturella och organisatoriska reformer, och sålunda hålla budgetökningen på en moderat nivå, ungefär i takt med inflationen.

4.  Europaparlamentet noterar att under den föregående valperioden enades parlamentet om ett antal politiska prioriteringar, som gav upphov till antingen moderata budgetökningar eller budgetbesparingar. Parlamentet anser att det nyvalda parlamentet ingående bör granska genomförandet av dessa fleråriga projekt och på grundval av denna granskning fatta beslut om sina egna politiska prioriteringar, vid behov även nedprioriteringar. I detta sammanhang uppmanas generalsekreteraren att i lämplig tid före parlamentets behandling under hösten 2015 presentera en utvärderingsrapport om dessa fleråriga projekt.

5.  Europaparlamentet anser att för 2016 bör parlamentet prioritera en förstärkning av det parlamentariska arbetet, särskilt genom att förbättra parlamentets lagstiftningsarbete samt parlamentets kapacitet att kontrollera det verkställande organet och öka säkerheten i parlamentets byggnader samt it-säkerheten.

6.  Europaparlamentet anser att parlamentet måste föregå med gott exempel och göra särskilda ansträngningar när det gäller storleken på sin budget och sina utgiftsökningar jämfört med 2015. Parlamentet betonar att 2016 års budget bör ha en realistisk grund och att den bör vara förenlig med principerna om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

7.  Europaparlamentet anser att de strukturella och organisatoriska reformer som syftar till att öka effektiviteten, den miljömässiga hållbarheten och ändamålsenligheten bör fortsätta genom att man undersöker möjliga synergier och besparingar. Parlamentet påminner om de avsevärda besparingar som skulle kunna göras om man endast hade en arbetsort i stället för tre (Bryssel, Strasbourg och Luxemburg). Parlamentet understryker att denna process inte får äventyra den höga kvaliteten på parlamentets lagstiftningsarbete, dess budgetbefogenheter och kontrollbefogenheter samt kvaliteten på ledamöternas, assistenternas och personalens arbetsförhållanden.

8.  Europaparlamentet betonar att för att parlamentets ledamöter ska kunna fullgöra sina mandat och för att förstärka parlamentets förmåga att utöva alla sina befogenheter måste tillräckliga resurser ställas till förfogande. Parlamentet betonar att de lagstadgade och obligatoriska utgifter som krävs för 2016 måste täckas.

9.  Europaparlamentet välkomnar att parlamentets andel av de totala anslagen i rubrik 5 i den fleråriga budgetramen, med undantag för åren 2011 och 2014, under den senaste valperioden har utgjort mindre än 20 %. Parlamentet anser att även parlamentets budget för 2016 bör utgöra mindre än 20 %.

10.  Europaparlamentet anser att den övergripande ökningen av utgifterna i parlamentets budget för 2016 jämfört med 2015 bör avgöras av följande två faktorer:

   i) ökningstakten för de löpande utgifterna, som inte får överstiga 1,6 %,
   ii) nivån för de extraordinära utgifter som behövs under 2016 för att öka säkerheten i parlamentet byggnader och it-säkerheten i Bryssel till ett belopp om högst 15 miljoner EUR.

Parlamentet betonar att besparingar inom andra områden därför är nödvändiga.

11.  Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse om besparingar som budgetutskottets och presidiets delegationer nådde fram till vid förlikningssammanträdena den 14 och 15 april 2015, jämfört med den nivå på det preliminära förslaget till budgetberäkning som presidiet föreslagit.

12.  Europaparlamentet fastställer nivån för sina löpande utgifter/driftsutgifter för 2016 till 1 823 648 600 EUR, vilket motsvarar en ökning med 1,6 % jämfört med budgeten för 2015, och kompletterar sitt förslag till budgetberäkning med den exceptionella extraordinära utgiften på 15 miljoner EUR som begärs för 2016 för att förstärka säkerheten i parlamentets byggnader i Bryssel samt parlamentets it-säkerhet.

13.  Europaparlamentet tar tillfället i akt att inom ramen för detta första fullständiga förlikningsförfarande avseende parlamentets budget under den åttonde valperioden uppmana generalsekreteraren och presidiet att presentera budgetplaner på medellång och lång sikt tillsammans med de handlingar som hänför sig till upprättandet av budgeten för 2017. Generalsekreteraren uppmanas att tydligt ange utgifterna för investeringar (byggnader, förvärv, etc.) och utgifterna i samband med parlamentets verksamhet och dess stadgeenliga skyldigheter.

14.  Europaparlamentet påminner om att man inom ramen för budgetförfarandet har möjlighet att anpassa budgetprioriteringarna och kommer att fatta det slutliga beslutet under hösten 2015.

Särskilda aspekter

Prioritering av det parlamentariska arbetet

15.  Europaparlamentet understryker att enligt Lissabonfördraget som ger parlamentet rollen som verklig medlagstiftare, och med hänsyn till att en av parlamentets viktigaste uppgifter är att kontrollera det verkställande organet, är det nu absolut nödvändigt att lägga tonvikten vid ledamöternas lagstiftnings- och granskningsarbete.

16.  Europaparlamentet anser att för att stärka parlamentets roll bör, i de fall där detta ännu inte har gjorts, den administrativa kapaciteten vid de specialiserade utskottens sekretariat öka genom omplacering av personal.

17.  Europaparlamentet anser att för att säkerställa tillräckligt stöd till ledamöterna i samband med deras parlamentariska verksamhet är det nödvändigt att hitta en ny balans mellan ackrediterade parlamentsassistenter och lokala assistenter. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att så snart som möjligt lägga fram ett förslag till beslut för presidet i detta avseende. Parlamentet anser att om de nuvarande bestämmelserna skulle revideras bör en övergångsperiod fastställas, och förväntar sig att det slutliga beslutet träder i kraft senast i juli 2016.

18.  Europaparlamentet framhåller behovet av större transparens när det gäller ledamöternas ersättningar för allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar presidiet att fastställa mer exakta bestämmelser för redovisningsskyldigheten när det gäller utgifter som ersätts av detta anslag, utan att detta medför några merkostnader för parlamentet.

19.  Parlamentet påminner om att enligt artikel 130 i parlamentets arbetsordning ska talmanskonferensen senast i juli 2015 göra en utvärdering av systemet med frågor för skriftligt besvarande avseende ytterligare frågor. Parlamentet understryker att en fokusering på statistiken över parlamentets arbete inte får leda till nackdelar för ledamöternas faktiska lagstiftningsarbete. Parlamentet efterlyser därför en översyn av denna ordning och uppmanar den behöriga myndigheten att

   för varje ledamot begränsa antalet frågor som ledamöterna får ställa elektroniskt till högst fem per månad (utan hänsyn till medförfattare),
   avskaffa möjligheten att lägga fram ytterligare frågor i pappersform som läggs fram och undertecknas av ledamoten personligen.

20.  Europaparlamentet betonar att en sådan översyn av parlamentets arbetsordning när det gäller frågor för skriftligt besvarande (artikel 130) kan åstadkomma besparingar och kommer att begränsa den administrativa bördan för EU-institutionerna utan att äventyra parlamentets lagstiftningsbefogenheter. Parlamentet förväntar sig att de reviderade bestämmelserna ska kunna tillämpas från och med januari 2016.

21.  Europaparlamentet anser att det inte är prioriterat i budgeten för 2016 att byta ut möblerna i alla ledamöters och anställdas kontorsrum.

Säkerhetsfrågor

22.  Europaparlamentet betonar att med hänsyn till den nuvarande situationen bör säkerheten i parlamentets byggnader ges högsta prioritet. Parlamentet understryker att man måste vidta alla åtgärder som krävs för att öka säkerheten inom och utanför parlamentets byggnader samt it-säkerheten, samtidigt som parlamentet ska fortsätta att vara ett ”öppet hus” för de europeiska medborgarna.

23.  Europaparlamentet uppmanar i detta avseende generalsekreteraren att för budgetutskottet lägga fram en övergripande utvärdering av de säkerhetsåtgärder som hittills har vidtagits av parlamentet och budgetkonsekvenserna av dessa åtgärder sedan beslutet fattades att internalisera säkerhetstjänsterna i parlamentet (presidiets beslut från juni 2012), och redogöra för de åtgärder som planerats för att öka säkerheten inom och utanför parlamentets byggnader samt deras konsekvenser för 2016 års budget. Parlamentet efterfrågar också information om de ekonomiska konsekvenserna av avtalen om interinstitutionellt administrativt samarbete på säkerhetsområdet.

It-säkerhet

24.  Europaparlamentet anser att den allt större användningen av elektroniska medier och elektronisk utrustning medför att it-säkerheten måste ägnas större uppmärksamhet för att säkerställa högsta möjliga grad av säkerhet för parlamentets informations- och kommunikationssystem. Parlamentet anser att åtgärder inom detta område bör bygga på en tydlig utvärdering av parlamentets behov och beslutas inom ramen för budgetförfarandet.

Fastighetspolitiken

25.  Europaparlamentet påminner om att fastighetsstrategin på medellång sikt, som antogs av presidiet 2010, håller på att ses över. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att så snart som möjligt, och senast i slutet av augusti 2015, före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2015, lägga fram den nya fastighetsstrategin på medellång sikt för budgetutskottet.

26.  Europaparlamentet påminner om att långsiktiga investeringar såsom parlamentets fastighetsprojekt måste hanteras med försiktighet och transparens. Parlamentet insisterar på strikt kostnadshantering, projektplanering och kontroll. Parlamentet upprepar sin begäran om en transparent beslutsprocess för fastighetspolitiken, baserad på tidig information, med full hänsyn till artikel 203 i budgetförordningen.

27.  Europaparlamentet uppmanar ansvariga vice talmän att presentera den nya fastighetsstrategin på medellång sikt samt framstegsrapporten om KAD-byggnaden inklusive finansieringsalternativ för ansvarigt utskott. På grundval av detta kommer parlamentet under behandlingen av budgeten att besluta att inkludera finansieringen av KAD-byggnaden i parlamentets budget för 2016 med hänsyn tagen till eventuella besparingar när det gäller räntorna.

28.  Europaparlamentet påminner om att de totala betalningarna per år på grund av uppförandet av KAD-byggnaden i framtiden kommer att bli mycket lägre än hyreskostnaderna för jämförbara byggnader.

Kommunikation

29.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera till budgetutskottet om utvärderingen av 2014 års parlamentsvalkampanj samt om ändamålsenligheten när det gäller parlamentets kommunikationsåtgärder för att nå ut till allmänheten.

30.  Europaparlamentet är fast övertygat om att ledamöternas primära mandat är lagstiftningsarbetet. Parlamentet anser därför att kommunikationen med allmänheten och andra intressenter bör prioriteras genom en uppgradering av teknisk utrustning och medietjänster, med tanke på det ökade mediala intresset, sociala mediers tilltagande betydelse och ledamöternas ytterligare behov under de ordinarie plenarsammanträdena.

31.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att låta göra en oberoende utvärdering av det första europeiska ungdomsevenemanget innan man organiserar nästa evenemang.

Parlamentets miljöpåverkan

32.  Europaparlamentet påminner om sitt eget ansvar att agera på ett hållbart sätt. Parlamentet välkomnar de ansträngningar som gjorts för att uppnå en papperslös miljö och det pågående värdefulla arbete som genomförs med hjälp av Emas. Parlamentet anser att Emas-processen behöver fortsatt stöd från budgeten.

33.  Parlamentet efterlyser en utvärdering av resultatet av det frivilliga valet när det gäller att flyga i affärsklass på korta distanser.

Europeiska historiens hus

34.  Europaparlamentet noterar att invigningen av Europeiska historiens hus är planerad till 2016. Parlamentet begär att generalsekreteraren i lämplig tid före parlamentets behandling under hösten för budgetutskottet presenterar en uppdaterad budgetplan för de kommande fem åren med de beräknade driftsutgifterna för Europeiska historiens hus från och med invigningen, inklusive kommissionens medverkan. Parlamentet påminner om att det i budgeten för 2014 inrättades en ny budgetpost 16 03 04 ”Europeiska historiens hus” i avsnitt III i unionsbudgeten för kommissionens bidrag till driftskostnaderna för Europeiska historiens hus.

Personalåtgärder

35.  Europaparlamentet betonar att insatserna för att uppfylla målet att minska personalstyrkan med 5 %, vilket beslutades inom ramen för överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014−2020, bör fortsätta under 2016. Parlamentet välkomnar att det bekräftats att de politiska grupperna inte ska påverkas av personalminskningen, vilket är helt i linje med parlamentets ovannämnda resolutioner om budgeten för 2014 respektive 2015.

36.  Europaparlamentet noterar att för 2016 föreslås det att 57 tjänster ska strykas i tjänsteförteckningen för parlamentets generalsekretariat, vilket bör ge en besparing på ungefär 1,8 miljoner EUR, eftersom en del av dessa tjänster för närvarande är obesatta och innehavarna av de återstående tjänsterna kommer att gå i pension eller omplaceras under året. Parlamentet noterar att ytterligare två tjänster kommer att strykas i tjänsteförteckningen för parlamentets generalsekretariat och flyttas över till kommissionen i samband med två interinstitutionella it-projekt som kommissionen administrerar och att ytterligare två tjänster därför kommer att inrättas i kommissionens tjänsteförteckning för 2016.

37.  Europaparlamentet godkänner generalsekreterarens förslag att inrätta ytterligare 25 tjänster för att öka personalen i GD SAFE, för att förbättra effektiviteten med avseende på säkerhetssystemen inom och utanför parlamentets byggnader, brandskyddet av byggnaderna samt säkerställa ett lämpligt skydd för ledamöterna, personalen och högt uppsatta gäster i parlamentets byggnader. Parlamentet begär upplysningar om den exakta kostnaden för dessa tjänster. Parlamentet anser dock att säkerhetssystemet utanför parlamentets byggnader bör garanteras av de belgiska myndigheterna.

38.  Europaparlamentet välkomnar förslaget att utöka personalen vid utskottssekretariaten för att ledamöterna ska få det stöd som krävs för att fylla kontrollfunktionen, särskilt i de utskott som för närvarande eller i framtiden har störst antal genomförandeakter och delegerade akter. Parlamentet understryker att varje ökning av personalstyrkan ska göras genom omplaceringar.

39.  Europaparlamentet noterar i detta avseende att generalsekreteraren föreslår inrättandet av ytterligare 20 tjänster för att utöka personalen vid de berörda utskotten (ECON, ENVI, ITRE, TRAN och LIBE).

40.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att för budgetutskottet presentera en fullständig översikt över utvecklingen av antalet tjänster inom parlamentet och av hur det hittills har gått att närma sig målet om en femprocentig minskning av personalstyrkan, vad som kommer att göras för att målet ska uppnås i tid samt vilket antal tjänster man använder som referens i tjänsteförteckningen för att uppnå detta syfte.

Sammanfattande kommentarer

41.  Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2016.

42.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Antagna texter, P7_TA(2013)0437.
(6) Antagna texter, P8_TA(2014)0036.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy