Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0357/2015

Внесени текстове :

B8-0357/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.65
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0174

Приети текстове
PDF 534kWORD 123k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Стратегия по отношение на алкохола
P8_TA(2015)0174B8-0357/2015

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно стратегията по отношение на алкохола (2015/2543(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид въпроса към Комисията относно стратегията на ЕС по отношение на алкохола (O‑000008/2015 – B8‑0108/2015),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС(2),

—  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който гласи, че Съюзът само допълва действията на държавите членки в областта на общественото здраве,

—  като взе предвид годишния доклад за 2011 г. за платформата на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2007 г. относно стратегия на Европейския съюз за оказване на подкрепа на държавите членки за намаляване на вредата от алкохола(3),

—  като взе предвид заключенията от заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 1 и 2 декември 2011 г. относно преодоляването на несъответствията в здравето в ЕС чрез съгласувани действия за насърчаване на модели на здравословен начин на живот,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че вредната употреба на алкохол е втората най-значима свързана с начина на живот причина за заболявания в някои държави членки и че пристрастяването към алкохола е рисков фактор при над 60 хронични заболявания, включително алкохолната чернодробна болест, алкохолния хроничен панкреатит и почти всички други болести на храносмилателната система, както и рака, диабета, сърдечносъдовите заболявания, затлъстяването, феталните разстройства, свързани с консумацията на алкохол от страна на майката, и невро-психиатричните разстройства като зависимостта от алкохола;

Б.  като има предвид, че компетентните органи в държавите членки са най-добре подготвени, за да разработват индивидуално пригодени политики за превенция на злоупотребата с алкохол;

В.  като има предвид, че съществува причинно-следствена връзка между злоупотребата с алкохол и голям брой психични и поведенчески разстройства, други незаразни болести и увреждания;

Г.  като има предвид, че социалните разходи, пряко и косвено свързани с вредната употреба на алкохол, според оценките са възлезли на 155,8 милиарда евро в Европа през 2010 г., като по-голямата част от тях (82,9 млрд. евро) са били извън системата на здравеопазване;

Д.  като има предвид, че злоупотребата с алкохол причинява смъртта на 3,3 милиона души в световен мащаб всяка година, т.е. 5,9 % от смъртните случаи; като има предвид, че приблизително 25% от всички смъртни случаи във възрастовата група 20—39 години могат да се отдадат на злоупотребата с алкохол; като има предвид, че тези смъртни случаи често са в резултат от злополуки, актове на насилие или чернодробни заболявания;

Е.  като има предвид, че между 5 и 9 милиона деца живеят в семейства, които са неблагоприятно засегнати от консумацията на алкохол;

Ж.  като има предвид, че не всяка консумация на алкохол има едни и същи последици, тъй като тя в голяма степен зависи от модела на консумация, включително какво и как се консумира; като има предвид, че моделите и тенденциите на консумация на алкохол варират значително в различните региони в Европейския съюз, като съществуват силно изразени подрегионални модели на консумация и последици за здравето, свързани с вредната употреба на алкохол, на територията на ЕС; като има предвид, че вследствие на социалните, културните, географските и икономическите различия в страните от ЕС е необходимо да се прави разграничение между различните модели и тенденции на консумация;

З.  като има предвид, че прилагането на политика за намаляване на свързаните с алкохола вреди и за оказване на подкрепа за отговорната консумация на алкохол, приспособена към конкретните местни и регионални условия, би довела до намаляване на здравните и социалните разходи, свързани с преките и косвените последици от вредите от алкохола, като пристрастяването към алкохола, хроничните заболявания, смъртността и домашното насилие, както и на разходите за алкохол; като има предвид, че такава политика за намаляване на свързаните с алкохола вреди следва да ангажира не само сектора на здравеопазването, но и всички съответни заинтересовани страни, включително асоциациите в подкрепа на хората, страдащи от алкохолизъм, и че тя следва да бъде съгласувана с принципите на субсидиарност и на защита на здравето в рамките на всички политики, като същевременно постига значителни подобрения на общественото здраве;

И.  като има предвид, че злоупотребата с алкохол и вредната консумация на алкохол могат да доведат до пристрастяване към алкохола, към което трябва да се подхожда с повишено внимание и подкрепа в рамките на системите на здравеопазване на държавите членки;

Й.  като има предвид, че следва да се подчертае, че някои групи — като младите хора — са по-склонни към неправилно поведение по отношение на консумацията на алкохол, като свързаните с алкохол смъртни случаи представляват около 25% от всички смъртни случаи при младите мъже на възраст между 15 и 29 години и една десета от всички смъртни случаи при младите жени; като има предвид, че прекомерната консумация на алкохол сред младите хора е все по-широко разпространена практика в държавите членки, като включва специфични методи на консумация, например периодично преднамерено напиване („binge drinking“); като има предвид, че по принцип черният дроб на мъжа преработва алкохола много пъти по-бързо от черния дроб на жената, което означава, че жените стават хронични алкохолици много по-бързо и консумирайки по-малки количества алкохол;

K.  като има предвид, че свързаните с алкохола вреди обикновено са свързани с множество фактори като социално-икономическото и културното равнище, моделите на консумация на алкохол и влиянието на родители и връстници, както и степента и равнището на прилагане и изпълнение на подходящи политики в тази област; като има предвид, че видовете уязвимост в рамките на дадено общество могат понякога да са толкова различни, колкото и видовете уязвимост между отделните общества;

Л.  като има предвид, че в някои региони на Европа занаятчийското производство на алкохолни напитки е основен фактор за местния туризъм;

M.  като има предвид, че рекламата и маркетингът оказват влияние върху нивата на консумация на алкохол, особено сред младите хора; като има предвид, че прилагането на Директива 2010/13/ЕС относно аудиовизуалните медийни услуги е от ключово значение за ефективната защита на физическото, умственото и нравственото развитие на децата и малолетните и непълнолетните лица; като има предвид, че съществува връзка между започването в ранна възраст на консумирането на алкохол и вероятността от появата на проблеми, свързани с алкохола, в зряла възраст; като има предвид, че най-ефективните инструменти за предотвратяване на прекомерната консумация на алкохол сред младите хора са образователните, информационните и превантивните кампании; като има предвид, че поради това Комисията трябва да започне незабавно да разработва нова европейска стратегия по отношение на алкохола, която да спомогне за ограничаване на прекомерната употреба на алкохол, а обществеността трябва да бъде информирана чрез кампания за повишаване на осведомеността относно неблагоприятните последици за здравето от консумацията на алкохол;

Н.  като има предвид, че Световната здравна организация (СЗО) подчертава необходимостта от допълнителни знания и действия в области като връзката между консумацията на алкохол и нероденото дете, алкохола и възрастните хора, въздействието върху хората в неравностойно социално положение и социалното изключване, свързано с злоупотребата с алкохол;

O.  като има предвид, че различни социални, културни, географски и икономически фактори в границите на Европейския съюз създават навици и тенденции, свързани с консумацията на алкохол, които се различават дори и на местно равнище, като водят и до различия в отношението към консумацията на алкохол;

П.  като има предвид, че е необходимо да се направи ясно разграничение между отговорната и вредната консумация на алкохол; като има предвид, че отговорната консумация на алкохол е съвместима със здравословния начин на живот;

Р.  като има предвид, че приблизително едно на всеки четири пътнотранспортни произшествия може да бъде свързано с шофиране в нетрезво състояние и че най‑малко 5200 души загиват при свързани с алкохола пътнотранспортни произшествия в ЕС всяка година; като има предвид, че шофирането в нетрезво състояние продължава да бъде втората по значимост причина за смърт по пътищата на ЕС;

С.  като има предвид, че много граждани на ЕС, и най-вече млади хора, не са достатъчно добре информирани за опасностите за здравето, свързани с вредната употреба на алкохол и пристрастяването към алкохола, и че превенцията и повишаването на осведомеността следователно са от първостепенно значение в рамките на новата европейска стратегия по отношение на алкохола; като има предвид, че ранното разпознаване на хората с вредни модели на употреба на алкохол и предоставянето на консултации на тези хора са доказали своята ефективност; като има предвид, че има още много какво да се направи, що се отнася до защитата на малолетните и непълнолетните лица от рекламите на алкохол;

Т.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 178/2002 от 28 януари 2002 г.(4) съдържа заключението, че следва да се приема, че храните, които се считат за вредни за здравето, не са безопасни;

У.  като има предвид, че при различните възрастови групи се проявяват различни модели на консумация на алкохол, които досега не са били проучвани пропорционално;

Ф.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 1169/2011 от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите(5) изключва напитките с алкохолно обемно съдържание над 1,2% от две от своите разпоредби, а именно от списъка на съставките и от изискванията за етикетиране на хранителната информация; като има предвид, че предоставянето на изчерпателна информация относно алкохолните напитки все пак е необходимо предвид естеството на свързаните с алкохола рискове;

Х.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 1169 от Комисията се изискваше да изготви в срок до декември 2014 г. доклад, в който да извърши оценка на това дали алкохолните напитки следва да подлежат в бъдеще на изискването за предоставяне на информация за енергийната стойност и да посочи причините, обосноваващи евентуално освобождаване, както и по целесъобразност да изготви законодателно предложение, което би определило правилата за изготвянето на списък със съставките или за задължителното обявяване на хранителната стойност на тези продукти;

Ц.  като има предвид, че стратегията на ЕС по отношение на алкохола се оказа успешна по отношение на подпомагането на действията на държавите членки за намаляване на свързаните със злоупотребата с алкохол вреди, по-специално чрез споделянето на най-добри практики в области като закрилата на младите хора, намаляването на броя на свързаните със злоупотребата с алкохол пътнотранспортни произшествия, образователните дейности за повишаване на осведомеността относно консумацията на алкохол и създаването на обща база данни и механизъм за мониторинг на равнището на ЕС, както и подобряването на координацията между Комисията и държавите членки, което в крайна сметка доведе до разработването на план за действие относно консумацията на алкохол и периодичното преднамерено напиване сред младежите (2014—2016 г.) от Комитета по националните политики и действия по отношение на алкохола (CNAPA);

Ч.  като има предвид, че участието на широк кръг заинтересовани страни в рамките на Европейския форум относно алкохола и здравето и извън него стимулира разработването на конкретни и измерими мерки за намаляване на свързаните със злоупотребата с алкохол вреди на местно равнище в целия Европейски съюз;

Ш.  като има предвид, че третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) насърчава възприемането на утвърдени най-добри практики за икономически ефективни мерки за превенция, насочени към ключови рискови фактори, включително злоупотребата с алкохол;

Щ.  като има предвид, че външната оценка на стратегията, извършена през 2012 г., потвърждава уместността и ползотворността на подхода на съществуващата стратегия и нейните приоритетни теми;

1.  Отбелязва, че на заседанието на Комитета по националните политики и действия по отношение на алкохола, проведено на 22 октомври 2013 г., Комисията обяви своето намерение да работи в тясно сътрудничество с държавите членки за разработването на европейски план за действие за намаляване на свързаните с алкохола вреди; отбелязва приемането през септември 2014 г. на план за действие относно консумацията на алкохол и периодичното преднамерено напиване („binge drinking“) сред младежите и призовава Комисията да следи неговото прилагане от държавите членки;

2.  Призовава Комисията да предостави насоки за борбата срещу свързаните с алкохола вреди и да продължи да полага усилия за подпомагане на компетентните органи в държавите членки, в които тези действия носят добавена стойност, като същевременно зачита принципите на субсидиарност и на пропорционалност;

3.  Подчертава, че за ограничаването на причинените от алкохола здравословни проблеми, социално-икономически проблеми и проблеми, свързани със сигурността, се изисква да се предприемат действия във връзка с мащаба, моделите и условията на употреба на алкохол, както и във връзка с по-широките социални обуславящи фактори, например чрез образованието и провеждането на информационни кампании;

4.  Призовава Комисията да започне незабавно работа по изготвянето на нова стратегия на ЕС по отношение на алкохола (2016—2022 г.) със същите цели, като актуализира регулаторната рамка, с цел да се подпомогнат националните правителства в борбата срещу вредите, свързани с употребата на алкохол, да се подкрепи мониторингът и събирането на надеждни данни, да се насърчат превенцията и популяризирането на здравословния начин на живот и здравното възпитание, ранната диагностика, по-добрият достъп до лечение, непрекъснатата подкрепа за засегнатите лица и техните семейства, включително програми за предоставяне на консултации, да се намали броят на пътнотранспортните произшествия, причинени от шофиране в нетрезво състояние, и да се направи по-добро разграничение между моделите на консумация на алкохол, видовете поведение и нагласите по отношение на консумацията на алкохол;

5.  Счита, че настоящата стратегия на ЕС за оказване на подкрепа на държавите членки в борбата срещу свързаните с алкохола вреди следва да бъде подновена като цяло в същия формат и със същите цели, т.е. като борба срещу вредите, свързани с употребата на алкохол, на равнището на държавите членки, която е ориентирана към предприемането на действия и която насърчава подхода, благоприятстващ участието на множество заинтересовани страни;

6.  Настоятелно призовава Комисията незабавно да представи доклада, който съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2014 трябваше да бъде изготвен в срок до декември 2014 г., с оценка дали алкохолните напитки следва да подлежат в бъдеще на изискването за предоставяне на информация за съставките и хранителното съдържание, като разгледа по-специално въздействието върху МСП и занаятчийското производство;

7.  Настоятелно призовава Комисията незабавно да отправи искане към Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да извърши нова оценка на употребата на ацеталдехид като ароматично вещество в алкохолните и безалкохолните напитки;

8.  Подчертава необходимостта от ясно обозначаване върху етикетите поне на калорийното съдържание на алкохолните напитки във възможно най-кратки срокове и призовава Комисията да представи съответно законодателно предложение най-късно през 2016 г.;

9.  Призовава Комисията да започне незабавно работа по изготвянето на нова стратегия на ЕС по отношение на алкохола за периода 2016 – 2022 г., като вземе предвид плана за действие на Комитета по националните политики и действия по отношение на алкохола и заключенията от независимата оценка на стратегията на ЕС по отношение на свързаните с алкохола вреди, за да се осигури трайното въздействие на постигнатите досега резултати и да се продължи да се оказва подкрепа на националните правителства в тяхната борба срещу свързаните с алкохола вреди в дългосрочен план;

10.  Подчертава, че взаимното допълване между законодателството и кодексите за поведение при защитата на малолетните и непълнолетните лица от отрицателните последици от опасната консумация на алкохол е необходимо, за да се гарантира ефективна защита на малолетните и непълнолетните лица; призовава държавите членки да прилагат стриктно съществуващото национално законодателство относно възрастовите граници по отношение на консумацията на алкохол и да извършат оценка на необходимостта от допълнителни правно обвързващи изисквания, за да осигурят ефективната защита на малолетните и непълнолетните лица;

11.  Призовава държавите членки да прилагат политики и лечения в рамките на своите системи на здравеопазване, които водят до намаляване на пристрастяването към алкохола при отделните лица;

12.  Призовава държавите членки да увеличат усилията си за информиране на широката общественост, особено на малолетните и непълнолетните лица и бременните жени, относно вредното въздействие на консумацията на алкохол и при необходимост да приемат целесъобразно законодателство;

13.  Отчита различията между моделите на консумация между държавите членки и културните аспекти на отговорната консумация на алкохол;

14.  Подчертава необходимостта от информационна кампания в целия ЕС с цел бременните жени да бъдат предупредени да не консумират алкохол, и призовава Комисията да проучи въздействието на включването на такава информация в етикетите и да представи законодателно предложение за тази цел най-късно през 2016 г.;

15.  Настоятелно призовава държавите членки, които носят основната отговорност в тази област, да изготвят, прилагат и оценяват политиките в областта на общественото здраве, насочени към намаляването на вредната употреба на алкохол и към въвеждането на строги разпоредби относно търговията с алкохолни напитки, особено във връзка с продажбата им на малолетни и непълнолетни лица;

16.  Призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на валидно за целия ЕС етикетиране с цел предупреждаване на потребителите за опасностите от шофирането след употреба на алкохол;

17.  Призовава Комисията да извърши оценка на ролята и функционирането на Европейския форум относно алкохола и здравето и при необходимост да извърши реформи, с цел да осигури, че членовете на форума действително представляват в достатъчна степен и по балансиран начин всички съответни заинтересовани страни, включително икономическите субекти и неправителствените организации, както и да полага усилия за насърчаването и подпомагането на тяхното участие във форума и на техния ангажимент за разработване на конкретни и ефективни мерки за намаляване на вредите от алкохола и за оказване на подкрепа за целенасочените действия, прилагани на национално, регионално и местно равнище;

18.  Призовава Комисията да въведе допълнителни оперативни подобрения в настоящото прилагане на стратегията на ЕС, например: осигуряване на участието в Европейския форум относно алкохола и здравето на всички съответни заинтересовани страни; активизиране на взаимодействието на равнището на ЕС с Комитета по националните политики и действия по отношение на алкохола; насърчаване на добри практики при планирането, мониторинга и оценката на ангажиментите; събиране на по-качествени показатели, които предоставят обективна, актуализирана и реалистична картина на тенденциите при консумацията на алкохол и вредите, свързани с употребата на алкохол; и подпомагане на целенасочените действия, които са от значение на местно равнище, въз основа на пълното спазване на основните разпоредби на Договора за ЕС;

19.  Подчертава, че новата стратегия на ЕС по отношение на алкохола не следва да определя нови цели, а по-скоро да подкрепя целите, които вече са съгласувани в рамките на СЗО като част от Европейския план за действие за намаляване на вредната консумация на алкохол за периода 2012 – 2020 г.;

20.  Отбелязва, че една нова стратегия на ЕС може да бъде от особена важност за държавите членки, като им предлага възможности за действия, основани на обективни данни, тъй като националните, регионалните и местните органи носят отговорност да използват най-подходящия подход за намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол; настоятелно призовава Комисията да продължи да изпълнява ценната си роля в насърчаването на качествените научни изследвания и обмена на данни;

21.  Отново подчертава, че е важно Комисията, Парламентът, Съветът и държавите членки да поемат силен политически ангажимент за активизиране на усилията за предотвратяване на вредите, свързани с алкохола, и да дадат адекватен политически отговор, основаващ се на обективни данни, който да отразява тежките и разнородни здравни и социално-икономически въздействия на свързаните с алкохола вреди и тяхната взаимовръзка с други рискови фактори;

22.  Припомня значението на наличието на измерими и стриктни политически цели и на подходящи многогодишни механизми за наблюдение на напредъка, за да се гарантира ефективно изпълнение на стратегията в държавите членки; подчертава необходимостта от проследяване на прилагането на свързаното с алкохола национално законодателство;

23.  Призовава Комисията и държавите членки да подкрепят активно подобряването на показателите, събирането на надеждни данни, сравнимостта и навременния анализ по отношение на консумацията на алкохол и нейните последици за здравето и обществото, да предоставят подходящи ресурси за намаляване на тежестта, дължаща се на злоупотребата с алкохол, и на преките и косвените разходи за обществото, свързани с вредите от алкохола, както и да насърчават ефективната интеграция на съответните данни в политиките на ЕС и националните политики по отношение на алкохола, като използват обща база обективни данни;

24.  Настоятелно приканва държавите членки да активизират усилията си за закрила на младите хора от свързаните с алкохола вреди, по-специално катоналожат стриктно спазване на националното законодателство относно възрастовата граница и гарантират, че рекламирането се извършва по отговорен начин;

25.  Призовава Комисията и държавите членки да инвестират в образованието, за да се подчертаят последиците за здравето и обществото от вредната консумация на алкохол, като същевременно се насърчава умереността и отговорния подход при консумацията на алкохолни напитки;

26.  Подчертава, че не следва да бъдат използвани публични средства за насърчаване на консумацията на алкохол, с изключение на мерките за насърчаване, обхванати от Регламент (ЕО) № 1144/2014 и Регламент (ЕО) № 1308/2013;

27.  Подчертава необходимостта държавите членки да ограничат продажбата на алкохол на лица под законната възраст за купуване на алкохол, като извършват редовни проверки, по-специално в близост до училищата; призовава Комисията да предприеме действия за правилното регулиране на трансграничните продажби на алкохол в интернет; призовава Комисията и държавите членки да провеждат кампании за повишаване на обществената осведоменост относно опасностите от алкохолните ексцесии, особено сред непълнолетните лица, и да полагат допълнителни усилия за намаляване на пътнотранспортните произшествия, свързани с шофирането в нетрезво състояние;

28.  Настоятелно призовава Комисията да следи отблизо изпълнението на Директива 2010/13/ЕС относно аудиовизуалните медийни услуги, както и да разгледа въпроса за преразглеждането ѝ по отношение на маркетинга на алкохол, насочен към младите хора, и спонсорството на алкохола, така че да се намали излагането на младите хора на маркетинга на алкохолни напитки;

29.  Призовава държавите членки и Комисията, както и всички други съответни заинтересовани страни, да преразгледат и засилят кампаниите за повишаване на осведомеността, насочени към вредната консумация на алкохол, и по-специално консумацията от бременни жени и въздействието на алкохола върху плода;

30.  Призовава Комисията и държавите членки да разгледат възможността за предприемане на конкретни мерки за ограничаване на консумацията на алкохол, особено сред непълнолетните и малолетните лица и лицата, страдащи от тежки смущения, хронични заболявания или тежка зависимост, свързани с употребата на алкохол;

31.  Призовава Комисията да запази в своята стратегия финансовата подкрепа за ефективни и научно обосновани проекти, свързани с вредите, предизвикани от злоупотребата с алкохол, както и да включи анализа на основните причини за злоупотребата с алкохол в рамките на новата програма за здравеопазването и на програмата „Хоризонт 2020“; призовава Комисията да гарантира, че финансовата ѝ подкрепа е адресирана само към проекти с добре обоснована от научна гледна точка методология и обективни изпълнители;

32.  Призовава държавите членки, Комисията и другите заинтересовани страни да диверсифицират информационните кампании относно опасностите от консумацията на алкохол за различните възрастови групи, както и относно начина на шофиране и последствията от шофиране в нетрезво състояние, да адаптират тези кампании към различните възрастови групи и да ги провеждат по-активно;

33.  Призовава държавите членки да прилагат образователни мерки и мерки за повишаване на осведомеността, насочени към младите хора, като част от стратегиите за предотвратяване на злоупотребата и разпространяване на най-добрите практики;

34.  Призовава държавите членки да използват стратегията на СЗО по отношение на алкохола като основа и да подобрят ранното откриване на вредната консумация на алкохол при първичната медицинска помощ чрез насърчаване на извършването на скрининг и осигуряване на подходящи услуги за подкрепа на лечението на разстройствата, причинени от употребата на алкохол, и свързаните с нея хронични заболявания;

35.  Подчертава, че разпоредбите, прилагани от съответните органи в държавите членки, трябва да допринасят за повишаването на осведомеността относно последиците от злоупотребата с алкохол, за достъпността и приемливите цени на леченията за лицата, страдащи от разстройства, свързани с прекомерната консумация на алкохол, и да въведат програми за скрининг и кратка намеса в случаи на вредна и опасна употреба на алкохол; призовава държавите членки да си сътрудничат, за да намерят решения за подпомагане на страдащите от смущения, хронични заболявания или силна зависимост, свързани с консумацията на алкохол, за да им се помогне да се грижат за себе си и да надмогнат зависимостта си;

36.  Изразява съжаление, че в някои държави членки са съкратени основни услуги, свързани със зависимостта от алкохола;

37.  Призовава държавите членки и всички други съответни заинтересовани страни да продължат да прилагат, да изпълняват по-активно и/или да разработят политики и действия за насърчаване на модели на здравословен начин на живот, включително правилно хранене и спортни и здравословни развлекателни дейности, като в същото време отчитат факта, че умерената консумация на алкохолни напитки е важен елемент от културния живот в много държави членки и не е задължително в противоречие със здравословния начин на живот;

38.  Призовава държавите членки внимателно да обмислят дали е подходящо да се въведат национални политики, насочени към предотвратяването на продажбата на много евтин алкохол, при условие че тези мерки осигуряват ефективна защита на здравето и отдават дължимото внимание на принципите на пропорционалност и субсидиарност, както и на становището, което предстои да бъде изготвено от Съда на Европейския съюз, относно съвместимостта на политиката на шотландското правителство за определяне на минимални цени със законодателството на ЕС;

39.  Настоятелно призовава държавите членки да разгледат своите действащи законодателства и инициативи, отнасящи се до информацията за потребителите и подходящата култура на консумация на алкохол, за да образоват и повишават осведомеността относно последиците от вредната употреба на алкохол и да намалят свързаните със злоупотребата с алкохол вреди; по-конкретно препоръчва държавите членки да контролират рекламите на алкохол и тяхното въздействие върху младите хора и да предприемат подходящи действия с оглед на ограничаването на тяхното излагане на такива реклами;

40.  Призовава Комисията да извърши оценка на съществуващото законодателство на ЕС по отношение на необходимостта от подобряване на информацията за потребителите относно алкохола, за да се гарантира, че потребителите са информирани за алкохолното и калорийното съдържание, без да се издигат пречки пред единния пазар; подчертава значението на наличието на ясна, кратка и полезна информация за въздействието на употребата на алкохол и рисковете, които представлява за здравето; призовава Комисията да разгледа възможността за приемане на етикет за целия ЕС, съдържащ предупреждение за потребителите относно опасностите от злоупотребата със силни алкохолни напитки по време на бременност или при шофиране;

41.  Призовава Комисията и държавите членки да разработят подходящи стратегии и да активизират проверките, за да се справят с проблема с фалшивия алкохол, както и с незаконната продажба и черния пазар на алкохол, които оказват особено отрицателно въздействие върху най-необлагодетелстваните слоеве на обществото и младите хора, както и да защитават географските указания в Съюза и в цял свят чрез международни търговски споразумения;

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 1.
(2) OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 25.
(3) OВ C 187 E, 24.7.2008 г., стр. 160.
(4) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(5) ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Правна информация - Политика за поверителност