Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0357/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0357/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.65
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0174

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 496kWORD 120k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Στρατηγική για το αλκοόλ
P8_TA(2015)0174B8-0357/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική για το αλκοόλ (2015/2543(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το οινόπνευμα (O-000008/2015 – B8-0108/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση τρίτου προγράμματος δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1350/2007/EΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στη ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι η Ένωση απλώς συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών σε ζητήματα δημόσιας υγείας,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2011 της πλατφόρμας δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα(3),

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κάλυψη των χασμάτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ μέσω εναρμονισμένης δράσης για την προαγωγή συμπεριφορών που εντάσσονται σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία ασθενειών που συνδέονται με ανθυγιεινό τρόπο ζωής σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι ο εθισμός στο αλκοόλ συνιστά παράγοντα κινδύνου για περισσότερες από 60 νόσους, συμπεριλαμβανομένων της αλκοολικής ηπατοπάθειας (ALD - Alcoholic Liver Disease), της χρόνιας αλκοολικής παγκρεατίτιδας και όλων σχεδόν των άλλων παθήσεων του πεπτικού συστήματος, του καρκίνου, του διαβήτη, των καρδιαγγειακών παθήσεων, της παχυσαρκίας, της εμβρυακής διαταραχής φάσματος λόγω κατανάλωσης αλκοόλ (Foetal Alcohol Spectrum Disorder - FASD) και νευροψυχικών διαταραχών, όπως ο αλκοολισμός·

B.  θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη είναι άριστα προετοιμασμένες για να καταρτίσουν εξατομικευμένες πολιτικές που θα αποτρέπουν από την κατάχρηση αλκοόλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της καταχρήσεως αλκοόλ και ολόκληρου φάσματος νοητικών και συμπεριφορικών διαταραχών, άλλων μη μεταδοτικών ασθενειών και τραυματισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό κόστος που αποδίδεται άμεσα και έμμεσα στην κατάχρηση αλκοόλ υπολογίζεται σε 155,8 δισεκατομμύρια EUR στην Ευρώπη το 2010, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό (82,9 δισεκατομμύρια EUR) δεν εντάσσεται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση αλκοόλ προκαλεί ετησίως 3,3 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως ή το 5,9% των θανάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 25% όλων των θανάτων στην ηλικιακή ομάδα 20-39 ετών μπορεί να αποδοθεί στην κατάχρηση αλκοόλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονται συχνά σε ατυχήματα, βιαιότητες ή παθήσεις του ήπατος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά προσέγγιση 5 έως 9 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε οικογένειες που υφίστανται τις βλαπτικές συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει κάθε είδους κατανάλωση αλκοόλ τις ίδιες συνέπειες, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σχήμα κατανάλωσης, πράγμα που περιλαμβάνει το τι καταναλώνεται και με ποιον τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχήμα και οι τάσεις κατανάλωσης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ διαφόρων περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σημαντικά υποπεριφερειακά σχήματα κατανάλωσης και επιπτώσεις στην υγεία συνδέονται με τη βλαπτική χρήση του αλκοόλ στην επικράτεια της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική, πολιτισμική, γεωγραφική και οικονομική ποικιλία στις χώρες της ΕΕ οδηγεί στη διάκριση διαφορετικών σχημάτων κατανάλωσης και τάσεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία πολιτική για τη μείωση της βλάβης από το αλκοόλ και την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ, η οποία προσαρμόζεται στις κατά τόπους και κατά περιφέρειες ιδιαιτερότητες, θα είχε συνέπεια τη μείωση των υγειονομικών και κοινωνικών δαπανών για την υγεία που οφείλονται στις άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις της βλάβης από το αλκοόλ, όπως για παράδειγμα στην εξάρτηση από το αλκοόλ, στις χρόνιες παθήσεις, στη θνησιμότητα και στην ενδοοικογενειακή βία, καθώς και μείωση του κόστους που συνδέεται με το αλκοόλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία πολιτική για τη μείωση της βλάβης από το αλκοόλ πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τον τομέα της υγείας αλλά και σχετικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων που στηρίζουν ανθρώπους που υποφέρουν από τον αλκοολισμό, και πρέπει να είναι απόλυτα συνεπής με την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή «υγεία σε όλες τις πολιτικές», ενώ θα διασφαλίζει σημαντικές βελτιώσεις στη δημόσια υγεία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταχρηστική και βλαπτική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυξημένη προσοχή και στήριξη εντός των συστημάτων υγείας των κρατών μελών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τονιστεί ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι νέοι, είναι πιθανότερο να εκδηλώνουν λανθασμένες συμπεριφορές ως προς την κατανάλωση οινοπνεύματος· καθώς οι θάνατοι που οφείλονται στο αλκοόλ ισούνται με το 25% επί του συνόλου των θανάτων στους νέους μεταξύ 15 και 29 ετών, ενώ η αντίστοιχη αναλογία στους θανάτους νέων γυναικών είναι 1 στους 10· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των νέων είναι πρακτική που διαδίδεται ακόμη περισσότερο στα κράτη μέλη, περιλαμβάνοντας ιδιαίτερες μορφές, όπως για παράδειγμα την προγραμματισμένη άμετρη κατανάλωση (binge drinking)· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά κανόνα το ανδρικό συκώτι επεξεργάζεται το αλκοόλ πολύ γρηγορότερα από το γυναικείο, πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες γίνονται αλκοολικές πολύ γρηγορότερα και με μικρότερη ποσότητα αλκοόλ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βλάβη από το αλκοόλ τείνει να συνδέεται με ποικιλία παραγόντων όπως το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, πολιτισμικές αντιλήψεις και σχήματα κατανάλωσης, η επιρροή από γονείς και συνομηλίκους καθώς και ο βαθμός και το επίπεδο εφαρμογής και επιβολής των κατάλληλων πολιτικών σε αυτό τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά ως προς το ευάλωτο μέσα σε μια κοινωνία μπορεί ενίοτε να είναι τόσο μεγάλη όσο και μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικές περιφέρειες στην Ευρώπη η βιοτεχνική παραγωγή αλκοολούχων ποτών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του τοπικού τουρισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ στο επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ, ειδικότερα στους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία της φυσικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης παιδιών και ανηλίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ από πρώιμη ηλικία και της πιθανότητας να εμφανιστούν προβλήματα λόγω αλκοόλ σε ώριμη ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελεσματικότερα μέσα για να αποτραπεί η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους είναι οι εκστρατείες εκπαίδευσης, ενημέρωσης και αποτροπής· λαμβάνοντας υπόψη επομένως ότι η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση την κατάρτιση νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το αλκοόλ, η οποία θα συμβάλει στον περιορισμό της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, το δε κοινό πρέπει να ενημερωθεί με μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην υγεία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τονίζει την ανάγκη περισσότερης γνώσης και δράσης σε θέματα όπως η σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση αλκοόλ και τα αγέννητα παιδιά, ανάμεσα στο αλκοόλ και τους ηλικιωμένους, ο αντίκτυπος στα κοινωνικώς μειονεκτούντα άτομα και ο κοινωνικός αποκλεισμός λόγω αλκοόλ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικοί κοινωνικοί, πολιτιστικοί, γεωγραφικοί και οικονομικοί παράγοντες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν συνήθειες και τάσεις στην κατανάλωση αλκοόλ οι οποίες διαφέρουν ακόμη και τοπικά, δημιουργώντας διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το ποτό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίος ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ υπεύθυνης και βλαπτικής κατανάλωσης αλκοόλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ είναι συμβατή με τον υγιεινό τρόπο ζωής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου ένα στα τέσσερα τροχαία ατυχήματα μπορεί να αποδοθεί στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τουλάχιστον 5 200 άτομα στην ΕΕ πεθαίνουν κάθε χρόνο σε τροχαία ατυχήματα που οφείλονται στην κατανάλωση αλκοόλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει η δεύτερη σοβαρότερη αιτία θανάτου στους δρόμους της ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες της ΕΕ, ιδίως νέοι, δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από τη βλαπτική κατανάλωση αλκοόλ και την εξάρτηση από αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση είναι επομένως ουσιώδεις στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το αλκοόλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έγκαιρος εντοπισμός ανθρώπων με βλαβερές συνήθειες ως προς την κατανάλωση αλκοόλ και η παροχή συμβουλών σε αυτούς έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων από τη διαφήμιση του αλκοόλ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002(4), της 28ης Ιανουαρίου 2002, προβλέπει ότι τρόφιμα που θεωρούνται ότι βλάπτουν την υγεία κρίνονται ανασφαλή·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες ηλικιακές ομάδες ακολουθούν διαφορετικά σχήματα κατανάλωσης αλκοόλ, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν μελετηθεί ισοβαρώς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές(5) απέκλειε τα ποτά με αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% κατ' όγκο από δύο από τις διατάξεις του, και συγκεκριμένα από τις απαιτήσεις σχετικά με τον κατάλογο συστατικών και τη διατροφική σήμανση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της φύσης των κινδύνων που σχετίζονται με το αλκοόλ, είναι ωστόσο απαραίτητο να παρέχονται ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, η Επιτροπή όφειλε να συντάξει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 έκθεση που θα αξιολογούσε κατά πόσο θα πρέπει να θεσπιστεί στο μέλλον η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για την ενεργειακή αξία και τους λόγους που δικαιολογούν πιθανές εξαιρέσεις καθώς και να κατατεθεί νομοθετική πρόταση, η οποία θα ορίζει τους κανόνες για τον κατάλογο συστατικών ή την υποχρεωτική διατροφική δήλωση για αυτά τα προϊόντα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ έχει καταστεί επιτυχής ως προς τη στήριξη δράσεων των κρατών μελών για τη μείωση βλαβών οφειλόμενων στην κατάχρηση αλκοόλ, ιδίως με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τομείς όπως η προστασία των νέων, η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων λόγω κατάχρησης αλκοόλ, η εκπαίδευση που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ και μία κοινή βάση δεδομένων και παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ· έχει καταστεί επίσης επιτυχής ως προς την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, πράγμα που οδήγησε, εκ μέρους της επιτροπής εθνικών πολιτικών και δράσεων για το αλκοόλ (CNAPA), στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από άτομα νεαρής ηλικίας και την ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση αλκοόλ (2014-2016)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία (EAHF), καθώς και πέρα από αυτό, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων για τον περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων που σχετίζονται με την κατάχρηση αλκοόλ σε τοπικό επίπεδο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) προωθεί την υιοθέτηση επικυρωμένων βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης που εστιάζουν στους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης αλκοόλ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική αξιολόγηση της στρατηγικής, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2012, επιβεβαίωσε την επικαιρότητα και τη χρησιμότητα της προσέγγισης που χαρακτηρίζει την υπάρχουσα στρατηγική και τα θέματα που θέτει σε προτεραιότητα·

1.  επισημαίνει ότι κατά τη συνεδρίαση της CNAPA της 22ας Οκτωβρίου 2013 η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη μείωση των βλαβών που οφείλονται στο αλκοόλ· επισημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από άτομα νεαρής ηλικίας και την ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση αλκοόλ (2014-2016), καλεί δε την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του από τα κράτη μέλη·

2.  καλεί την Επιτροπή να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταπολέμηση των βλαβών που οφείλονται στο αλκοόλ και να συνεχίσει το έργο της ως προς τη στήριξη των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη όπου αυτό φέρει προστιθέμενη αξία, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

3.  τονίζει ότι η μείωση των προβλημάτων υγείας, ασφάλειας καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων που προκαλεί το αλκοόλ θα απαιτούσε δράση ως προς τον βαθμό, το σχήμα και τα πλαίσια κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και ως προς τις ευρύτερες σχετικές κοινωνικές παραμέτρους, όπως, για παράδειγμα, εκπαίδευση και εκκίνηση εκστρατειών πληροφόρησης·

4.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει αμέσως εργασίες σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ (2016-2022) με τους ίδιους στόχους, επικαιροποιώντας το ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις στην καταπολέμηση των βλαπτικών επιπτώσεων του αλκοόλ, να στηρίξει την παρακολούθηση και τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, να ενθαρρύνει την αποτροπή, την προαγωγή της υγείας και την εκπαίδευση, την έγκαιρη διάγνωση, τη βελτιωμένη πρόσβαση στη θεραπεία, τη συνεχή στήριξη των πληγέντων και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών προγραμμάτων, για να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα λόγω οδηγήσεως υπό την επήρεια αλκοόλ και να υπάρξει καλύτερη διαφοροποίηση ως προς τα σχήματα κατανάλωσης, τα προϊόντα αλκοόλ, τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ·

5.  φρονεί ότι η τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την υποστήριξη των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των βλαβών που προκαλούνται από το αλκοόλ πρέπει να ανανεωθεί στην ίδια, βασικά, μορφή και με τους ίδιους στόχους, και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση των βλαβών που προκαλούνται από το αλκοόλ σε επίπεδο κρατών μελών, την υιοθέτηση προσέγγισης που προσανατολίζεται στην ενεργό παρέμβαση και την προώθηση συμμετοχικής προσέγγισης με τη συνεργασία διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων·

6.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να συντάξει αμέσως την έκθεση που σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 έπρεπε να είχε κατατεθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 και θα αξιολογεί κατά πόσο πρέπει να θεσπιστεί στο μέλλον η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τα συστατικά και την περιεκτικότητα των αλκοολούχων ποτών σε θρεπτικές ουσίες, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τον αντίκτυπο επί των ΜΜΕ και της βιοτεχνικής παραγωγής·

7.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να επανεξετάσει τη χρήση της ακεταλδεΰδης ως αρωματικής ουσίας σε αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά·

8.  τονίζει την ανάγκη να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η σαφής επισήμανση τουλάχιστον του θερμιδικού περιεχομένου των αλκοολούχων ποτών και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την αντίστοιχη νομοθετική πρόταση το αργότερο εντός του 2016·

9.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει αμέσως εργασίες σχετικά με τη χάραξη νέας ενωσιακής στρατηγικής σχετικά με το αλκοόλ για την περίοδο 2016-2022, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της CNAPA και τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με τις βλάβες που προκαλούνται από το αλκοόλ, για να διασφαλίσει τον διαρκή αντίκτυπο των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί ως τώρα, και να συνεχίσει να στηρίζει τις εθνικές κυβερνήσεις ως προς τη μακρόπνοη αντιμετώπιση των βλαβών που οφείλονται στο αλκοόλ·

10.  τονίζει ότι η συμπληρωματικότητα μεταξύ της νομοθεσίας και των κωδίκων δεοντολογίας ως προς την προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές επιπτώσεις της επιβλαβούς κατανάλωσης οινοπνεύματος είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων· καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα όρια ηλικίας για την κατανάλωση οινοπνεύματος και να εκτιμήσουν την ανάγκη έγκρισης περαιτέρω νομικώς δεσμευτικών απαιτήσεων για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές και θεραπείες, στο πλαίσιο των συστημάτων υγειονομικής τους περίθαλψης, για τον περιορισμό του εθισμού των ατόμων στο αλκοόλ·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την εκπαίδευση του ευρέος κοινού, ιδίως των ανηλίκων και των εγκύων, σχετικά με τις βλαπτικές επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ καθώς και να νομοθετήσουν ανάλογα, όπου αυτό απαιτείται·

13.  αναγνωρίζει τις διαφορές στα σχήματα κατανάλωσης μεταξύ των κρατών μελών και στις πολιτισμικές παραμέτρους της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ·

14.  τονίζει την ανάγκη ενημερωτικής εκστρατείας σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα προειδοποιεί τις εγκύους να μην καταναλώνουν αλκοόλ, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που θα έχει επ’ αυτού η επισήμανση και να υποβάλει αντίστοιχη νομοθετική πρόταση το αργότερο εντός του 2016·

15.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, τα οποία φέρουν την κύρια ευθύνη για την εκπόνηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών δημοσίας υγείας με στόχο τη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ, να θεσπίσουν αυστηρές ρυθμίσεις σχετικά με την εμπορία αλκοολούχων ποτών, ειδικότερα έναντι των ενηλίκων·

16.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης συστήματος επισήμανσης σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο θα προειδοποιεί τους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ·

17.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία, για να διασφαλίσει ότι το σύνολο των μελών είναι όντως αντιπροσωπευτικό όλων των ενδιαφερόμενων μερών, κατά τρόπο ισόρροπο, με τη δέουσα εκπροσώπηση των οικονομικών φορέων και των ΜΚΟ, και να εργαστεί για την ενθάρρυνση και τη στήριξη της συμμετοχής τους στο Φόρουμ και της δέσμευσής τους στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και αποτελεσματικών μέτρων για τη μείωση της βλάβης από το αλκοόλ, καθώς και για τη στήριξη στοχευμένων δράσεων που ενδείκνυνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

18.  καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει περισσότερες επιχειρησιακές βελτιώσεις στην τρέχουσα εφαρμογή της ενωσιακής στρατηγικής, όπως: επέκταση της ιδιότητας του μέλους του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες· ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με την CNAPA σε επίπεδο ΕΕ· προώθηση ορθών πρακτικών όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δεσμεύσεων· συγκέντρωση καλύτερων δεικτών που θα δίνουν αντικειμενική, επικαιροποιημένη και ρεαλιστική εικόνα των σχημάτων κατανάλωσης και της βλάβης που οφείλεται στο αλκοόλ· και στήριξη στοχευμένων δράσεων που ενδείκνυνται σε τοπικό επίπεδο, επί της βάσει της απόλυτης συμμόρφωσης με τους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης για την ΕΕ·

19.  τονίζει ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με το αλκοόλ δεν θα πρέπει να θέσει νέους στόχους αλλά να στηρίξει μάλλον αυτούς που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης του ΠΟΥ για την περίοδο 2012-2020 σχετικά με τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ·

20.  σημειώνει ότι μια νέα στρατηγική της ΕΕ μπορεί να είναι πολύτιμη για την παροχή δυνατοτήτων δράσης βάσει στοιχείων στα κράτη μέλη, καθώς είναι αρμοδιότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να χρησιμοποιούν την καταλληλότερη προσέγγιση για τον περιορισμό της βλάβης από το αλκοόλ· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εξακολουθήσει να διαδραματίζει τον πολύτιμο ρόλο της στην προώθηση της ορθής έρευνας και της ανταλλαγής στοιχείων·

21.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αναλάβουν η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ μια ισχυρή πολιτική δέσμευση να αυξηθούν οι προσπάθειες μείωσης των βλαβών που προκαλούνται από το αλκοόλ και να δοθεί αποτελεσματική, βασιζόμενη σε αποδείξεις, πολιτική απάντηση που να αντανακλά πόσο σοβαρές και ποικίλες είναι οι συνέπειες για την υγεία αλλά και οι κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες των βλαβών από το αλκοόλ καθώς και το πλέγμα των σχέσεών του με άλλους παράγοντες κινδύνου·

22.  υπενθυμίζει τη σημασία των μετρήσιμων και αυστηρών στόχων στη χάραξη πολιτικής και των επαρκών πολυετών μηχανισμών για την παρακολούθηση της προόδου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη να παρακολουθείται η επιβολή της εθνικής νομοθεσίας για το αλκοόλ·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά τη βελτίωση των δεικτών, τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, το συγκρίσιμο και την έγκαιρη ανάλυσή τους όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ και τις επιπτώσεις της στην υγεία και την κοινωνία, να διαθέσουν επαρκείς πόρους, για να μειωθεί η επιβάρυνση που επιφέρει η κατάχρηση του αλκοόλ και το άμεσο και έμμεσο κόστος για την κοινωνία από τη βλάβη που προκαλεί, καθώς και να προωθήσουν την αποτελεσματική ενσωμάτωση σχετικών δεδομένων στις ενωσιακές και εθνικές πολιτικές για το αλκοόλ, χρησιμοποιώντας μία κοινή βάση τεκμηρίων·

24.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την προστασία των νέων από τη βλάβη που προκαλεί το αλκοόλ, ιδίως επιβάλλοντας αυστηρά την εθνική νομοθεσία σχετικά με το ηλικιακό όριο και διασφαλίζοντας την υπεύθυνη διαφήμιση·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην εκπαίδευση για να τονίσουν τις συνέπειες της βλαπτικής κατανάλωσης αλκοόλ στην υγεία και την κοινωνία, προωθώντας παράλληλα το μέτρο και την ευθύνη στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών·

26.  τονίζει ότι οι δημόσιοι πόροι δεν θα πρέπει ποτέ να διατίθενται για την προώθηση της κατανάλωσης αλκοόλ, με την εξαίρεση των ενεργειών προώθησης που διέπουν οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

27.  τονίσει την ανάγκη να περιορίσουν τα κράτη μέλη την πώληση αλκοόλ σε όσους βρίσκονται κάτω από τη νόμιμη για αγορά αλκοόλ ηλικία διεξάγοντας τακτικούς ελέγχους, ιδίως κοντά σε σχολεία· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει κατάλληλα τη διασυνοριακή πώληση αλκοόλ μέσω του διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης ως προς τους κινδύνους από τα προγραμματισμένα μεθύσια με άμετρη κατανάλωση αλκοόλ, ιδίως στους ανηλίκους, και να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ·

28.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης αυτής σε σχέση με την εμπορία αλκοόλ στους νέους και την ανάληψη χορηγιών από παραγωγούς αλκοολούχων ποτών, ούτως ώστε να μειωθεί η έκθεση των νέων στην εμπορία αλκοολούχων ποτών·

29.  καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αναθεωρήσουν και να ενισχύσουν τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ, ιδίως από εγκύους, και τις επιπτώσεις του αλκοόλ στο αγέννητο παιδί·

30.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την δυνατότητα λήψης συγκεκριμένων μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, κυρίως μεταξύ των ανηλίκων και των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές διαταραχές, χρόνιες παθήσεις και ισχυρές εξαρτήσεις συνδεόμενες με την κατανάλωση αλκοόλ·

31.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει στο πλαίσιο της στρατηγικής της τη χρηματοδοτική στήριξη για αποτελεσματικά και επιστημονικώς τεκμηριωμένα έργα που αντιμετωπίζουν τη βλάβη από την κατάχρηση αλκοόλ και την κατανόηση των αιτιών της κατάχρησης αλκοόλ κατά το νέο πρόγραμμα υγείας και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η χρηματοδοτική της στήριξη παρέχεται μόνο σε έργα με επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία και αντικειμενικό φορέα εκτέλεσης·

32.  καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους λοιπούς ενδιαφερομένους παράγοντες να διαφοροποιήσουν τις ενημερωτικές εκστρατείες τους σχετικά με τους κινδύνους της κατανάλωσης οινοπνεύματος για τις διάφορες ηλικιακές ομάδες, τον τρόπο οδήγησης και τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση, να προσαρμόσουν τις εκστρατείες αυτές στις διάφορες ηλικιακές ομάδες και να τους δίνουν εντατικότερη συνέχεια·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης που να απευθύνονται στους νέους, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για την αποτροπή της κατάχρησης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν, με βάση τη στρατηγική του ΠΟΥ για το αλκοόλ, την έγκαιρη διάγνωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, προωθώντας τους προληπτικούς ελέγχους και διασφαλίζοντας κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης για τη θεραπεία των διαταραχών που οφείλονται στην κατανάλωση αλκοόλ και των συναφών χρόνιων παθήσεων·

35.  τονίζει ότι οι κανόνες που καλούνται να εφαρμόσουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των επιπτώσεων της κατάχρησης αλκοόλ, στο να καταστεί η θεραπεία προσβάσιμη και οικονομικά εφικτή για όσους υποφέρουν από διαταραχές που συνδέονται με την υπερκατανάλωση αλκοόλ και να ενεργοποιηθούν προγράμματα προληπτικών ελέγχων και σύντομες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις επιβλαβούς και επικίνδυνης κατανάλωσης αλκοόλ· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με στόχο την εξεύρεση λύσεων για την παροχή βοήθειας στα άτομα που πάσχουν από διαταραχές, χρόνιες παθήσεις ή ισχυρές εξαρτήσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, για την περίθαλψη και την απεξάρτησή τους·

36.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταργηθεί βασικές υπηρεσίες που ασχολούνταν με τον εθισμό στο αλκοόλ·

37.  καλεί τα κράτη μέλη και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεχίσουν, να εντατικοποιήσουν ή/και να αναπτύξουν πολιτικές και δράσεις που προωθούν υγιεινούς τρόπους ζωής, συμπεριλαμβανομένης της σωστής διατροφής και των αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ θα αναγνωρίζουν ότι η με μέτρο απόλαυση αλκοολούχων ποτών είναι σημαντικό πολιτισμικό στοιχείο της ζωής σε πολλά κράτη μέλη και δεν χρειάζεται να έρχεται σε αντίθεση με έναν υγιεινό τρόπο ζωής·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν προσεκτικά τη σκοπιμότητα της θέσπισης εθνικής πολιτικής με σκοπό την αποτροπή της πώλησης πολύ φθηνού αλκοόλ, εφόσον αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία της υγείας και λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας καθώς και την επικείμενη γνώμη που πρόκειται να εκδώσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το συμβατό της πολιτικής της σκωτικής κυβέρνησης για την ελάχιστη τιμολόγηση του αλκοόλ με την νομοθεσία της ΕΕ·

39.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ισχύουσα νομοθεσία τους και τις πρωτοβουλίες τους σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών και την ενδεδειγμένη νοοτροπία κατανάλωσης αλκοόλ, με στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ και τον περιορισμό των βλαβερών επιπτώσεων της κατάχρησης αλκοόλ· συνιστά, ειδικότερα στα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη διαφήμιση του αλκοόλ και τις επιδράσεις της στους νέους, καθώς και να αναλάβουν την κατάλληλη δράση με στόχο να μειώσουν την έκθεση των νέων σε αυτήν·

40.  καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει την υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με την ανάγκη να βελτιωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών για το αλκοόλ, διασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές έχουν γνώση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ και θερμίδες, χωρίς να επιβάλει φραγμούς στην ενιαία αγορά· τονίζει την σημασία μιας σαφούς, ακριβούς και αποτελεσματικής πληροφόρησης σχετικά με τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ και τους κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης σήματος σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα προειδοποιεί τους καταναλωτές για τους κίνδυνους αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά την οδήγηση·

41.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν κατάλληλες στρατηγικές και να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της παραποίησης αλκοολούχων ποτών καθώς και των παράνομων πωλήσεων και της μαύρης αγοράς αλκοόλ, που έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τα πιο μειονεκτούντα κοινωνικά στρώματα και για τους νέους, και να προστατεύσουν τις γεωγραφικές ενδείξεις εντός της Ενώσεως και παγκοσμίως μέσω διεθνών εμπορικών συμφωνιών·

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 25.
(3) ΕΕ C 187 E της 24.7.2008, σ. 160.
(4) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου