Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0357/2015

Predkladané texty :

B8-0357/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.65
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0174

Prijaté texty
PDF 319kWORD 111k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg
Stratégia zameraná na alkohol
P8_TA(2015)0174B8-0357/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o stratégii v oblasti požívania alkoholu (2015/2543(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na otázku Komisii o stratégii EÚ v oblasti požívania alkoholu (O-000008/2015 – B8-0108/2015);

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014 o ustanovení tretieho akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020), ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1350/2007/ES(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o zmierňovaní nerovností v oblasti zdravia v EÚ(2),

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že Únia iba dopĺňa činnosť členských štátov v oblasti verejného zdravia,

–  so zreteľom na výročnú správu Platformy EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie za rok 2011,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. septembra 2007 o stratégii Európskej únie na podporu členských štátov pri zmenšovaní rozsahu problémov spôsobených alkoholom(3),

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktoré sa uskutočnilo 1. – 2. decembra 2011, o vyrovnaní rozdielov v zdravotnom stave v rámci EÚ prostredníctvom spoločných opatrení na podporu zdravého životného štýlu,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nadmerné požívanie alkoholu je druhou najčastejšou príčinou ochorení súvisiacich so životným štýlom v niektorých členských štátoch a závislosť od alkoholu je rizikovým faktorom vzniku vyše 60 chronických ochorení vrátane alkoholického ochorenia pečene, alkoholickej pankreatitídy a takmer všetkých ochorení tráviaceho ústrojenstva, rakoviny, cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení, obezity, fetálnych porúch alkoholového spektra a neuropsychiatrických porúch, akou je závislosť od alkoholu;

B.  keďže príslušné orgány členských štátov sú najlepšie pripravené na vypracovanie individuálne prispôsobených politík zameraných na zamedzenie tomu, aby ľudia nadmerne užívali alkohol;

C.  keďže medzi nadmerným požívaním alkoholu a mnohými duševnými poruchami a poruchami správania, neprenosnými chorobami a úrazmi je kauzálny vzťah;

D.  keďže sa odhadovalo, že sociálne náklady, ktoré možno priamo či nepriamo pripísať nadmernému požívaniu alkoholu, v roku 2010 dosiahnu v Európe 155,8 miliardy EUR, z čoho väčšina (82,9 miliardy EUR) je mimo systému zdravotníckej starostlivosti;

E.  keďže nadmerné požívanie alkoholu každoročne spôsobuje 3,3 milióna úmrtí na celom svete (t.j. 5,9 % úmrtí); keďže asi 25 % všetkých úmrtí vo vekovej skupine 20 až 39 rokov možno pripísať nadmernému požívaniu alkoholu; keďže tieto úmrtia sú často dôsledkom nehôd, násilností alebo ochorení pečene;

F.  keďže približne 5 až 9 miliónov detí žije v rodinách negatívne zasiahnutých konzumáciou alkoholu;

G.  keďže nie všetky formy konzumácie alkoholu majú rovnaké dôsledky, pretože to vo veľkej miere závisí od spôsobu spotreby vrátane toho, čo a ako sa spotrebúva; keďže spôsoby požívania alkoholu a trendy v jeho pití sa medzi regiónmi Európskej únie značne líšia, pričom existujú výrazné subregionálne modely spotreby a zdravotné účinky spojené so škodlivým požívaním alkoholu v celej EÚ; keďže na základe sociálnych, kultúrnych, zemepisných a hospodárskych rozdielov v rámci EÚ treba rozlišovať medzi rozličnými návykmi a trendmi v konzumácii alkoholu;

H.  keďže politika zameraná na zmenšovanie problémov súvisiacich s požívaním alkoholu a podporu zodpovedného požívania alkoholu, prispôsobená špecifickým miestnym a regionálnym podmienkam, by viedla k zníženiu zdravotníckych a sociálnych výdavkov na priame a nepriame škody spôsobené alkoholom, ako sú alkoholová závislosť, chronické ochorenia, úmrtnosť a domáce násilie, ako aj náklady spojené s alkoholizmom; keďže politika na zmenšenie problémov súvisiacich s požívaním alkoholu by nemala zahrnovať iba zdravotníctvo, ale aj príslušné zainteresované subjekty vrátane združení, ktoré podporujú ľudí trpiacich alkoholizmom a mala by byť úplne v súlade so zásadami subsidiarity a Zdravie vo všetkých politikách, pričom by sa malo zabezpečiť výrazné zlepšenie v oblasti verejného zdravia;

I.  keďže nadmerná a škodlivá spotreba alkoholu môže viesť k alkoholovej závislosti, ktorú treba riešiť venovaním väčšej pozornosti a podpory v rámci systémov zdravotníckej starostlivosti členských štátoch;

J.  keďže treba zdôrazniť, že niektoré skupiny častejšie prejavujú nevhodné správanie súvisiace s požívaním alkoholu, aj mladí ľudia, pričom 25 % úmrtí mladých mužov vo veku od 15 do 29 rokov a každá jednu smrť z 10 úmrtí mladých žien má príčinu v alkohole; keďže nadmerná konzumácia alkoholu medzi mladými ľuďmi je praxou, ktorá sa v členských štátoch stáva čoraz rozšírenejšou, pričom ide najmä o spôsob spotreby, ako je bezmedzné opíjanie sa; keďže pečeň muža spravidla spracúva alkohol oveľa rýchlejšie než pečeň ženy, čo znamená, že ženy sa stávajú chronickými alkoholičkami oveľa rýchlejšie, a to aj pitím menšieho množstva alkoholu;

K.  keďže problémy súvisiace s požívaním alkoholu súvisia s mnohými faktormi, ako je sociálno-ekonomická úroveň, kultúrne pozadie a vzory pitia, vplyv rodičov a rovesníkov, ako aj rozsah a úroveň uplatňovania a presadzovania vhodných politík v tejto oblasti; keďže zraniteľnosť v rámci jednej spoločnosti sa niekedy môže líšiť rovnako ako zraniteľnosť medzi rôznymi spoločnosťami;

L.  keďže v niektorých regiónoch Európy je remeselná výroba alkoholických nápojov základom miestneho cestovného ruchu;

M.  keďže reklama a marketing majú vplyv na úroveň spotreby alkoholu, najmä medzi mladými ľuďmi; keďže uplatňovanie smernice 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách je mimoriadne dôležité na ochranu telesného, duševného a morálneho vývoja detí a maloletých osôb; keďže existuje vzájomný vzťah medzi začatím pitia v ranom veku a pravdepodobnosťou problémov súvisiacich s požívaním alkoholu v dospelosti; keďže najúčinnejšie nástroje na zabránenie nadmernej konzumácii alkoholu mladými ľuďmi sú vzdelávacie a informačné kampane a kampane zamerané na prevenciu; keďže Komisia by preto mala bezodkladne začať na prípravách novej európskej stratégie v oblasti požívania alkoholu, ktorá pomôže obmedziť nadmernú konzumáciu alkoholu, pričom verejnosť by mala získavať informácie pomocou informačných kampaní o nepriaznivých účinkoch požívania alkoholu na zdravie;

N.  keďže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zdôrazňuje potrebu ďalších poznatkov a opatrení na témy, ako sú vzťah medzi konzumáciou alkoholu a nenarodeným dieťaťom, alkoholom a staršími osobami, vplyv na sociálne znevýhodnené osoby a sociálne vyčleňovanie spojené s požívaním alkoholu;

O.  keďže rozličné sociálne, kultúrne, geografické a hospodárske faktory v rámci Európskej únie vytvárajú návyky a trendy v konzumácii alkoholu, ktoré sa líšia, dokonca aj na miestnej úrovni, čím sa vytvárajú odlišné postoje k pitiu;

P.  keďže treba jasne odlišovať zodpovedné a škodlivé požívanie alkoholu; keďže zodpovedná konzumácia alkoholu je zlučiteľná so zdravým spôsobom života;

Q.  keďže približne každú štvrtú dopravnú nehodu možno pripísať jazde pod vplyvom alkoholu a v EÚ zahynie každoročne najmenej 5 200 ľudí pri dopravných nehodách súvisiacich s požitím alkoholu; keďže alkohol za volantom je druhou hlavnou príčinou smrteľných nehôd na cestách v EÚ;

R.  keďže mnohí občania EÚ, najmä mladí ľudia, nemajú dostatok informácií o zdravotných rizikách nadmernej konzumácie alkoholu ani o závislosti od neho, a keďže prevencia a zlepšovanie informovanosti sú preto mimoriadne dôležité v rámci novej európskej stratégie v oblasti požívania alkoholu; keďže včasná identifikácie osôb so škodlivými modelmi konzumácie alkoholu a poskytovanie poradenstva týmto osobám sa ukázali byť účinnými; keďže existuje veľký priestor na zlepšenie, čo sa týka ochrany maloletých osôb pred propagáciou alkoholu;

S.  keďže z nariadenie (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002(4) vyplýva, že potravina sa považuje za nebezpečnú, ak sa považuje za zdraviu škodlivú;

T.  keďže v rôznych vekových skupinách sa prejavujú rozličné spôsoby pitia, ktoré sa doteraz primerane nepreskúmali;

U.  keďže v nariadení (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom(5) sa vylúčili nápoje s obsahom alkoholu vyše 1,2 % objemu z dvoch ustanovení, najmä zo zoznamu zložiek a z požiadaviek na označovanie výživovej hodnoty; keďže vzhľadom na povahu rizík súvisiacich s požívaním alkoholu však treba uvádzať komplexné informácie týkajúce sa alkoholických nápojov;

V.  keďže na základe nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 Komisia mala do decembra 2014 predložiť správu s hodnotením, či by sa na alkoholické nápoje mala v budúcnosti vzťahovať požiadavka na poskytovanie informácií o energetickej hodnote spolu s dôvodmi na prípadné výnimky, ako aj legislatívny návrh, ktorým by sa určili pravidlá týkajúce sa zoznamu zložiek alebo povinného označovania výživovej hodnoty týchto výrobkov;

W.  keďže stratégia EÚ v oblasti požívania alkoholu bola úspešná pri podpore krokov členských štátov zameraných na zmenšovanie problémov súvisiacich s požívaním alkoholu, a to najmä výmenou najlepších postupov v oblastiach, ako sú ochrana mladých ľudí, zníženie počtu dopravných nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu, vzdelávanie zamerané na zlepšovanie informovanosti o konzumácii alkoholu, spoločná databáza a monitorovanie na úrovni EÚ, ako aj pri posilňovaní koordinácie medzi Komisiou a členskými štátmi, ktorej výsledkom bol akčný plán týkajúci sa pitia mladých a nárazového nadmerného pitia (2014 – 2016), ktorý vypracoval Výbor pre národné politiky a činnosti v oblasti kontroly alkoholu (CNAPA);

X.  keďže zapojenie veľkého počty zainteresovaných subjektov v rámci Európskeho fóra pre problematiku alkoholu a zdravia (EFAZ) aj mimo neho podporilo rozvoj konkrétnych a merateľných opatrení na miestnej úrovni zameraných na obmedzovanie problémov súvisiacich s nadmerným požívaním alkoholu v celej Európskej únii;

Y.  keďže tretí akčný program Únie v oblasti zdravia (2014 – 2020) podporuje preberanie schválených najlepších postupov, pokiaľ ide o nákladovo efektívne opatrenia v oblasti prevencie zamerané na hlavné rizikové faktory vrátane nadmerného požívania alkoholu;

Z.  keďže externé hodnotenie stratégie, ktoré sa vypracovalo v roku 2012, potvrdilo význam a užitočnosť prístupu existujúcej stratégie a jej prioritných tém;

1.  konštatuje, že na stretnutí CNAPA, ktoré sa uskutočnilo 22. októbra 2013, Komisia oznámila svoj zámer na úzku spoluprácu s členskými štátmi a na vypracovanie európskeho akčného plánu na obmedzenie problémov spôsobeným nadmerným požívaním alkoholu; berie na vedomie prijatie akčného plánu týkajúceho sa pitia mladých a nárazového nadmerného pitia (2014 – 2016) v septembri 2014 a vyzýva Komisiu, aby monitorovala jeho realizáciu v členských štátoch;

2.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila poradenstvo pri obmedzovaní problémov súvisiacich s požívaním alkoholu a pokračovala v podporovaní príslušných orgánov v členských štátoch, ak to prináša úžitok, pri súčasnom dodržiavaní zásad subsidiarity a proporcionality;

3.  zdôrazňuje, že zmenšovanie problémov zapríčinených alkoholom v oblasti zdravia, bezpečnosti a sociálno-ekonomických problémov by si vyžadovalo opatrenia zamerané na rozsah, modely a súvislosti spotreby alkoholu, ako aj na širšie súvisiace sociálne determinanty, napríklad prostredníctvom vzdelávania a organizovania informačných kampaní;

4.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne začala prácu na novej stratégii EÚ zameranej na požívanie alkoholu (2016 – 2022) s rovnakými cieľmi, pričom by aktualizovala regulačný rámec, aby pomáhal vládam členských štátov pri riešení problémov súvisiacich s požívaním alkoholu, podporoval monitorovanie a zber spoľahlivých údajov, podporoval prevenciu, propagáciu a vzdelávanie v oblasti zdravia, včasnú diagnostiku, zlepšený prístup k liečbe, stálu podporu postihnutým ľuďom a ich rodinám, a to aj pomocou programov poradenstva, aby sa znižoval počet dopravných nehôd spôsobených jazdou pod vplyvom alkoholu a lepšie rozlišovalo medzi modelmi konzumácie alkoholu, ako aj medzi návykmi a postojmi k spotrebe alkoholu;

5.  domnieva sa, že súčasná stratégia EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní problémov súvisiacich s požívaním alkoholu by sa mala obnoviť v zásade v rovnakom formáte a s rovnakými cieľmi, t. j. riešiť problémy súvisiace s požívaním alkoholu na úrovni členských štátov, zamerať sa na konkrétne kroky a podporovať prístup založený na účasti viacerých zainteresovaných subjektov;

6.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila správu, ktorá mala byť podľa nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 vypracovaná do decembra 2014, v ktorej vyhodnotí, či by sa na alkoholické nápoje mala v budúcnosti vzťahovať požiadavka na poskytovanie informácií o zložení a nutričnom obsahu; pričom posúdi predovšetkým vplyv tejto požiadavky na MSP a remeselnú výrobu;

7.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o prehodnotenie používania acetaldehydu ako dochucovadla v alkoholických a nealkoholických nápojoch;

8.  zdôrazňuje, že treba, aby sa čo najskôr začal zreteľne označovať na etiketách aspoň obsah kalórií alkoholických nápojov, a vyzýva Komisiu, aby najneskôr v roku 2016 predložila príslušné legislatívne návrhy;

9.  vyzýva Komisiu, aby začala bezodkladne pracovať na novej stratégii EÚ v oblasti požívania alkoholu na roky 2016 – 2022, pričom sa zohľadní akčný plán CNAPA a závery nezávislého hodnotenia stratégie EÚ týkajúcej sa problémov súvisiacich s požívaním alkoholu tak, aby sa zabezpečil trvalý vplyv výsledkov, ktoré sa doteraz dosiahli, a aby ďalej poskytovala dlhodobá podpora vládam členských štátov pri riešení problémov súvisiacich s požívaním alkoholu;

10.  zdôrazňuje, že komplementárnosť medzi právnymi predpismi a kódexmi správania o ochrane maloletých osôb pred negatívnymi následkami nebezpečnej konzumácie alkoholu je potrebná na zabezpečenie účinnej ochrany maloletých osôb; vyzýva členské štáty, aby rozhodne presadzovali platné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa vekovej hranice na konzumáciu alkoholu a vyhodnotili, či treba ďalšie právne záväzné požiadavky na zabezpečenie efektívnej ochrany maloletých;

11.  vyzýva členské štáty, aby v rámci svojich systémov zdravotníckej starostlivosti vykonávali politiky a uplatňovali liečebné postupy, ktoré zmenšujú alkoholovú závislosť jednotlivcov;

12.  vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o vzdelávanie širokej verejnosti, najmä maloletých osôb a ťarchavých žien, o škodlivých účinkoch alkoholu, a aby podľa potreby prijali príslušné právne predpisy;

13.  uznáva rozdielne modely spotreby medzi členskými štátmi a kultúrne aspekty zodpovednej konzumácie alkoholu;

14.  zdôrazňuje, že v celej EÚ treba začať informačnú kampaň varujúcu ťarchavé ženy upozorňujúce, aby nekonzumovali alkohol, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala účinky príslušných označení a najneskôr v roku 2016 predložila príslušný legislatívny návrh;

15.  naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré sú primárne zodpovedné v tejto oblasti, aby vypracovali, vykonávali a hodnotili politiky verejného zdravia zamerané na obmedzenie škodlivého požívania alkoholu a zavedenie prísnych predpisov o predaji alkoholických nápojov, najmä maloletým osobám;

16.  vyzýva Komisiu, aby posúdila označovanie platné v celej EÚ, ktoré by spotrebiteľov upozorňovalo na nebezpečenstvo vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu;

17.  vyzýva Komisiu, aby zhodnotila a prípadne reformovala úlohu a fungovanie EFAZ s cieľom zabezpečiť, aby boli skutočne a vyvážene zastúpené všetky zainteresované subjekty vrátane riadneho zastúpenia hospodárskych subjektov a mimovládnych organizácií, a pracovala na povzbudzovaní a podpore ich účasti vo fóre a záväzku na rozvoj konkrétnych a účinných opatrení na zmenšovanie problémov súvisiacich s požívaním alkoholu a na podporu cielených akcií, ktoré sú dôležité na národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

18.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla ďalšie operačné zlepšenie súčasnej realizácie stratégie EÚ, ako sú: rozšírenie členstva v EFAZ na všetky dôležité zainteresované subjekty; posilňovanie interakcie s CNAPA na úrovni EÚ; podpora výmeny osvedčených postupov na navrhovanie, monitorovanie a hodnotenie záväzkov; zhromažďovanie lepších ukazovateľov poskytujúcich objektívny, aktualizovaný a realistický obraz o modeloch konzumácie alkoholu a problémoch súvisiacich s požívaním alkoholu; a podpora cielených činností, ktoré sú dôležité na miestnej úrovni, v plnom súlade so základnými ustanoveniami Zmluvy o EÚ;

19.  zdôrazňuje, že nová stratégia EÚ zameraná na požívanie alkoholu by nemala stanovovať nové ciele, ale skôr podporovať tie, ktoré už boli dohodnuté v rámci európskeho akčného plánu WHO na roky 2012 – 2020 na obmedzenie škodlivého požívania alkoholu;

20.  konštatuje, že nová stratégia EÚ môže byť hodnotná preto, že členským štátom ponúkne možnosti na opatrenia založené na dôkazoch, pretože použitie najvhodnejšieho prístupu k obmedzovaniu problémov súvisiacich s požívaním alkoholu je v kompetencii národných, regionálnych a miestnych orgánov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby aj ďalej zohrávala významnú úlohu pri podpore dobrého výskumu a výmeny dôkazov;

21.  pripomína dôležitosť toho, aby Komisia, Parlament, Rada a členské štáty EÚ preukázali pevné politické odhodlanie a zintenzívnili úsilie v oblasti prevencie škôd súvisiacich s požívaním alkoholu a primerane zareagovali politikou založenou na dôkazoch, ktorá by odrážala závažné a rôznorodé zdravotné a sociálno-ekonomické vplyvy problémov súvisiacich s požívaním alkoholu a vzájomné prepojenia s ďalšími rizikovými faktormi;

22.  pripomína, že na zabezpečenie účinného uplatňovania stratégie vo všetkých členských štátoch treba mať k dispozícii merateľné, časovo obmedzené ciele politiky a vhodné viacročné mechanizmy na monitorovanie pokroku; zdôrazňuje, že treba monitorovať uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov súvisiacich s alkoholom;

23.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne podporovali zlepšovanie ukazovateľov, zberu spoľahlivých údajov, porovnateľnosti a včasných analýz vzhľadom na konzumáciu alkoholu a jej zdravotných a sociálnych dôsledkov, aby vyčlenili primerané zdroje na zmenšenie záťaže v dôsledku zneužívania alkoholu a priamych a nepriamych nákladov pre spoločnosť, ktoré súvisia s problémami spôsobenými požívaním alkoholu, a aby presadzovali účinné zahrnovanie dôležitých údajov politík súvisiacich s požívaním alkoholu na úrovni EÚ a členských štátov za využívania spoločného dôkazového základu;

24.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby posilnili úsilie zamerané na ochranu mladých ľudí pred problémami súvisiacimi s požívaním alkoholu, najmä prísnym presadzovaním vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vekovej hranice a zabezpečením zodpovednej reklamy;

25.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby investovali do vzdelávania s cieľom zdôrazniť účinky škodlivého požívania alkoholu na zdravie a spoločnosť a zároveň podporovali umiernenosť a zodpovednosť pri konzumácii alkoholických nápojov;

26.  zdôrazňuje, že na propagáciu konzumácie alkoholu by sa nemali vynakladať verejné prostriedky s výnimkou propagačných opatrení, na ktoré sa vzťahujú nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 a 1308/2013;

27.  zdôrazňuje, že treba, aby členské štáty obmedzili predaj alkoholu pre osoby, ktoré nedosiahli zákonný vek na nákup alkoholu, vykonávaním pravidelných kontrolných opatrení, najmä v blízkosti škôl; vyzýva Komisiu, aby dôkladne riešila cezhraničný predaj alkoholu na internete; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby organizovali kampane na zlepšenie informovanosti o nebezpečenstvách nárazového nadmerného pitia, najmä pre neplnoleté osoby, a aby vyvíjali ďalšie úsilie o znižovanie počtu dopravných nehôd súvisiacich s jazdou pod vplyvom alkoholu;

28.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala uplatňovanie smernice 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách a aby posúdila revíziu tejto smernice, z hľadiska predaja alkoholu mladým ľuďom, a sponzorstvo spojené s alkoholom s cieľom obmedziť vystavovanie mladých ľudí marketingu alkoholických nápojov;

29.  vyzýva členské štáty a Komisiu, ako aj všetky zainteresované subjekty, aby preskúmali a posilnili kampane na zlepšenie informovanosti zamerané na škodlivosť konzumácie alkoholu, najmä pre ťarchavé ženy, a vplyv alkoholu na nenarodené dieťa;

30.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posúdili konkrétne opatrenia na obmedzenie konzumácie alkoholu, najmä u maloletých a vážne chorých osôb, chronicky chorých osôb alebo osôb s vážnymi závislosťami spojenými s konzumáciou alkoholu;

31.  vyzýva Komisiu, aby v stratégii zachovala finančnú podporu účinným projektom založeným na vedeckej báze a zameraným na problémy súvisiace s požívaním alkoholu a na pochopenie základných príčin nadmerného požívania alkoholu v rámci nového programu zdravia a programu Horizont 2020; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že jej finančná podpora bude smerovať len do projektov s dôslednou vedeckou metodikou a s objektívnym operátorom;

32.  vyzýva členské štáty, Komisiu a ďalšie zainteresované subjekty, aby diverzifikovali informačné kampane upozorňujúce na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje konzumácia alkoholu pre rôzne vekové skupiny, ako aj pre správanie za volantom, a na vplyv pitia na riadenie s cieľom prispôsobiť tieto kampane rôznym vekovým skupinám a zintenzívniť ich;

33.  vyzýva členské štáty, aby uplatňovali opatrenia v oblasti zlepšovania informovanosti a vzdelávania mladých ľudí ako súčasť stratégií zameraných na predchádzanie nadmernému požívaniu alkoholu a na šírenie najlepších postupov;

34.  vyzýva členské štáty, aby na základe stratégie WHO v oblasti požívania alkoholu zdokonaľovali včasné zisťovanie škodlivej konzumácie alkoholu v rámci primárnej starostlivosti, a to podporou preventívnych zdravotných vyšetrení a zabezpečením primeraných podporných služieb na liečbu porúch spôsobených konzumáciou alkoholu a súvisiacich chronických ochorení;

35.  zdôrazňuje, že pravidlá jednotlivých orgánov členských štátov musia prispievať k zlepšovaniu informovanosti o dôsledkoch nadmerného požívania alkoholu, k tomu, aby liečenie bolo dostupné a cenovo primerané osobám trpiacim poruchami spojenými s nadmernou konzumáciou alkoholu, a k zavedeniu programov preventívnych zdravotných vyšetrení a malých zásahov v prípadoch škodlivého a nebezpečného požívania alkoholu; vyzýva členské štáty, aby spolupracovali pri hľadaní riešení, ako pomôcť ľuďom, ktorí trpia poruchami, chronickými ochoreniami alebo vážnou závislosťou od alkoholu, vyliečiť sa a zbaviť sa závislosti;

36.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že hlavné služby poskytujúce pomoc ľuďom závislým od alkoholu sa v niektorých členských štátoch obmedzili;

37.  vyzýva členské štáty a ďalšie zainteresované subjekty, aby pokračovali v politikách a opatreniach na podporu zdravého životného štýlu vrátane správnej výživy, športu a zdravých rekreačných aktivít, aby tieto politiky a opatrenia posilňovali alebo rozvíjali, a zároveň uznali, že striedme požívanie alkoholických nápojov je významnou súčasťou kultúrneho života v mnohých členských štátoch a nemusí byť v rozpore so zdravým životným štýlom;

38.  vyzýva členské štáty, aby pozorne posúdili vhodnosť zavedenia vnútroštátnych politík zameraných na zabraňovanie predaja veľmi lacného alkoholu, za predpokladu, že tieto opatrenia zabezpečia účinnú ochranu zdravia a riadne zohľadnia zásady proporcionality a subsidiarity a očakávané stanovisko Súdneho dvora Európskej únie k zlučiteľnosti minimálnej cenovej politiky škótskej vlády s právnymi predpismi EÚ;

39.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby preskúmali existujúce právne predpisy a iniciatívy týkajúce sa informovania spotrebiteľa a príslušnej kultúry požívania alkoholu, aby tak vzdelávali a zlepšovali informovanosť o dôsledkoch škodlivého požívania alkoholu a aby zmenšovali škody spôsobené alkoholom; predovšetkým odporúča členským štátom, aby monitorovali reklamu na alkohol a jej vplyv na mladých ľudí a prijali vhodné opatrenia, ktorými obmedzia vystavovanie mladých ľudí tejto reklame;

40.  vyzýva Komisiu, aby posúdila existujúce európske právne predpisy vzhľadom na potrebu zlepšenia informovanosti spotrebiteľov o alkohole, čím by sa zabezpečilo, aby spotrebitelia mali informácie o obsahu alkoholu a kalórií bez toho, aby sa vytvárali prekážky pre jednotný trh; zdôrazňuje dôležitosť jasných, presných a efektívnych informácií o účinkoch a zdravotných rizikách konzumácie alkoholu; vyzýva Komisiu, aby posúdila zavedenie označovania na úrovni EÚ obsahujúceho upozornenie pre spotrebiteľov na nebezpečenstvo nápojov s obsahom alkoholu počas ťarchavosti a pri riadení motorových vozidiel;

41.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali vhodné stratégie a zintenzívnili kontroly s cieľom riešiť problém falšovania alkoholu, ako aj nezákonného a neregulárneho predaja alkoholu, čo má negatívny vplyv predovšetkým na najviac znevýhodnené časti spoločnosti a na mladých ľudí, a chrániť zemepisné označovanie v rámci Únie a celosvetovo prostredníctvom medzinárodných obchodných dohôd;

42.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
(3) Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 160.
(4) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia