Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2589(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0363/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.66
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0175

Приети текстове
PDF 526kWORD 133k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост
P8_TA(2015)0175RC-B8-0363/2015

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно втората годишнина от срутването на сградата „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2015/2589(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Бангладеш, и по‑специално резолюциите си от 18 септември 2014 г.(1), 16 януари 2014 г(2)., 21 ноември 2013 г.(3) и 14 март 2013 г.(4),

—  като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(5) и относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(6),

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Народна република Бангладеш за партньорство и развитие(7),

—  като взе предвид Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в промишлеността за готови облекла и плетива в Бангладеш,

—  като взе предвид съвместното изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, члена на Комисията, отговарящ за търговията, Сесилия Малстрьом, члена на Комисията, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен, и члена на Комисията, отговарящ за международното сътрудничество и развитие, Невен Мимица, по повод втората годишнина от трагедията със срутването на сградата „Рана Плаза“,

—  като взе предвид Декларацията на ООН от Йоханесбург относно устойчивото потребление и производство за насърчаване на социално и икономическо развитие,

—  като взе предвид Рамката за насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд на МОТ (2006 г., C-187) и Конвенцията относно безопасността на труда и здравето на работниците (1981 г., C-155), които не са ратифицирани от Бангладеш, както и съответните им препоръки (R-197); като взе предвид също така Конвенцията относно инспекцията по труда (1947 г., C-081), по която Бангладеш е страна, и нейните препоръки (R-164),

—  като взе предвид програмата на МОТ за по-добра работа за Бангладеш, изпълнението на която започна през октомври 2013 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681) и резултатите от общественото допитване относно работата на Комисията относно посоката на нейната политика за корпоративна социална отговорност след 2014 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 6 февруари 2013 г. относно „Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“(8) и относно „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“(9),

—  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека, които определят рамка както за правителствата, така и за дружествата по отношение на защитата и зачитането на правата на човека, и които бяха одобрени от Съвета по правата на човека през юни 2011 г.,

—  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека, приета на 26 юни 2014 г., с която се създава междуправителствена работна група с мандат за разработване на международен правно обвързващ инструмент за регулиране на дейностите на транснационалните корпорации,

—  като взе предвид Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) относно основните принципи и права в областта на труда,

—  като взе предвид Глобалния договор на ООН за права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция,

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент за създаване на система на Съюза за надлежна проверка по веригата на доставки (COM(2014)0111), насочен към транспонирането в законодателството на Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони,

—  като взе предвид законопроекта, свързан с надлежната проверка от дружества майки и дружества основни изпълнители (№ 2578), приет на първо четене от Националното събрание на Френската република на 30 март 2015 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 24 април 2013 г. „Рана Плаза“ — осеметажна сграда в Савар, близо до Дака, в която се помещаваха няколко фабрики за облекло, се срути, като причини смъртта на над 1100 души и раняването на близо 2500 души; като има предвид, че срутването на сградата „Рана Плаза“ беше най-страшният промишлен инцидент и най-смъртоносният дефект на неотговарящ на стандартите строеж в съвременната история на Бангладеш;

Б.  като има предвид, че най-малко 112 души загинаха в пожара във фабриката „Tazreen“ в района Ашулия, Дака, Бангладеш на 24 ноември 2012 г.; като има предвид, че пожарите във фабрики, срутванията на сгради и други злополуки, свързани със здравето и безопасността на работното място, не са ограничени само до сектора на производството на готови облекла в Бангладеш, а продължават да будят сериозна загриженост в други развиващи се и най-слаборазвити страни със силно производство на готови облекла, ориентирано към износ;

В.  като има предвид, че след изтичането на Споразумението относно мултифибрите и поради високата трудова интензивност на сектора за производство на готови облекла, развиващи се страни като Китай, Бангладеш, Индия и Виетнам се превърнаха в световни производители; като има предвид, че Бангладеш беше станал вторият по големина износител на облекла в света след Китай, като заетите в този сектор получаваха едни от най-ниските заплати в производството на облекла, докато текстилният сектор осигуряваше близо 85% от износа на страната; като има предвид, че 60% от производството на облекла беше предназначено за ЕС, който е най-големият пазар за износа на Бангладеш;

Г.  като има предвид, че в сектора на производството на готови облекла в Бангладеш работят около 4 милиона души, и че той косвено осигурява прехраната на 40 милиона души, около една четвърт от населението на Бангладеш; като има предвид, че секторът на производство на готови облекла допринесе значително за намаляване на бедността; като има предвид, че Бангладеш е постигнал значителен напредък по отношение на намаляването на неравнопоставеността между половете в обществото, като успешно постигна третата цел от Целите на хилядолетието за развитие на ООН в областта на равенството между половете, и като има предвид, че секторът на производството на готови облекла е допринесъл значително за това, тъй като 3,2 милиона от 4-те милиона души, работещи в него са жени; като има предвид, че назначаването на работа на жени в много случаи е допринесло за тяхното овластяване;

Д.  като има предвид, че реорганизирането на сектора на производство на готови облекла около модела на веригата на интегрираната стойност означаваше, че поръчките могат да бъдат осигурени единствено чрез подобряване на производителността и по-нататъшното понижаване на производствените разходи, което направи работната сила на Бангладеш и на други развиващи се страни особено уязвима; като има предвид, че Камбоджа и Шри Ланка, където икономиката силно зависи от сектора за производство на готови облекли, бяха засегнати от понижаване на заплатите въпреки рязкото разрастване на производствените съоръжения и увеличение на заетостта; като има предвид, че минималната работна заплата се увеличи значително в Бангладеш след трагедията със срутването на сградата „Рана Плаза“, но въпреки това все още не е достигнала това, което се счита за адекватно равнище за покриване на основните потребности;

Е.  като има предвид, че според различни източници над 600 работници от сектора за производство на облекло са загинали при пожари във фабрики в Бангладеш между 2006 г. и 2013 г., докато според организации за защита на правата на човека, нито един от собствениците или управителите на фабриките не е бил изправен пред съд;

Ж.  като има предвид, че срутилата се сграда „Рана Плаза“ е била построена незаконно и не е отговаряла на стандартите за безопасност; като има предвид, че след бедствието 32 фабрики в Бангладеш бяха окончателно затворени поради сериозни опасения във връзка с безопасността, а 26 фабрики са били частично затворени; като има предвид, че остават значителен брой фабрики, на които все още предстои да повишат своите стандарти до отговаряща на законите степен; като има предвид, че МОТ подкрепя инициативата на правителството на Бангладеш за провеждане на проверки на структурната стабилност на сградите и противопожарната и електрическата безопасност на близо 1800 фабрики за готови облекла, много от които са преустроени търговски или жилищни сгради;

З.  като има предвид, че на 24 април 2013 г. беше подписано „Споразумение за практическа договореност за плащанията, дължими на жертвите на злополуката в сградата „Рана Плаза“ и техните семейства“ (Доверителен фонд на донорите), за обезщетяване на пострадалите от злополуката и техните семейства, от представители на правителството на Бангладеш, местните производители на облекла и международни търговски марки за облекла, местни и международни синдикални организации и международни НПО; като има предвид, че сумата, определена за покриване на разходите по всички предявени искове възлиза на 30 милиона щатски долара; като има предвид, че към втората годишнина на трагедията, общата сума, събрана от доброволни корпоративни вноски, възлиза на около 27 милиона щатски долара, като е налице недостиг от 3 милиона;

И.  като има предвид, че финансовото обезщетение е основна икономическа подкрепа и че няма да бъде възможно да се изплатят медицинските разноски на пострадалите, които се нуждаят от дългосрочни медицински грижи, ако фондът остане недофинансиран; като има предвид, че Парламентът изрази съжаление, че общата сума, събрана от доброволни дарения на дружества към доверителния фонд, не е достигнала посочената цел и отбеляза, че един задължителен механизъм би бил от по-голяма полза за оцелелите и за семействата на жертвите;

Й.  като има предвид, че в резултат на трагичните събития в „Рана Плаза“, общественият отзвук, който те предизвикаха и призивите на Европейския парламент за действие, ЕС, съвместно с правителството на Бангладеш и МОТ, лансира на 8 юли 2013 г. Пакт за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в сектора на производството на готови облекла и плетива в Бангладеш (Пакта за устойчивост), по силата на който Бангладеш се ангажира да предприеме действия за подобряване на трудовите стандарти и условията на труд в сектора на производството на готови облекла в страната;

К.  като има предвид, че преди инцидента Бангладеш имаше само 92 инспектори, които трябваше да инспектират близо 5000 фабрики за готови облекла и други предприятия в страната; като има предвид, че правителството на Бангладеш пое ангажимент да наеме допълнителни 200 инспектори до края на 2013 г.;

Л.  като има предвид, че първият преглед на Пакта се състоя през октомври 2014 г., и доведе до заключението, че независимо от постигнатия добър напредък правителството на Бангладеш трябва да предприеме по-нататъшни важни стъпки, по-конкретно във връзка с подобряването и прилагането на трудовото право, подобряването на трудовите права в зоните за преработка на продукцията за износ („EPZ“) и наемането на повече инспектори по труда; като има предвид, че вторият преглед на Пакта ще се състои през есента на 2015 г.;

М.  като има предвид, че през юли 2013 г. беше изменен Закона за труда на Балгладеш; като има предвид, че въпреки че съдържа някои положителни реформи, като например в областта на здравословните и безопасни условия на труд, този закон продължава до голяма степен да не отговаря на международните стандарти по отношение на свободата на сдружаване и колективното договаряне, както беше подчертано от коментарите на експертната комисия на МОТ по Конвенции 87 и 98, включително ограничения на правото напълно свободно да се избират представители, многобройни ограничения на правото на стачка и широки административни правомощия за анулиране на регистрацията на синдикална организация, и като има предвид също така, че правителството многократно заяви, че не възнамерява да разглежда други изменения;

Н.  като има предвид, че Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш, което е правнообвързващо, беше подписано на 13 май 2013 г. от корпорации за производство на облекла, всеобщи и местни синдикални организации, НПО и групи, отстояващи правата на работниците, и че на 9 юли 2013 г. беше създаден Алианс за безопасни условия на труд в Бангладеш, който обедини 26 предимно северноамерикански търговски марки, но без участието на синдикални съюзи; като има предвид, че към момента 175 модни марки и и търговски марки за търговия на дребно са подписали Споразумението; като има предвид, че в рамките на Споразумението и Алианса са извършени проверки на 1904 фабрики, произвеждащи за износ;

О.  като има предвид, че правителството на Бангладеш все още не е приело правилата и разпоредбите за прилагане на Закона за труда от 2013 г. въпреки многократните обещания, като за последен път заяви, че ще ги приема през лятото на 2015 г.; като има предвид, че прилагането на закона е необходимо условие за допустимост за „Програмата за по-добра работа“ на МОТ и за функционирането на програмата за обучение в рамките на Алианса;

П.  като има предвид, че в Бангладеш 10% от работната сила в сектора на производството на готови облекла е заета в зоните за преработка на продукцията за износ (EPZ); като има предвид, че през юли 2014 г. правителството прие нов Закон за труда в EPZ, но че с него не изравнява правата на работниците в тези зони с тези на работниците, работещи на други места в Бангладеш; като има предвид, че въпреки че забраната на стачките изтече на 1 януари 2014 г., сдруженията за защита на правата на работниците нямат същите права и привилегии като синдикалните организации;

Р.  като има предвид, че от началото на 2013 г. в сектора за производство на облекла са регистрирани близо 300 нови синдикални организации; като има предвид, че през 2014 г. 66 заявления, представляващи 26% от всички подадени заявления, бяха отхвърлени; като има предвид, че дискриминацията, насочена срещу синдикалните организации, продължава да бъде много сериозен и бързо разрастващ се проблем; като има предвид, че според сигнали на синдикалните организации правителството на Бангладеш проактивно възпрепятства работниците и работодателите, които желаят да създадат свои собствени комисии по безопасността, в съответствие с изискванията на Споразумението;

С.  като има предвид, че Бангладеш е на 136 място от общо 177 държави по индекса на прозрачност и като има предвид, че корупцията е ендемична в глобалната верига на доставки на облекла и включва политическата класа, както и местни и многонационални корпорации;

Т.  като има предвид, че според Консорциума за права на работниците, производствената цена на всяка от седемте милиарда дрехи, които Бангладеш продава ежегодно на западни марки би се повишила с по-малко от 10 цента, ако страната повиши стандартите за безопасност в своите 5000 фабрики за производство на облекла до тези на западните страни в срок от 5 години; като има предвид, че не съществуват индикации, че цените на облеклата и текстилните изделия са се увеличили през последните две години;

У.  като има предвид, че секторът на производството на готови облекла явно е доминиран от големи търговци на дребно, маркови производители и търговци, които контролират световните производствени мрежи и директно определят условията за доставка; като има предвид, че производителите на облекла и текстил, в контекста на една глобализирана промишленост, често нямат друг избор освен да приемат по-ниски цени, да повишават стандартите за качество, да съкращават сроковете за доставка, да намаляват минималните количества и да поемат възможно най-висок риск; като има предвид, че са налице сериозни слабости по отношение на прозрачността и проследяемостта в глобалната верига на доставки; като има предвид, че достойните условия на труд в световната верига на доставки ще бъде основна точка от дневния ред на конференцията на МОТ през 2016 г.;

Ф.  като има предвид, че трагедията породи безпрецедентно търсене от страна на европейските потребители на повече информация относно произхода на стоките и условията на тяхното производство; като има предвид, че европейските граждани внесоха многобройни петиции и организираха кампании с искане за по-голяма отчетност от страна на марките за облекло за гарантиране на етичен начин на производство на техните продукти;

Х.  като има предвид, че като най-слаборазвита страна Бангладеш се ползва от безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС за всички свои продукти в рамките на инициативата „Всичко освен оръжие“, което обхваща 55% от износа на Бангладеш, голяма част от който облекла/текстилни изделия, и следователно е длъжна да осигури ефективното прилагане на редица основни конвенции на ООН/МОТ, свързани с правата на човека и трудовите права;

1.  Припомня жертвите във връзка с втората годишнина от трагедията в „Рана Плаза“ — една от най-страшните промишлени злополуки, които са се случвали; изразява отново своите съболезнования на опечалените семейства, както и на ранените и на получилите увреждания; подчертава, че тези загуби можеха да бъдат избегнати с по-добри системи за безопасност на работното място;

2.  Припомня, че координационният комитет „Рана Плаза“ създаде Доверителния фонд на донорите за „Рана Плаза“ с цел доброволно събиране на дарения от дружества, за да се обезщетят жертвите и семействата; изразява съжаление, че 3 милиона щатски долара от 30-те милиона щатски долара обезщетения бяха все още неизплатени към април 2015 г. и настоятелно призовава международните марки, които са получавали доставки от „Рана Плаза“ или които имат значими връзки с Бангладеш, правителството на Бангладеш и Бангладешката асоциация на производителите и износителите на облекла (BGMEA) да осигурят незабавното изплащане на всички дължими обезщетения;

3.  Осъжда факта, че около една трета от дружествата, за които се счита, ме имат връзки с този комплекс от фабрики, като Adler Modemarkte, Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, J.C. Penney, Manifattura Corona, NKD, PWT или YesZee, все още не са направили своите вноски в Доверителния фонд на донорите; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че след месеци отлагане Бенетон предостави 1,1 милиона щатски долара в Доверителния фонд на донорите за „Рана Плаза“, въпреки че необходимата вноска се изчислява на много по-голяма сума въз основа на платежоспособността на дружеството и като се има предвид степента му на ангажираност с „Рана Плаза“; изразява също така съжаление, че търговските марки, свързани с „Рана Плаза“, са предоставили недостатъчни дарения, като по този начин не са поели отговорност спрямо жертвите, включително Манго, Маталан и Индитекс, които отказаха да разкрият размера на дарените суми, докато други, като Уолмарт и Чилдрънс плейс, са внесли минимални суми;

4.  Отбелязва, че обезщетението за пожара във фабриката „Tazreen“ понастоящем се договаря на същата основа като споразумението за „Рана Плаза“, изразява дълбоко съжаление за продължаващите забавяния и призовава обезщетенията да бъдат предоставяни на време;

5.  Приветства предприетите стъпки в посока установяване на постоянна национална схема за застраховка срещу злополука на работното място и насърчава правителството на Бангладеш да спази ангажимента си в рамките на Националния тристранен план за действие във връзка с това; призовава Комисията да подкрепи подобно усилия, когато е целесъобразно, и все пак отбелязва, че докато настоящите усилия за обезщетяване продължават да не са приключили, това ще продължи да бъде пречка пред напредъка в тази област;

6.  Призовава Комисията, правителствата на държавите членки на ЕС, и други страни да разгледат предложения за задължителни регулаторни рамки, които да гарантират, че достъпът до правни средства за защита и обезщетение се основава на потребностите и отговорността, а не само върху способността на кампанийни групи да назовават и порицават или доброволните усилия на дружествата;

7.  Приветства инициативата на ЕС за създаването на Пакта, чиято цел е осигуряването на ново начало в областта на здравето и безопасността на работното място, условията на труд, спазването на трудовите права и насърчаването на отговорно поведение на стопанските субекти в сектора на производството на готови облекла в Бангладеш;

8.  Отбелязва заключенията от първия преглед на Пакта през октомври 2014 г., който отбеляза добър напредък от страна на органите на Бангладеш, и признава приноса на Пакта за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд във фабриките за производство на готови облекла; по тази причина призовава настоятелно правителството на Бангладеш да се ангажира в още по-голяма степен за активно изпълнение на всички ангажименти по Пакта като въпрос с най-висок приоритет; е убеден, че съществен напредък по всички свързани с условията на труд и безопасността въпроси, и по-специално по отношение на зачитането на трудовите права, трудовите инспекции, достойното заплащане, структурната стабилност на сградите и здравословните и безопасни условия на труд и отговорното поведение на стопанските субекти, може да бъде постигнат от втория преглед на Пакта, който следва да се състои през есента на 2015 г.;

9.  Отбелязва предприетите от Бангладеш стъпки за изменение на неговия Закон за труда след бедствието в „Рана Плаза“, като укрепи основните права в областта на здравословните и безопасни условия на труд и трудовите права; изразява съжаление, че не са предприети действия по редица ограничения на свободата на сдружаване на работниците и че законът все още не отговаря на изискванията на основните конвенции на МОТ;

10.  В съответствие с ангажиментите съобразно Пакта настоятелно призовава правителството и парламента на Бангладеш да приемат, като абсолютен приоритет, необходимите правила и разпоредби за гарантиране на ефективното прилагане на закона, в тясна консултация с Тристранния консултативен съвет и като се отдели специално внимание на изпълнението на конвенции 87 и 98 на МОТ относно свободата на сдружаване и колективното договаряне;

11.  Изразява загриженост във връзка с положението в зоните за преработка на продукцията за износ, където синдикалните организации продължават да бъдат забранени, а условията на труд и стандартите за здравословни и безопасни условия на труд са недостатъчно добри, и подчертава, че работниците там следва да се ползват от същите основни правни свободи и стандарти за безопасност като работниците в другите райони в страната; изразява дълбоко съжаление, че предложеният Закон за труда в зоните за преработка на продукцията за износ продължава да забранява на работниците да формират синдикални организации в тези зони и посочва, че сдруженията за социално подпомагане на работниците в никакъв случай не притежават права и привилегии, съпоставими с тези на синдикалните организации; настоятелно призовава правителството на Бангладеш незабавно и изцяло да разшири обхвата на Закона за труда, като включи зоните за преработка на продукцията за износ;

12.  Приветства увеличението на минималната работна заплата в сектора на промишлеността за готови облекла със 77% от 35 EUR на 62 EUR месечно и насърчава по-широкото му приложение; отбелязва при все това, че на практика минималната работна заплата в промишлеността за производство на облекла все още не покрива основните потребности на работниците и че тя следва да възлиза най-малко на 104 EUR за целта, и призовава правителството на Бангладеш да определи заплата, осигуряваща най-малкото жизнен минимум, в тясна консултация със синдикалните организации и служителите; освен това настоятелно призовава правителството да гарантира, че всички фабрики за облекло действително изплащат дължимите заплати;

13.  Приветства регистрацията на приблизително 300 нови синдикални организации в сектора на производството на облекла от началото на 2013 г., с което техният брой в този сектор се удвои, но изразява загриженост, че през 2014 и 2015 г. процесът на регистрация е отбелязал спад; насърчава органите на Бангладеш да продължат първоначалната положителна тенденция за постигане на целите за адекватно представителство на четирите милиона работници в сектора на промишлеността за готови облекла;

14.  Изразява дълбока загриженост във връзка с докладите, съгласно които новоучредените синдикални организации са подложени на дискриминация, уволнения и репресии; изразява възмущението си от широко разпространената дискриминация, насочена срещу синдикалните организации, която е подчертана от доказани действия за сплашване, тормоз и физическо насилие срещу представители на работниците, в т.ч. убийството на синдикалния лидер Аминул Ислам; настоятелно призовава правителството на Бангладеш за ефективно справяне с нелоялните трудови практики чрез прилагане на необходимите мерки за предотвратяване, разследване и преследване на нарушения по бърз и прозрачен начин с цел да се сложи край на безнаказаността и да се подведат под съдебна отговорност убийците на Аминул Ислам; е убеден, че подходящото обучение и повишаването на осведомеността относно трудовите права е ефективен начин за намаляване на дискриминацията срещу синдикалните организации;

15.  Счита, че наличието на демократични синдикални структури играе важна роля за повишаване на стандартите по отношение на опазването на здравето на работниците и безопасните условия на труд, например трайното развитие на ръководени от работниците комисии по безопасността във всички фабрики; подчертава също така значението на достъпа на синдикалните организации до фабриките с цел да обучат работниците как да защитават своите права и безопасност, включително правото си на отказ на опасен труд;

16.  Приветства ангажимента, поет от правителството за преустройство на Отдела за инспекции на фабрики и обекти (Department of Inspections of Factories and Establishments, DIFE), в който се очаква да работят 993 служители и да включва 23 регионални служби, за модернизирането на неговата служба за инспекции през януари 2014 г. и за приемането на национална политика за здравословни и безопасни условия, както и на единни стандарти за инспекция на здравословните и безопасни условия; призовава Комисията и международните партньори да предоставят техническа помощ и да обменят най-добри практики, които да подпомагат модернизацията на DIFE; призовава правителството на Бангладеш да изпълни своите ангажименти във връзка с инспекцията на труда и да спазва Конвенция 81 на МОТ; приветства закриването на фабрики, които не отговарят на стандартите за безопасност;

17.  Изразява все така загриженост по повод твърденията за ендемична корупция в Бангладеш между инспекторите в областта на здравето и безопасността и собствениците на фабрики за облекло и призовава за полагане на повече усилия за борба срещу такива практики;

18.  Разбира трудностите, свързани с постигането на напредък при назначаването на инспектори, които произтичат от необходимостта хората да бъдат подходящо обучени съобразно единен стандарт и хармонизирани оперативни процедури, преди реално да поемат функциите си; изразява съжаление при все това, че целта да бъдат наети 200 инспектори до края на 2013 г. все още не е изпълнена, тъй като понастоящем са назначени 173 души, и подчертава, че 200 инспектори са далеч под необходимото за упражняването на надзор над промишленост с 4 милиона работници;

19.  Приветства факта, че Споразумението и Алиансът са приключили проверките на всички фабрики, които попадат в рамките на техните правомощия, и са завършили над 400 планове за корективни действия; настоятелно призовава правителството на Бангладеш да допълни тези действия с бързата проверка на производствените помещения под негова отговорност и да приеме подходящи корективни действия; подкрепя важната работа на МОТ в подкрепа на гарантирането на тези действия; приветства ангажимента на производителите, които желаят да повишат стандартите и призовава всички заинтересовани страни да гарантират правилното изпълнение на плановете за корективни действия;

20.  Приветства факта, че до момента повече от 250 модни марки и марки за търговия на дребно, които си доставят готови облекла от Бангладеш, подписаха Споразумението или Алианса, за да координират своите усилия за подпомагане на повишаването на безопасността на фабриките в Бангладеш, които ги снабдяват; насърчава в този контекст други дружества, включително малки и средни предприятия (МСП), да се присъединят към Споразумението; подчертава необходимостта от подходящо участие на всички заинтересовани страни за ефективно прилагане на Споразумението и насърчава прилагането на сходни споразумения и в други високорискови държави;

21.  Насърчава страните по Споразумението и Алианса да подобрят сътрудничеството помежду си и да обменят редовно доклади от проверки във фабрики, за да се избегне дублиране на дейността, както и двойни стандарти; призовава Алианса също така да публикува своите доклади на бенгалски език, включително онлайн, и да ги предоставя, придружени със снимки, така че да бъдат достъпни за всички в страната;

22.  Счита, че глобалните търговци на дребно и производителите на маркови облекла носят голяма част от отговорността, с оглед на настоящите модели на производство, за затрудненото подобряване на условията на труд и повишаване на заплатите в държавите производителки; е убеден, че биха могли да бъдат създадени по-справедлива структура на пазара и по-справедливи социални условия, ако тези предприятия гарантират, по цялата дължина на своите вериги на доставки, пълно спазване на основните трудови стандарти на МОТ, международно признатите стандарти за корпоративна социална отговорност, и по-конкретно наскоро актуализираните Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, десетте принципа на Глобалния договор на ООН, стандарта ISO 26000 с насоки относно социалната отговорност, Тристранната декларация на МОТ за принципите относно мултинационалните предприятия и социалната политика и Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; приветства водещата инициатива на Комисията относно отговорното управление на веригата на доставки в сектора за производство на облекла, като взема под внимание вече съществуващите национални инициативи в Германия, Нидерландия, Франция и Дания, и счита, че ЕС има възможността и задължението да бъде на челно място в света по отношение на отговорността в рамките на веригата на доставки;

23.  Счита, че достъпът до информация в сектора за производство на облекла е често пъти най-важната пречка за справяне с нарушенията на правата на човека в глобалната верига на доставки и че е необходима задължителна система за докладване, която да осигурява информация, свързваща всички участници по веригата за създаване на стойност на даден продукт, от мястото на производство до търговците на дребно; счита, че е необходимо ново законодателство на ЕС, за да се създаде правно задължение за корпоративна надлежна проверка за дружествата от ЕС, които изместват производството си в трети държави, включително мерки за осигуряване на проследяемост и прозрачност, в съответствие с Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека и Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия;

24.  Призовава Съвета и Комисията да включат задължителна клауза с изпълнителна сила относно корпоративната социална отговорност (КСО) във всички двустранни търговски и инвестиционни споразумения, подписвани от ЕС, която да обвързва европейските инвеститори с принципите на КСО, определени на международно равнище, включително с актуализацията от 2010 г. на Насоките на ОИСР и стандартите, определени от ООН, МОТ и ЕС; изисква в бъдещите търговски споразумения на ЕС с трети държави здравословните и безопасни условия на труд да заемат по-значимо място като част от програмата за достоен труд и ЕС да осигурява техническа подкрепа за прилагането на тези разпоредби, така че те да не представляват пречка за търговията;

25.  Признава, че заетостта в сектора за производство на облекла е помогнала на милиони бедни жени от селските райони в Бангладеш и на други места да избягат от лишенията и зависимостта от подкрепата на мъжете; отбелязва, че работната сила извън профсъюзите се състои основно от неквалифицирани работници и жени в сектора на промишлеността за готови облекла в развиващите се страни; признава, че напредъкът по отношение на правата и защитата на работниците е от основно значение за овластяването на жените и подчертава, че е необходимо да се увеличи представителството на жените в синдикалните организации, включително новосъздадените синдикалните организации в Бангладеш, и приветства Пакта за признаването на значението на участието на жените в подобряването на трудовите стандарти;

26.  Отбелязва, че инициативата „Всичко освен оръжие“ изигра важна роля в икономическото развитие на Бангладеш и допринесе за подобряването на материалните условия на милиони хора, по-специално на жените; е убеден въпреки това, че без солидно обвързване с условия по отношение на правата на човека и трудовите права, съществува риск инициативата и Общата схема за преференции да понижат още повече ниските стандарти в областта на защитата на работниците и да подкопаят достойните условия на труд; призовава Комисията да провери дали Бангладеш спазва конвенциите в областта на правата на човека, трудовото право и околната среда в рамките на Общата схема за преференции и да докладва на Парламента; подчертава, че държавите, които постигат добър напредък по отношение на социалните и трудовите стандарти, следва да бъдат насърчавани чрез запазване на пълния достъп до пазара за техните стоки;

27.  Насърчава г-жа Могерини, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, и г-жа Малстрьом, член на Комисията, да продължат да включват ратифицирането на основните стандарти на МОТ, проверката за здравословни и безопасни условия на труд и свободата на сдружаване в обсъжданията с Бангладеш относно продължаване на преференциалната търговия;

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Европейската служба за външна дейност, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на ООН по правата на човека, правителството и парламента на Бангладеш и генералния директор на МОТ.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0024.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0045.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0516.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0100.
(5) OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 31.
(6) OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101.
(7) ОВ L 118, 27.4.2001 г., стр. 48.
(8) Приети текстове, P7_TA(2013)0049.
(9) Приети текстове, P7_TA(2013)0050.

Правна информация - Политика за поверителност