Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0367/2015

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0176

Приети текстове
PDF 481kWORD 89k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Извънредният Европейски съвет (23 април 2015 г.) — Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище
P8_TA(2015)0176RC-B8-0367/2015

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(1),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 май 2014 г. относно изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието,

—  като взе предвид разискванията относно положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията, проведени в Парламента на 25 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(2),

—  като взе предвид инициативата на ВКБООН за Централното Средиземноморие и предложенията на ВКБООН за справяне с настоящите и бъдещите случаи на пристигащи лица, търсещи убежище, и пристигащи бежанци и мигранти в Европа,

—  като взе предвид плана за действие от 10 точки относно миграцията, приет на съвместното заседание на Съвета по външни работи и на Съвета по вътрешни работи на 20 април 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на специалната среща на високо равнище на Съвета на ЕС относно бежанската криза в региона на Средиземноморието, проведена на 22 април 2015 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че по данни на Международната организация по миграция, над 1500 души са загинали в Средиземно море от началото на тази година;

Б.  като има предвид, че според Международната организация по миграция приблизително 23 918 мигранти са достигнали италианското крайбрежие, считано от 1 януари 2015 г.; като има предвид, че според гръцките органи 10 445 мигранти са били спасени от гръцката брегова охрана в Егейско море през първото тримесечие на 2015 г.;

В.  като има предвид, че италианските морски сили, италианската брегова охрана, италианският флот и различни търговски кораби извършват непрекъснати операции за спасяване на бедстващи мигранти в Средиземно море и са спасили около 10 000 мигранти за шест дни, считано от петък, 10 април, до четвъртък, 16 април 2015 г.;

Г.  като има предвид, че в рамките на последната операция, посветена единствено на издирвателни и спасителни операции в Средиземно море, „Маре нострум“, бяха спасени 150 810 мигранти в продължение на 364-дневен период; като има предвид, че първоначалните данни не сочат намаляване на броя на мигрантите, прекосяващи Средиземно море към настоящия момент;

Д.  като има предвид, че по-голяма част от хората, които се опитват да прекосят Средиземно море, бягат от конфликти или преследване в Сирия, Ирак, Еритрея и Сомалия; като има предвид, че около 700 мигранти са изчезнали и съществуват опасения, че са се удавили, след като претовареният дървен риболовен кораб, на който са били качени, се е преобърнал близо до Либия, докато португалски търговски кораб е идвал на помощ, в късните часове на събота, 18 април 2015 г.; като има предвид, че има сведения, че един от оцелелите е информирал италианските органи, че е възможно на борда да е имало до 950 души; като има предвид, че по-рано този месец се е случила подобна трагедия, при която, според сведенията, около 400 мигранти са загубили живота си в морето, когато дървен риболовен кораб, превозващ около 550 души, се е преобърнал;

Е.  като има предвид, че съвместната операция „Тритон“, координирана от Frontex, стана напълно оперативна на 1 ноември 2014 г. с първоначален бюджет в размер на едва 2,9 милиона евро на месец в сравнение с над 9 милиона евро на месец за „Маре нострум“; като има предвид, че над 24 400 незаконни мигранти са спасени по централния средиземноморски път от началото на съвместната операция „Тритон“, включително почти 7 860 души с участието на сили и средства, съфинансирани от Frontex;

Ж.  като има предвид, че куриерите и трафикантите на хора се възползват от незаконната миграция и излагат на риск живота на мигрантите заради собствената си финансова печалба, отговорни са за хиляди смъртни случаи и представляват сериозно предизвикателство за ЕС и държавите членки; като има предвид, че трафикантите реализират печалба в размер на 20 милиарда евро годишно от престъпната си дейност; като има предвид, че според Европол организираните престъпни групи, активно улесняващи транспортирането на незаконни мигранти през Средиземно море, са свързани с трафик на хора, наркотици, огнестрелни оръжия и тероризъм; като има предвид, че на 17 март 2015 г. Европол стартира съвместния си оперативен екип „Маре“ за борба с тези престъпни групи;

З.  като има предвид, че регионалната нестабилност и конфликтите се отразяват върху масовия приток на мигранти и потоците на разселените лица и следователно – върху броя на лицата, които се опитват да стигнат до ЕС; като има предвид, че бързата експанзия на „Ислямска държава“ и Даиш в съседните райони на конфликт в крайна сметка ще има въздействие върху масовия приток на мигранти и потоците разселени лица;

1.  Изразява дълбоко съжаление и тъга по повод на нееднократната трагична загуба на човешки живот в Средиземно море; настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да продължат да развиват съществуващото сътрудничество и да направят всичко възможно, за да предотвратят нови случаи на загуба на човешки живот в морето; призовава ЕС и държавите членки да направят всичко възможно, за да идентифицират телата и изчезналите лица и да информират техните роднини;

2.  Призовава ЕС и държавите членки да предоставят необходимите ресурси, за да се гарантира, че задълженията за издирване и спасяване се изпълняват ефективно и съответно, че са подходящо финансирани; призовава държавите членки да продължат да показват солидарност и ангажимент чрез увеличаване на своите вноски в бюджетите и операциите на Frontex и EASO; ангажира се да предостави на тези агенции ресурсите (персонал и оборудване), необходими за изпълнение на техните задължения, чрез бюджета на ЕС и съответните му фондове;

3.  Отново заявява необходимостта ЕС да базира своя отговор на последните трагични събития в Средиземно море на солидарността и на справедливото споделяне на отговорността, както е посочено в член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и да възприеме всеобхватен европейски подход; подчертава отново необходимостта ЕС да подобри справедливото разпределение на отговорностите и солидарността по отношение на държавите членки, които посрещат най-голям брой бежанци и лица, търсещи убежище, в абсолютни или относителни стойности;

4.  Приветства ангажимента на Европейския съвет за укрепване на операцията на ЕС „Тритон“ чрез увеличаване на финансирането и на активите; настоятелно призовава ЕС да установи ясен мандат за „Тритон“, така че да разшири нейната област на дейност и мандата ѝ за операции по издирване и спасяване на равнище ЕС;

5.  Призовава за солидна и постоянна европейска хуманитарна спасителна операция, която подобно на „Маре нострум“ да действа в открито море и за която всички държави членки да допринасят с финансови средства, оборудване и капацитет; настоятелно призовава ЕС да съфинансира подобна операция;

6.  Приветства предложението на Европейския съвет за съвместно разглеждане на молбите за предоставяне на убежище с подкрепата на екипи на EASO; призовава Комисията да разшири мандата на EASO, за да увеличи нейната оперативна роля при обработването на молбите за предоставяне на убежище;

7.  Призовава държавите членки да се възползват в пълна степен от съществуващите възможности за издаване на хуманитарни визи в своите посолства и консулски служби; във връзка с това изтъква, че Съветът следва да обмисли сериозно възможността за прибягване до Директивата за временна закрила от 2001 г. или до член 78, параграф 3 от ДФЕС, с които се предвижда механизъм за солидарност в случай на масов и внезапен приток на разселени лица;

8.  Призовава държавите членки да увеличат приноса си за действащите програми за презаселване, особено онези държави членки, които не са давали принос;

9.  Призовава Комисията да установи обвързваща квота за разпределяне на търсещите убежище лица между всички държави членки;

10.  Подчертава необходимостта да се насърчава политиката за доброволно връщане, като се гарантира спазване на правата на всички мигранти и се осигурява сигурен и законосъобразен достъп до системата на ЕС за получаване на убежище, при пълно зачитане на принципа на забрана за връщане;

11.  Приветства факта, че ЗП/ВП и латвийското председателство незабавно свикаха извънредно съвместно заседание на министрите на външните работи и на министрите на вътрешните работи в Люксембург, и приветства факта, че държавите членки незабавно свикаха извънредна среща на високо равнище, с цел да се намерят общи решения в отговор на кризисното положение в Средиземноморието; отбелязва, че беше проведено обширно първо разискване относно възможностите за спасяване на човешки живот, борбата срещу нелегалните куриери и трафикантите и поделянето на отговорността по отношение на приемането и закрилата между държавите членки; подчертава, че държавите членки трябва да продължат да развиват този ангажимент, и изразява съжаление във връзка с липсата на ангажимент от страна на Европейския съвет за създаване на надежден общоевропейски обвързващ механизъм за солидарност;

12.  Призовава за бързо и цялостно транспониране и ефективно прилагане на Общата европейска система за убежище от всички участващи държави членки, като по този начин се гарантират общи европейски стандарти, включително условията за приемане на лицата, търсещи убежище, и зачитането на основните права, съгласно действащото законодателство.

13.  Призовава за по-тясна координация на политиките на ЕС и на държавите членки за преодоляване на първопричините за миграцията; подчертава необходимостта от всеобхватен подход на ЕС, който ще засили съгласуваността на вътрешните и външните политики на Съюза, и по-специално неговата обща външна политика и политика на сигурност, политиката за развитие и политиката по отношение на миграцията; призовава за засилване на сътрудничеството на ЕС с държавите партньори от Близкия изток и Африка, с цел насърчаване на демокрацията, основните свободи и права, сигурността и благоденствието;

14.  Настоятелно призовава държавите членки и третите държави да установят възможно най-строги наказателни санкции срещу трафика на хора и незаконното превеждане през граница, както към ЕС, така и на неговата територия, а също така и срещу отделни лица или групи, които експлоатират уязвимите мигранти в ЕС, като същевременно се гарантира, че физическо лице, което е помогнало на лица, търсещи убежище, и на плавателни съдове в опасност, няма да бъде подлагано на наказателно преследване;

15.  Призовава държавите членки да работят в тясно сътрудничество с Европол, Frontex, EASO и Евроюст с цел борба срещу трафикантите на хора и престъпните мрежи за превеждане през граница, откриване и проследяване на тяхното финансиране и определяне на начина им на действие, за да не им се дава възможност да печелят пари, като излагат на риск живота на мигрантите; подчертава, че е необходимо да се засили сътрудничеството с трети държави, по‑специално граничещите с Либия, което е крайно необходимо, за да бъдат успешно премахнати тези престъпни мрежи, както по отношение на обучението в областта на правоприлагането, така и по отношение на предоставянето на информационни услуги; подчертава необходимостта третите държави да зачитат международното право по отношение на спасяването на човешки живот по море и да гарантират защитата на бежанците и зачитането на основните права;

16.  Подчертава, че за да се спре потокът от бежанци и икономически мигранти, трябва да се предприемат мерки по отношение на първопричините за насилието и изоставането в развитието в държавите на произход; изтъква в тази връзка, че значителното подобряване на управленските структури чрез изграждането на ефективни и приобщаващи публични институции, гарантирането на изграждането на капацитет в системите на третите държави за предоставяне на убежище, установяването на принципите на правовата държава и борбата срещу системната корупция на всички нива, както и насърчаването на правата на човека и демокрацията, трябва да бъдат основните приоритети на всички правителства в страните на произход;

17.  Отново изразява своята подкрепа за всички ръководени от ООН преговори за възстановяване на демократичната държавната власт в Либия и за ангажимента за повишаване на усилията за справяне с конфликтите и нестабилността в Либия и Сирия; подчертава, че създаването на регионална стабилност в районите на конфликт е от ключово значение, за да намалее по-нататъшното разселване на лица;

18.  Припомня, че целта на настоящата резолюция е да откликне на неотдавнашните трагични събития в Средиземно море и на заключенията на Европейския съвет от 23 април 2015 г. и да предложи пакет от спешни мерки, които да бъдат предприети незабавно, като се има предвид, че комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи — комисията, отговаряща за тези въпроси — в момента изготвя доклад, в който ще бъдат отразени средносрочните и дългосрочните насоки на Парламента за политиката в областта на миграцията;

19.  Призовава Комисията да разработи и представи амбициозна европейска програма за миграцията, която да взема предвид всички аспекти на миграцията;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0448.
(2) Приети текстове, P8_TA(2014)0105.

Правна информация - Политика за поверителност