Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2660(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0367/2015

Debatter :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0176

Antagna texter
PDF 259kWORD 304k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik
P8_TA(2015)0176RC-B8-0367/2015

Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 om de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (2015/2660(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 och tilläggsprotokollet till denna,

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa(1),

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 22 maj 2014 om genomförande av meddelandet om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet,

–  med beaktande av debatten om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU, som hölls i parlamentet den 25 november 2014,

–  med beaktande av sin resolution av den 17 december 2014 om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU(2),

–  med beaktande av UNHCR:s initiativ för centrala Medelhavsområdet och UNHCR:s förslag för att bemöta nuvarande och framtida ankomster av asylsökande, flyktingar och migranter i Europa,

–  med beaktande av den handlingsplan i tio punkter som togs fram vid utrikesrådets och RIF-rådets gemensamma möte den 20 april 2015,

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets särskilda toppmöte om flyktingkrisen i Medelhavet den 22 april 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt Internationella organisationen för migration (IOM) har över 1 500 människor mist livet i Medelhavet sedan början av detta år.

B.  Enligt IOM har ca 23 918 migranter nått Italiens kust sedan den 1 januari 2015. Enligt de grekiska myndigheterna räddades 10 445 migranter av den grekiska kustbevakningen i Egeiska havet under första kvartalet 2015.

C.  Italienska marinstyrkor, landets kustbevakning och flotta samt flera lastfartyg har genomfört otaliga räddningsinsatser för att hjälpa migranter i nöd på Medelhavet, och lyckades rädda omkring 10 000 migranter under sexdagarsperioden mellan fredagen den 10 april och torsdagen den 16 april 2015.

D.  Den senaste insats som uteslutande gick ut på att söka efter och rädda människor i Medelhavet, Mare Nostrum, räddade 150 810 migranter under 364 dagar. Enligt de första uppskattningarna har antalet migranter som korsar Medelhavet inte minskat i detta läge.

E.  En stor del av de personer som försöker ta sig över Medelhavet flyr från konflikt eller förföljelse i Syrien, Irak, Eritrea, Somalia och Libyen. Så många som 700 migranter saknas och befaras ha drunknat efter att en fiskebåt av trä där flyktingarna hade trängts ihop kapsejsade nära Libyen när ett portugisiskt lastfartyg var på väg för att rädda dem sent på lördagen den 18 april 2015. En av de överlevande ska ha informerat de italienska myndigheterna om att det kan ha funnits så många som 950 ombord. En liknande tragedi inträffade tidigare i april, då omkring 400 migranter uppges ha mist livet till havs efter att en fiskebåt av trä med uppskattningsvis 550 personer ombord kapsejsade.

F.  Den gemensamma insatsen Triton, som samordnas av Frontex, blev fullt operativ den 1 november 2014. Den har en grundbudget på endast 2,9 miljoner euro per månad jämfört med över 9 miljoner euro per månad för Mare Nostrum. Sedan den gemensamma insatsen Triton inleddes har fler än 24 400 irreguljära migranter räddats på den centrala Medelhavsrutten, inbegripet de närmare 7 860 migranter som räddats med hjälp av insatser som samfinansierats av Frontex.

G.  Människosmugglare och människohandlare utnyttjar den irreguljära migrationen och sätter migranternas liv på spel för egen ekonomisk vinning, bär ansvaret för tusentals dödsfall och utgör ett allvarligt problem för EU och medlemsstaterna. Människosmugglare gör varje år vinster på 20 miljarder euro genom sin kriminella verksamhet. Enligt Europol har de organiserade kriminella grupper som aktivt underlättar transporter av irreguljära migranter över Medelhavet kopplats till människosmuggling, narkotika, skjutvapen och terrorism. Den 17 mars 2015 inleddes arbetet i Europols gemensamma operativa grupp Mare för att bekämpa dessa kriminella grupper.

H.  Regional instabilitet och regionala konflikter påverkar den massiva tillströmningen av migranter och strömmarna av fördrivna personer, och därmed antalet personer som försöker ta sig till EU. Den snabba framväxten av IS och Daish i angränsande konfliktområden kommer i slutändan att påverka migrationstillströmningen och strömmarna av fördrivna personer.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt och uttrycker sin sorg över att liv än en gång har gått till spillo i Medelhavet, och uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att stärka det befintliga samarbetet och göra allt de kan för att förhindra ytterligare dödsolyckor till havs. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att identifiera kropparna och de saknade personerna, och att informera deras anhöriga.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att tillhandahålla de resurser som behövs för att säkerställa att sök- och räddningsskyldigheter verkligen fullgörs, och att de således får den finansiering de behöver. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att visa solidaritet och engagemang genom att öka sina bidrag till Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågors (Easo) budgetar och insatser. Parlamentet åtar sig att se till att dessa organ, genom EU:s budget och dess för ändamålet relevanta medel, får de resurser (personal och utrustning) de behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

3.  Europaparlamentet upprepar att EU måste grunda sin reaktion på de senaste tragedierna i Medelhavet på solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, vilket anges i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och arbeta utifrån en europeisk helhetssyn. Parlamentet upprepar att EU måste göra mer för att skapa en rättvis ansvarsfördelning och solidaritet gentemot de medlemsstater som tar emot flest flyktingar och asylsökande, i såväl absoluta som i relativa termer.

4.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets åtagande att stärka EU:s Tritoninsats genom ökade anslag och medel. Parlamentet kräver att EU ska inrätta ett tydligt mandat för Triton, för att man ska kunna bredda dess insatsområde och utöka dess mandat för sök- och räddningsinsatser på EU-nivå.

5.  Europaparlamentet efterlyser en solid och permanent humanitär EU-räddningsinsats, som liksom Mare Nostrum skulle vara verksam på öppet hav och till vilken alla medlemsstater skulle bidra såväl finansiellt som med utrustning och tillgångar. Parlamentet uppmanar med eftertryck EU att samfinansiera en sådan insats.

6.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets förslag om att asylansökningar ska hanteras gemensamt med stöd av Easo-grupper. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidga Easos mandat för att öka dess operativa roll i hanteringen av asylansökningar.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo utnyttja de möjligheter som finns att utfärda viseringar av humanitära skäl vid sina ambassader och konsulat. I detta sammanhang betonar parlamentet att rådet allvarligt bör överväga möjligheten att tillämpa direktivet om tillfälligt skydd från 2001 eller artikel 78.3 i EUF-fördraget, som båda föreskriver en solidaritetsmekanism i samband med en massiv och plötslig tillströmning av fördrivna personer.

8.  Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att bidra i högre grad till befintliga vidarebosättningsprogram, särskilt de medlemsstater som inte alls har lämnat några bidrag.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa bindande kvoter för fördelningen av asylsökande bland samtliga medlemsstater.

10.  Europaparlamentet framhåller att en politik för frivilligt återvändande måste uppmuntras, samtidigt som skyddet av alla migranters rättigheter garanteras och säker och laglig tillgång till EU:s asylsystem tryggas, med vederbörlig respekt för principen om non-refoulement.

11.  Europaparlamentet välkomnar att vice ordföranden/den höga representanten och det lettiska ordförandeskapet omedelbart sammankallade ett extra gemensamt rådsmöte för utrikesministrarna och inrikesministrarna i Luxemburg, och att medlemsstaterna omedelbart sammankallade ett extra toppmöte för att finna gemensamma lösningar som svar på krissituationen i Medelhavet. Parlamentet noterar att det fördes en bred inledande debatt om möjligheter att rädda liv, bekämpa människosmugglare och människohandlare samt dela ansvaret för mottagande och skydd mellan medlemsstaterna. Parlamentet betonar att medlemsstaterna behöver vidareutveckla detta åtagande och beklagar bristen på engagemang från Europeiska rådets sida när det gäller att inrätta en trovärdig, bindande solidaritetsmekanism för hela EU.

12.  Europaparlamentet efterlyser ett snabbt och fullständigt införlivande och effektivt genomförande av det gemensamma europeiska asylsystemet från samtliga deltagande medlemsstaters sida för att därmed säkerställa gemensamma europeiska normer, inbegripet mottagningsförhållanden för asylsökande och respekt för grundläggande rättigheter, i enlighet med befintlig lagstiftning.

13.  Europaparlamentet efterlyser bättre samordning av EU:s och medlemsstaternas politik för att motverka de underliggande orsakerna till migration. Parlamentet betonar att EU behöver en helhetssyn som kommer att stärka samstämmigheten för dess inre och yttre åtgärder, och särskilt dess gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingspolitik och migrationspolitik. Parlamentet förespråkar stärkt EU-samarbete med partnerländer i Mellanöstern och Afrika i syfte att främja demokrati, grundläggande rättigheter och friheter, säkerhet och välstånd.

14.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna och tredjeländer att fastställa så stränga straffrättsliga påföljder som möjligt för människohandel och människosmuggling till och inom EU samt för enskilda personer eller grupper som utnyttjar utsatta migranter i EU, samtidigt som det säkerställs att enskilda personer som bistår asylsökande och fartyg i fara inte lagförs.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bedriva ett nära samarbete med Europol, Frontex, Easo och Eurojust för att bekämpa människohandlare och kriminella nätverk av människosmugglare, och att kartlägga och spåra deras finansiering samt identifiera deras arbetsmetoder för att förhindra att de tjänar pengar genom att sätta migranters liv på spel. Parlamentet betonar att samarbetet med tredjeländer, särskilt med länder som gränsar till Libyen, absolut måste stärkas om man ska lyckas avveckla sådana kriminella nätverk, både genom fortbildning inom brottsbekämpning och tillhandahållande av informationstjänster. Parlamentet betonar att tredjeländer måste respektera internationell lagstiftning om att rädda liv till havs och garantera skydd av flyktingar och respekt för de grundläggande rättigheterna.

16.  Europaparlamentet betonar att de underliggande orsakerna till våldet och bristen på utveckling måste åtgärdas i ursprungsländerna för att hejda vågen av flyktingar och ekonomiska migranter. Parlamentet poängterar i detta sammanhang att de viktigaste prioriteringarna för samtliga regeringar i ursprungsländerna bör vara att avsevärt förbättra förvaltningsstrukturerna genom att inrätta effektiva och inkluderande offentliga institutioner, garantera kapacitetsuppbyggnad inom asylsystemen i tredjeländer, upprätta rättsstaten och bekämpa den utbredda korruptionen på alla nivåer, liksom att främja mänskliga rättigheter och ökad demokrati.

17.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för alla FN-ledda förhandlingar som syftar till att återställa regeringsmakten i Libyen och sitt åtagande att stärka insatserna för att hantera konflikten och instabiliteten i Libyen och Syrien. Parlamentet betonar att det är ytterst viktigt att skapa regional stabilitet i konfliktområden för att förhindra att fler människor fördrivs.

18.  Europaparlamentet påminner om att syftet med denna resolution är att ge respons på de tragiska händelserna i Medelhavet, på Europeiska rådets slutsatser av den 23 april 2015 och att föreslå en uppsättning brådskande åtgärder som ska vidtas utan dröjsmål, med tanke på att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor – som är ansvarigt utskott för sådana ärenden – för närvarande utarbetar ett betänkande som kommer att spegla parlamentets medellångsiktiga och mer långsiktiga politiska linjer i fråga om migration.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och lägga fram en ambitiös europeisk migrationsagenda som tar alla aspekter av migration i beaktande.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0448.
(2) Antagna texter, P8_TA(2014)0105.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy