Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0197(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0060/2015

Внесени текстове :

A8-0060/2015

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Обяснение на вота
PV 15/12/2015 - 4.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Приети текстове
PDF 581kWORD 100k
Четвъртък, 30 април 2015 г. - Страсбург
Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Изменения, приети от Европейския парламент на 30 април 2015 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина (COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)   В Регламент (ЕО) № 1215/2009 не се предвижда възможност прилагането на изключителни търговски мерки временно да бъде спряно в случай на сериозни и системни нарушения на основните принципи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава от страна на бенефициерите по регламента. Целесъобразно е да се въведе такава възможност, за да се гарантира, че ще може бързо да се предприемат действия в случай на сериозни и системни нарушения на основните принципи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава в някоя от държавите и териториите, които участват във или са свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз.
(2)   В Регламент (ЕО) № 1215/2009 не се предвижда възможност прилагането на изключителни търговски мерки временно да бъде спряно в случай на сериозни и системни нарушения на основните принципи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава от страна на бенефициерите по регламента. Целесъобразно е да се въведе такава възможност, за да се гарантира, че ще може бързо да се предприемат действия в случай на сериозни и системни нарушения на основните принципи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава в някоя от държавите и териториите, които участват във или са свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз. Зачитането на демократичните принципи, принципите на правовата държава, правата на човека и защитата на малцинствата са необходими, за да се постигне напредък в процеса на присъединяване.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)   След започването на процеса на стабилизиране и асоцииране, с всички участващи в него държави от Западните Балкани, с изключение на Босна и Херцеговина и Косово, бяха сключени споразумения за стабилизиране и асоцииране3. През юни 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово.
(5)   След започването на процеса на стабилизиране и асоцииране, с всички участващи в него държави от Западните Балкани, с изключение на Босна и Херцеговина и Косово, бяха сключени споразумения за стабилизиране и асоцииране3. През май 2014 г. преговорите за споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово приключиха и споразумението беше парафирано през юли 2014 г.
______________
_______________
3 Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
3 Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Въпреки това все още няма съгласие от страна на Босна и Херцеговина търговските отстъпки, предоставяни съгласно временното споразумение, да бъдат адаптирани с цел да се вземе предвид преференциалната традиционна търговия между Хърватия и Босна и Херцеговина в рамките на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА). В случай че към момента на приемането на настоящия регламент между Европейския съюз и Босна и Херцеговина не бъде подписано и временно прилагано споразумение за адаптирането на търговските отстъпки, определени в споразумението за стабилизиране и асоцииране и във временното споразумение, действието на преференциите, които са предоставени на Босна и Херцеговина, следва да бъде спряно от 1 януари 2016 г. След като Босна и Херцеговина и Европейският съюз подпишат и започнат да прилагат временно споразумение за адаптирането на търговските отстъпки от временното споразумение, тези преференции следва да бъдат възстановени.
(7)  Въпреки това все още няма съгласие от страна на Босна и Херцеговина търговските отстъпки, предоставяни съгласно временното споразумение, да бъдат адаптирани с цел да се вземе предвид преференциалната традиционна търговия между Хърватия и Босна и Херцеговина в рамките на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА). В случай че към момента на приемането на настоящия регламент между Европейския съюз и Босна и Херцеговина не бъде подписано и временно прилагано споразумение за адаптирането на търговските отстъпки, определени в споразумението за стабилизиране и асоцииране и във временното споразумение, действието на преференциите, които са предоставени на Босна и Херцеговина, следва да бъде спряно от 1 януари 2016 г. След като Босна и Херцеговина и Европейският съюз подпишат и започнат да прилагат временно споразумение за адаптирането на търговските отстъпки от временното споразумение, тези преференции следва да бъдат възстановени. Органите на Босна и Херцеговина и Комисията следва да удвоят своите усилия за намиране, преди 1 януари 2016 г. и в съответствие с временното споразумение, на взаимно приемливо решение, особено по отношение на трансграничната търговия,
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)
(7a)  Необходимо е да се вземе предвид постоянният напредък към членство в Европейския съюз от съответните страни и територии от Западните Балкани, както и присъединяването на Хърватия към Съюза и произтичащата от това необходимост от адаптиране на временното споразумение с Босна и Херцеговина. В този контекст също така е необходимо да се вземе предвид категоричният ангажимент на Съюза към перспективата за членство в ЕС на Босна и Херцеговина съгласно заключенията на Съвета по външни работи от 15 декември 2014 г. В тези заключения отново беше заявена необходимостта политическото ръководство на Босна и Херцеговина да заложи реформите, необходими за интеграция с ЕС, в основата на работата на всички имащи отношение институции, както и необходимостта от въвеждането на функционалност и ефикасност на всички нива на управление с цел на Босна и Херцеговина да се предостави възможността да се подготви за бъдещо членство в ЕС,
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7б (ново)
(7б)  Европейският съюз продължава да се ангажира в подкрепа на европейската перспектива на Босна и Херцеговина и очаква политическото ръководство на страната да продължи реформите, насочени към насърчаване на създаването на функциониращи институции, както и да гарантира равни права за трите съставни народности и всички граждани на Босна и Херцеговина.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – точка –1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Съображение 14 a (ново)
(-1) Добавя се следното съображение:
„(14а) За да се даде възможност за подходящ демократичен контрол над прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с необходимите изменения и технически корекции в приложения I и II вследствие на изменения на кодовете по Комбинираната номенклатура и на подразделенията на TARIC, във връзка с необходимите корекции след предоставянето на търговски преференции по силата на други договорености между Съюза и страните и териториите, обхванати от настоящия регламент, както и във връзка със спирането на предимствата съгласно настоящия регламент в случай на неспазване на условието за ефективно административно сътрудничество с цел предотвратяване на измами, условието за зачитане на правата на човека и принципите на правовата държава, както и условието за провеждане на ефективни икономически реформи и участие в регионално сътрудничество. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета. Комисията следва да предостави изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като черпи от най-добрите практики от натрупания опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещия контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент;“
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Член 2 – параграф 3
(1а)  В член 2 параграф 3 се заменя със следното:
3.   В случай на неспазване на параграф 1 или 2 от страна или територия Комисията може посредством актове за изпълнение да спре, изцяло или отчасти, правото на ползване на преференциален режим съгласно настоящия регламент за съответните страни или територии. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, параграф 4.
3.   В случай на неспазване на букви а) или б) от параграф 1 от страна или територия Комисията може посредством актове за изпълнение да спре, изцяло или отчасти, правото на ползване на преференциален режим съгласно настоящия регламент за съответните страни или територии. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, параграф 4.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – точка 1б (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Член 7 – буква в (нова)
(1б)  В член 7 се добавя следната буква:
в)  спирането, изцяло или отчасти, на правото на ползване на преференциален режим за съответните страни или територии съгласно настоящия регламент в случай на неспазване от тези страни или територии на условията, посочени в букви в) и г) от член 2, параграф 1 и член 2, параграф 2 от настоящия регламент.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – точка 1в (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Член 10 – параграф 1 – първа алинея – уводна част
(1в)  В член 10, параграф 1 уводната част се заменя със следното:
1.   Когато Комисията прецени, че разполага с достатъчно доказателства за измама или липса на административно сътрудничество, необходимо за проверка на доказателствата за произход, или за значително увеличение на износа към Общността над нивото на обичайното производство или капацитет за износ, или неспазване на разпоредбите на член 2, параграф 1 от страните и териториите, посочени в член 1, тя може да вземе мерки и да спре изцяло или отчасти прилагането на режима, предвиден в настоящия регламент за срок от три месеца, при условие че преди това:
1.   Когато Комисията прецени, че разполага с достатъчно доказателства за измама или липса на административно сътрудничество, необходимо за проверка на доказателствата за произход, или за значително увеличение на износа към Общността над нивото на обичайното производство или капацитет за износ, или неспазване на разпоредбите на букви а) и б) от член 2, параграф 1 от страните и териториите, посочени в член 1, тя може да вземе мерки и да спре изцяло или отчасти прилагането на режима, предвиден в настоящия регламент за срок от три месеца, при условие че преди това:

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0060/2015).

Правна информация - Политика за поверителност