Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0197(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0060/2015

Předložené texty :

A8-0060/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Hlasování :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Vysvětlení hlasování
PV 15/12/2015 - 4.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Přijaté texty
PDF 512kWORD 94k
Čtvrtek, 30. dubna 2015 - Štrasburk
Mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 30. dubna 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu (COM(2014)0386 – C7-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Nařízení (ES) č. 1215/2009 neposkytuje žádnou možnost dočasného pozastavení udělení mimořádných obchodních opatření v případě vážného a soustavného porušování základních zásad lidských práv, demokracie a právního státu ze strany zvýhodněných zemí a území. Takovou možnost je vhodné zavést, aby bylo možné urychleně jednat v případech, kdy by v jedné ze zemí nebo území účastnících se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjatých docházelo k vážnému a soustavnému porušování základních zásad lidských práv, demokracie a právního státu.
(2)  Nařízení (ES) č. 1215/2009 neposkytuje žádnou možnost dočasného pozastavení udělení mimořádných obchodních opatření v případě vážného a soustavného porušování základních zásad lidských práv, demokracie a právního státu ze strany zvýhodněných zemí a území. Takovou možnost je vhodné zavést, aby bylo možné urychleně jednat v případech, kdy by v jedné ze zemí nebo území účastnících se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjatých docházelo k vážnému a soustavnému porušování základních zásad lidských práv, demokracie a právního státu. Dodržování demokratických zásad, právního státu, lidských práv a ochrany menšin je žádoucí pro dosažení pokroku v procesu přistoupení.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Od zahájení procesu stabilizace a přidružení byly uzavřeny dohody o stabilizaci a přidružení se všemi dotčenými zeměmi západního Balkánu s výjimkou Bosny a Hercegoviny a Kosova3. V červnu 2013 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení s Kosovem.
(5)  Od zahájení procesu stabilizace a přidružení byly uzavřeny dohody o stabilizaci a přidružení se všemi dotčenými zeměmi západního Balkánu s výjimkou Bosny a Hercegoviny a Kosova3. V květnu 2014 byla ukončena jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení s Kosovem a v červenci 2014 byla dohoda podepsána.
______________
_______________
3 Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
3 Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Bosna a Hercegovina však dosud neakceptovala úpravu prozatímní dohodou udělených obchodních úlev za účelem zohlednění preferenčního tradičního obchodu mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou v rámci Středoevropské dohody o volném obchodu (CEFTA). Pokud do doby přijetí tohoto nařízení nebude Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou podepsána a prozatímně použita dohoda o úpravě obchodních úlev stanovených v dohodě o stabilizaci a přidružení a v prozatímní dohodě, preference udělené Bosně a Hercegovině by měly být pozastaveny, a to od 1. ledna 2016. Jakmile Bosna a Hercegovina a Evropská unie podepíší a prozatímně použijí dohodu o úpravě obchodních úlev v prozatímní dohodě, budou preference opět zavedeny.
(7)  Bosna a Hercegovina však dosud neakceptovala úpravu prozatímní dohodou udělených obchodních úlev za účelem zohlednění preferenčního tradičního obchodu mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou v rámci Středoevropské dohody o volném obchodu (CEFTA). Pokud do doby přijetí tohoto nařízení nebude Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou podepsána a prozatímně použita dohoda o úpravě obchodních úlev stanovených v dohodě o stabilizaci a přidružení a v prozatímní dohodě, preference udělené Bosně a Hercegovině by měly být pozastaveny, a to od 1. ledna 2016. Jakmile Bosna a Hercegovina a Evropská unie podepíší a prozatímně použijí dohodu o úpravě obchodních úlev v prozatímní dohodě, budou preference opět zavedeny. Orgány Bosny a Hercegoviny a Komise by měly zdvojnásobit úsilí s cílem nalézt do 1. ledna 2016 v souladu s prozatímní dohodou vzájemně přijatelné řešení, zejména pokud jde o přeshraniční obchod.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Je důležité zohlednit neustálý pokrok na cestě těchto zemí a území západního Balkánu k členství v Evropské unii a rovněž přistoupení Chorvatska k Unii a s tím související naléhavost úpravy prozatímní dohody s Bosnou a Hercegovinou. V tomto kontextu je rovněž nezbytné zohlednit jednoznačné odhodlání Unie podporovat perspektivu členství Bosny a Hercegoviny v EU, jak je stanoveno v závěrech Rady pro zahraniční věci ze dne 15. prosince 2014. V těchto závěrech se připomíná, že je důležité, aby přední političtí představitelé Bosny a Hercegoviny zakotvily reformy nezbytné pro přistoupení k EU do činností veškerých příslušných institucí, a aby byla zavedena na všech úrovních vlády funkčnost a účinnost s cílem umožnit tak Bosně a Hercegovině připravit se na budoucí členství v EU.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)  Evropská unie je nadále odhodlána podporovat evropskou perspektivu Bosny a Hercegoviny a od politického vedení země očekává, že bude provádět reformy zaměřené na prosazování funkčních institucí a rovněž zajištění rovných práv každému ze všech tří národů i všem občanům Bosny a Hercegoviny;
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod – 1 (nový)
Nařízení (ES) č. 1215/2009
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(-1). Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:
„(14a) Za účelem zajištění řádného demokratického dohledu nad použitím tohoto nařízení by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o nezbytné změny a technické úpravy přílohy I a II v návaznosti na změny kódů KN a klasifikace TARIC, dále pokud jde o nezbytné změny po udělení obchodních preferencí podle jiných režimů mezi Unií a zeměmi a územími, na které se vztahuje toto nařízení, a pokud jde o pozastavení výhod vyplývajících z tohoto nařízení v případě nedodržování podmínky účinné správní spolupráce s cílem předejít podvodu, podmínky dodržování lidských práv a zásad právního státu, jakož i podmínky začít s účinnými hospodářskými reformami a regionální spoluprací. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. V rámci své práce na přípravě a provádění aktů v přenesené pravomoci by Komise měla poskytnout veškeré informace a dokumentaci o svých setkáních s odborníky z členských států. V tomto ohledu by Komise měla zajistit, aby byl Evropský parlament do věci řádně zapojen, a vycházet přitom z postupů, jež se podle předchozích zkušeností osvědčily v jiných politických oblastech, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí přezkum aktů v přenesené pravomoci Evropským parlamentem;“
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1215/2009
Čl. 2 – odst. 3
(1a)  V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Nesplňuje-li některá země či území podmínky stanovené v odstavcích 1 nebo 2, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů zcela či částečně pozastavit výhody plynoucí z tohoto nařízení pro dotčené státy a území. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.
3.  Nesplňuje-li některá země či území podmínky stanovené v odst. 1 písm. a) nebo b), může Komise prostřednictvím prováděcích aktů zcela či částečně pozastavit výhody plynoucí z tohoto nařízení pro dotčené státy a území. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1215/2009
Čl. 7 – písm. c (nové)
(1b)  V článku 7 se vkládá nové písmeno, které zní:
c)  úplné nebo částečné pozastavení nároku příslušné země nebo území na využití výhod podle tohoto nařízení v případě, že tato země nebo území nedodrží podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) a v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1215/2009
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
(1c)  V čl. 10 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:
1.  Pokud Komise usoudí, že existují dostatečné důkazy o podvodu nebo o neposkytnutí správní spolupráce potřebné k ověření dokladu o původu nebo že vývoz do Společenství vzrostl výrazně nad běžnou úroveň produkčních a vývozních kapacit nebo že země nebo území uvedené v článku 1 nedodržuje čl. 2 odst. 1, může přijmout opatření k úplnému nebo částečnému pozastavení úpravy stanovené tímto nařízením na dobu tří měsíců s výhradou, že předem:
1.  Pokud Komise usoudí, že existují dostatečné důkazy o podvodu nebo o neposkytnutí správní spolupráce potřebné k ověření dokladu o původu nebo že vývoz do Společenství vzrostl výrazně nad běžnou úroveň produkčních a vývozních kapacit nebo že země nebo území uvedené v článku 1 nedodržuje čl. 2 odst. 1 písm. a) a b), může přijmout opatření k úplnému nebo částečnému pozastavení úpravy stanovené tímto nařízením na dobu tří měsíců s výhradou, že předem:

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 61 odst.2, druhého pododstavce jednacího řádu (A8-0060/2015).

Právní upozornění - Ochrana soukromí