Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0197(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0060/2015

Esitatud tekstid :

A8-0060/2015

Arutelud :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Hääletused :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 15/12/2015 - 4.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Vastuvõetud tekstid
PDF 429kWORD 86k
Neljapäev, 30. aprill 2015 - Strasbourg
Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Euroopa Parlamendi 30. aprillil 2015. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ning peatatakse selle kohaldamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
(2)   Määruses (EÜ) nr 1215/2009 ei ole ette nähtud ühtegi võimalust ajutiselt peatada erandlike kaubandusmeetmete kohaldamist juhul, kui asjaomased riigid rikuvad tõsiselt ja süstemaatiliselt inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid. On asjakohane kehtestada selline võimalus, et tagada kiire tegutsemine juhul, kui Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevatel või sellega seotud maadel ja territooriumidel rikutakse tõsiselt ja süstemaatiliselt inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid.
(2)   Määruses (EÜ) nr 1215/2009 ei ole ette nähtud ühtegi võimalust ajutiselt peatada erandlike kaubandusmeetmete kohaldamist juhul, kui asjaomased riigid rikuvad tõsiselt ja süstemaatiliselt inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid. On asjakohane kehtestada selline võimalus, et tagada kiire tegutsemine juhul, kui Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevatel või sellega seotud maadel ja territooriumidel rikutakse tõsiselt ja süstemaatiliselt inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid. Ühinemisprotsessi edenemiseks tuleb austada demokraatia põhimõtteid ja inimõigusi ning kaitsta vähemusi.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)   Stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi algusest peale on stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud sõlmitud kõikide Lääne-Balkani riikidega, välja arvatud Bosnia ja Hertsegoviina ja Kosovoga3. Nõukogu volitas 2013. juunis komisjoni alustama läbirääkimisi stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimiseks Kosovoga.
(5)   Stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi algusest peale on stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud sõlmitud kõikide Lääne-Balkani riikidega, välja arvatud Bosnia ja Hertsegoviina ja Kosovoga3. Läbirääkimised stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimiseks Kosovoga lõppesid 2014. aasta mais ja leping parafeeriti sama aasta juulis.
______________
_______________
3 Selline nimekasutus ei mõjuta Kosovo staatuse küsimuses võetud seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
3 Selline nimekasutus ei mõjuta Kosovo staatuse küsimuses võetud seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)   Kuid Bosnia ja Hertsegoviina ei ole veel nõustunud kohandama vahelepingu alusel antud kaubandussoodustusi, et võtta arvesse Horvaatia ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelist Kesk-Euroopa vabakaubanduslepingu alusel kehtestatud kauplemise sooduskorda. Juhul kui käesoleva määruse vastuvõtmise ajaks ei ole Euroopa Liit ning Bosnia ja Hertsegoviina alla kirjutatud lepingule, millega kohandatakse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingus ning vahelepingus kehtestatud kaubandussoodustusi, tuleks Bosniale ja Hertsegoviinale antud soodustused peatada alates 1. jaanuarist 2016. Pärast seda, kui Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Liit on allkirjastanud vahelepingus kehtestatud kaubandussoodustuste kohandamise lepingu ning kohaldavad seda ajutiselt, tuleks soodustused taastada.
(7)   Kuid Bosnia ja Hertsegoviina ei ole veel nõustunud kohandama vahelepingu alusel antud kaubandussoodustusi, et võtta arvesse Horvaatia ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelist Kesk-Euroopa vabakaubanduslepingu alusel kehtestatud kauplemise sooduskorda. Juhul kui käesoleva määruse vastuvõtmise ajaks ei ole Euroopa Liit ning Bosnia ja Hertsegoviina alla kirjutatud lepingule, millega kohandatakse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingus ning vahelepingus kehtestatud kaubandussoodustusi, tuleks Bosniale ja Hertsegoviinale antud soodustused peatada alates 1. jaanuarist 2016. Pärast seda, kui Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Liit on allkirjastanud vahelepingus kehtestatud kaubandussoodustuste kohandamise lepingu ning kohaldavad seda ajutiselt, tuleks soodustused taastada. Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimud ning Euroopa Komisjon peaksid kahekordistama jõupingutusi, et leida enne 1. jaanuari 2016 vahelepingu kohane vastastikuselt aktsepteeritav lahendus eelkõige seoses piiriülese kaubandusega.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)  Oluline on arvesse võtta asjaomaste Lääne-Balkani riikide ja territooriumide järjepidevat liikumist Euroopa Liidu liikmeks astumise suunas, samuti Horvaatia ühinemist liiduga ning sellest tulenevat vajadust kohandada vahelepingut Bosnia ja Hertsegoviinaga. Sellega seoses on samuti oluline arvesse võtta liidu selgelt väljendatud aktiivset toetust Bosnia ja Hertsegoviina ELiga ühinemise perspektiivile, nagu see on esitatud välisasjade nõukogu 15. detsembri 2014. aasta järeldustes. Nimetatud järeldustes korratakse, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitiline juhtkond peab võtma ELiga integreerumiseks vajalikud reformid kõikide oluliste institutsioonide töösse ning et kõikidel valitsustasanditel tuleb tagada toimivus ja tulemuslikkus, et valmistada ette Bosnia ja Hertsegoviina tulevane ühinemine ELiga.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)
(7b)  Euroopa Liit toetab jätkuvalt Bosnia ja Hertsegoviina Euroopaga integreerumise väljavaadet ning ootab riigi poliitiliselt juhtkonnalt selliste reformide jätkamist, mille eesmärk on edendada funktsionaalseid institutsioone ning tagada võrdsed õigused kolme põhirahvuse hulka kuuluvatele inimestele ning Bosnia ja Hertsegoviina kõigile kodanikele.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1215/2009
Põhjendus 14 a (uus)
-1) Lisatakse järgmine põhjendus:
„(14a) Et võimaldada käesoleva määruse kohaldamise üle nõuetekohast demokraatliku kontrolli, tuleks komisjonile anda kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, et teha I ja II lisas kombineeritud nomenklatuuri koodide ja TARICi alamrubriikide muutmisest tulenevaid muudatusi ning vajalikke tehnilisi kohandusi seoses vajalike kohandustega, mis tulenevad kaubandussoodustuste andmisest liidu ja käesoleva määrusega hõlmatud riikide ja territooriumide vahel kokku lepitud muu korra raames, ja seoses käesolevast määrusest tulenevate soodustuste peatamisest juhul, kui ei järgita tõhusa halduskoostöö tingimust, inimõiguste järgimise tingimust ning õigusriigi põhimõtteid, samuti tingimust, mille kohaselt tuleb alustada põhjalikke majandusreforme ja osaleda piirkondlikus koostöös. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Komisjon peaks esitama täieliku teabe ja dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis ta on pidanud riiklike ekspertidega delegeeritud õigusakte ette valmistades ja rakendades. Sellega seoses peaks komisjon tagama, et Euroopa Parlament oleks nõuetekohaselt kaasatud, kasutades teistes poliitikavaldkondades omandatud parimaid tavasid, et luua parimad tingimused Euroopa Parlamendi kontrolli teostamiseks delegeeritud õigusaktide üle;”
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1215/2009
Artikkel 2 – lõige 3
(1a)  Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:
3.   Juhul kui maa või territoorium ei täida lõikeid 1 või 2, võib komisjon rakendusaktiga osaliselt või täielikult peatada asjaomasele maale või territooriumile käesoleva määrusega ettenähtud õiguse saada soodustust. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 8 lõikes 4 osutatud kontrollimenetlusega.
3.   Juhul kui maa või territoorium ei täida lõike 1 punkte a või b, võib komisjon rakendusaktiga osaliselt või täielikult peatada asjaomasele maale või territooriumile käesoleva määrusega ettenähtud õiguse saada soodustust. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 8 lõikes 4 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1215/2009
Artikkel 7 – punkt c (uus)
(1b)  Artiklisse 7 lisatakse järgmine punkt:
c)  asjaomasele maale või territooriumile käesoleva määrusega ettenähtud soodustuste saamise õiguse osaline või täielik peatamine, kui see maa või territoorium ei täida käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punktides c ja d ning artikli 2 lõikes 2 sätestatud tingimusi.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 1215/2009
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
(1c)  Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav tekst asendatakse järgmisega:
1.   Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid pettuse kohta või ei tulda toime päritolutõendite kontrollimiseks vajaliku halduskoostööga või kui ühendusse suunduv eksport on märkimisväärselt kasvanud, ületades tavapäraseid tootmis- ja ekspordimahtusid, või kui artiklis 1 osutatud maade ja territooriumide osas ei täideta artikli 2 lõikes 1 sätestatud tingimusi, võib ta võtta meetmeid, et käesoleva määrusega ettenähtud sooduskord kas täielikult või osaliselt kolmeks kuuks peatada, tingimusel et ta on eelnevalt:
1.   Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid pettuse kohta või ei tulda toime päritolutõendite kontrollimiseks vajaliku halduskoostööga või kui ühendusse suunduv eksport on märkimisväärselt kasvanud, ületades tavapäraseid tootmis- ja ekspordimahtusid, või kui artiklis 1 osutatud maade ja territooriumide osas ei täideta artikli 2 lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimusi, võib ta võtta meetmeid, et käesoleva määrusega ettenähtud sooduskord kas täielikult või osaliselt kolmeks kuuks peatada, tingimusel et ta on eelnevalt:

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 61 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A8-0060/2015).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika