Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0197(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0060/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0060/2015

Viták :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Szavazatok :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
A szavazatok indokolása
PV 15/12/2015 - 4.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Elfogadott szövegek
PDF 442kWORD 96k
2015. április 30., Csütörtök - Strasbourg
A kivételes kereskedelmi intézkedések Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztése ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Az Európai Parlament 2015. április 30-án elfogadott módosításai az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosítására, valamint a rendelet alkalmazásának Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az 1215/2009/EK rendelet nem rendelkezik a kivételes kereskedelmi intézkedések biztosítása ideiglenes felfüggesztésének lehetőségéről, amennyiben a rendelet kedvezményezettjei súlyosan és módszeresen megsértik az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság alapelveit. Helyénvaló bevezetni ezt a lehetőséget annak érdekében, hogy az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országok és területek általi, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság alapelveinek súlyos és módszeres megsértése esetén biztosítható legyen a gyors fellépés.
(2)  Az 1215/2009/EK rendelet nem rendelkezik a kivételes kereskedelmi intézkedések biztosítása ideiglenes felfüggesztésének lehetőségéről, amennyiben a rendelet kedvezményezettjei súlyosan és módszeresen megsértik az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság alapelveit. Helyénvaló bevezetni ezt a lehetőséget annak érdekében, hogy az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országok és területek általi, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság alapelveinek súlyos és módszeres megsértése esetén biztosítható legyen a gyors fellépés. A csatlakozási folyamat során előrehaladást kell elérni a demokratikus elvek tiszteletben tartása, a jogállamiság, az emberi jogok szavatolása és a kisebbségek védelme tekintetében.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A stabilizációs és társulási folyamat kezdete óta Bosznia-Hercegovina és Koszovó3 kivételével az összes érintett nyugat-balkáni országgal sor került stabilizációs és társulási megállapodás megkötésére. A Tanács 2013 júniusában felhatalmazta a Bizottságot, hogy Koszovóval tárgyalásokat kezdjen a stabilizációs és társulási megállapodásról.
(5)  A stabilizációs és társulási folyamat kezdete óta Bosznia-Hercegovina és Koszovó3 kivételével az összes érintett nyugat-balkáni országgal sor került stabilizációs és társulási megállapodás megkötésére. 2014 májusában lezárultak a Koszovóval folytatott tárgyalások a stabilizációs és társulási megállapodásról, és a megállapodást 2014 júliusában parafálták.
______________
_______________
3 Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
3 Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Ugyanakkor Bosznia-Hercegovina mindezidáig nem járult hozzá ahhoz, hogy az ideiglenes megállapodás értelmében biztosított kereskedelmi kedvezményeket a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA) keretében Horvátország és Bosznia-Hercegovina között hagyományosan zajló preferenciális kereskedelem figyelembevételével kiigazítsa. Amennyiben e rendelet elfogadásának időpontjáig az Európai Unió és Bosznia-Hercegovina nem írja alá és nem alkalmazza ideiglenesen a stabilizációs és társulási megállapodásban és az ideiglenes megállapodásban megállapított kereskedelmi kedvezmények kiigazításáról szóló megállapodást, a Bosznia-Hercegovinának biztosított kedvezményeket 2016. január 1-jével fel kell függeszteni. Amint Bosznia-Hercegovina és az Európai Unió aláírja és ideiglenesen alkalmazza az ideiglenes megállapodásban megállapított kereskedelmi kedvezmények kiigazításáról szóló megállapodást, a kedvezményeket újból alkalmazni kell.
(7)  Ugyanakkor Bosznia-Hercegovina mindezidáig nem járult hozzá ahhoz, hogy az ideiglenes megállapodás értelmében biztosított kereskedelmi kedvezményeket a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA) keretében Horvátország és Bosznia-Hercegovina között hagyományosan zajló preferenciális kereskedelem figyelembevételével kiigazítsa. Amennyiben e rendelet elfogadásának időpontjáig az Európai Unió és Bosznia-Hercegovina nem írja alá és nem alkalmazza ideiglenesen a stabilizációs és társulási megállapodásban és az ideiglenes megállapodásban megállapított kereskedelmi kedvezmények kiigazításáról szóló megállapodást, a Bosznia-Hercegovinának biztosított kedvezményeket 2016. január 1-jével fel kell függeszteni. Amint Bosznia-Hercegovina és az Európai Unió aláírja és ideiglenesen alkalmazza az ideiglenes megállapodásban megállapított kereskedelmi kedvezmények kiigazításáról szóló megállapodást, a kedvezményeket újból alkalmazni kell. Bosznia-Hercegovina hatóságainak és a Bizottságnak meg kell kettőzniük erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy 2016. január 1. előtt kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak az ideiglenes megállapodással összhangban, különösen a határon átnyúló kereskedelem tekintetében.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Figyelembe kell venni az érintett nyugat-balkáni országoknak és területeknek az európai uniós tagság irányába tett folyamatos előrehaladását, valamint Horvátország uniós csatlakozását, és ebből következően a Bosznia-Hercegovinával kötött ideiglenes megállapodás kiigazításának szükségességét. Ezzel összefüggésben az Unió Bosznia-Hercegovina uniós kilátásai melletti egyértelmű elkötelezettségét is figyelembe kell venni, amint az a Külügyek Tanácsa 2014. december 15-i következtetéseiben szerepel. E következtetésekben emlékeztettek arra, hogy Bosznia-Hercegovina politikai vezetésének el kell köteleznie magát az uniós integrációhoz szükséges intézményi reformok iránt, és valamennyi kormányzati szinten hatékonyságot és funkcionalitást kell teremteni, hogy Bosznia-Hercegovina felkészülhessen a jövőbeli uniós tagságra.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
(7b)  Az Európai Unió továbbra is elkötelezetten támogatja Bosznia-Hercegovina európai törekvéseit, és elvárja az ország politikai vezetőitől azon reformok folytatását, amelyek célja a működőképes intézmények előmozdítása, valamint a Bosznia-Hercegovina lakosságát alkotó három népcsoport és valamennyi polgár egyenlő jogainak biztosítása.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 pont (új)
1215/2009/EK rendelet
14 a preambulumbekezdés (új)
-1. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:
„(14a) Annak érdekében, hogy lehetővé váljon e rendelet alkalmazásának megfelelő demokratikus ellenőrzése, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a KN-kódokban és a TARIC albontásokban történt változtatások nyomán az I. és II. melléklet szükséges módosításai és technikai korrekciói, az Unió és az e rendelet hatálya alá tartozó országok és területek közötti egyéb megállapodások szerinti kereskedelmi kedvezmények megadását követően szükséges korrekciók, valamint a visszaélések megelőzését szolgáló hatékony közigazgatási együttműködés, az emberi jogok és a jogállamiság elveinek tiszteletben tartása feltételének, valamint a hatékony gazdasági reformok és a regionális együttműködés szorgalmazása feltételének be nem tartása esetén az e rendelet szerinti kedvezmények felfüggesztése tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos munkája keretében a nemzeti szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű tájékoztatást kell, hogy nyújtson, és rendelkezésre kell bocsátania azok dokumentációját. E tekintetben a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az Európai Parlamentet kellő mértékben bevonják – az egyéb politikai területeken szerzett korábbi tapasztalatokból eredő bevált gyakorlatokra alapozva – annak érdekében, hogy a lehető legjobb feltételek valósuljanak meg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Európai Parlament általi, jövőbeli ellenőrzéséhez.”
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
1215/2009/EK rendelet
2 cikk – 3 bekezdés
1a.  A 2. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(3) Abban az esetben, ha egy ország vagy terület az (2) vagy (2) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, a Bizottság végrehajtási aktusok révén teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti az adott ország vagy terület e rendelet szerinti jogosultságát a kedvezményekre. E végrehajtási jogi aktusokat a 8. cikk (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
„(3) Abban az esetben, ha egy ország vagy terület az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltaknak nem felel meg, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti az adott ország vagy terület e rendelet szerinti jogosultságát a kedvezményekre. E végrehajtási jogi aktusokat a 8. cikk (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b pont (új)
1215/2009/EK rendelet
7 cikk – c pont (új)
1b.  A 7. cikk a következő ponttal egészül ki:
„c) egy érintett ország vagy terület e rendelet szerinti kedvezményekre való jogosultságának – teljes egészében vagy részben történő – felfüggesztése, amennyiben a szóban forgó ország vagy terület nem tesz eleget az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontjában, valamint 2. cikke (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek.”
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 c pont (új)
1215/2009/EK rendelet
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
1c.  A 10. cikk (1) bekezdésében a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
(1)  Ha a Bizottság csalásra vonatkozó elegendő bizonyítékát vagy a származás igazolásához szükséges közigazgatási együttműködés biztosításának hiányát észleli, vagy a Közösségbe irányuló kivitel jelentősen, a normál termelési és kiviteli kapacitás fölé emelkedik, vagy az 1. cikkben említett ország vagy terület nem felel meg a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, intézkedéseket hozhat az e rendelet által előírt rendelkezések három hónapos időtartamra történő teljes vagy részleges felfüggesztésére, amennyiben előzőleg:
„(1) Ha a Bizottság csalásra vonatkozó elegendő bizonyítékát vagy a származás igazolásához szükséges közigazgatási együttműködés biztosításának hiányát észleli, vagy a Közösségbe irányuló kivitel jelentősen, a normál termelési és kiviteli kapacitás fölé emelkedik, vagy az 1. cikkben említett ország vagy terület nem felel meg a 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt rendelkezéseknek, intézkedéseket hozhat az e rendelet által előírt rendelkezések három hónapos időtartamra történő teljes vagy részleges felfüggesztésére, amennyiben előzőleg:”

(1) Az ügyet a 61. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A8-0060/2015).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat