Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0197(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0060/2015

Pateikti tekstai :

A8-0060/2015

Debatai :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Balsavimas :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 15/12/2015 - 4.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Priimti tekstai
PDF 507kWORD 99k
Ketvirtadienis, 2015 m. balandžio 30 d. - Strasbūras
Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

2015 m. balandžio 30 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)   Reglamente (EB) Nr. 1215/2009 nenumatyta galimybė laikinai sustabdyti išskirtinių prekybos priemonių taikymą tais atvejais, kai naudos gavėjai šiurkščiai ir sistemingai pažeidžia pagrindinius žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principus. Todėl tikslinga nustatyti tokią galimybę siekiant užtikrinti, kad būtų galima imtis skubių veiksmų, jeigu kurioje nors iš Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančių arba su juo susijusių šalių ir teritorijų būtų šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiami pagrindiniai žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principai.
(2)   Reglamente (EB) Nr. 1215/2009 nenumatyta galimybė laikinai sustabdyti išskirtinių prekybos priemonių taikymą tais atvejais, kai naudos gavėjai šiurkščiai ir sistemingai pažeidžia pagrindinius žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principus. Todėl tikslinga nustatyti tokią galimybę siekiant užtikrinti, kad būtų galima imtis skubių veiksmų, jeigu kurioje nors iš Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančių arba su juo susijusių šalių ir teritorijų būtų šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiami pagrindiniai žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principai. Siekiant pažangos stojimo procese būtina laikytis demokratijos ir teisinės valstybės principų, žmogaus teisių ir mažumų apsaugos nuostatų;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)   Nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso pradžios buvo sudaryti stabilizacijos ir asociacijos susitarimai su visomis susijusiomis Vakarų Balkanų šalimis, išskyrus Bosniją ir Hercegoviną bei Kosovą3. 2013 m. birželio mėn. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Kosovu.
(5)   nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso pradžios buvo sudaryti stabilizacijos ir asociacijos susitarimai su visomis susijusiomis Vakarų Balkanų šalimis, išskyrus Bosniją ir Hercegoviną bei Kosovą3. 2014 m. gegužės mėn. buvo užbaigtos derybos dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Kosovu ir 2014 m. liepos mėn. susitarimas buvo parafuotas;
______________
_______________
3 Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
3 Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Tačiau Bosnija ir Hercegovina kol kas nesutiko pritaikyti Laikinuoju susitarimu suteiktų prekybos koncesijų, kad būtų atsižvelgta į tradiciškai lengvatinę Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos prekybą pagal Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą. Tuo atveju, jei priimant šį reglamentą Europos Sąjunga ir Bosnija ir Hercegovina nebus pasirašiusios ir pradėjusios laikinai taikyti susitarimo dėl prekybos koncesijų pritaikymo, kaip nustatyta Stabilizacijos ir asociacijos susitarime ir Laikinajame susitarime, Bosnijai ir Hercegovinai suteiktų lengvatų taikymas turėtų būti sustabdytas 2016 m. sausio 1 d. Bosnijai ir Hercegovinai bei Europos Sąjungai pasirašius ir pradėjus laikinai taikyti susitarimą dėl Laikinajame susitarime nustatytų prekybos koncesijų pritaikymo, šios lengvatos turėtų būti vėl taikomos,
(7)  tačiau Bosnija ir Hercegovina kol kas nesutiko pritaikyti Laikinuoju susitarimu suteiktų prekybos koncesijų, kad būtų atsižvelgta į tradiciškai lengvatinę Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos prekybą pagal Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą. Tuo atveju, jei priimant šį reglamentą Europos Sąjunga ir Bosnija ir Hercegovina nebus pasirašiusios ir pradėjusios laikinai taikyti susitarimo dėl prekybos koncesijų pritaikymo, kaip nustatyta Stabilizacijos ir asociacijos susitarime ir Laikinajame susitarime, Bosnijai ir Hercegovinai suteiktų lengvatų taikymas turėtų būti sustabdytas 2016 m. sausio 1 d. Bosnijai ir Hercegovinai bei Europos Sąjungai pasirašius ir pradėjus laikinai taikyti susitarimą dėl Laikinajame susitarime nustatytų prekybos koncesijų pritaikymo, šios lengvatos turėtų būti vėl taikomos, Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos ir Komisija turėtų dėti daug daugiau pastangų, kad iki 2016 m. sausio 1 d. ir laikantis Laikinojo susitarimo būtų rastas abiems pusėms priimtinas sprendimas, ypač tarptautinės prekybos srityje;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  būtina atsižvelgti į atitinkamų Vakarų Balkanų šalių ir teritorijų daromą nuolatinę pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje ir Kroatijos įstojimą į Sąjungą ir su tuo susijusį poreikį pritaikyti Laikinąjį susitarimą su Bosnija ir Hercegovina. Šiame kontekste taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad Sąjunga yra tvirtai įsipareigojusi remti Bosnijos ir Hercegovinos ES perspektyvą, kaip nustatyta 2014 m. gruodžio 15 d. Užsienio reikalų tarybos išvadose. Tose išvadose dar kartą pakartota, kad Bosnijos ir Hercegovinos politinė vadovybė turi įtvirtinti integracijai į ES būtinas reformas į visų atitinkamų institucijų darbą ir kad visais valdžios lygmenimis reikia užtikrinti funkcionalumą ir veiksmingumą tam, kad Bosnija ir Hercegovina galėtų pasirengti būsimai narystei ES;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)  Europos Sąjunga lieka įsipareigojusi remti Bosnijos ir Hercegovinos europinę perspektyvą ir tikisi, kad šalies politiniai vadovai tęs reformas, kuriomis skatinamos veikiančios institucijos ir užtikrinamos vienodos teisės trims šalį sudarančioms tautoms ir visiems Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
-1) Įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„(14a) siekiant užtikrinti tinkamą demokratinę šio reglamento taikymo priežiūrą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl būtinų I ir II priedų pakeitimų ir techninių patikslinimų, kai iš dalies pakeičiami Kombinuotosios nomenklatūros kodai ir TARIC poskyriai, dėl būtinų patikslinimų suteikus prekybos lengvatas pagal kitus Europos Sąjungos ir šalių bei teritorijų, kurioms taikomas šis reglamentas, susitarimus ir priimant sprendimą sustabdyti lengvatų taikymą pagal šį reglamentą, jei nesilaikoma sąlygos dėl veiksmingo administracinio bendradarbiavimo siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, sąlygos gerbti žmogaus teises ir teisinės valstybės principus, taip pat sąlygos įgyvendinti veiksmingas ekonomines reformas ir bendradarbiauti regioniniu lygmeniu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija turėtų išsamiai informuoti apie susitikimų su nacionaliniais ekspertais, vykusių rengiant ir įgyvendinant deleguotuosius aktus, rezultatus ir pateikti turimus dokumentus. Atsižvelgdama į tai ir naudodamasi ankstesne patirtimi kitose politikos srityse, Komisija turėtų užtikrinti tinkamą Europos Parlamento dalyvavimą tam, kad jam būtų sukurtos kiek įmanoma geresnės deleguotųjų aktų priežiūros ateityje sąlygos;“
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009
2 straipsnio 3 dalis
1a)  2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.   Tuo atveju, jeigu šalis ar teritorija nesilaiko 1 arba 2 dalių, Komisija, pasinaudodama teise priimti įgyvendinimo aktus, gali visiškai ar iš dalies sustabdyti susijusios šalies ar teritorijos teisę naudotis šiame reglamente numatytomis lengvatomis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
3.   Tuo atveju, jeigu šalis ar teritorija nesilaiko 1 dalies a arba b punkto, Komisija, pasinaudodama teise priimti įgyvendinimo aktus, gali visiškai ar iš dalies sustabdyti susijusios šalies ar teritorijos teisę naudotis šiame reglamente numatytomis lengvatomis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009
7 straipsnio c punktas (naujas)
1b)  7 straipsnyje įrašomas šis punktas:
c)  visiškai arba iš dalies sustabdyti atitinkamos šalies ar teritorijos teisę gauti išmokas pagal šį reglamentą, jeigu ta šalis ar teritorija nesilaiko šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose ir 2 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
1c)  10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
1.   Jei Komisija nustato, kad yra pakankamai medžiagos, įrodančios šalių ir teritorijų, nurodytų 1 straipsnyje, sukčiavimą arba kad jos neužtikrina kilmės įrodymų norint verifikuoti reikalaujamo administracinio bendradarbiavimo, arba kad labai išaugo eksportas į Bendriją ir jis viršija normalius gamybos ir eksporto pajėgumus, arba kad nesilaikoma 2 straipsnio 1 dalies nuostatų, ji gali imtis priemonių, sustabdančių visas šiuo reglamentu numatytas priemones arba jų dalį trims mėnesiams, jei ji pirma:
1.   Jei Komisija nustato, kad yra pakankamai medžiagos, įrodančios šalių ir teritorijų, nurodytų 1 straipsnyje, sukčiavimą arba kad jos neužtikrina kilmės įrodymų norint verifikuoti reikalaujamo administracinio bendradarbiavimo, arba kad labai išaugo eksportas į Bendriją ir jis viršija normalius gamybos ir eksporto pajėgumus, arba kad nesilaikoma 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktų nuostatų, ji gali imtis priemonių, sustabdančių visas šiuo reglamentu numatytas priemones arba jų dalį trims mėnesiams, jei ji pirma:

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A8-0060/2015).

Teisinė informacija - Privatumo politika