Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0197(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0060/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0060/2015

Debates :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Balsojumu skaidrojumi
PV 15/12/2015 - 4.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Pieņemtie teksti
PDF 501kWORD 95k
Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis - Strasbūra
Ārkārtas tirdzniecības pasākumi tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 30. aprīlī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2.apsvērums
(2)  Regula (EK) Nr. 1215/2009 neparedz iespēju uz laiku apturēt ārkārtas tirdzniecības pasākumu piešķiršanu gadījumos, kad šo pasākumu izmantotāji nopietni un sistemātiski pārkāpj cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pamatprincipus. Ir lietderīgi ieviest šādu iespēju, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad kādā no valstīm un teritorijām, kuras piedalās Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas, nopietni un sistemātiski tiek pārkāpti cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pamatprincipi, var ātri rīkoties.
(2)  Regula (EK) Nr. 1215/2009 neparedz iespēju uz laiku apturēt ārkārtas tirdzniecības pasākumu piešķiršanu gadījumos, kad šo pasākumu izmantotāji nopietni un sistemātiski pārkāpj cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pamatprincipus. Ir lietderīgi ieviest šādu iespēju, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad kādā no valstīm un teritorijām, kuras piedalās Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas, nopietni un sistemātiski tiek pārkāpti cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pamatprincipi, var ātri rīkoties. Lai panāktu progresu pievienošanās procesā, ir jāievēro demokrātijas principi, tiesiskums, cilvēktiesības un jāaizsargā minoritātes.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
5.apsvērums
(5)  Kopš stabilizācijas un asociācijas procesa sākšanas ir noslēgti Stabilizācijas un asociācijas nolīgumi ar visām iesaistītajām Rietumbalkānu valstīm, izņemot Bosniju un Hercegovinu un Kosovu3. Padome 2013. gada jūnijā ir pilnvarojusi Komisiju sākt sarunas par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Kosovu.
(5)  Kopš stabilizācijas un asociācijas procesa sākšanas ir noslēgti Stabilizācijas un asociācijas nolīgumi ar visām iesaistītajām Rietumbalkānu valstīm, izņemot Bosniju un Hercegovinu un Kosovu3. Sarunas par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Kosovu tika noslēgtas 2014. gada maijā, un nolīgums tika parafēts 2014. gada jūlijā.
______________
_______________
3 Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.
3 Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
7.apsvērums
(7)  Tomēr Bosnija un Hercegovina vēl nav piekritusi pielāgot tirdzniecības koncesijas, kas piešķirtas saskaņā ar pagaidu nolīgumu, lai ņemtu vērā preferenciālo tradicionālo tirdzniecību starp Horvātiju un Bosniju un Hercegovinu Centrāleiropas brīvās tirdzniecības nolīguma (CBTN) ietvaros. Gadījumā, ja līdz šīs regulas pieņemšanai Eiropas Savienība un Bosnija un Hercegovina nebūs parakstījušas un provizoriski piemērojušas vienošanos par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā un pagaidu nolīgumā paredzēto tirdzniecības koncesiju pielāgošanu, Bosnijai un Hercegovinai piešķirtās preferences būtu jāaptur no 2016. gada 1. janvāra. Tiklīdz Bosnija un Hercegovina un Eiropas Savienība būs parakstījušas un provizoriski piemērojušas vienošanos par tirdzniecības koncesiju pielāgošanu pagaidu nolīgumā, minētās preferences būtu jāatjauno,
(7)  Tomēr Bosnija un Hercegovina vēl nav piekritusi pielāgot tirdzniecības koncesijas, kas piešķirtas saskaņā ar pagaidu nolīgumu, lai ņemtu vērā preferenciālo tradicionālo tirdzniecību starp Horvātiju un Bosniju un Hercegovinu Centrāleiropas brīvās tirdzniecības nolīguma (CBTN) ietvaros. Gadījumā, ja līdz šīs regulas pieņemšanai Eiropas Savienība un Bosnija un Hercegovina nebūs parakstījušas un provizoriski piemērojušas vienošanos par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā un pagaidu nolīgumā paredzēto tirdzniecības koncesiju pielāgošanu, Bosnijai un Hercegovinai piešķirtās preferences būtu jāaptur no 2016. gada 1. janvāra. Tiklīdz Bosnija un Hercegovina un Eiropas Savienība būs parakstījušas un provizoriski piemērojušas vienošanos par tirdzniecības koncesiju pielāgošanu pagaidu nolīgumā, minētās preferences būtu jāatjauno, Bosnijas un Hercegovinas iestādēm un Komisijai būtu divkārt jācenšas līdz 2016. gada 1. janvārim saskaņā ar pagaidu nolīgumu rast savstarpēji pieņemamu risinājumu, jo īpaši pārrobežu tirdzniecības jomā.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
7.aapsvērums (jauns)
(7a)  Būtu jāņem vērā attiecīgo Rietumbalkānu valstu un teritoriju nepārtrauktā virzība uz dalību Eiropas Savienībā, kā arī tas, ka Horvātija jau ir pievienojusies Eiropas Savienībai un ka līdz ar to ir jāpielāgo ar Bosniju un Hercegovinu noslēgtais pagaidu nolīgums. Šajā sakarībā būtu arī jāņem vērā Ārlietu padomes 2014. gada 15. decembra secinājumos paustā Savienības nepārprotamā apņemšanās atbalstīt Bosnijas un Hercegovinas ES perspektīvu. Šajos secinājumos tika atkārtoti norādīts, ka Bosnijas un Hercegovinas politiskajai vadībai būtu visu attiecīgo iestāžu darbā jāiekļauj integrācijai Eiropas Savienībai nepieciešamās reformas un ka būtu jāpanāk visu pār valdības līmeņu funkcionalitāte un efektivitāte, lai Bosnija un Hercegovina varētu sagatavoties gaidāmajai dalībai ES.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
7.bapsvērums (jauns)
(7b)  Eiropas Savienība saglabā apņemšanos atbalstīt Bosnijas un Hercegovinas Eiropas perspektīvu un sagaida, ka valsts politiskā vadība īstenos reformas ar mērķi veicināt funkcionālas iestādes un nodrošināt līdzvērtīgas tiesības trijām vēsturiskajām tautām un visiem Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem,
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1215/2009
14.aapsvērums (jauns)
(-1) Regulā iekļauj šādu apsvērumu:
„(14a)Lai nodrošinātu, ka šīs regulas piemērošana tiek pienācīgi demokrātiski uzraudzīta, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz nepieciešamajiem grozījumiem un I un II pielikuma tehniskajiem pielāgojumiem, ņemot vērā grozījumus kombinētās nomenklatūras kodos un TARIC apakšnodaļās, kā arī attiecībā uz nepieciešamajiem pielāgojumiem, ņemot vērā tirdzniecības preferences, kas piešķirtas saskaņā ar citu vienošanos starp Savienību un šajā regulā minētajām valstīm un teritorijām, un attiecībā uz šajā regulā paredzēto priekšrocību apturēšanu, ja netiek ievērots nosacījums par efektīvu administratīvo sadarbību, lai novērstu krāpšanu, nosacījums par cilvēktiesību un tiesiskuma principu ievērošanu, kā arī nosacījums par efektīvu ekonomisko reformu veikšanu un reģionālās sadarbības uzsākšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar deleģēto aktu sagatavošanu un īstenošanu. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.”;
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1215/2009
2. pants – 3. punkts
1.a)  Regulas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šo:
3.  Ja kāda valsts vai teritorija neievēro 1. vai 2. punktu, Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, var pilnībā vai daļēji apturēt attiecīgās valsts vai teritorijas tiesības izmantot šajā regulā noteiktās priekšrocības. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 8. panta 4. punktā.
3. Ja kāda valsts vai teritorija neievēro 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, var pilnībā vai daļēji apturēt attiecīgās valsts vai teritorijas tiesības izmantot šajā regulā noteiktās priekšrocības. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 8. panta 4. punktā.”;
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1215/2009
7. pants – c punkts (jauns)
1.b)  Regulas 7. pantā pievieno šādu punktu:
„c) attiecīgās valsts vai teritorijas tiesību izmantot šajā regulā noteiktās priekšrocības pilnīgu vai daļēju apturēšanu gadījumā, ja attiecīgā valsts vai teritorija neievēro šīs regulas 2. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā un 2. panta 2. punktā paredzētos nosacījumus.”;
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1215/2009
10. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – ievadfrāze
1.c)  Regulas 10. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šo:
1.  Ja Komisija konstatē pietiekamus pierādījumus par krāpšanu vai par to, ka nav nodrošināta administratīvā sadarbība, kas vajadzīga, lai pārbaudītu izcelsmes apliecinājumu, vai ja ievērojami palielinās eksports uz Kopienu, pārsniedzot parasto ražošanas līmeni un parasto eksporta daudzumu, vai arī ja valstis un teritorijas, kas minētas 1. pantā, neievēro 2. panta 1. punktu, tā var veikt pasākumus, lai pilnīgi vai daļēji uz trim mēnešiem atliktu šajā regulā paredzēto režīmu, ar noteikumu, ka tā vispirms ir:
1. Ja Komisija konstatē pietiekamus pierādījumus par krāpšanu vai par to, ka nav nodrošināta administratīvā sadarbība, kas vajadzīga, lai pārbaudītu izcelsmes apliecinājumu, vai ja ievērojami palielinās eksports uz Kopienu, pārsniedzot parasto ražošanas līmeni un parasto eksporta daudzumu, vai arī ja valstis un teritorijas, kas minētas 1. pantā, neievēro 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, tā var veikt pasākumus, lai pilnīgi vai daļēji uz trim mēnešiem atliktu šajā regulā paredzēto režīmu, ar noteikumu, ka tā vispirms ir:”;

(1) Jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 61. panta 2. punkta otro daļu (A8-0060/2015).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika