Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0197(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0060/2015

Teksty złożone :

A8-0060/2015

Debaty :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Głosowanie :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 15/12/2015 - 4.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Teksty przyjęte
PDF 609kWORD 98k
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r. - Strasburg
Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem oraz zawieszającego jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 nie przewiduje żadnej możliwości tymczasowego zawieszenia przyznawania wyjątkowych środków handlowych w przypadku poważnych i systematycznych naruszeń podstawowych praw człowieka oraz zasad demokracji i praworządności przez jej beneficjentów. Właściwe jest wprowadzenie takiej możliwości, aby umożliwić podejmowanie sprawnych interwencji w przypadku poważnego i systematycznego naruszania podstawowych zasad dotyczących praw człowieka, demokracji i praworządności w jednym z krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszenia Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem.
(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 nie przewiduje żadnej możliwości tymczasowego zawieszenia przyznawania wyjątkowych środków handlowych w przypadku poważnych i systematycznych naruszeń podstawowych praw człowieka oraz zasad demokracji i praworządności przez jej beneficjentów. Właściwe jest wprowadzenie takiej możliwości, aby umożliwić podejmowanie sprawnych interwencji w przypadku poważnego i systematycznego naruszania podstawowych zasad dotyczących praw człowieka, demokracji i praworządności w jednym z krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszenia Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem. Poszanowanie zasad demokratycznych, praworządności i praw człowieka oraz ochrona mniejszości są niezbędne, aby poczynić postępy w procesie przystąpienia.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)   Od początku procesu stabilizacji i stowarzyszenia zawarto układy o stabilizacji i stowarzyszeniu z wszystkimi zaangażowanymi krajami Bałkanów Zachodnich z wyjątkiem Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa3. W czerwcu 2013 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Kosowem.
(5)   Od początku procesu stabilizacji i stowarzyszenia zawarto układy o stabilizacji i stowarzyszeniu z wszystkimi zaangażowanymi krajami Bałkanów Zachodnich z wyjątkiem Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa3. W maju 2014 r. zakończono negocjacje w sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Kosowem, a układ parafowano w lipcu 2014 r.
______________
_______________
3 Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
3 Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)   Jednakże Bośnia i Hercegowina nie zgodziła się jeszcze na dostosowanie koncesji handlowych przyznanych na mocy umowy przejściowej w celu uwzględnienia preferencyjnej tradycyjnej wymiany handlowej między Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną w ramach Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). W przypadku gdyby do czasu przyjęcia niniejszego rozporządzenia umowa w sprawie dostosowania koncesji handlowych określonych w układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz w umowie przejściowej nie została podpisana i nie rozpoczęto jej tymczasowego stosowania przez Unię Europejską i Bośnią i Hercegowinę, preferencje przyznane Bośni i Hercegowinie powinny zostać zawieszone z dniem 1 stycznia 2016 r. Po podpisaniu i rozpoczęciu tymczasowego stosowania przez Bośnię i Hercegowinę oraz Unię Europejską umowy w sprawie dostosowania koncesji handlowych określonych w umowie przejściowej, preferencje te powinny zostać przywrócone.
(7)   Jednakże Bośnia i Hercegowina nie zgodziła się jeszcze na dostosowanie koncesji handlowych przyznanych na mocy umowy przejściowej w celu uwzględnienia preferencyjnej tradycyjnej wymiany handlowej między Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną w ramach Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). W przypadku gdyby do czasu przyjęcia niniejszego rozporządzenia umowa w sprawie dostosowania koncesji handlowych określonych w układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz w umowie przejściowej nie została podpisana i nie rozpoczęto jej tymczasowego stosowania przez Unię Europejską i Bośnią i Hercegowinę, preferencje przyznane Bośni i Hercegowinie powinny zostać zawieszone z dniem 1 stycznia 2016 r. Po podpisaniu i rozpoczęciu tymczasowego stosowania przez Bośnię i Hercegowinę oraz Unię Europejską umowy w sprawie dostosowania koncesji handlowych określonych w umowie przejściowej, preferencje te powinny zostać przywrócone. Władze Bośni i Hercegowiny powinny wraz z Komisją podwoić swoje wysiłki, aby wypracować – przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz w zgodzie z umową przejściową – wzajemnie akceptowane rozwiązanie, zwłaszcza w odniesieniu do handlu transgranicznego.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Niezbędne jest uwzględnienie stałych postępów zainteresowanych krajów i terytoriów Bałkanów Zachodnich na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej, a także przystąpienia Chorwacji do Unii i wynikającej stąd potrzeby dostosowania umowy przejściowej z Bośnią i Hercegowiną. W tym kontekście konieczne jest również wzięcie pod uwagę jednoznacznego zobowiązania Unii na rzecz europejskiej perspektywy dla Bośni i Hercegowiny, o czym jest mowa w konkluzjach Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 15 grudnia 2014 r. W konkluzjach tych ponownie zwrócono uwagę na potrzebę ugruntowania przez politycznych przywódców Bośni i Hercegowiny reform niezbędnych z uwagi na integrację z UE w pracy wszystkich odpowiednich instytucji, a także na potrzebę zapewnienia skutecznego funkcjonowania wszystkich szczebli władzy rządowej, aby Bośnia i Hercegowina mogła przygotować się do przyszłego członkostwa w UE.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)
(7b)  Unia Europejska jest nadal gotowa wspierać europejskie perspektywy Bośni i Hercegowiny i oczekuje od przywódców politycznych tego kraju realizacji reform na rzecz wspierania sprawnych instytucji, jak również zapewnienia równych praw trzem narodom tworzącym to państwo oraz wszystkim obywatelom Bośni i Hercegowiny.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt - 1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009
Motyw 14 a (nowy)
(-1) dodaje się następujący motyw:
„(14a) W celu zagwarantowania należytego demokratycznego nadzoru nad stosowaniem tego rozporządzenia Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów na podstawie art. 290 TFUE w związku z niezbędnymi zmianami i dostosowaniami technicznymi w załączniku I i II wynikającymi ze zmiany kodów CN i podpodziałów TARIC, w związku z niezbędnymi zmianami wynikającymi z przyznania preferencji handlowych w ramach innych ustaleń zawartych między Unią a krajami i terytoriami objętymi niniejszym rozporządzeniem, a także w związku z zawieszeniem korzyści przysługujących na mocy tego rozporządzenia w przypadku nieprzestrzegania warunku skutecznej współpracy administracyjnej w celu zapobiegania nadużyciom, warunku przestrzegania zasad praw człowieka i praworządności oraz warunku podejmowania skutecznych reform gospodarczych i angażowania się we współpracę regionalną. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić pełne informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do wykonywania w przyszłości uprawnień kontrolnych w odniesieniu do aktów delegowanych.”.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009
Artykuł 2 – ustęp 3
(1a)  artykuł 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.   W przypadku nieprzestrzegania przez kraj lub terytorium ust. 1 lub 2 Komisja może, za pomocą aktów wykonawczych, zawiesić w całości lub w części, uprawnienia do korzyści wynikających z niniejszego rozporządzenia dla danego kraju lub terytorium. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 4.
3.   W przypadku nieprzestrzegania przez kraj lub terytorium ust. 1 lit. a) lub b) Komisja może, za pomocą aktów wykonawczych, zawiesić w całości lub w części uprawnienia do korzyści wynikających z niniejszego rozporządzenia dla danego kraju lub terytorium. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 4.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009
Artykuł 7 – litera c (nowa)
(1b)  w art. 7 dodaje się punkt w brzmieniu:
c)  całkowite lub częściowe zawieszenie uprawnień danego kraju lub terytorium do korzyści wynikających z niniejszego rozporządzenia, jeżeli kraj ten lub terytorium nie przestrzega warunków określonych w art. 2 ust. 1 lit. c) i d) oraz w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009
Artykuł 10 – ustęp 1 - akapit pierwszy – wprowadzenie
(1c)  wprowadzenie do art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.   Jeśli Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nadużycia finansowego lub niezapewnienia współpracy administracyjnej zgodnie z wymaganiami weryfikacji dowodów pochodzenia lub że ma miejsce masowy wzrost przywozu do Wspólnoty ponad poziom normalnej produkcji i zdolności eksportowych lub brak przestrzegania przepisów art. 2 ust. 1 przez kraje lub terytoria, o których mowa w art. 1, może ona podjąć środki w celu zawieszenia całości lub części porozumień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu na okres trzech miesięcy, z zastrzeżeniem, że uprzednio:
1.   Jeśli Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nadużycia finansowego lub niezapewnienia współpracy administracyjnej zgodnie z wymaganiami weryfikacji dowodów pochodzenia lub że ma miejsce masowy wzrost przywozu do Wspólnoty ponad poziom normalnej produkcji i zdolności eksportowych lub brak przestrzegania przepisów art. 2 ust. 1 lit. a) i b) przez kraje lub terytoria, o których mowa w art. 1, może ona podjąć środki w celu zawieszenia całości lub części porozumień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu na okres trzech miesięcy, z zastrzeżeniem, że uprzednio:

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi regulaminu(A8-0060/2015).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności