Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0060/2015

Texte depuse :

A8-0060/2015

Dezbateri :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Voturi :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Explicaţii privind voturile
PV 15/12/2015 - 4.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Texte adoptate
PDF 365kWORD 100k
Joi, 30 aprilie 2015 - Strasbourg
Măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 30 aprilie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 nu prevede nicio posibilitate de a suspenda temporar acordarea unor măsuri comerciale excepționale în cazul unor violări grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept de către beneficiari. Este necesar să se introducă această posibilitate, pentru a se asigura că pot fi luate măsuri rapide în cazul în care încălcările grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept vor apărea în una dintre țările și teritoriile participante sau asociate la procesul de stabilizare și asociere pus în aplicare de Uniunea Europeană.
(2)  Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 nu prevede nicio posibilitate de a suspenda temporar acordarea unor măsuri comerciale excepționale în cazul unor violări grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept de către beneficiari. Este necesar să se introducă această posibilitate, pentru a se asigura că pot fi luate măsuri rapide în cazul în care încălcările grave și sistematice ale principiilor fundamentale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept vor apărea în una dintre țările și teritoriile participante sau asociate la procesul de stabilizare și asociere pus în aplicare de Uniunea Europeană. Pentru a obține progrese în procesul de aderare sunt necesare respectarea principiilor democratice, a statului de drept, a drepturilor omului și protecția minorităților..
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  De la lansarea procesului de stabilizare și asociere, au fost încheiate acorduri de stabilizare și asociere între Uniune și toate țările în cauză din Balcanii de Vest, exceptând Bosnia și Herțegovina și Kosovo3. În iunie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocierile în vederea unui acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo.
(5)  De la lansarea procesului de stabilizare și asociere, au fost încheiate acorduri de stabilizare și asociere între Uniune și toate țările în cauză din Balcanii de Vest, exceptând Bosnia și Herțegovina și Kosovo3. În mai 2014, au fost încheiate negocierile în vederea unui acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo, iar Acordul a fost parafat în iulie 2014.
______________
_______________
3 Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.
3 Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Cu toate acestea, Bosnia și Herțegovina încă nu a acceptat să adapteze concesiile comerciale acordate în temeiul acordului interimar pentru a ține seama de comerțul tradițional preferențial între Croația și Bosnia și Herțegovina, în cadrul Acordului central european de comerț liber (CEFTA). În cazul în care, în momentul adoptării prezentului regulament, un acord privind adaptarea concesiilor comerciale prevăzute în Acordul de stabilizare și de asociere și în acordul interimar nu a fost semnat și aplicat cu titlu provizoriu de către Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina, preferințele acordate Bosniei și Herțegovinei ar trebui să fie suspendate începând cu 1 ianuarie 2016. În momentul în care Bosnia și Herțegovina și Uniunea Europeană vor fi semnat și aplicat cu titlu provizoriu un acord privind adaptarea concesiilor comerciale din cadrul Acordului interimar, aceste preferințe ar trebui să fie restabilite.
(7)  Cu toate acestea, Bosnia și Herțegovina încă nu a acceptat să adapteze concesiile comerciale acordate în temeiul acordului interimar pentru a ține seama de comerțul tradițional preferențial între Croația și Bosnia și Herțegovina, în cadrul Acordului central european de comerț liber (CEFTA). În cazul în care, în momentul adoptării prezentului regulament, un acord privind adaptarea concesiilor comerciale prevăzute în Acordul de stabilizare și de asociere și în acordul interimar nu a fost semnat și aplicat cu titlu provizoriu de către Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina, preferințele acordate Bosniei și Herțegovinei ar trebui să fie suspendate începând cu 1 ianuarie 2016. În momentul în care Bosnia și Herțegovina și Uniunea Europeană vor fi semnat și aplicat cu titlu provizoriu un acord privind adaptarea concesiilor comerciale din cadrul Acordului interimar, aceste preferințe ar trebui să fie restabilite. Autoritățile din Bosnia și Herțegovina și Comisia ar trebui să își dubleze eforturile pentru a găsi, înainte de 1 ianuarie 2016 și în conformitate cu acordul interimar, o soluție acceptabilă de ambele părți, mai ales în ceea ce privește comerțul transfrontalier,
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Este necesar să se țină seama de progresele constante în direcția dobândirii statutului de membru al UE de către țările și teritoriile din Balcanii de Vest, precum și de aderarea Croației la Uniunea Europeană și , în consecință, necesitatea de a adapta Acordul interimar cu Bosnia și Herțegovina. În acest context, este de asemenea necesar să se țină seama de angajamentul clar al Uniunii față de perspectiva europeană a Bosniei și Herțegovinei, după cum se menționează în concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 decembrie 2014. În aceste concluzii, a fost reiterată necesitatea ca liderii politici din Bosnia și Herțegovina să integreze reformele necesare pentru integrarea în UE în activitatea tuturor instituțiilor relevante, precum și necesitatea de a asigura funcționalitatea și eficiența, la toate nivelurile de guvernare, pentru ca Bosnia și Herțegovina să se pregătească pentru aderarea la UE în viitor,
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)  Uniunea Europeană își menține angajamentul de a sprijini perspectiva europeană a Bosniei și Herțegovinei și se așteaptă ca conducerea politică a țării să continue reformele ce vizează promovarea unor instituții funcționale, precum și asigurarea egalității în drepturi a celor trei popoare constituente și a tuturor cetățenilor din Bosnia și Herțegovina.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Considerentul 14 a (nou)
-1. Se introduce următorul considerent:
„(14a) Pentru a permite un control democratic adecvat al aplicării prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificările și adaptările tehnice necesare la anexele I și II, ca urmare a modificării codurilor CN și a subdiviziunilor TARIC, în ceea ce privește modificările necesare ca urmare a acordării de preferințe comerciale în temeiul altor acorduri dintre Uniune și țările și teritoriile aflate sub incidența prezentului regulament și în ceea ce privește suspendarea beneficiilor în conformitate cu prezentul regulament în caz de nerespectare a condiției cooperării administrative eficiente pentru a preveni frauda, a condiției respectării drepturilor omului și a principiilor statului de drept, precum și a condiției de a se angaja în reforme economice eficace și într-o cooperare la nivel regional. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. În cadrul lucrărilor sale pentru pregătirea și punerea în aplicare a actelor delegate, Comisia ar trebui să furnizeze informații și documente complete cu privire la reuniunile sale cu experții naționali. În acest sens, Comisia ar trebui să garanteze că Parlamentul European este implicat în mod corespunzător, pe baza celor mai bune practici rezultate din experiențele anterioare din alte politici, pentru a crea cele mai bune condiții posibile pentru controlul actelor delegate exercitat de Parlamentul European în viitor.”
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 2 – alineatul 3
1a.  La articolul 2, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
(3)  În cazul în care o țară sau un teritoriu nu respectă alineatul (1) sau (2), Comisia poate suspenda, în totalitate sau în parte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dreptul țării sau teritoriului în cauză la beneficiile acordate în temeiul prezentului regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (4).
(3)  În cazul în care o țară sau un teritoriu nu respectă dispozițiile de la literele (a) sau (b) din alineatul (1), Comisia poate suspenda, în totalitate sau în parte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dreptul țării sau teritoriului în cauză la beneficiul acordat în temeiul prezentului regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (4).
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 7 – litera c (nouă)
1b.  La articolul 7, se adaugă următoarea literă:
(c)  suspendarea, în totalitate sau parțială, a dreptului țării sau teritoriului în cauză la beneficiile acordate în temeiul prezentului regulament, în caz de nerespectare de către acea țară sau acel teritoriu a condițiilor stabilite la literele (c) și (d) din articolul 2 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă
1c.  La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:
(1)  Atunci când Comisia consideră suficiente elementele de probare a fraudei sau a lipsei obligației de prestare a cooperării administrative necesară scopurilor verificării probei de origine sau de creștere masivă a exporturilor spre Comunitate peste nivelul producției și al capacităților de export obișnuite sau de nerespectare a dispozițiilor articolului 2 alineatul (1) de către țările și teritoriile menționate la articolul 1, ea poate lua măsuri de suspendare totală sau parțială a regimurilor prevăzute în prezentul regulament pentru o perioadă de trei luni, sub rezerva ca, în prealabil:
(1)  Atunci când Comisia consideră suficiente elementele de probare a fraudei sau a lipsei obligației de prestare a cooperării administrative necesară scopurilor verificării probei de origine sau de creștere masivă a exporturilor spre Comunitate peste nivelul producției și al capacităților de export obișnuite sau de nerespectare a dispozițiilor articolului 2 alineatul (1) literele (a) și (b) de către țările și teritoriile menționate la articolul 1, ea poate lua măsuri de suspendare totală sau parțială a regimurilor prevăzute în prezentul regulament pentru o perioadă de trei luni, sub rezerva ca, în prealabil:

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0060/2015).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate