Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0197(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0060/2015

Predkladané texty :

A8-0060/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/12/2015 - 4.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Prijaté texty
PDF 448kWORD 96k
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg
Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 30. apríla 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V nariadení (ES) č. 1215/2009 sa nestanovuje žiadna možnosť dočasne pozastaviť udelenie výnimočných obchodných opatrení v prípade vážneho a systematického porušovania základných zásad ľudských práv, demokracie a právneho štátu ich príjemcami. Je vhodné takúto možnosť zaviesť, aby bolo možné rýchlo konať v prípade, keď by v niektorej z krajín alebo území, ktoré sa zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia Európskej únie alebo sú s týmto procesom spojené, dochádzalo k vážnemu a systematickému porušovania základných zásad ľudských práv, demokracie a právneho štátu.
(2)  V nariadení (ES) č. 1215/2009 sa nestanovuje žiadna možnosť dočasne pozastaviť udelenie výnimočných obchodných opatrení v prípade vážneho a systematického porušovania základných zásad ľudských práv, demokracie a právneho štátu ich príjemcami. Je vhodné takúto možnosť zaviesť, aby bolo možné rýchlo konať v prípade, keď by v niektorej z krajín alebo na niektorom z území, ktoré sa zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia Európskej únie alebo sú s týmto procesom spojené, dochádzalo k vážnemu a systematickému porušovaniu základných zásad ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Na dosiahnutie pokroku v prístupovom procese je potrebné dodržiavať zásady demokracie, zásady právneho štátu, ľudské práva a ochranu menšín.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Od začiatku procesu stabilizácie a pridruženia sa uzatvorili dohody o stabilizácii a pridružení so všetkými dotknutými krajinami západného Balkánu s výnimkou Bosny a Hercegoviny a Kosova3. V júni 2013 Rada poverila Komisiu začatím rokovaní o dohode o stabilizácii a pridružení s Kosovom.
(5)  Od začiatku procesu stabilizácie a pridruženia sa uzatvorili dohody o stabilizácii a pridružení so všetkými dotknutými krajinami západného Balkánu s výnimkou Bosny a Hercegoviny a Kosova3. V máji 2014 boli ukončené rokovania o dohode o stabilizácii a pridružení s Kosovom a v júli 2014 bola dohoda parafovaná.
______________
_______________
3 Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
3 Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Bosna a Hercegovina však zatiaľ neakceptovala úpravu obchodných koncesií udelených na základe dočasnej dohody na účely zohľadnenia preferenčného tradičného obchodu medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou na základe Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA). V prípade, že v čase prijatia tohto nariadenia nebude Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou podpísaná a predbežne vykonávaná dohoda o úprave obchodných koncesií stanovených v dohode o stabilizácii a pridružení a v dočasnej dohode, preferencie udelené Bosne a Hercegovine by sa mali pozastaviť od 1. januára 2016. Keď Bosna a Hercegovina a Európska únia podpíšu a budú predbežne vykonávať dohodu o úprave obchodných koncesií v dočasnej dohode, uvedené preferencie by sa mali opäť zaviesť.
(7)  Bosna a Hercegovina však zatiaľ neakceptovala úpravu obchodných koncesií udelených na základe dočasnej dohody na účely zohľadnenia preferenčného tradičného obchodu medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou na základe Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA). V prípade, že v čase prijatia tohto nariadenia nebude Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou podpísaná a predbežne vykonávaná dohoda o úprave obchodných koncesií stanovených v dohode o stabilizácii a pridružení a v dočasnej dohode, preferencie udelené Bosne a Hercegovine by sa mali pozastaviť od 1. januára 2016. Keď Bosna a Hercegovina a Európska únia podpíšu a budú predbežne vykonávať dohodu o úprave obchodných koncesií v dočasnej dohode, uvedené preferencie by sa mali opäť zaviesť. Orgány Bosny a Hercegoviny a Komisia by mali zintenzívniť úsilie s cieľom nájsť pred 1. januárom 2016 a v súlade s dočasnou dohodou vzájomne prijateľné riešenie, najmä z hľadiska cezhraničného obchodu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Je potrebné zohľadniť neustály pokrok dotknutých krajín a území západného Balkánu v rámci úsilia o členstvo v Európskej únii, ako aj pristúpenie Chorvátska k Únii, s čím súvisí potreba upraviť dočasnú dohodu s Bosnou a Hercegovinou. V tejto súvislosti je tiež potrebné zohľadniť jednoznačný záväzok Únie voči perspektíve Bosny a Hercegoviny v Únii, ako sa uvádza v záveroch Rady pre zahraničné veci z 15. decembra 2014. V týchto záveroch sa zopakovalo, že je potrebné, aby politickí predstavitelia Bosny a Hercegoviny zakotvili reformy potrebné na začlenenie do Únie do práce všetkých príslušných inštitúcií, a že je potrebné zabezpečiť funkčnosť a efektívnosť na všetkých vládnych úrovniach, aby sa Bosna a Hercegovina mohla pripravovať na budúce členstvo v Únii.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  Únia je naďalej odhodlaná podporovať európsku perspektívu Bosny a Hercegoviny a od politických vodcov krajiny očakáva, že budú presadzovať reformy zamerané na podporu fungujúcich inštitúcií, ako aj na zabezpečenie rovnakých práv pre tri štátotvorné národy a všetkých občanov Bosny a Hercegoviny.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 1215/2009
Odôvodnenie 14 a (nové)
(-1) Vkladá sa toto odôvodnenie:
„(14a) S cieľom umožniť riadny demokratický dohľad nad uplatňovaním tohto nariadenia by sa mala na Komisiu preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o potrebné pozmeňujúce návrhy a technické úpravy príloh I a II na základe zmien číselných znakov KN a podpoložiek TARIC, pokiaľ ide o potrebné úpravy po udelení obchodných preferencií v rámci iných dohôd medzi Úniou a krajinami a územiami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a pokiaľ ide o pozastavenie výhod podľa tohto nariadenia v prípade nedodržania podmienky účinnej administratívnej spolupráce v záujme zabránenia podvodom, podmienky rešpektovania ľudských práv a zásad právneho štátu, ako aj podmienky účasti na efektívnych hospodárskych reformách a na regionálnej spolupráci. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. Z tohto dôvodu by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov založených na predchádzajúcich skúsenostiach v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.“
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1215/2009
Článok 2 – odsek 3
(1a)  V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  V prípade, že krajina alebo územie nespĺňajú podmienky podľa odsekov 1 alebo 2, môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov úplne alebo čiastočne pozastaviť právo na výhody príslušnej krajiny alebo územia podľa tohto nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 4.
3. V prípade, že krajina alebo územie nespĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. a) alebo b), môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov úplne alebo čiastočne pozastaviť právo na výhody príslušnej krajiny alebo územia podľa tohto nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1215/2009
Článok 7 – písmeno c (nové)
(1b)  V článku 7 sa dopĺňa toto písmeno:
„c) úplné alebo čiastočné pozastavenie nároku dotknutej krajiny alebo územia na výhody podľa tohto nariadenia v prípade, že táto krajina alebo územie nedodržiava podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. c) a d) a v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia.“
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1215/2009
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
(1c)  V článku 10 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:
1.  Ak Komisia zistí, že existuje dostatok dôkazov o podvode alebo o neposkytovaní administratívnej spolupráce, ako sa vyžaduje na overenie dôkazu o pôvode, alebo že sa vývoz do Spoločenstva podstatne zvýšil nad úroveň zvyčajnej výroby a vývoznej kapacity, alebo že krajiny a územia uvedené v článku 2 nedodržiavajú ustanovenia článku 1 ods. 1, môže prijať opatrenia na pozastavenie celých úprav stanovených v tomto nariadení alebo ich častí na obdobie troch mesiacov, ak pred tým:
1. Ak Komisia zistí, že existuje dostatok dôkazov o podvode alebo o neposkytovaní administratívnej spolupráce, ako sa vyžaduje na overenie dôkazu o pôvode, alebo že sa vývoz do Spoločenstva podstatne zvýšil nad úroveň zvyčajnej výroby a vývoznej kapacity, alebo že krajiny a územia uvedené v článku 1 nedodržiavajú ustanovenia článku 2 ods. 1 písm. a) a b), môže prijať opatrenia na pozastavenie celých úprav stanovených v tomto nariadení alebo ich častí na obdobie troch mesiacov, ak pred tým:

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0060/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia