Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2015

Ingivna texter :

A8-0060/2015

Debatter :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Röstförklaringar
PV 15/12/2015 - 4.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Antagna texter
PDF 432kWORD 85k
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg
Särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Europaparlamentets ändringar antagna den 30 april 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD)(1)))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Förordning (EG) nr 1215/2009 erbjuder inte någon möjlighet att tillfälligt avbryta beviljandet av särskilda handelsåtgärder om stödmottagarna skulle begå allvarliga och systematiska överträdelser av grundläggande principer om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten. Det är lämpligt att införa en sådan möjlighet så att snabba åtgärder kan vidtas om allvarliga och systematiska överträdelser av grundläggande principer om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen skulle begås i något av de länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess.
(2)  Förordning (EG) nr 1215/2009 erbjuder inte någon möjlighet att tillfälligt avbryta beviljandet av särskilda handelsåtgärder om stödmottagarna skulle begå allvarliga och systematiska överträdelser av grundläggande principer om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten. Det är lämpligt att införa en sådan möjlighet så att snabba åtgärder kan vidtas om allvarliga och systematiska överträdelser av grundläggande principer om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen skulle begås i något av de länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess. Respekt för de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och skyddet av minoriteter är en nödvändighet för att göra framsteg i anslutningsprocessen.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)   Sedan lanseringen av stabiliserings- och associeringsprocessen har stabiliserings- och associeringsavtal ingåtts med de berörda länderna på västra Balkan, med undantag av Bosnien och Hercegovina samt Kosovo3. I juni 2013 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal med Kosovo.
(5)   Sedan lanseringen av stabiliserings- och associeringsprocessen har stabiliserings- och associeringsavtal ingåtts med de berörda länderna på västra Balkan, med undantag av Bosnien och Hercegovina samt Kosovo3. I maj 2014 slutfördes förhandlingarna om ett stabiliserings- och associeringsavtal med Kosovo och avtalet paraferades i juli 2014.
______________
_______________
3 Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
3 Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Bosnien och Hercegovina har ännu inte accepterat att anpassa handelsmedgivanden som beviljas enligt interimsavtalet för att ta hänsyn till den traditionella handeln mellan Kroatien och Bosnien och Hercegovina inom ramen för Centraleuropeiska frihandelsavtalet (Cefta). Om anpassningen av de handelsmedgivanden som anges i stabiliserings- och associeringsavtalet och i interimsavtalet ännu inte undertecknats och tillämpas provisoriskt av Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina när denna förordning antas, bör de förmåner som beviljats Bosnien och Hercegovina upphävas från och med den 1 januari 2016. När Bosnien och Hercegovina och Europeiska unionen har undertecknat och provisoriskt tillämpar ett avtal om anpassning av handelsmedgivandena i interimsavtalet, ska dessa tullförmåner återinföras.
(7)  Bosnien och Hercegovina har ännu inte accepterat att anpassa handelsmedgivanden som beviljas enligt interimsavtalet för att ta hänsyn till den traditionella handeln mellan Kroatien och Bosnien och Hercegovina inom ramen för Centraleuropeiska frihandelsavtalet (Cefta). Om anpassningen av de handelsmedgivanden som anges i stabiliserings- och associeringsavtalet och i interimsavtalet ännu inte undertecknats och tillämpas provisoriskt av Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina när denna förordning antas, bör de förmåner som beviljats Bosnien och Hercegovina upphävas från och med den 1 januari 2016. När Bosnien och Hercegovina och Europeiska unionen har undertecknat och provisoriskt tillämpar ett avtal om anpassning av handelsmedgivandena i interimsavtalet, ska dessa tullförmåner återinföras. Myndigheterna i Bosnien och Hercegovina och kommissionen bör fördubbla sina ansträngningar för att före den 1 januari 2016, och i linje med interimsavtalet, finna en ömsesidigt godtagbar lösning, i synnerhet på området för gränsöverskridande handel.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Det är nödvändigt att beakta de konstanta framsteg som de berörda länderna och territorierna på västra Balkan gör i riktning mot EU-medlemskap, samt Kroatiens anslutning till unionen och det därmed följande behovet av att anpassa interimsavtalet med Bosnien och Hercegovina. I detta sammanhang är det också nödvändigt att beakta unionens otvetydiga stöd till Bosnien och Hercegovinas EU-perspektiv, såsom det anges i slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möte den 15 december 2014. I dessa slutsatser upprepade man att den politiska ledningen i Bosnien och Hercegovina måste förankra de reformer som behövs för EU-integrationen i alla relevanta institutioners arbete, och att det är nödvändigt att se till att alla förvaltningsnivåer fungerar och är effektiva så att Bosnien och Hercegovina kan förbereda sig för ett framtida EU-medlemskap.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)  Europeiska unionen fortsätter att vara engagerad i stödet för Bosnien och Hercegovinas europeiska perspektiv och förväntar sig att landets politiska ledning fortsätter att genomföra reformer som främjar välfungerande institutioner och säkrar lika rättigheter för landets tre folk och för samtliga medborgare i Bosnien och Hercegovina.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1215/2009
Skäl 14a (nytt)
-1) Följande skäl ska införas:
14a.  För att möjliggöra en korrekt demokratisk kontroll av tillämpningen av denna förordning bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på nödvändiga ändringar och tekniska anpassningar av bilagorna I och II till följd av ändringar av KN-nummer och underuppdelningar i Taric, nödvändiga anpassningar till följd av beviljade handelsförmåner inom ramen för andra avtal mellan unionen och de länder och territorier som omfattas av denna förordning och upphävandet av rätten till förmåner enligt denna förordning vid underlåtelse att uppfylla villkoren att delta i ett effektivt administrativt samarbete för att förhindra bedrägeri, att respektera de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt att genomföra konkreta ekonomiska reformer och regionalt samarbete. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, också på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. Kommissionen bör ge fullständig information och dokumentation om sina möten med nationella experter inom ramen för arbetet med att förbereda och genomföra delegerade akter. Kommissionen bör i detta avseende se till att Europaparlamentet vederbörligen involveras, med utgångspunkt i bästa praxis utifrån tidigare erfarenheter på andra politikområden, i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för Europaparlamentets framtida kontroll av delegerade akter.”
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1215/2009
Artikel 2 – punkt 3
1a)  I artikel 2 ska punkt 3 ersättas med följande:
3.   Om ett land eller territorium inte uppfyller villkoren i punkt 1 eller 2 får kommissionen genom genomförandeakter helt eller delvis upphäva rätten till förmåner enligt denna förordning för berörda länder eller territorier. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8.4.
3.   Om ett land eller territorium inte uppfyller villkoren i leden a eller b i punkt 1 får kommissionen genom genomförandeakter helt eller delvis upphäva rätten till förmåner enligt denna förordning för berörda länder eller territorier. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8.4.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1215/2009
Artikel 7 – led c (nytt)
1b)  I artikel 7 ska följande led läggas till:
(c)  upphävande, helt eller delvis, av rätten för ett land eller territorium till handelsförmåner enligt denna förordning om det berörda landet eller territoriet inte uppfyller de villkor som fastställs i leden (c) och (d) i artikel 2.1 och i artikel 2.2 i denna förordning.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1c (nytt)
Förordning (EG) nr 1215/2009
Artikel 10 – punkt 1 – första stycket ‑ inledningen
1c)  I artikel 10.1 ska den inledande formuleringen ersättas med följande:
1.   Om kommissionen finner att det finns tillräckliga bevis för bedrägeri, för avsaknad av det administrativa samarbete som krävs för kontroll av ursprung, för en extrem ökning av exporten till gemenskapen som överskrider de berörda ländernas och territoriernas normala produktions- och exportkapacitet eller för att de länder och territorier som avses i artikel 1 inte iakttar bestämmelserna i artikel 2.1, får kommissionen vidta åtgärder för att helt eller delvis tillfälligt upphäva ordningarna enligt denna förordning under en period av tre månader, förutsatt att kommissionen först har
1.   Om kommissionen finner att det finns tillräckliga bevis för bedrägeri, för avsaknad av det administrativa samarbete som krävs för kontroll av ursprung, för en extrem ökning av exporten till gemenskapen som överskrider de berörda ländernas och territoriernas normala produktions- och exportkapacitet eller för att de länder och territorier som avses i artikel 1 inte iakttar bestämmelserna i leden a och b artikel 2.1, får kommissionen vidta åtgärder för att helt eller delvis tillfälligt upphäva ordningarna enligt denna förordning under en period av tre månader, förutsatt att kommissionen först har

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 61.2 andra stycket i arbetsordningen (A8-0060/2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy