Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2649(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0375/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0179

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 439kWORD 104k
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh)
P8_TA(2015)0179RC-B8-0375/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με την καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh) (2015/2649(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την καταστροφή πολιτισμικών χώρων που διαπράττεται από το ISIS/Da’esh (O-000031/2015 – B8-0115/2015 και O-000032/2015 – B8-0116/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που προβλέπει ότι «η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών», ιδίως στον τομέα της «διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας», και ότι η «η Ένωση και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τρίτες χώρες και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον πολιτιστικό τομέα»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009 της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2003, σχετικά με ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2465/96(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1332/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία(3), που εγκρίθηκε με βάση την απόφαση 2013/760/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας(4), ιδίως δε το άρθρο 11γ σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφορά πολιτιστικών αγαθών της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2001/555/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, για την ίδρυση Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), που τροποποιήθηκε από την κοινή δράση του Συμβουλίου 2009/834/ΚΕΠΠΑ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη δημιουργία ενός ανεπίσημου δικτύου αρχών επιβολής του νόμου και εμπειρογνωμοσύνης αρμόδιου στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών (EU CULTNET) (14323/2012),

–  έχοντας υπόψη το Δεύτερο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, Χάγη, του 1999.

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στις 14 Νοεμβρίου 1970,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς, της 16ης Νοεμβρίου 1972,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της 17ης Οκτωβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO σχετικά με την προστασία και την προαγωγή της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, της 20ής Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNIDROIT για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά του 1995,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2199 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις απειλές στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες της Αλ Κάιντα(7),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη της Βενετίας του 1964 για την Αποκατάσταση και Συντήρηση Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων, ο οποίος παρέχει ένα διεθνές πλαίσιο για τη διατήρηση και την αποκατάσταση παλαιών κτιρίων,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εγκρίθηκε στις 17 Ιουλίου 1998 και, ιδιαίτερα, το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ix) που αναγνωρίζει ως έγκλημα πολέμου την πράξη των εσκεμμένων επιθέσεων κατά κτιρίων που προορίζονται για τη θρησκεία, την εκπαίδευση, την τέχνη, την επιστήμη ή για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατά ιστορικών μνημείων, νοσοκομείων και κατά των τόπων στους οποίους συγκεντρώνονται ασθενείς και τραυματίες, εφόσον δεν είναι στρατιωτικοί στόχοι·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο για το 2013 και τη σχετική πολιτική της ΕΕ(8), που αναφέρει, στην παράγραφο 211, ότι εσκεμμένες μορφές καταστροφής της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, όπως αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράκ και στη Συρία, θα πρέπει να διώκονται ως εγκλήματα πολέμου και ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 6ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Στοιχεία για μια περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς επίσης και για την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό κράτος» JOIN(2015)0002, στην οποία η Επιτροπή και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της καταστροφής και της λεηλασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των κρίσεων στη Συρία και το Ιράκ, και την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό κράτος·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι αρχαιολογικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί χώροι στη Συρία και στο Ιράκ αποτέλεσαν πρόσφατα στόχο καταστροφικών ενεργειών που διέπραξαν ομάδες εξτρεμιστών οι οποίες συνδέονται ιδιαίτερα με το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στη Συρία (ISIS/Da’esh) και ότι οι εν λόγω συστηματικές επιθέσεις κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς χαρακτηρίστηκαν από την γενική διευθύντρια της UNESCO Ιρίνα Μπόκοβα, ως «πολιτισμική κάθαρση»·

B.  τονίζοντας ότι σύμφωνα με την UNESCO, ο όρος «πολιτισμική κάθαρση» αναφέρεται σε σκόπιμη στρατηγική που επιδιώκει να καταστρέψει την πολιτισμική πολυμορφία μέσω εσκεμμένης στόχευσης ατόμων που προσδιορίζονται με βάση την πολιτισμική, εθνοτική ή θρησκευτική τους προέλευση, σε συνδυασμό με εσκεμμένες επιθέσεις κατά χώρων λατρείας, μνήμης και μάθησης, και ότι η στρατηγική της πολιτισμικής κάθαρσης που αποδεδειγμένα παρατηρείται στο Ιράκ και τη Συρία αντικατοπτρίζεται στις επιθέσεις κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή τόσο κατά των φυσικών, υλικών και αρχιτεκτονικών εκφράσεων του πολιτισμού, όπως μνημεία και κτίρια, όσο και κατά των μειονοτικών και άυλων εκφράσεων του πολιτισμού, όπως έθιμα, παραδόσεις και θρησκευτικές πεποιθήσεις(9)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πράξεις καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς θεωρούνται, υπό ορισμένες περιστάσεις, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκεκριμένα, όταν έχουν ως στόχο τα μέλη μιας θρησκευτικής ή εθνοτικής ομάδας, μπορούν να εξομοιωθούν με το έγκλημα της δίωξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο η) του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες πράξεις καταστροφής πολιτισμικών και ιστορικών χώρων και αντικειμένων δεν είναι νέες και δεν περιορίζονται στο Ιράκ και στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNESCO, η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας κοινοτήτων, ομάδων και ατόμων, και της κοινωνικής συνοχής, οπότε η εσκεμμένη καταστροφή του μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα(11)· τονίζοντας ότι, όπως αναφέρουν η UNESCO και άλλοι, το προϊόν της λεηλασίας και του λαθρεμπορίου πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων και αντικειμένων στο Ιράκ και τη Συρία από το ISIS/Da’esh, χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων του ISIS/Da’esh, με αποτέλεσμα τα καλλιτεχνικά και πολιτισμικά αγαθά να καθίστανται «πολεμικά όπλα»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Μαρτίου 2014, χάρη στη χρηματοδότηση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η UNESCO με άλλους στρατηγικούς εταίρους ξεκίνησαν ένα τριετές σχέδιο με την ονομασία «επείγουσα διαφύλαξη της συριακής κληρονομιάς», με σκοπό, ιδίως, να εξασφαλιστεί επείγουσα προστασία της συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρώσει τη σύμβαση για την προστασία και την προαγωγή της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, η οποία εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2005, το πρώτο διεθνές μέσο που αναγνωρίζει τη διπλή οικονομική και πολιτιστική φύση των πολιτιστικών αγαθών, τα οποία δεν πρέπει επομένως να αντιμετωπίζονται ως έχοντα αποκλειστικά εμπορική αξία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών, που εγκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1970, και η σύμβαση του UNIDROIT για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά, που εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 1995, αποτελούν σημαντικά μέσα για την ενίσχυση της προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών αποτελεί πλέον το τρίτο σημαντικότερο παράνομο εμπόριο μετά τα ναρκωτικά και τα όπλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι σ' αυτό το παράνομο εμπόριο κυριαρχούν τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινοί εθνικοί και διεθνείς μηχανισμοί δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένοι ούτε λαμβάνουν στήριξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος(12),

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών δεν αποτελεί ειδική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που δεν ορίζεται ως αρμοδιότητα στις συνθήκες, εμπίπτει ωστόσο σε διάφορους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, όπως η εσωτερική αγορά, ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (AFSJ), ο πολιτισμός και η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επείγει να συντονιστεί καλύτερα η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών τεχνουργημάτων, και να συνεργαστούν στενά οι αρμόδιοι για να προωθήσουν την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την ανταλλαγή πληροφοριών και να ενισχύσουν τα νομικά πλαίσια· υπενθυμίζοντας στο πλαίσιο αυτό ότι, τον Δεκέμβριο 2011, το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του περί πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος εις βάρος των πολιτιστικών αγαθών συνιστούσε, μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ οργάνων επιβολής του νόμου, πολιτιστικών αρχών και ιδιωτικών οργανισμών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο 2012, με ψήφισμα του Συμβουλίου δημιουργήθηκε άτυπο δίκτυο αρχών επιβολής του νόμου και εμπειρογνωμοσύνης αρμόδιο στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών (EU CULTNET), κύριος στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και ο εντοπισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εγκληματικά δίκτυα ύποπτα για συμμετοχή σε παράνομο εμπόριο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015, η γενική διευθύντρια Ιρίνα Μπόκοβα ξεκίνησε στη Βαγδάτη την εκστρατεία # Unite 4heritage που αποσκοπεί στην κινητοποίηση παγκόσμιας υποστήριξης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη σκόπιμη καταστροφή των πολιτισμικών, αρχαιολογικών και θρησκευτικών χώρων που διαπράττεται από το ISIL στη Συρία και το Ιράκ·

2.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) να αναλάβει τη δέουσα δράση σε πολιτικό επίπεδο, σύμφωνα με την απόφαση 2199 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 12ης Φεβρουαρίου 2015, προκειμένου να τεθεί τέλος στο παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών από τα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στα εδάφη αυτά, ούτως ώστε να αποτραπεί η χρήση τους ως πηγής χρηματοδότησης για τρομοκρατικές ενέργειες·

3.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να χρησιμοποιήσει την πολιτιστική διπλωματία και τον διαπολιτισμικό διάλογο ως μέσο για τη συμφιλίωση των διαφόρων κοινοτήτων και την αποκατάσταση των χώρων που έχουν καταστραφεί·

4.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα ασφαλείας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για να αποτραπεί το διασυνοριακό λαθρεμπόριο πολιτιστικών αγαθών από τη Συρία και το Ιράκ, και να συνεργαστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο κοινής δράσης για την πάταξη της εμπορίας τεχνουργημάτων συριακής και ιρακινής προέλευσης στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η υψηλή επικέντρωση του εμπορίου σε έργα τέχνης της Μέσης Ανατολής προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την περιοχή του Κόλπου·

5.  προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 2199 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 12ης Φεβρουαρίου 2015, να δώσει έμφαση στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών τεχνουργημάτων, και ειδικά όσον αφορά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν αφαιρεθεί παράνομα από το Ιράκ, από τις 6 Αυγούστου 1990, και από τη Συρία, από τις 15 Μαρτίου 2011· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μια συντονισμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση του παράνομου αυτού εμπορίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες έρευνας σε εθνικό επίπεδο και σε στενή συνεργασία με την UNESCO και άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων), η Διεθνής Επιτροπή Κυανής Ασπίδας του ICOM (ICBS), η Ευρωπόλ, η Ιντερπόλ, το UNIDROIT (Διεθνές Ινστιτούτο Ενοποίησης του Ιδιωτικού Δικαίου), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ), το ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών) και το ICCROM (Διεθνές Κέντρο Μελέτης για τη Διαφύλαξη και την Αποκατάσταση των Πολιτιστικών Αγαθών)·

6.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να ζητήσει τη συμμετοχή του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Torrejón, το οποίο στηρίζει τη λήψη αποφάσεων στην Ένωση στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ παρέχοντας υλικό προερχόμενο από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων, με σκοπό την παρακολούθηση και την καταγραφή αρχαιολογικών και πολιτισμικών χώρων στη Συρία και το Ιράκ και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των αρχαιολόγων της Συρίας, με απώτερο στόχο την αποτροπή περαιτέρω λεηλασιών και τη διαφύλαξη της ζωής των πολιτών·

7.  καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει ταχεία και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών τεχνουργημάτων που απομακρύνθηκαν παράνομα από το Ιράκ και τη Συρία, και να ζητήσει από τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των διεθνών μέσων για την καταπολέμηση της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών που είναι στη διάθεση της αστυνομίας και των τελωνειακών υπαλλήλων, όπως η ειδική βάση δεδομένων της Ιντερπόλ «I-24/7» για κλαπέντα έργα τέχνης και το εργαλείο επιγραμμικής επικοινωνίας ARCHEO του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ)·

8.  ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης για δικαστές, αστυνομικούς και τελωνειακούς υπαλλήλους, δημόσιες αρχές και παράγοντες της αγοράς γενικότερα, προκειμένου να μπορέσουν όσοι εμπλέκονται στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτισμικών αγαθών να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την εμπειρογνωσία τους, και τη στήριξη πρωτοβουλιών, όπως π.χ. το τμήμα ηλεκτρονικής μάθησης για τους σύρους επαγγελματίες του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς που δημιούργησε το ICOMOS τον Ιανουάριο του 2013, το οποίο διδάσκει τρόπους για τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών, τα πρώτα επείγοντα μέτρα για τις πολιτιστικές συλλογές και τεχνική τεκμηρίωση·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να συνδεθεί με διεθνή σχέδια της κοινωνίας των πολιτών για την προστασία και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως το σχέδιο γεωχωρικών τεχνολογιών της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS), και να συνεχίσει να στηρίζει τις ερευνητικές κοινότητες» δραστηριοτήτων όπως το έργο Μοσούλη, που έχει αναπτυχθεί από το δίκτυο αρχικής κατάρτισης για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά (που χρηματοδοτούνται από την επιχορήγηση δράσεων Marie Skłodowska-Curie)·

10.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη υποστήριξη στο διεθνές παρατηρητήριο του ICOM για την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, το οποίο έχει δημιουργήσει κόκκινο κατάλογο έκτακτης ανάγκης για τις συριακές και ιρακινές αρχαιότητες που βρίσκονται σε κίνδυνο, ο οποίος σχεδιάστηκε ως εργαλείο για μουσεία, τελωνειακούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, εμπόρους έργων τέχνης και συλλέκτες που σκοπεύουν να κάνουν χρήση δορυφορικών εικόνων για να παρακολουθούν την κατάσταση επιτόπου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση και την Έρευνα (UNITAR)·

11.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης προκειμένου να αποθαρρύνουν την αγορά και πώληση πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από παράνομο εμπόριο από εμπόλεμες περιοχές·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να προσελκύσουν τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και πολιτιστικών ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων μέσω κωδίκων δεοντολογίας, στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών από εμπόλεμες περιοχές·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την εκστρατεία #Unite4Heritage της UNESCO, δρομολογώντας ενημερωτική εκστρατεία που θα επικεντρώνεται στο Ιράκ και τη Συρία, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς τους, τον τρόπο με τον οποίο το προϊόν των λεηλασιών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών και τις πιθανές κυρώσεις που συνδέονται με την παράνομη εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών από τις χώρες αυτές ή από άλλες τρίτες χώρες·

14.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να βελτιώσει τη λειτουργία του ανεπίσημου δικτύου αρχών επιβολής του νόμου και εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών (EU CULTNET), που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 με το ψήφισμα του Συμβουλίου, κύριοι στόχοι του οποίου είναι η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών, και να μελετήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πρόσθετου μέσου για τον έλεγχο της εισαγωγής στην ΕΕ πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν απομακρυνθεί παράνομα από τη Συρία και το Ιράκ·

15.  καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει τις μονάδες της Eurojust και της Ευρωπόλ που στηρίζουν τις εν εξελίξει έρευνες, την πρόληψη και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών·

16.  ενθαρρύνει την επανεκκίνηση των ενεργειών της Διεθνούς Επιτροπής Κυανής Ασπίδας του ICOM·

17.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, σε συνεργασία με την UNESCO και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με σκοπό την επέκταση της κατηγορίας εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας του διεθνούς δικαίου ώστε να καλύπτει πράξεις με τις οποίες εσκεμμένα προκαλείται φθορά ή καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας σε μεγάλη κλίμακα·

18.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν τη σύμβαση της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών του 1970, τη σύμβαση του UNIDROIT του 1995, τη σύμβαση της Χάγης για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης του 1954 και το Δεύτερο Πρωτόκολλο του 1999 της σύμβασης αυτής·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τη γενική διευθύντρια της UNESCO, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 39 της 10.2.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 169 της 8.7.2003, σ. 6.
(3) ΕΕ L 335 της 14.12.2013, σ. 3.
(4) ΕΕ L 335 της 14.12.2013, σ. 50.
(5) ΕΕ L 200 της 25.7.2001, σ. 5.
(6) ΕΕ L 297 της 13.11.2009, σ. 18.
(7) http://www.refworld.org/docid/54ef1f704.html
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.
(9) http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/
(10) Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Γιουγκοσλαβία, Kordić & Čerkez, 26 Φεβρουαρίου 2001, IT-95-14/2· παράγραφοι 207-8.
(11) Δήλωση της UNESCO σχετικά με τη σκόπιμη καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, 2003.
(12) http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegal-trafficking-cultural-goods

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου