Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2649(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0375/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 30/04/2015 - 10.3

Testi adottati :

P8_TA(2015)0179

Testi adottati
PDF 368kWORD 104k
Il-Ħamis, 30 ta' April 2015 - Strasburgu
Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh
P8_TA(2015)0179RC-B8-0375/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' April 2015 dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Mistoqsijiet għal tweġiba orali lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (O-000031/2015 – B8-0115/2015 u O‑000032/2015 – B8-0116/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jistipula li "l-azzjoni tal-Unjoni għandu jkollha l-mira li tinkoraġġixxi l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri", b'mod partikolari fil-qasam tal-"konservazzjoni u l-protezzjoni tal-wirt kulturali Ewropew sinifikanti" u li "l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jikkultivaw il-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fil-qasam tal-kultura",

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 116/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar l-esportazzjoni ta' oġġetti kulturali(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2013 tas-7 ta' Lulju 2003 dwar ċerti ristrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq u li jirrevoka r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2465/96(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1332/2013 tat-13 ta' Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja(3), adottati abbażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/760/PESK tat-13 ta' Diċembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja(4), u b'mod partikolari l-Artikolu 11c tiegħu dwar l-importazzjoni, l-esportazzjoni jew it-trasferiment ta', oġġetti ta' proprjetà kulturali Sirjana,

–  wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2001/555/PESK tal-20 ta' Lulju 2001 dwar it-twaqqif ta' Ċentru tas-Satelliti tal-Unjoni Ewropea(5), emendata mill-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2009/834/PESK(6),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' Ottubru 2012 dwar il-ħolqien ta' netwerk informali ta' awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u l-kompetenza esperta fil-qasam ta' oġġetti kulturali (EU CULTNET) (14232/2012),

–  wara li kkunsidra t-tieni Protokoll għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1954 għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Kulturali fil-Każ ta' Konflitt Armat, tal-1999,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Mezzi ta' Projbizzjoni u Prevenzjoni tal-Importazzjoni, Esportazzjoni u Trasferiment Illegali tas-Sjieda tal-Proprjetà Kulturali tal-14 ta' Novembru 1970,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni tal-Patrimonju Kulturali u Naturali Dinji tas-16 ta' Novembru 1972,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-UNESCO għall-Ħarsien tal-Patrimonju Kulturali Intanġibbli tas-17 ta' Ottubru 2003,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali tal-20 ta' Ottubru 2005,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-UNIDROIT dwar l-Oġġetti Kulturali Misruqa jew Esportati Illegalment tal-1995,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2199 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tat-12 ta' Frar 2015 dwar theddid għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali kkawżat minn atti terroristiċi minn Al-Qaida(7),

–  wara li kkunsidra l-Karta ta' Venezja tal-1964 għall-Konservazzjoni u r-Restawr tal-Monumenti u s-Siti li tipprovdi qafas internazzjonali għall-preservazzjoni u r-restawr ta' binjiet antiki,

–  wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali adottat fis-17 ta' Lulju 1998, u b'mod partikolari l-Artikolu 8(2)(b)(ix) tiegħu, li jirrikonoxxi bħala delitt tal-gwerra l-att ta' "twettiq ta' attakki intenzjonati fuq binjiet iddedikati għar-reliġjon, l-edukazzjoni, l-arti, ix-xjenza jew skopijiet ta' karità, monumenti storiċi, sptarijiet u postijiet fejn jinġabru l-morda u l-midruba, dment li dawn ma jkunux objettivi militari",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(8), li jistqarr fil-paragrafu 211 li "forom intenzjonati ta' qerda tal-wirt kulturali u artistiku, kif qed jiġri bħalissa fl-Iraq u fis-Sirja, għandha ssirilhom prosekuzzjoni bħala delitti tal-gwerra u bħala delitti kontra l-umanità",

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tas-6 ta' Frar 2015, intitolata "Elementi għal strateġija reġjonali tal-UE għas-Sirja u l-Iraq kif ukoll għat-theddida tad-Da'esh" (JOIN(2015)0002), li fiha l-Kummissjoni u l-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rrikonoxxew is-serjetà tal-qerda u tas-sakkeġġ tal-wirt kulturali huma u jindirizzaw il-kriżijiet fis-Sirja u fl-Iraq kif ukoll it-theddida tad-Da'esh,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi bosta siti arkeoloġiċi, reliġjużi u kulturali fis-Sirja u fl-Iraq, dan l-aħħar kienu soġġetti għal qerda intenzjonata mwettqa minn gruppi ta' estremisti marbuta partikolarment mal-Istat Iżlamiku fl-Iraq u s-Sirja (ISIS/Da'esh), u billi dawn l-attakki sistematiċi kontra l-wirt kulturali ġew deskritti mid-Direttur Ġenerali tal-UNESCO, Irina Bokova, bħala 'tindif kulturali';

B.  billi, skont l-UNESCO, it-terminu 'tindif kulturali' jirreferi għal strateġija intenzjonata li tipprova teqred id-diversità kulturali permezz ta' mmirar intenzjonat fuq individwi identifikati abbażi tal-isfond kulturali, etniku jew reliġjuż tagħhom, flimkien ma' attakki intenzjonati fuq il-postijiet ta' qima, ta' tifkira storika u ta' tagħlim tagħhom, u billi l-istrateġija ta' tindif kulturali li nistgħu nosservaw fl-Iraq u fis-Sirja hija riflessa f'attakki kontra l-wirt kulturali li huma fl-istess waqt diretti kontra espressjonijiet tal-kultura fiżiċi, tanġibbli u mibnija, bħal monumenti u binjiet, u kontra l-minoranzi u espressjonijiet kulturali intanġibbli, bħal drawwiet, tradizzjonijiet u twemmin(9);

C.  billi xi atti ta' qerda tal-wirt kulturali ġew ikkunsidrati, taħt ċerti kundizzjonijiet, bħala delitti kontra l-umanità(10); billi, b'mod partikolari, meta dawn l-atti jkunu diretti lejn membri ta' grupp reliġjuż jew etniku, jistgħu jiġu assimilati mad-delitt ta' persekuzzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 7(1)(h) tal-Istatut tal-Qorti Kriminali Internazzjonali;

D.  billi dawn l-atti ta' qerda ta' siti kulturali u storiċi u oġġetti mhumiex ġodda u mhumiex limitati biss għall-Iraq u s-Sirja; billi skont l-UNESCO, "il-wirt kulturali huwa komponent importanti tal-identità kulturali ta' komunitajiet, gruppi u individwi, u tal-koeżjoni soċjali, b'tali mod li l-qerda intenzjonata tiegħu jista' jkollu konsegwenzi negattivi fuq id-dinjità tal-bniedem u fuq id-drittijiet tal-bniedem"(11); filwaqt li, kif iddikjaraw l-UNESCO u oħrajn, il-prodotti tas-sakkeġġ u l-kuntrabandu, mill-ISIS/Da'esh, ta' siti u oġġetti kulturali u reliġjużi fl-Iraq u fis-Sirja qed jintużaw biex jgħinu fil-finanzjament tal-attivitajiet terroristiċi tal-ISIS/Da'esh, bir-riżultat li oġġetti artistiċi u kulturali qed isiru 'armi tal-gwerra';

E.  billi, bis-saħħa tal-finanzjament ipprovdut mill-Unjoni Ewropea, l-UNESCO u sħab strateġiċi oħra fl-1 ta' Marzu 2014 varaw proġett ta' tliet snin imsejjaħ 'Salvagwardja ta' Emerġenza għall-Wirt Sirjan', intiż, b'mod partikolari, biex jiżgura l-protezzjoni ta' emerġenza tal-wirt kulturali Sirjan;

F.  billi l-Unjoni Ewropea rratifikat il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità ta' Espressjonijiet Kulturali adottata fl-20 ta' Ottubru 2005, l-ewwel strument internazzjonali li rrikonoxxa n-natura doppja, ekonomika u kulturali, ta' oġġetti kulturali, li "għaldaqstant ma jridux jiġu ttrattati bħala oġġetti li għandhom biss valur kummerċjali";

G.  billi l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Mezzi ta' Projbizzjoni u Prevenzjoni tal-Importazzjoni, l-Esportazzjoni u t-Trasferiment ta' Sjieda tal-Proprjetà Kulturali adottata fis-17 ta' Novembru 1970 u tal-Konvenzjoni tal-UNIDROIT dwar Oġġetti Kulturali Misruqa jew Esportati Illegalment adottata fl-24 ta' Ġunju 1995 huma strumenti essenzjali li bihom tissaħħaħ il-protezzjoni tal-wirt kulturali globali;

H.  billi l-kummerċ illeċitu fi prodotti kulturali issa huwa t-tielet l-aktar kummerċ illegali sinifikanti, wara d-drogi u l-armi, billi dan il-kummerċ illeċitu huwa ddominat minn netwerks kriminali organizzati, u billi l-mekkaniżmi nazzjonali u internazzjonali tal-lum la għandhom riżorsi adegwati u lanqas mhuma sostnuti b'mod adegwat biex jittrattaw din il-kwistjoni(12);

I.  billi, minkejja li l-ġlieda kontra l-kummerċ illeċitu fi prodotti kulturali mhijiex kompetenza speċifika tal-Unjoni Ewropea, inkwantu li mhijiex stabbilita bħala tali fit-trattati, madankollu taqa' fi ħdan diversi oqsma ta' kompetenza tal-UE, bħas-suq intern, l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (SLSĠ), il-kultura u l-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK);

J.  billi hemm ħtieġa urġenti li nikkoordinaw aħjar il-ġlieda kontra l-kummerċ illegali ta' prodotti kulturali u naħdmu flimkien mill-qrib sabiex nippromwovu s-sensibilizzazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni, u biex jinkiseb tisħiħ tal-oqfsa legali; ifakkar, f'dan il-kuntest, li fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Diċembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda fil-konfront tal-kriminalità rigward beni kulturali ġie rrakkomandat, inter alia, li l-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni bejn uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, awtoritajiet kulturali u organizzazzjonijiet privati;

K.  billi, f'Ottubru 2012, riżoluzzjoni tal-Kunsill ħolqot netwerk informali ta' awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u ta' kompetenza esperta fil-qasam ta' oġġetti kulturali (EU CULTNET), li l-objettiv prinċipali tiegħu hu li jtejjeb l-iskambju ta' informazzjoni marbuta mal-prevenzjoni tal-kummerċ illeċitu f'beni kulturali u li jidentifika u jikkondividi informazzjoni dwar netwerks kriminali ssuspettati li huma involuti f'kummerċ illeċitu;

L.  billi nhar is-Sibt 28 ta' Marzu 2015, id-Direttur Ġenerali Irina Bokova nediet f'Bagdad il-kampanja #Unite4Heritage, li għandha l-għan li timmobilizza l-appoġġ globali għall-protezzjoni tal-wirt kulturali, bl-użu tas-setgħa tan-netwerks soċjali;

1.  Jikkundanna bil-qawwa l-qerda intenzjonata ta' siti kulturali, arkeoloġiċi u reliġjużi mwettqa mill-ISIS fis-Sirja u fl-Iraq;

2.  Jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) biex tieħu azzjoni xierqa fil-livell politiku, bi qbil mar-Riżoluzzjoni 2199 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tat-12 ta' Frar 2015, sabiex jintemm il-kummerċ illegali fi proprjetà kulturali mit-territorji tas-Sirja u tal-Iraq tul perjodi ta' kunflitt f'dawk it-territorji, biex b'hekk ma jitħallewx jintużaw bħala sors ta' finanzjament;

3.  Jistieden lill-VP/RGħ tħaddem id-diplomazija kulturali u d-djalogu interkulturali bħala għodda f'dak l jirrigwarda r-rikonċiljazzjoni tal-komunitajiet differenti u r-rikostruzzjoni tas-siti meqruda;

4.  Jistieden lill-VP/RGħ, lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jimplimentaw miżuri ta' sigurtà fil-fruntieri esterni tal-UE sabiex jipprevjenu l-kuntrabandu ta' oġġetti kulturali mis-Sirja u mill-Iraq lejn l-Unjoni, u jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw b'mod effikaċi f'azzjoni konġunta kontra l-kummerċ ta' oġġetti ta' oriġini Sirjana u Iraqina fl-Ewropa, minħabba li konċentrazzjoni għolja ta' kummerċ tal-arti tal-Lvant Nofsani hija ddestinata għas-suq tal-Ewropa, flimkien ma' dawk tal-Istati Uniti tal-Amerika u tar-reġjun tal-Golf;

5.  Jissuġġerixxi, f'dan il-kuntest, li l-Kummissjoni, bi qbil mal-paragrafu 17 tar-Riżoluzzjoni 2199 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tat-12 ta' Frar 2015, jiffukaw fuq il-ġlieda kontra l-kummerċ illeċitu ta' oġġetti kulturali, b'mod speċifiku fir-rigward ta' oġġetti ta' wirt kulturali mneħħija illegalment mill-Iraq wara s-6 ta' Awwissu 1990 u mis-Sirja wara l-15 ta' Marzu 2011; jistieden lill-Kummissjoni tfassal approċċ koordinat għall-ġlieda kontra l-kummerċ illegali, f'ħidma flimkien ma' dawk responsabbli fil-livell nazzjonali fis-servizzi ta' investigazzjoni, u f'kooperazzjoni mill-qrib mal-UNESCO u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra bħall-Kunsill Internazzjonali tal-Mużewijiet (ICOM), il-Kumitat Internazzjonali tal-'Blue Shield' (ICBS) tal-ICOM, il-Europol, l-Interpol, il-Unidroit (Istitut Internazzjonali għall-Unifikazzjoni tal-Liġi Privata), id-WCO (l-Organizzazzjoni Dinjija Doganali), l-ICOMOS (il-Kunsill Internazzjonali dwar il-Monumenti u s-Siti) u l-ICCROM (iċ-Ċentru Internazzjonali għall-Istudju tal-Preservazzjoni u r-Restawr ta' Beni Kulturali);

6.  Jistieden lill-VP/RGħ tinvolvi ċ-Ċentru Satellitari ta' Torrejón tal-Unjoni Ewropea, li jirfed it-teħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni fil-kuntest tal-PESK billi jipprovdi materjal li jirriżulta mill-analiżi tal-immaġini satellitari, għall-fini ta' monitoraġġ u elenkar ta' siti arkeoloġiċi u kulturali fis-Sirja u fl-Iraq u s-sostenn tal-attivitajiet ta' arkeologi Sirjani, bl-għan li ma jitħalliex isir aktar sakkeġġ u titħares il-ħajja tal-persuni ċivili;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi skambju rapidu u sigur tal-informazzjoni u kondiviżjoni tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri biex il-kummerċ illeċitu ta' oġġetti kulturali mneħħija illegalment mill-Iraq u mis-Sirja jiġi miġġieled b'mod effikaċi, u tħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw għodod internazzjonali għall-użu mill-pulizija u mill-uffiċjali tad-dwana kontra t-traffikar illeċitu ta' beni kulturali, bħad-database speċifiku tal-Interpol 'I-24/7' dwar opri tal-arti misruqa u l-għodda ta' komunikazzjoni online tal-programm ARCHEO tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO);

8.  Jitlob li tiġi kkunsidrata l-implimentazzjoni ta' programmi Ewropej ta' taħriġ għal imħallfin, pulizija u uffiċjali tad-dwana, amministrazzjonijiet tal-gvern u atturi tas-suq b'mod aktar ġenerali, biex b'hekk dawk involuti fil-ġlieda kontra l-kummerċ illeċitu fi prodotti kulturali jkunu jistgħu jiżviluppaw u jtejbu l-għarfien espert tagħhom, kif ukoll li jingħata appoġġ għal inizjattivi bħall-kors b'mezzi elettroniċi għall-Professjonisti tal-Wirt Sirjani, promoss mill-ICOMOS f'Jannar 2013, informazzjoni ta' tagħlim dwar il-ġestjoni tar-riskju tad-diżastri, miżuri tal-ewwel għajnuna għall-kollezzjonijiet kulturali u t-teknika tad-dokumentazzjoni;

9.  Jitlob lill-Kummissjoni tingħaqad ma' proġetti internazzjonali mis-soċjetà ċivili dwar il-protezzjoni u r-rappurtar dwar oġġetti kulturali f'periklu, bħall-proġett tat-teknoloġiji ġeospazjali AAAS, u jitlobha tkompli tappoġġja l-attivitajiet tal-komunitajiet ta' riċerka bħall-Proġett Mosul, żviluppat min-Netwerk ta' Taħriġ Inizjali għall-Wirt Kulturali Diġitali (iffinanzjati permezz ta' għotja tal-azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie);

10.  Jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi appoġġ aktar b'saħħtu għall-Osservatorju Internazzjonali dwar it-Traffikar Illeċitu f'Oġġetti Kulturali tal-ICOM, li pproduċa lista ħamra ta' emerġenza dwar antikitajiet Sirjani u Iraqini f'riskju, imfassla bħala għodda għal mużewijiet, uffiċjali tad-dwana, uffiċjali tal-pulizija, negozjanti u kolletturi tal-opri tal-arti, u li biħsiebu juża immaġni satellitari biex jissorvelja s-sitwazzjoni fil-post, b'kooperazzjoni ma' UNITAR;

11.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jiżviluppaw kampanji ta' sensibilizzazzjoni intiżi biex jiskoraġġixxu x-xiri u l-bejgħ ta' beni kulturali ħerġin mill-kummerċ illeċitu minn żoni ta' gwerra;

12.  Jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-passi meħtieġa biex jinvolvu universitajiet, entitajiet ta' riċerka u istituzzjonijiet kulturali, inter alia permezz ta' kodiċi ta' etika, fil-ġlieda kontra l-kummerċ fil-beni kulturali minn żoni ta' gwerra;

13.  Jitlob li l-Kummissjoni tappoġġja l-kampanja #Unite4Heritage tal-UNESCO billi tibda kampanja ta' informazzjoni ffukata fuq l-Iraq u s-Sirja, bil-għan li tqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-wirt kulturali tagħhom, dwar il-mod kif il-prodott tas-sakkeġġ qed jintuża biex jiffinanzja l-attivitajiet terroristiċi, u dwar il-pieni possibbli assoċjati mal-importazzjoni illegali ta' oġġetti kulturali li ġejjin minn dawn il-pajjiżi, jew minn pajjiżi terzi oħra;

14.  Jitlob li l-Kummissjoni ssaħħaħ u ttejjeb il-funzjonament ta' netwerk informali tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u ta' għarfien espert fil-qasam ta' oġġetti kulturali (EU CULTNET), maħluq mir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' Ottubru 2012, li l-għan tiegħu huwa li jtejjeb l-iskambju ta' informazzjoni relatata mal-prevenzjoni tal-kummerċ illeċitu f'beni kulturali, kif ukoll li tikkunsidra l-ħolqien ta' strument addizzjonali biex jikkontrolla l-importazzjoni ta' oġġetti kulturali mneħħija illegalment mis-Sirja u mill-Iraq u miġjuba fl-UE;

15.  Jistieden lill-Kunsill isaħħaħ l-unitajiet tal-Eurojust u tal-Europol iddedikati għas-sostenn ta' investigazzjonijiet li jkunu għaddejja, għall-prevenzjoni u għall-iskambju ta' informazzjoni rigward kummerċ kulturali f'beni kulturali;

16.  Jinkoraġġixxi r-rilanċ tal-azzjonijiet tal-Kumitat Internazzjonali tal-'Blue Shield' tal-ICOM;

17.  Jistieden lill-Unjoni Ewropea tieħu l-passi meħtieġa, f'kollaborazzjoni mal-UNESCO u mal-Qorti Kriminali Internazzjonali, biex il-kategorija tad-dritt internazzjonali ta' delitti kontra l-umanità tiġi estiża b'tali mod li tħaddan atti intenzjonati li jagħmlu ħsara jew jeqirdu l-wirt kulturali tal-umanità fuq skala kbira;

18.  Jistieden lill-Istati Membri li għadhom ma għamlux dan biex jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Mezzi ta' Projbizzjoni u Prevenzjoni tal-Importazzjoni, Esportazzjoni u Trasferiment Illegali tas-Sjieda tal-Proprjetà Kulturali tal-1970. il-Konvenzjoni tal-UNIDROIT tal-1995, u l-Konvenzjoni tal-Aja għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Kulturali fil-Każ ta' Kunflitt Armat tal-1954 u t-Tieni Protokoll tagħha tal-1999;

19.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta ' Sigurtà, lid-Direttur Ġenerali tal-UNESCO, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 39, 10.2.2009, p. 1.
(2) ĠU L 169, 8.7.2003, p. 6.
(3) ĠU L 335, 14.12.2013, p. 3.
(4) ĠU L 335, 14.12.2013, p. 50.
(5) ĠU L 200, 25.7.2001, p. 5.
(6) ĠU L 297, 13.11.2009, p. 18.
(7) http://www.refworld.org/docid/54ef1f704.html
(8) Testi adottati, P8_TA(2015)0076.
(9) http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/
(10) It-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-Jugoslavja, Kordić & Čerkez, is-26 ta' Frar 2001, IT-95-14/2; paragrafi 207-8.
(11) Id-Dikjarazzjoni tal-UNESCO dwar il-Qerda Intenzjonata tal-Wirt Kulturali, 2003.
(12) http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegal-trafficking-cultural-goods

Avviż legali - Politika tal-privatezza